Statistisk sentralbyrå SSB

Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS), 4. kvartal 2009

Pressemelding   •   feb 12, 2010 09:01 CET

Kraftig vekst i aksjeverdiene

I fjorårets siste kvartal steg aksjeverdiene i de VPS-registrerte foretakene med over 185 milliarder kroner til 1 810 milliarder kroner. Etter at laveste nivå etter finanskrisen ble nådd i 1. kvartal 2009, har aksjeverdiene økt med over 500 milliarder kroner.

Den positive utviklingen i aksjemarkedet i 2 og 3. kvartal 2009 fortsatte i 4. kvartal, og aksjeverdiene i de VPS-registrerte foretakene økte med over 185 milliarder kroner til nær 1 810 milliarder kroner. Hovedårsaken til denne økningen er høyere aksjekurser på Oslo Børs, hvor hovedindeksen (OSEAX) har økt med over 13 prosent i perioden. Siden bunnoteringen i februar 2009 har verdiene av aksjene som er registrert i VPS økt med nær 540 milliarder kroner. Det er likevel et stykke igjen til aksjeverdiene er tilbake til toppnivået fra 2. kvartal 2007, da de utgjorde 2 579 milliarder kroner. Aksjeverdiene i de VPS-registrerte foretakene var ved utgangen av 4. kvartal fordelt med 1 452 milliarder kroner på børsnoterte aksjer og 358 milliarder kroner på unoterte aksjer.

Utlendingene tilbake i aksjemarkedet

Etter å ha vært nettoselgere av VPS-registrerte aksjer i hele 2008 og første halvår av 2009, er utenlandske investorer igjen nettokjøpere av aksjer. I 4. kvartal nettokjøpte utlendingene aksjer for over 8 milliarder kroner. Størst interesse var det for å kjøpe aksjer i andre finansielle foretak. Utenlandske investorer nettokjøpte aksjer utstedt av selskaper i denne sektoren for over 7 milliarder kroner i 4. kvartal. Husholdningene er fortsatt positive til å investere i aksjer, og nettokjøpte aksjer for 1,4 milliarder kroner i 4. kvartal. Gjennom hele 2009 har husholdningene nettokjøpt aksjer for totalt 3,3 milliarder kroner.

Beholdningene av rentebærende verdipapirer

For de rentebærende verdipapirene registrert i VPS økte obligasjonsbeholdningene med nær 4 prosent til 1 194 milliarder kroner fra utgangen av 3. kvartal til utgangen av 4. kvartal 2009. Beholdningene av sertifikatene ble redusert med nær 2 prosent til 345 milliarder kroner i samme periode. Den kraftige økningen i beholdningene for de rentebærende papirene gjennom 2009 skyldes i stor grad emisjoner som er foretatt som følge av statens tiltak for å bedre bankenes likviditet. Beholdningene av obligasjoner økte med 30 prosent i 2009, mens beholdningene av sertifikater økte med hele 90 prosent.

Verdipapirer registrert i VPS. Markedsverdi i milliarder kroner