Statistisk sentralbyrå SSB

Verdipapirfond, 4. kvartal 2009

Pressemelding   •   feb 25, 2010 10:08 CET

Høye nettotegninger i fond

De samlede nettotegningene i verdipapirfondsandeler endte på hele 20,4 milliarder kroner i 4. kvartal 2009. Det var særlig utenlandske investorer og livsforsikringsselskaper som sto for investeringene.

Tallene fra 4. kvartal er de høyeste samlede nettotegningene som har
forekommet siden 1. kvartal 2007. Hele 18,9 milliarder av nettotegningene
ble foretatt i aksjefond, og det ble for øvrig nettotegnet i alle
fondstyper utenom pengemarkedsfond. Investorer nettoinnløste fondsandeler i
disse fondene for 2,7 milliarder kroner.

Sterkest vekst i aksjefond

Fra utgangen av 3. kvartal til utgangen av 4. kvartal økte samlet
andelskapital med 41 milliarder kroner, eller omkring 10 prosent, til 448,7
milliarder kroner. Det var aksjefondene som økte mest i verdi. Høye
nettotegninger og positiv utvikling i verdipapirmarkedene bidro til at
verdiene av andelene i denne fondstypen steg med nesten 38 milliarder
kroner, til 252,6 milliarder kroner.

[Figur: Verdipapirfondenes andelskapital totalt og etter fondstype.
Markedsverdi i millioner kroner]

Utenlandske investorer øker investeringene ytterligere

Det siste kvartalet i 2009 er det fjerde kvartalet på rad hvor utenlandske
investorer nettotegnet i fondsandeler. Investeringene var moderate i
fjorårets 1. kvartal, men fra 2. kvartal og utover økte investeringene i
størrelse. Nettotegningene av andeler foretatt av utenlandske investorer
var på henholdsvis 2,3, 5,7 og 8 milliarder kroner i fjorårets tre siste
kvartaler. Nesten alt av nettotegningene i 4. kvartal på 8 milliarder
kroner ble tegnet i aksjefond. Utenlandske investorer nettotegnet i løpet
av 2009 for hele 16,3 milliarder kroner i fondsandeler. Statistikken
Verdipapirer registrert i VPS viser også at utenlandske investorer fikk økt
investeringsvilje gjennom 2009 og nettokjøpte aksjer i dette årets to siste
kvartaler.

Livsforsikringsselskapene og husholdninger tegner i aksjefond

Livsforsikringsselskapene nettotegnet for totalt 5,4 milliarder kroner i 4.
kvartal, hvorav 5 milliarder kroner ble tegnet i aksjefond. I likhet med de
utenlandske investorene nettotegnet også livsforsikringsselskapene i
andeler i alle kvartalene i 2009.

Også husholdningene tegnet for mer enn de innløste i andeler gjennom
fjorårets siste kvartal. Denne sektorens nettotegninger endte på 2,3
milliarder kroner i 4. kvartal 2009.

Små endringer i eierskap

Livsforsikringsselskapene var ved utgangen av 4. kvartal fortsatt den
største eiersektoren i verdipapirfond med en eierandel på 28,1 prosent.
Utenlandske investorers eierandel økte til 13,6 prosent gjennom de høye
nettotegningene i dette kvartalet. Husholdningenes eierandel ble noe
redusert, til 24,6 prosent.

[Figur: Nettotegning av andeler, etter kjøpersektor. Milliarder kroner]

[Tabell: Andelskapital og nettotegning, etter eiersektor. Markedsverdi i
millioner kroner]


http://www.ssb.no/vpfondk/