Statsministerens kontor

Vi bygger framtidas Norge

Pressemelding   •   okt 20, 2010 11:21 CEST

I dag offentliggjøres regjeringens politiske regnskap. – I fem år har flertallsregjeringen bidratt til å bygge landet. Det har blitt full barnehagedekning, flere titusen nye ansatte i kommunene som jobber i skole, barnehage og omsorg og et historisk løft for veg og bane. Vi har klart å holde arbeidsledigheten nede gjennom finanskrisen, og har nå den laveste ledigheten i Europa. Slik bygger vi et Norge rustet for framtida, sier statsminister Jens Stoltenberg.

For femte år publiseres politisk regnskap for oppfølgingen av regjeringens politiske plattform.

– Dette regnskapet viser en regjering som har valgt å bruke de store pengene på de store oppgavene og som hele veien har valgt fellesskap. Vi har systematisk prioritert det viktigste for framtida, som å satse på utdanningsløpet fra barnehage til universitet, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Den 257 lange sider rapporten tar for seg både regjeringen Stoltenberg II sin første periode og det første året etter en ny regjeringsplattform ble lagt fram etter valget i fjor.

Rapporten er tilgjengelig her (pdf).

– For oss har det vært viktig å investere i framtida. Det handler om å ta vare på arbeidsplasser og å skape muligheter i hele landet gjennom å få på plass nødvendig infrastruktur som veier, jernbane og bredbånd, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Se video med partilederne.

De tre partilederne har mange eksempler på områder der det er oppnådd tydelige resultater i de fem årene som har gått:

 • Norge har klart å holde en lav arbeidsledighet gjennom finanskrisen. Arbeidsledigheten ligger nå på 3,5 prosent, som er den laveste i Europa. Ledighetsnivået er også klart lavere enn gjennomsnittet for Norge de siste 20 årene.
 • Målet om full barnehagedekning er nådd og det er innført lovfestet rett til barnehageplass fra 2009.
 • Vi har satt i gang Ny GIV, en nasjonal dugnad for gjennomføring i videregående opplæring.
 • Vi la i 2009 fram en stortingsmelding om Samhandlingsreformen. Denne er nå fulgt opp ved at vi har sendt forslag til nye helselover og grunnlag for en ny helse- og omsorgsplan på høring. Gjennom samhandlingsreformen vil vi skape et helsevesen som henger bedre sammen. Vi vil forebygge og begrense sykdom, og gi bedre helsetjenester der folk bor.
 • Realveksten i kommunesektorens inntekter anslås nå til 47 milliarder kroner fra 2005 til 2011. Fra 2005 til 2009 økte sysselsettingen i kommunesektoren med om lag 40 000 årsverk.
 • Vi har gjennomført et særskilt løft for minstepensjonistene. Fra 2005 til 2010 har minstepensjonen for enslige økt med nær 39 prosent til 151 000 kroner.
 • Som første regjering har vi fulgt opp de økonomiske planrammene for Nasjonal transportplan både for veg og jernbane.
 • Vi har forsvart arbeidstakernes rettigheter og stoppet tidligere svekkelser av arbeidsmiljøloven.
 • Det er lagt opp til en garantiramme for kraftintensiv industris kjøp av kraft på 20 milliarder kroner.
 • Regjeringen starter i 2011-budsjettet opp et program på til sammen 500 millioner kroner over tre år til miljøteknologi.
 • Jordbruksoppgjørene har gitt grunnlag for et inntektsløft på om lag 56 prosent (vel 86 000 kroner) per årsverk fra 2006 til 2010. Dette er høyere enn gjennomsnittet for andre grupper, og det største inntektsløftet siden opptrappingen på 1970-tallet.
 • Kultur og frivillighet er styrket over hele landet gjennom oppfølgingen av kulturløftet.
 • Vi har innført en merverdiavgiftskompensasjonsordning for frivillig sektor fra 1. januar 2010. Støtten skal trappes opp med 1 milliard kroner fram til 2014.
 • Vi har løftet arbeidet for bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet gjennom ny naturmangfoldslov. Med den nye loven vil vi forvalte naturen på en måte som sikrer både nålevende og framtidige generasjoner mulighet til naturopplevelse.
 • Norge har fått en svært ambisiøs klimapolitikk. Vi har gått i front og har forpliktet oss til at Norge skal være klimanøytralt i 2030 som del av en global og ambisiøs klimaavtale, og vi overoppfyller våre forpliktelser i Kyoto-avtalen. Vi følger opp med storstilt støtte til bevaring av regnskog, satsing på karbonfangst og lagring samt økte bevilgninger til fornybar energi.
 • Norge gir over 1 prosent av landets samlede inntekter til bistand. Siden 2005 er bistandsbevilgningene økt med over 9 milliarder kroner.
 • Tiltak i handlingsplan mot fattigdom er videreført og styrket, med kvalifiseringsprogram for utsatte grupper og styrking av bostøtten som viktige elementer. De årlige bevilgningene til de særlige tiltakene mot fattigdom er i perioden 2006-2010 styrket med 3,9 milliarder kroner ut over det som lå i Bondevik II-regjeringens budsjettforslag for 2006.
 • Regjeringen har gjort nordområdene til et nasjonalt strategisk løft, blant annet med framforhandling og undertegning av delelinjeavtale med Russland i Barentshavet og Polhavet. I 2011 vil regjeringen bruke om lag 1,2 milliarder kroner til nordområdetiltak.
 • Den totale stønadsperioden for foreldrepermisjon er i perioden 2005-2011 blitt forlenget med 4 uker til totalt 47 eller 57 uker, inkludert forslag i statsbudsjettet for 2011. Fedrekvoten er i samme periode økt fra fem til 12 uker.
 • Regjeringen har økt politibudsjettet og utdannet flere politifolk. I kriminalomsorgen er soningskøen fjernet, og innholdet i soningen er styrket.