Virke e-Handel

Vil diskutere 200-kronersgrensen med Siv

Pressemelding   •   mai 11, 2014 19:30 CEST

Staten taper 1,5 milliarder kroner i dag og kommer til å tape mer, mens norske næringsdrivende taper i konkurransen om ikke 200-grensen reduseres eller helst fjernes, mener Virke og Distansehandel Norge.

Mens våre handelspartnere i stadig større grad beregner mva fra første krone ved netthandel fra utlandet, har vi fortsatt en frigrense på 200 kroner. Dette til tross for at netthandelen fra utlandet er sterkt økende.

Virke og Distansehandel Norge har tatt opp saken i et nytt brev til finansministeren.  I brevet heter det:

“Hovedorganisasjonen Virke og Distansehandel Norge representerer bredden av norsk varehandel, herunder både tradisjonelle varehandelsaktører og rene netthandelsaktører. Virke og Distansehandel Norge er bekymret for norske nreringsdrivendes konkurransesituasjon som følge av økt avgiftsfri netthandel fra utlandet. Vi anmoder derfor om et møte med statsråden om 200-kronersgrensen for toll– og avgiftsfri netthandel fra utlandet.

Ordningen ble innført i 1970 fordi man fra tollvesenets side ønsket å begrense arbeidet med å fortolle småpakker fra utlandet da dette hadde et begrenset omfang og i stor grad omfattet private gaver. Dagens beløpsgrense på 200 kroner ble innført i 1999. De seneste årene har netthandelen økt sterkt, herunder netthandelen fra utlandet.

Om lag 20 present av netthandelen i Norge, tilsvarende en omsetning på om lag 8 mrd kroner, foregår i dag fra utenlandske nettsteder. Majoriteten av kjøp på nett til en verdi under 200 kroner, skjer i utenlandske nettbutikker. Statens provenytap som følger av denne avgiftsfrie handelen er om lag 1,5 mrd kroner. Virke og Distansehandel Norge følger netthandelsutviklingen tett og anslår på bakgrunn av utviklingen de seneste årene at netthandelen fra utenlandske nettsteder vil øke kraftig i tiden fremover med dagens 200-kronersgrense.

Vi er også kjent med at det ikke er andre land blant våre handelspartnere som tillater avgiftsfri handel fra utlandet i et slikt omfang som vi har i Norge. En så høy fribeløpsgrense som 200 kroner er det f.eks. ingen EU/EØS-Iand som har.

Utviklingen i EU går snarere i retning av at all utenlandsk handel skal merverdiavgiftslegges fra første krone. Med dagens webbaserte betalingsløsninger bør dette kunne realiseres på en enkel og kostnadseffektiv måte sett både fra forbrukers og avgiftsmyndighetens side.

Vi anmoder på denne bakgrunn om et snarlig møte med departementet for å diskutere 200-kronersgrensen – sett i lys av den sterkt økende netthandelen og i lys av mva-politikken hos våre handelspartnere."

Brevet er undertegnet

Harald J Andersen, Direktør i Virke

Gerhard Anthun, Daglig Ieder i Distansehandel Norge


Distansehandel Norge er bransjeorganisasjon for E-handlere i Norge, og har etablert og styrer godkjenningsordningen Trygg E-handel. Organisasjonen er bransjens talerør og forbrukernes garantist for seriøs og kundevennlig handel.

Med distansehandel menes alle handelsformer der kjøper og selger ikke møtes fysisk. Organisasjonen ble etablert som Norsk Postordreforening i 1983.