Forsvarsdepartementet Norge

Vil styrke sikkerheten i cyberspace

Pressemelding   •   jan 19, 2010 09:24 CET

Forsvarsminister Grete Faremo og justisminister Knut Storberget mottok i dag et utkast til en nasjonal strategi for cybersikkerhet fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). – For å styrke sikkerheten i cyberspace, er vi avhengige av en samordnet innsats mellom ulike sektorer og virksomheter, sier ministrene.

I strategien foreslås det en rekke tiltak mot de mest alvorlige IKT-angrepene. Tiltakene skal bidra til å styrke Norges evne til å forebygge og håndtere slike hendelser.

Et endret trusselbilde
- Trusselbildet på nett er de siste årene endret og forverret. Angrep på IKT blir stadig oftere brukt i konflikter og moderne krigføring, sier forsvarsminister Grete Faremo.  Dette så vi blant annet da Estland ble rammet av et større dataangrep i 2007, etter at et russisk krigsmonument ble fjernet. Også georgiske myndigheter ble rammet av dataangrep under krigen i 2008.

I tillegg til slike alvorlige trusler, blir vi også utsatt for andre typer hendelser på nett hver eneste dag, som for eksempel økonomisk kriminalitet og bedriftsspionasje.

For lett for kriminelle på nett
- Det er for lett å begå kriminalitet på internett i dag. Det er lett å skjule seg, og vanskelig å bli tatt. Derfor er det så viktig å styrke kompetansen og evnen til å etterforske og bekjempe kriminalitet på nett, sier justisminister Knut Storberget, som også viser til at regjeringen nettopp har sendt ut et høringsnotat som grunnlag for spørsmålet om datalagringsdirektivet skal gjennomføres i Norge.

- Alt vi gjør i dag er på en eller annen måte avhengig av datasystemer som fungerer. Det gjør oss veldig sårbare. Derfor er det viktig å styrke sikkerheten i cyberspace. Det blir gjort mye bra. Men fortsatt er det mye som gjenstår. I vårt forslag til strategi for cybersikkerhet legges det blant annet opp til at samordningen mellom ulike sektorer og virksomheter må styrkes, og at virksomheter og enkeltpersoner må bevisstgjøres om sikkerhet i cyberspace. Evnen til å oppdage og varsle om angrep må også videreutvikles, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

I strategien foreslås det også å opprette et nasjonalt cybersenter underlagt NSM - som en videreutvikling av avdelingen NorCERT, i tett samarbeid med PST og E-tjenesten.

Det er NSM som har levert forslaget til strategi. Direktoratet er underlagt Forsvarsdepartementet, og rapporterer til Justisdepartementet i sivil sektor. NSM koordinerer forebyggende sikkerhetstiltak i både militær og sivil sektor.

Utkastet til en nasjonal strategi for cybersikkerhet er et viktig innspill til regjeringens arbeid med å forebygge og håndtere alvorlige IKT-hendelser, og vil nå bli behandlet i Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet, før det blir tatt stilling til videre prosess.