Arbeidsdepartementet

Vil vurdere trygdesak

Pressemelding   •   jan 07, 2010 09:26 CET

Statsråd Hanne Bjurstrøm vil gjøre en ny vurdering av trygderettighetene til utlendinger som soner straff i norske fengsler. – Jeg ser at opplysningene som framkommer i media i dag kan virke urimelige og i strid med allmenn rettsfølelse.

Aftenposten og NRK Dagsnytt har i dag oppslag om at dersom utlendinger kommer til Norge og begår kriminalitet som gir dem ett års fengsel eller mer, får de dekket helseutgifter på linje med nordmenn. Dersom de dømmes til mer enn tre års fengsel, opparbeider de i tillegg rett til pensjon. EØS-borgere får dette utbetalt selv om de blir utvist fra Norge.

– Jeg vil sørge for en vurdering av om det innenfor gjeldende regelverk kan være aktuelt å begrense trygderettighetene til utenlandske innsatte i norske fengsel, eventuelt om det bør gjøres lovendringer, sier statsråden.

Bakgrunnen for saken er en korrespondanse mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet om vilkårene for medlemskap i folketrygden og dekning av utgifter til helsetjenester til utenlandske innsatte i norske fengsler. Saken dreier seg om folketrygdlovens krav til lovlig opphold i Norge er oppfylt i de aktuelle tifellene.

Arbeids- og velferdsdirektoratet bygger sin praksis på at når en norsk domstol har avsagt en dom med den følge at en person tvinges til å oppholde seg her i landet, må vedkommendes opphold i landet anses som lovlig.