Statens landbruksforvaltning, SLF

Vurdering av ny tilskuddsordning for unge bønder

Pressemelding   •   feb 18, 2010 13:35 CET

Statens landbruksforvaltning (SLF) har etter oppdrag fra avtalepartene i jordbruksoppgjøret 2009 vurdert en egen støtteordning for å rekruttere unge bønder til landbruket.SLF anbefaler i sin konklusjon at det ikke innføres en ny støtteordning for unge bønder. Avtalepartene vil ta stilling til dette i årets jordbruksforhandlinger.

Bakgrunnen for SLFs anbefaling er bekymringen for muligheten for uønsket tilskuddstilpasning ved en slik ordning, og at ordningen vil virke ytterligere kompliserende på et allerede komplekst tilskuddsystem.

Styrk ordningen "Tilskudd ved generasjonsskifte"
Det finnes allerede en del virkemidler rettet mot unge bønder som kan styrkes ytterligere fremfor å etablere en ny ordning. I den forbindelse vil SLF trekke frem ordningen "Tilskudd ved generasjonsskifte" innenfor BU-ordningen, som kan styrkes ved å gi rentestøtte til søkere under 35 år.

Krav i en eventuell ny ordning
Dersom jordbruksavtalepartene til tross for SLFs fraråding, anbefaler å innføre en ny tilskuddsordning for unge bønder innenfor det distriktspolitiske virkeområdet, har SLF skissert noen hovedelementer for ordningen:

  • Dagens generelle krav og forvaltningspraksis for produksjonstilskudd gjøres gjeldende.
  • Tilskuddet gjelder kun enkeltpersonforetak, der innehaver har overtatt landbrukseiendom i løpet av de siste tre år.
  • Tilskuddet gis fram til og med det året vedkommende er 35 år.

Årlig behov for 21 millioner kroner
Basert på ca. 350 årlige overtakelser av landbrukseiendommer av personer under 35 år innenfor det distriktspolitiske virkeområdet, og at tilskuddet gis i tre år, vil en tilskuddssats på 20 000 kroner utløse et årlig bevilgningsbehov på 21 mill kroner. En tilskuddssats på 50 000 kroner vil gi et bevilgningsbehov på 52,5 mill kroner. Dersom tilskuddet gis i fem år vil en tilskuddssats på 20 000 kroner gi et bevilgningsbehov på 35 mill kroner.

Andre aktuelle tiltak
I utredningen pekes det også på at inntektsnivået i landbruket er en viktig faktor for å øke rekrutteringen. Et annet aktuelt tiltak er å prioritere unge bønder ved tildeling av investeringsstøtte. Praktikantordningen anses som lite effektiv i forhold til målet og foreslås lagt ned. Det bør i stedet ses på behovet for å etablere fagbrev innenfor landbruket. Dette bør ses i lys av at Fylkeskommunen har fått ansvaret for rekruttering og kompetanse i landbruket fra og med 2010.