Skip to main content

Roches brystkreftmedisin Kadcyla▼ endelig godkjent av Beslutningsforum

Pressemelding   •   aug 15, 2017 09:03 CEST

Roches brystkreftmedisin Kadcyla blir endelig tilgjengelig for norske pasienter gjennom det offentlige helsevesenet.

Oslo, 15. august 2017: Kadcyla (trastuzumab emtansin), til behandling av pasienter med HER2-positiv brystkreft, ble i dag godkjent av Beslutningsforum som behandlingsalternativ for norske pasienter.

-Vi er glade for at også norske brystkreftpasienter nå får tilgang til Kadcyla, en kreftmedisin som har vært godkjent for salg i Norge siden 2013. Dagens beslutning gir de aktuelle brystkreftpasientene et bedre behandlingstilbud som har vist seg å kunne øke overlevelsen og gi en gunstigere bivirkningsprofil, sier fungerende administrerende direktør Ellen M. Eidal i Roche Norge.

Kadcyla har siden september 2014 vært anbefalt i Norsk Bryst Cancer Gruppes medisinske retningslinjer for behandling av de aktuelle brystkreftpasientene. Roche har i løpet av snart tre år lagt frem i alt åtte forskjellige pristilbud for myndighetene, i tillegg til to helseøkonomiske analyser.

-Vi har jobbet lenge for at norske brystkreftpasienter skal få mulighet til å bruke Kadcyla i det norske helsevesenet. Etter nesten tre år med forhandlinger, hvor vi har strukket oss langt, både økonomisk og i variasjon av betalingsløsninger, er det svært gledelig å endelig kunne komme fram til en løsning som er akseptabel for begge parter. Dette vil komme pasienter, leger og samfunnet til gode, sier direktør for markedstilgang og pris, Audun Ohna, i Roche Norge.

Kadcyla benyttes til behandling av pasienter med HER2-positiv brystkreft med metastatisk sykdom, etter progresjon (1). Dagens positive beslutning kan gi om lag ett hundre norske brystkreftpasienter et behandlingstilbud som er vist å forlenge overlevelsen med 5,8 måneder (median), sammenlignet med kombinasjonen lapatinib og kapecitabin (2). Brystkreft med spredning er en dødelig sykdom. Pasientene taper mange leveår og har lavere livskvalitet på grunn av sykdommen. Kadcyla er et målrettet legemiddel som hovedsakelig angriper kreftcellene i stedet for kroppens friske celler. Dette kan medføre færre bivirkninger slik at pasientene kan oppleve bedre livskvalitet ved behandlingen med Kadcyla (3).

Roches medisinske bidrag har endret behandlingen og utsiktene for HER2-positive pasienter med metastatisk brystkreft. Før Roches banebrytende kreftmedisiner Herceptin, Perjeta▼ og Kadcyla, overlevde pasienter i gjennomsnitt i 20,3 måneder. Etter Herceptin og Perjeta er overlevelsen mer enn doblet, til 56,5 måneder, for denne avanserte tilstanden(4). Kadcyla kan ytterligere bedre overlevelsen ved denne aggressive sykdommen.

###

Om Kadcyla

Kadcyla er det første nyskapende legemidlet til behandling av brystkreftpasienter, hvor cellegiften er koblet til et målrettet antistoff. Dette gjør at cellegiften blir målstyrt til de HER2-positive kreftcellene (1).

Kadcyla, som monoterapi, er godkjent til behandling av HER2-positiv, inoperabel, lokalavansert eller metastatisk brystkreft for pasienter som tidligere har fått behandling med Herceptin og et taxan, alene, eller i kombinasjon. Pasienter bør enten ha mottatt tidligere behandling for lokalavansert, eller metastatisk sykdom, eller utviklet tilbakefall av sykdommen under eller innen seks måneder etter forebyggende behandling (1).

Kadcyla gis intravenøst hver 3. uke, og pasientene bør behandles inntil sykdomsprogresjon, eller uakseptabel toksisitet.

Kadcyla er vist å øke totaloverlevelsen, og samtidig opplever pasientene en bedret og annerledes bivirkningsprofil enn ved behandling med ulike typer cellegift. Totaloverlevelsen økte med nesten et halvt år i EMILIA-studien, fra 25,1 til 30,9 måneder, sammenlignet med kontrollarmen (lapatinib og kapecitabin). I samme studie ble det også vist at pasienter som fikk Kadcyla opplevde å ha en bedre helserelatert livskvalitet sammenlignet med kontrollarmen (5).

Totaloverlevelse (median) i TH3RESA-studien, viste en økning på nesten syv måneder, fra 15,8 måneder til 22,7 måneder, sammenlignet med kontrollarmen der legen selv kunne velge type behandling (6).

Om Roches legemidler til behandling av HER2-positiv brystkreft

Roche har vært ledende innen forskning på HER2-signalveien i over 30 år, og er dedikert til å forbedre helse, livskvalitet og overlevelse hos pasienter med både tidlig og avansert HER2-positiv sykdom. HER2-positiv brystkreft er en spesielt aggressiv form for sykdom som rammer om lag 15-20 prosent av pasientene (7). Pasienter som er egnet til behandling med Roches legemidler for HER2-positive sykdom bestemmes ved en diagnostisk test.

Roche har utviklet tre innovative legemidler som har revolusjonert behandlingen av HER2-positiv brystkreft: Herceptin (trastuzumab), Perjeta (pertuzumab) og Kadcyla (trastuzumab emtansin). Herceptin til behandling av tidlig og avansert brystkreft, Perjeta til behandling av avansert brystkreft, og nå også Kadcyla til behandling av avansert brystkreft, er godkjent for bruk ved norske sykehus.

Om Brystkreft

Brystkreft er kreft i brystkjertelvev, og er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge. I 2015 var det 3 415 nye tilfeller av brystkreft (8).

Lokalavansert brystkreft og metastatisk brystkreft er de alvorligste formene for brystkreft. Ved metastatisk brystkreft har kreften spredt seg til andre deler av kroppen, som oftest lunger, lever, hjerne og skjelett. Det finnes ingen kurativ behandling, og prognosen er dessverre dårlig for disse pasientene.

I Norge har omtrent 15 prosent av kvinner med brystkreft den HER2-positive varianten (7). Økt forekomst av HER2-proteinet gir mer celledeling og cellevekst, og ubehandlet er HER2-positive svulster forbundet med en mer aggressiv sykdom, økt risiko for tilbakefall og kortere overlevelse.

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking foråoppdage ny sikkerhetsinformasjon såraskt som mulig. Du kan bidra vedåmelde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

Referanser

  1. Preparatomtalen for Kadcyla, sist godkjent 11.05.2017
  2. S Verma, D Miles, L Gianni et al. Trastuzumab emtansine for HER2-positive advanced breast cancer, NEJM 367; 1783-1791
  3. S Verma, D Miles, L Gianni et al. Trastuzumab emtansine for HER2-positive advanced breast cancer, NEJM 367; 1783-1791
  4. SM. Swain, J. Baslega, SB Kim et al. Pertuzumab, trastuzumab , and docetaxel in HER2-positive metastatic breast cancer, NEJM, 372; 724-734
  5. S Verma, D Miles, L Gianni et al. Trastuzumab emtansine for HER2-positive advanced breast cancer, NEJM 367; 1783-1791
  6. IE Krop, SB Kim, AG Martin et al. Trastuzumab emtansine versus treatment of physician’s choice in patients with previously treated HER2-positive metastatic breast cancer (TH3RESA): final overall survival results from a randimised open-label phase 3 trial, Lancet Oncol. 18; 743-754
  7. Upubliserte tall fra Kreftregisteret
  8. Cancer in Norway 2015, Kreftinsidens, mortalitet, overlevelse og prevalens i Norge, Kreftregisteret

Roche er en global pioner innen legemidler og diagnostikk som fremmer medisinsk vitenskap og forbedrer menneskers liv. Den kombinerte styrken ved å ha legemidler og diagnostikk under ett tak, har gjort Roche ledende innen persontilpasset medisin – en strategi som tar sikte på å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient på best mulig måte.

Roche er verdens største bioteknologiselskap med medisiner innen onkologi, immunologi, infeksjonssykdommer, oftalmologi og nevrologi. Roche er også verdensledende innen in vitro-diagnostikk, vevsbasert kreftdiagnostikk og diabetesbehandling.

Siden grunnleggelsen i 1896 har Roche forsket etter bedre måter å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer på, og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Selskapet har som mål å forbedre pasienters tilgang til medisinsk innovasjon ved å samarbeide med alle relevante interessenter.

Roche har utviklet 29 medisiner som inngår i Verdens helseorganisasjons liste over essensielle legemidler, blant dem livreddende antibiotika, antimalariamedisin og kjemoterapi. For åttende året på rad er Roche anerkjent i Dow Jones Sustainability Index som det mest bærekraftige selskapet innen legemidler, bioteknologi og livsvitenskap.

Roche har hovedkvarter i Basel, Sveits og har 94 000 medarbeidere i mer enn hundre land. I 2016 investerte Roche 84 milliarder norske kroner i forskning og utvikling av et totalt salg på 431 milliarder norske kroner. Genentech i USA er et heleid selskap i Roche som også er majoritetseier i Chungai Pharmaceutical, Japan. For mer informasjon, se www.roche.com.

Alle varemerker brukt eller nevnt i denne meldingen er beskyttet ved lov.