Skip to main content

​SpareBank 1 Østlandet med meget godt resultat i første hele driftsår som fusjonert bank

Nyhet   •   feb 08, 2019 09:49 CET

Økonomi- og finansdirektør Geir-Egil Bolstad (t.v.) og konsernsjef Richard Heiberg la fredag 8. februar fram foreløpig årsresultat for 2018.

SpareBank 1 Østlandet fikk et resultat etter skatt på 1 414 millioner kroner (1 236) i 2018. Egenkapitalavkastningen ble 10,5 (10,2) prosent. – Dette er et sterkt resultat etter første hele driftsår som fusjonert bank, sier konsernsjef Richard Heiberg.

Banken har siden fusjonen med Bank 1 Oslo Akershus i 2017 opplevd en solid økning i antall kunder, sterk vekst i utlån og økt lønnsomhet. 

- Resultatet etter vårt første hele driftsår som fusjonert bank er meget positivt, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet. - Vi vokser godt og inntektene fra bankdriften øker. Samtidig bidrar god kredittkvalitet til at vi gjennomgående hadde lavt mislighold og lave tap i 2018, sier Heiberg.

Vekst i utlån og innskudd
Konsernets vekst i utlån og innskudd har vært god. Utlånsveksten siste 12 måneder, inklusive utlån overført til kredittforetakene, var 8,2 (8,4) prosent. Innskuddsveksten var 8,4 (4,6) prosent. Netto renteinntekter og provisjonsinntekter fra kredittforetakene ble 2 439 (2 332) millioner kroner.

Forretningsmodellen driver lønnsom vekst
- Bankens forretningsmodell med ledende digitale løsninger kombinert med et godt utbygd kontornett i sentrale knutepunkter og tettsteder, har vist seg å være en god driver for lønnsom vekst. Veksttakten i denne perioden tilsier at banken har økt sine markedsandeler i tråd med strategiske mål.

Egenkapitalbevis og kundeutbytte
Ved utgangen av året var bokført verdi på bankens egenkapitalbevis (SPOL) 85,83 (81,14) kroner og børskursen 83,00 (90,50) kroner. Styret foreslår et utbytte på 4,12 (3,96) kroner per egenkapitalbevis, noe som utgjør 50 prosent av eiernes andel av konsernets overskudd. Styret foreslår videre et kundeutbytte på totalt 222 (204) millioner kroner for 2018. Forutsatt vedtak i representantskapet, vil utbetaling av kundeutbytte skje i slutten av april 2019. SpareBank 1 Østlandet mottok 28. januar 2019 en bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten om at utbetalt kundeutbytte er skattemessig fradragsberettiget. Utbetalingen gir et skattefradrag på 51 millioner kroner for inntektsåret 2018.

Framtidsutsiktene
Regionalt viser de fleste økonomiske nøkkelindikatorer god utvikling. Regionen opplever positiv utvikling i boligpriser, god kredittvekst, lav arbeidsledighet og ikke minst god lønnsomhet og høy aktivitet i næringslivet. - Dette er fordelaktig for konsernets fortsatte vekstmuligheter og lønnsomhet, samt positivt for en stabil utvikling i kredittrisikoen fremover, sier Heiberg.

Konserntall 4. kvartal 2018 (tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2017)

Resultat etter skatt: 322 (337) mill. kroner

Egenkapitalavkastning: 9,1 (10,4) prosent

Netto renteinntekter: 544 (501) mill. kroner

Netto provisjons- og andre inntekter: 313 (315) mill. kroner

Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 7 (143) mill. kroner

Sum driftskostnader: 506 (550) mill. kroner

Tap på utlån og garantier: Kostnad på 11 (inngang på 13) mill. kroner

Konserntall foreløpig årsresultat 2018 (tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2017)

Resultat etter skatt: 1 414 (1 263) mill. kroner

Egenkapitalavkastning: 10,5 (10,2) prosent

Resultat per egenkapitalbevis: 8,46 (7,92) kroner

Netto renteinntekter: 2 074 (1 956) mill. kroner

Netto provisjons- og andre inntekter: 1 286 (1 263) mill. kroner

Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 291 (277) mill. kroner

Sum driftskostnader: 1 881 (1 898) mill. kroner

Tap på utlån og garantier: Kostnad på 35 (inngang på 20) mill. kroner

Ren kjernekapitaldekning: 16,8 (16,8) prosent

Styret foreslår ovenfor bankens representantskap et kontantutbytte på 4,12 (3,96) kroner per egenkapitalbevis, totalt 477 (424) mill. kroner. I tillegg foreslås et kundeutbytte på 222 (204) mill. kroner.

For mer informasjon:
Richard Heiberg, konsernsjef, tel: +47 902 06 018
Geir-Egil Bolstad, finansdirektør, tel: +47 918 82 071 

https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/om-oss/investor.html