Skip to main content

Arbeidene i Grefsenveien pågår i hele sommer

Pressemelding   •   jun 28, 2019 10:06 CEST

Sporveien er byggherre for to infrastrukturprosjekter i Grefsenveien som pågår ovenfor Storokrysset, nærmere bestemt på strekningene Storo-Disen og Platåveien-Kjelsåsalléen holdeplass.

Byggearbeidene i Grefsenveien pågår uten opphold gjennom alle sommerukene slik at fremdriften kan fortsette i samme, gode tempo.

Sporveien er byggherre og ansvarlig for oppgraderingen av Grefsenveien på to strekninger ovenfor Storokrysset: Fra Storoveien til litt ovenfor Disen vendesløyfe og fra Platåveien til Kjelsåsalléen holdeplass. Begge prosjektene er i rute og fremdriften går som planlagt.


Les mer:
Alt om prosjekt Grefsenveien

Prosjektene tar heller ingen sommerferie. Det vil bli utført byggearbeider i Grefsenveien gjennom alle ukene i sommer.

– Mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass vil det foregå arbeider alle sju dager i uken, også i helgene. Arbeidene i Grefsenveien vil medføre noe støy, men er ikke sterkt støyende, og vi bestreber oss på å gjennomføre arbeider med så lite støy som mulig på lørdager og søndager, sier kommunikasjonsansvarlig Tone S. Tuhus i Sporveien.

– Arbeidet med utskifting av trikkeskinner vil fortsette i hele sommer, og det blir også gjennomført asfalteringsarbeider på strekningen, sier Tone S. Tuhus.

Les mer:
Siste nytt om arbeidene på Grefsenplatået og Kjelsås


Ny kulvert på Disen
Blant arbeidene som skal utføres mellom Storo og Disen er bygging av en kulvert for den såkalte 1200-ledningen på Disen. Arbeidet er igangsatt og vil pågå parallelt med leggingen av siste del av hovedgrøften fra området Lettvintveien til Disen. Fordrøyningsanlegget som er bygd på Disen er allerede ferdigstilt og lukket, og området blir nå satt tilbake og skal tilsåes.

– I tillegg er ledningsanlegget i Engveien ferdigstilt, men det gjenstår noen tilkoblingsarbeider i dette kryssområdet, sier kommunikasjonsansvarlig Sven Øvergaard i Sporveien.

Øvergaard legger til at det også er støpt trikkeplate i kvartalet Storo–Disen, og kantstein for fortau er satt på de to nederste kvartalene – mot nord.

Les mer:

Siste nytt om arbeidene mellom Storo og Disen


Begge infrastrukturprosjektene i Grefsenveien er planlagt ferdigstilt våren 2020.

Trikkeprogrammet
Trikkeprogrammet i Oslo består av flere prosjekter som foregår samtidig, deriblant en rekke store og små infrastrukturoppgraderinger. Blant de store gateopprustningsprosjektene er Prinsens gate, som sto ferdig oppgradert i 2017. Tinghuset–Tullins gate er planlagt ferdig i 2019, Bispegata. Majorstuen og Grefsenveien skal ferdigstilles i 2020, og Storgata og Thorvald Meyers gate er planlagt ferdig oppgradert i 2021.

Felles for de store infrastrukturprosjektene er full gateopprustning i tillegg til ny trikkeinfrastruktur og delvis nytt vann- og avløpssystem. Oppgraderte fortau og gatedekke legger til rette for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk. Trikkeprogrammet omfatter i tillegg anskaffelse av 87 nye, moderne trikker til Oslo og oppgradering og utvikling av trikkens baser på Grefsen og Holtet til parkering og vedlikehold.

Oslo kommune har gitt Sporveien AS ansvaret for å lede Trikkeprogrammet og Sporveien samarbeider med Bymiljøetaten i Oslo kommune og selskapene Ruter AS og Oslo Vognselskap AS om gjennomføringen. Enkelte infrastrukturprosjekter gjennomføres også i samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Les mer om Trikkeprogrammet på www.fremtidensbyreise.no.


FAKTA OM TRIKKEPROGRAMMET

 • I 2013 setter Oslo kommune i gang Trikkeprogrammet.
 • I 2015 vedtar bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut.
 • I 2015 får Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet av byrådet i Oslo, og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten, Ruter og Oslo Vognselskap.
 • Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg).
 • Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.
 • De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.
 • Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en plan for infrastrukturoppgraderinger som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.
 • De nye trikkene er planlagt levert for testing i Oslo fra og med 2020.
 • Målet er at alle nye trikker skal være på plass i Oslos gater i løpet av 2024.
 • Sporveien, Ruter og Oslo Vognselskap samarbeider om arbeidet som skjer i design- og teknisk utviklingsfase.
 • Sporveien og Ruter samarbeider om hvordan de 87 nye trikkene skal brukes og inngå i det totale, fremtidige kollektivtrafikktilbudet etter levering.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført om lag 275 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3800 ansatte og omsetter årlig for 4,9 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.