Skip to main content

Østensjøbanen stenger for fornyelse og omfattende vedlikehold 7.april

Pressemelding   •   mar 30, 2015 11:00 CEST

7. april 2015 starter arbeidene med fornyelse og omfattende vedlikehold av Østensjøbanen på strekningen mellom Hellerud og til og med Skullerud. Arbeidet ferdigstilles april 2016. Når banen gjenåpnes vil antallet avganger økes fra en til to pr.kvarter.


Bakgrunnen for prosjektet

Det omfattende vedlikeholdet av Østensjøbanen er sentralt for utnyttelse av kapasiteten i T-banenettet når Lørenbanen ferdigstilles i april 2016. Når Østensjøbanen er ferdig fornyet vil det åpne for flere avganger og bedre rutetilbud. Det skal da kunne trafikkeres med minimum to tog per kvarter (begge retninger) uten begrensninger. I tillegg skal vedlikeholdsetterslepet på Østensjøbanen fjernes (unntatt for signalanlegget).Hva skal gjøres i tidsrommet Østensjøbanen er stengt?

 • Dagens spor og skinnegang samt stasjonsplattformer skal rives.
 • Stasjonene gjenåpner med ny belysning, nye leskur og informasjonselementer.
 • Banestrekningen vil i sin helhet fundamenteres på nytt med ny skinnegang, nye plattformer og nye strømskinner.
 • Ca 6 Km kjørevei skal fornyes
 • Ca. 100 000 Kubikkmeter masse skal fraktes ut av T-banestrekningen og til et eget deponi ved Mortensrud.
 • Tilsvarende skal omtrent samme mengde ny masse fraktes inn.
 • Ca 20 000 meter skinner
 • Ca 10 000 meter strømskinner
 • Ca 15 000 sviller
 • 12 adkomstveier anlegges midlertidig til anlegget.
 • Skøyenåsen likeretterstasjon fornyes og vil bidra til økt kapasitet og stabil strømforsyning til anlegget når det gjenåpner med 2 avganger i kvarteret.

Les også:


Hva er målene for prosjektet på Østensjøbanen?

Når Østensjøbanen er ferdig fornyet og gjenåpner i april 2016, vil det gjøre anlegget i stand til å håndtere økt togfrekvens og dermed et forbedret rutetilbud.

Prosjektet gjennomføres innenfor kostnadsrammen. Prosjektet skal kunne kvalitetssikres i en KS2 som tilsvarer Oslo Kommunes krav til styringsinformasjon.


Forberedende arbeid.

I perioden mars-mai 2015 har Sporveien avtale med Veidekke Asfalt om bygging av anleggsveier knyttet til entreprisene for overbygging og underbyggingsamt opparbeidelse av riggplasser. Denne avtalen innebærer også opparbeidelse av eget område ved Mortensrud for håndtering av masse som tas ut fra anlegget.


Stenging av bane og etablering av erstatningstrafikk for T-banen

T-banetrafikken på strekningen mellom Hellerud og Mortensrud opphører fra driftstidens begynnelse 7.april. Fra samme tidspunkt etableres erstatningstrafikk med buss.


Oppstart og gjennomføring av overbyggingsarbeider.

Dette arbeidet starter 7.april og omfatter fjerning og reetablering av spor og strømskinner, samt utvendig arbeid med strømforsyning og signaler. Arbeidet skal utføres av Team Bane.


Oppstart og gjennomføring av underbyggingsarbeider.

Dette arbeidet starter i mai 2015 og sluttføres april 2016. Dette arbeidet omfatter masseutskifting, dreneringsarbeid, etablering av føringsveier og kabelkanaler. Arbeidet omfatter også vedlikehold av stasjonsanlegg og tekniske rom. Entreprisen omfatter også opprusting av 2 tunneler (mellom Oppsal og Ulsrud samt tunnelen mellom Bogerud og Skullerud), og opprusting av 10 broer.

 • Banen klargjøres for delåpning til Bøler i januar 2016 og erstatningsbussopplegget revideres.
 • Østensjøbanen gjenåpner i april 2016 samtidig som Lørenbanen åpner. Dette blir en historisk milepæl for T-banen i Oslo.


Erstatningstrafikk – Buss for T-bane

I tidsrommet Østensjøbanen er stengt, etableres det egen busslinje mellom Skullerud og Helsfyr (Linje 3B). Det etableres også et eget ekspressbusstilbud mellom Mortensrud og Ryen T-banestasjon. I rushtrafikken forlenges denne ekspressbusslinjen til Tollboden. Busslinje 76 som betjener strekningen mellom Helsfyr og Hauketo i begge retninger, får et forsterket tilbud i tiden Østensjøbanen er stengt.

Godlia stasjon blir ikke betjent av buss grunnet begrenset fremkommelighet i Damfaret. Erstatningsbusstilbudet er planlagt i tett samarbeid med Ruter. Unibuss AS er valgt som bussoperatør.


Erstatningstrafikk på linje 3 vil da bestå av:

Les mer om erstatningsbusstilbudet på Ruters hjemmeside

Les mer om prosjektet og prosjektgjennomføringen på Sporveiens hjemmeside

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2014 gjennomført vel 200 millioner enkeltreiser.

Hele konsernet har rundt 3500 ansatte og omsetter årlig for om lag 4,2 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier også datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien operer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo.