Skip to main content

Tidenes trikkesatsing i Norge: Sporveien presenterer CAF – Oslos nye trikkeleverandør

Pressemelding   •   nov 22, 2018 14:22 CET

fra venstre: Andrés Arizcorreta, styreformann og adm dir i CAF, byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg, Sporveissjef Cato Hellesjø og byrådsleder Raymond Johansen i Oslo rådhus i dag

Trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av 87 nye, moderne trikker. Den spanske leverandøren CAF har fått i oppdrag å levere de nye trikkene og i dag ble CAF ønsket velkommen til hovedstaden.

«Arbeidet med trikkeanskaffelsen er godt i rute og Sporveien ser frem til det videre samarbeidet med CAF. Vi gleder oss til å ta imot de første trikkene for testkjøring i 2020 og 2021,» sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien.

Oslo kommune og Sporveien AS gjennomfører Trikkeprogrammet, en storstilt satsing på trikk i hovedstaden. De 87 nye trikkene til Oslo skal leveres i perioden fra 2020 til 2024. Sporveien leder Trikkeprogrammet og samarbeider nært med Bymiljøetaten, Ruter og Oslo Vognselskap om de ulike delene av programmet. Sporveien har inngått kontrakt med den spanske leverandøren CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA, om leveransen av de nye trikkene. Offentliggjøringen av kontraktstildelingen fant sted i Sporveiens vognhall på Grefsen i Oslo 11. juni i år.

«Etter at kontrakten om leveransen nå er inngått, går anskaffelsen av nye trikker til hovedstaden inn i en ny fase – gjennomføringsfasen. Dette innebærer en ettårig design- og prosjekteringsfase der det skal gjøres tilpasninger på enkelte deler av interiøret og de tekniske løsningene. Når denne fasen er ferdig, følger en produksjon- og testfase hos leverandøren inntil serieproduksjonen starter,» sier Sporveissjef Cato Hellesjø.

I 2020 kommer de to første trikkene til Oslo som skal testes og evalueres. Deretter begynner serieproduksjonen og en gradvis innfasing av nye trikker frem til 2024. Parallelt med innfasing av nye trikker, vil dagens trikker, SL79 og SL95, fases ut.

Tidenes satsing på trikk
Anskaffelsen av de nye trikkene til Oslo betyr tidenes satsing på trikk i Norge. Trikken har høy kapasitet, noe som gjør den til en vinner i overflatetrafikken. I årene fremover er det estimert en betydelig befolkningsvekst i Oslo, noe som understreker behovet for kollektivløsninger med plass til et stort antall reisende.

«Med de 87 nye trikkene blir det mulig å frakte om lag 100 millioner årlige reisende. Dette blir et viktig bidrag i Sporveiens arbeid med å utvikle og forbedre kollektivtilbudet i Oslo,» sier Sporveissjef Cato Hellesjø.

Velutprøvd standardtrikk for Oslo
Et mål for trikkeanskaffelsen har vært å anskaffe en velutprøvd trikk tilpasset Oslos forhold. De nye trikkene som kommer til Oslo er 3. generasjon Urbos 100 – som i Oslo har fått navnet SL18. Urbos 100 er en trikketype som allerede er testet, innført og tatt i bruk i flere store byer over hele verden.

«CAF har med sitt velutprøvde vognkonsept truffet godt på kravene i målbildet for trikkeanskaffelsen. Tilbudet scoret høyest på teknisk løsning og var best på pris, sammenlignet med de andre tilbyderne. I tillegg er den valgte trikken både moderne og effektiv i møte med passasjerene,» sier Sporveissjef Cato Hellesjø.

CAF på sin side gleder seg over å vise Oslos befolkning hva slags trikk de har tilbudt og ser frem til det videre samarbeidet med Sporveien:

«CAF har over 100 års erfaring innen jernbanesektoren og tilbyr et bredt spekter av produkter. CAFs egen teknologi, sammen med en kontinuerlig forbedring av våre produkter og prosesser, er to viktige suksesskriterier for en god leveranse av nye trikker til Oslo. Vi er veldig glade for å levere SL18-trikker til Sporveien og Oslo,» sier Andrés Arizcorreta, styreformann og administrerende direktør i CAF.

– Alle elsker trikken!
Trikken er utslippsfri og transporteffektiv. I tillegg er trikken meget godt likt av de reisende. En undersøkelse som ble utført av Kantar/TNS for Sporveien i juni i år, viser at åtte av ti innbyggere i Oslo vil at Oslo skal være en trikkeby. Ett tusen mennesker ble intervjuet i undersøkelsen og ble spurt om hvilket forhold de har til trikken. 78 prosent av de spurte svarte at de mener det er positivt at Oslo er en trikkeby, mens kun 7 prosent sier de er negative.

Fakta om CAF
CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA, er en spansk leverandør av skinnegående materiell til trikk, tog og t-bane over hele verden. Trikketypen Urbos 100 er allerede levert til byer som Freiburg, Budapest, Edinburgh og Birmingham. CAF har også blitt tildelt kontrakter for leveranser av Urbos 100 til byer som Amsterdam, Newcastle, Utrecht og Antwerpen.

Bedre plass for alle og universell utforming
De nye trikkene blir 100 prosent lavgulvtrikker med universell utforming som gir enkel av- og påstigning for ulike brukergrupper. Det blir god plass om bord til alt fra barnevogner til rullestoler. Trikkene får bedre kapasitet enn de gamle trikkene, for å møte det økende antall reisende i årene fremover. Passasjerkapasitet på de nye trikkene er 220 plasser.

«De nye trikkene er velutprøvde, funksjonelle og pålitelige og har et moderne grensesnitt mot publikum. Tradisjonen tro vil de få navn etter året de blir bestilt, og det betyr at disse vil hete SL 18.
Med de 87 nye trikkene blir det mulig å frakte om lag 100 millioner årlige reisende.
Dette blir et viktig bidrag i Sporveiens arbeid med å utvikle og forbedre kollektivtilbudet i Oslo», sier Sporveissjef Cato Hellesjø. 

Tall og fakta
Dagens trikkeflåte i Oslo består i dag av 72 trikker fra to ulike leverandører. Det er 40 trikker av typen SL79 og 32 trikker av typen SL95. I 2017 reiste 51 millioner med trikken. De 87 nye trikkene gir økt kapasitet for å møte forventet passasjervekst i årene som kommer. Alle nye trikker er planlagt levert i årene 2021 til og med 2024. De nye trikkene vil være 34,16 meter lange. Ved ferdig leveranse vil det være 15 flere trikker enn i dag. De nye trikkene vil samlet være omtrent 3 kilometer (2972 meter) lange, parkert etter hverandre, noe som er drøye 1 kilometer (1029 meter) lengre enn dagens trikkeflåte (1943 meter).

Den valgte trikken Urbos 100 veier totalt 42,7 tonn. Dette er betydelig lavere enn dagens SL95.

Prosjektet har en styringsramme (P50) på 3 725 mill. kroner og kostnadsramme (P85) på 4 145 mill. kroner. Kontraktsverdi ligger godt innenfor styringsrammen.

Første trikk i 2020
Etter at kontraktsigneringen nå er gjennomført går man inn i en design- og prosjekteringsfase. Videre følger en produksjon- og testfase hos leverandøren. I 2020 kommer to trikker til Oslo som skal testes og evalueres. Deretter begynner serieproduksjonen og en gradvis innfasing av nye trikker frem til 2024. Parallelt med innfasing av nye trikker, vil dagens trikker, SL79 og SL95, fases ut.

Del av Trikkeprogrammet
Arbeidet med anskaffelsen av nye trikker er organisert gjennom Trikkeprogrammet. Programmet omfatter i tillegg oppgradering av infrastruktur og utvikling av baser på Grefsen og Holtet (parkering og vedlikehold).
Oslo kommune har gitt Sporveien AS ansvaret for å lede Trikkeprogrammet og Sporveien samarbeider med Bymiljøetaten i Oslo kommune og selskapene Ruter AS og Oslo Vognselskap AS om gjennomføringen. Enkelte infrastrukturprosjekter gjennomføres også i samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Les mer om Trikkeprogrammet og nye trikker til Oslo på Fremtidensbyreise.no

Fakta om Trikkeprogrammet

  • I 2013 setter Oslo kommune i gang Trikkeprogrammet.
  • I 2015 vedtar bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut.
  • I 2015 får Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet av byrådet i Oslo, og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten, Ruter og Oslo Vognselskap.
  • Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg).
  • Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.
  • De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.
  • Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en plan for infrastrukturoppgraderinger som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.
  • De nye trikkene er planlagt levert for testing i Oslo fra og med 2020.
  • Målet er at alle nye trikker skal være på plass i Oslos gater i løpet av 2024.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2017 gjennomført om lag 267 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3700 ansatte og omsetter årlig for 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger i moderne lokaler på Tøyen i Oslo.