Skip to main content

​Gir ut friluftsmidler

Pressemelding   •   jun 14, 2019 08:40 CEST

Foto: Fredrik Julius Jenssen

Statskog har plukket ut 96 tiltak landet rundt som får folk opp av sofaen og ut i norsk natur.

Spennvidden er svært stor, men støtte rettes i all hovedsak inn mot frivillige, dugnadsbaserte lag og foreninger som jobber for friluftsliv.

- De fleste støtteordninger handler om store tiltak og store beløp, mens Statskogmillionen stykkes opp i veldig mange bidragsbiter. Dermed er det lettere å søke støtte til små løft landet rundt. Det kan være en rastebenk, lavvo, stirydding eller et sett med isbor, sier fagsjef for friluftsliv i Statskog, Nils Aal.

Støtte fra Statskogmillionen deles ut to ganger årlig. Etter vårens søknadsrunde går det nå ut støttebeløp på 5 000,- eller 10 000,- til hele 96 ulike tiltak.

- Vi bruker store ressurser på å tilrettelegge for bærekraftig jakt, fiske og friluftsliv i Norge. Det er en god investering for samfunnet. I tillegg spiller vi på lag med frivilligheten og dugnadsånden gjennom Statskogmillionen, noe som både er meningsfullt, effektivt og inspirerende, sier Nils Aal i Statskog.

Kontakt

Nils Aal, fagsjef Friluftsliv, tlf. 909 63 025, nia@statskog.no

Regionsjef i Helgeland, Wenche Hjelmseth, tlf. 916 22 005, whj@statskog.no

Regionsjef i Salten, Jan Nilsen, tlf. 412 58 048, jni@statskog.no

Her er tildelingen i Nordland i andre halvår 2019:


Tilskudd til turstier i Grane

Helgeland friluftsråd får fem tusen kroner fra Statskog for å rydde stier i området ved Majavatn.

- Dette er mye brukte turområder uten vesentlig tilrettelegging, og et av områdene som ikke har vært prioritert tidligere i forbindelse med turskiltprosjekt og andre prosjekt som omhandler opparbeidelse og merking av turstier. Det er pr i dag ønske både fra lokalbefolkning og hytteeiere i området om større grad av tilrettelegging av lavterskel friluftslivtilbud, heter det i søknaden som er blant de som nå får penger fra støtteordningen Statskogmillionen.

Fylke: Nordland
Kommune: Grane
Tildeling: 5 000,-

Foto: Tore Veisetaune


Fem tusen til jaktsti

Vefsn jeger- og fiskeforening ønsker å etablere jaktsti. Dette gir god opplæring til barn og unge og utløser et bidrag på fem tusen kroner fra støtteordningen Statskogmillionen.

- Jaktsti er som en natursti hvor man går gjennom et terreng på ca. 2 km. Her stopper man på ca. 10 poster. Enkelte av postene er skyting med hagle mens andre er rene teoretiske kunnskapstester. Løypen vil utarbeides slik at den også kan benyttes til jegerprøvens praktiske del samt til figurjakt, heter det i søknaden som nå utløser støtte.

Fylke: Nordland
Kommune: Vefsn
Tildeling: 5 000,-


Bidrag til restaurering

Hattfjelldal jeger- og fiskerforening renoverer foreningshytta si og får et lite økonomisk klapp på skuldra fra Statskog med fem tusen kroner. Støtten kommer etter at foreningen søkte om midler fra Statskogmillionen, en nasjonal støtteordning som skal bidra til friluftsliv og bærekraftig bruk av norsk natur.

- Hytta er midt på Krutfjellet i glimerende jakt og fisketerreng, ca 5 km fra nærmeste vei. Den ligger ca 1,5 km fra Nordlandsruta (sti gjennom Nordland), og det er isfiskeløype (skuter) til hytta i vintersesongen. Hytta var et skjul under 2. verdenskrig, og ble brukt som ly for flyktninger til Sverige. Hytta var i privat eie etter krigen, men Jakt- og fiskelaget overtok hytta tidlig på 70-tallet. I 1980 blåste hele hytta ned og det ble bygd ei ny hytte i 1981. Alle kan leie hytta, og utleie skjer via Coop Hattfjelldal, skriver foreningen i søknaden sin.

Hytte full av historie. Statskog ønsker lykke til med renoveringen!

Fylke: Nordland
Kommune: Hattfjelldal
Tildeling: 5 000,-


10 000,- til Camp Villaks

Endelig er Vefsna på tur opp igjen som en nasjonalt viktig lakseelv. Statskog støtter et opplegg hvor 15 ungdommer får prøve seg i vassdraget.

- Hovedkostnad er forpleining av 15 deltakere mellom 14 og 18 år, og totalt ca. 25 instruktører, leiransvarlige, mat- og forpleiningsansvarlige, utstyrsansvarlige o.a. All organisering og instruksjon utføres på dugnad av rettighetshavere og medlemmer i de tre jeger- og fiskeforeningene i Grane, Hattfjelldal og Vefsn. Videre påløper utgifter til leie av telt og annet utstyr til campen og transportkostnader. Det må også kjøpes inn en del utstyr til denne første laksecampen i Vefsna, skriver Vefsnavassdragets fiskeforvaltning i søknaden sin til Statskogmillionen.

Og søknaden nådde frem blant mange gode søknader til støtteordningen Statskogmillionen. Skitt fiske!

Fylke: Nordland
Kommune: Vefsn
Tildeling: 10 000,-


Vil restaurere løypebruer

Korgen Idrettslag har mange gamle bruer i sine løyper, og får nå fem tusen kroner fra Statskogmillionen til å starte på restaurering og forbedring.

Statskogmillionen er en nasjonal støtteordning som understøtter friluftslivet og bærekraftig bruk av norsk natur. Arbeidet i regi av Korgen idrettslag gir et løft til et mye brukt utfartsområde både sommer og vinter.

Fylke: Nordland
Kommune: Hemnes
Tildeling: 5 000,-


Stistøtte til Nesna-lia

Rana turistforening vil legge klopper og lage bruer for å oppruste stier i Nesna-lia.

I tillegg til at foreningen legger ned omfattende dugnadsarbeid, går det med noe penger til trevirke, skruer og beslag. Halvparten av pengene kommer nå i støtte fra Statskogmillionen, etter at turistforeningen sendte inn søknad om midler i vårens søknadsrunde. Opprusting av stiene vil gi befolkningen på Nesna et bedre aktivitetstilbud i sitt område.

Fylke: Nordland
Kommune: Nesna
Tildeling: 5 000,-

Foto: Geir Wagnild

Bidrag til Utskarpen naturtrase

Polarsirkelen friluftsråd har et omfattende og kostnadskrevende prosjekt med Utskarpen naturtrase med rydding og merking av sti, bygging av gapahuk, benker og grillplass og koblinger til annet løypenett.

- Vi ønsker å skape en sammenhengende trase med løyper som blir godt merket, og inneholder ulike nivåer. Slik kan både barn, voksne og eldre benytte seg av løypen. Trasen vil være allsidig og bidra til flerbruk. Den kobler sammen Utskarpen og Straumen, med utallige muligheter for startpunkter. Trasen vil ligge i nærheten av boligfelt, skole og barnehage, slik at den enkelt kan benyttes av dem. Trasen vil også binde sammen tilgangen til strand og sjø, skriver organisasjonen i søknaden til Statskogmillionen.

Fylke: Nordland
Kommune: Rana
Tildeling: 5 000,-


Sikter mot nytt Ranatraskmål

Grønfjelldal næringsforening vil rydde og merke tursti til Henriktjønna, med utgangspunkt i Stupforsmo.

Det er snakk om rundt 3 km sti i kupert terreng, åpne hogstplasser, ungskog og gammel gran. Det er planlag som Ranatraskmål, og vi vil sette ut benker i passelig pauseavstand for små og litt større føtter. Det skriver næringsforeningen i søknaden til Statskogmillionen, og noe som gir fem tusen kroner i støtte til arbeidet.

Fylke: Nordland
Kommune: Rana
Tildeling: 5 000,-


Bidrag til turkasser langs Plurdalstrasken

Plurdalens ungdomslag skal sette ut trimkasser med 3-4 km etapper. Tiltaket skal sette fokus på områdets kvaliteter og kultur. Statskog gir et bidrag på fem tusen kroner til innkjøp av turkasser gjennom støtteordningen Statskogmillionen.

Løypa går med utgangspunkt fra ungdomshuset. Deltagerne går til hver trimkasse og kvitterer for hver gått etappe. Løypa går langs fylkesveien og private skogsveier. Tiltaket er tenkt som en lang natursti for barn, unge, voksne og familier hvor de kan få beskrivelse av lokale historier, dyre- og fugleliv i området som kan noteres i trim boka. Traseen går igjennom et rikt kulturlandskap med varierende natur og flott natur. Deler av traseen egner seg for skigåing og sykling.

Fylke: Nordland
Kommune: Rana
Tildeling: 5 000,-


Gir haglestøtte til forening

På skytekveldene til Rana jeger- og fiskerforening kommer det mange ungdommer som ikke har våpen. Selv om foreningen har en del våpen, blir ofte vente kø for å få skyte på grunn av for lavt antall.

Foreningen søkte derfor støtteordningen Statskogmillionen om bidrag til innkjøp av ei ny, god hagle, og søknaden ga full uttelling med ti tusen kroner.

Fylke: Nordland
Kommune: Rana
Tildeling: 10 000,-


Stiløft på Hornneset

Reipå idrettslag får fem tusen kroner fra støtteordningen Statskogmillionen til oppgradering av stier på Hornneset.

Pengene vil gi et bidrag til kjøp av trevirke, skilt og benker i forbindelse med tilrettelegging i det mye brukte turområdet Hornneset. Området er et populært turområde som brukes hele året.

Fylke: Nordland
Kommune: Meløy
Tildeling: 5 000,-


Bidrag til revebu

Bodø jeger- og fiskerforening får fem tusen kroner i bidrag fra Statskog til innkjøp av flyttbar revebu.

Foreningen ønsker å bygge ei åte/revebu som kan brukes av foreningens medlemmer. Velvillige grunneiere har allerede gitt tillatelse til å sette opp bu.

- Det er mange interesserte rovviltjegere i Bodø, men det er vanskelig å få oversikt og tillatelse til smårovviltjakt. En organisering gjennom foreninga vil gi effektiv og sikker jakt og vil være et godt tilbud til våre medlemmer, skriver foreningen i søknaden som nå gir utbetaling fra støtteordningen Statskogmillionen.

Fylke: Nordland
Kommune: Bodø
Tildeling: 5 000,-


Støtte til landssamling

Norsk vorstehhundklubb arrangerer for første gang landssamling i Nord-Norge. Arrangementet blir holdt på Skogvoktergården i Saltdal. Det vil komme hundefolk og jegere fra hele landet til samlingen, som både byr på apportprøve og utstilling.

Etter at klubben i vår søkte støtte fra Statskogmillionen, kommer nå tilsagn om et bidrag på ti tusen kroner fra Statskog.

Fylke: Nordland
Kommune: Saltdal
Tildeling: 10 000,-


Gapahuk på Skansenøyra

Saltdal petanqueklubb skal sette opp en gapahuk nær planlagte petanquebaner i et flott fritidsområde ved havet med grillplass, tuftepark, volleyballbane, fotballbane, freezebeegolf og mer i samme område. Skansenøyra er et mye brukt fritidsområde ved havet.

- Med petanquebanene og gapahuken regner vi med at området vil bli enda mere brukt. Petanquespill fremmer trivsel og er en idrett som passer for alle, skriver klubben i søknaden som nå gir fem tusen kroner fra den nasjonale støtteordningen Statskogmillionen.

Fylke: Nordland
Kommune: Saltdal
Tildeling: 5 000,-


Ti tusen til Bodøsjøen nettverk

Bodøsjøen nettverk har store ambisjoner om å bygge et aktivitetsnaust. Totalt har prosjektet et omfattende budsjett, men ti tusen kroner fra Statskogmillionen kommer uansett godt med.

- Bodøsjøen Nettverk arbeider for å tilrettelegge en arena i Bodøsjøen der alle kan blir involvert i og interessert i vår felles kulturarv. Aktiviteter tilrettelegges og kystmiljøet blir aktivt tatt i brukt. Kulturarven blir tilgjengelig og synlig for folk flest, som bidrar til sosial tilhørighet, motivasjon til berikelse for den enkelte, skriver organisasjonen i søknaden som nå gir utbetaling.

Fylke: Nordland
Kommune: Bodø
Tildeling: 10 000,-


Gapahuk på toppen

Fauske idrettslag vil bygge gapahuk på toppen av Holtanlia alpinanlegg. Etter at de søkte støtteordningen Statskogmillionen i vår, kommer det nå et bidrag på fem tusen kroner til jobben fra Statskog.

Anlegget bidrar både sommer og vinter. Toppen av anlegget er blant annet med i «Ti på topp» i 2019.

Fylke: Nordland
Kommune: Fauske
Tildeling: 5 000,-


Støtte til minkfeller

Norges jeger- og fiskerforbund i Nordland får fem tusen kroner fra Statskog til innkjøp av minkfeller.

Planen er å kartlegge og fange mink på øyene og på land i områdene fra Lyngværstranda sør for Gimsøystraumen bru til og med Sydalspollen, samt Olderfjorden og Gimsøya. Gimsøya er forbundet til fastlandet med bru, og grenser i øst til det omtalte området adskilt av Gimsøystraumen.

- Over år har lokalbefolkningen registrert at ærfugl, vadefugler og sjøfugl er blitt kraftig redusert, samtidig som bestanden av mink har økt. Tiltaket vil bidra til en bedre balanse av fuglelivet i området, skriver foreningen i søknaden som nå gir penger fra den nasjonale støtteordningen Statskogmillionen.

Fylke: Nordland
Kommune: Vågan
Tildeling: 5 000,-


Penger til tarp og hengekøyer

Skoleelever på Tverlandet får større mulighet til friluftsopplevelser etter at Statskog bidrar til innkjøp av hengekøyer og tarp.

- Vi har satset på friluftsliv på skolen og har mange lærere som brenner for dette. I 2015 kjøpte skolen inn utstyr, men vi ser at vi sårt trenger mer for å heve kvaliteten på undervisningen. Vi ser at friluftslivet tilbyr mestringsfølelse og er et karakterbyggende fag. Vi ønsker mer utstyr for å engasjere flere elever, slik at flere kan oppleve mestring og få oppleve gode naturopplevelser. Målet er at elevene skal oppdage at det er lite som skal til for å lykkes på tur! heter det i søknaden til Statskogmillionen som nå gir en utbetaling på fem tusen kroner.

Fylke: Nordland
Kommune: Bodø
Tildeling: 5 000,-


Premie til årets friluftsområde i Salten

- Vi ønsker å ha en kåring av "Årets friluftsområde i Salten", hvor den som vinner får 5000 - 10 000 kr i premie for å ruste opp friluftsområde, slik at det blir enda mer attraktivt. Premien skal være øremerket til innkjøp av benker, bord, bålpanne, eller som tilskudd for etablering av bålplass, utedo, gapahuk eller lignende. Vi legger opp til at alle kommunene kan komme med innspill med kandidater til kåringen og en fagjury skal avgjøre hvem som vinner, heter det i søknaden fra Salten regionråd.

Juryen som vurderte alle søknadene til den nasjonale støtteordningen Statskogmillionen valgte å støtte tiltaket med fem tusen kroner.

Fylke: Nordland
Kommune: Fauske
Tildeling: 5 000,-


Støtter Uendelig teater

Uendelig teater ønsker seg en bålplass som vil bli bruk daglig i øvingsperioden. Etter å ha søkt Statskogmillionen, kommer nå fem tusen kroner i retur til å realisere bålplassen.

- Alle øvinger foregår ute i området rundt Kjelvik Gård. Vi ønsker å forbedre forholdene rundt matlaging ute, samt lage bedre skjerming for vær og vind. Vi trenger derfor benker rundt bålplassen, kokekar, vindskjerming og mobile gapahuker, heter det i søknaden som ga uttelling.

Fylke: Nordland
Kommune: Sørfold
Tildeling: 5 000,-


Stistøtte i Narvik

Statskog bidrar med fem tusen kroner til å forbedre stien opp til det populære turmål «Lilletind» i Bjerkvik.

- Turstien blir aktivt brukt av skoler, barnehager og befolkningen i Bjerkvik. Vi ønsker også å skilte denne turen slik at turister og forbigående folk kan utnytte seg av denne flotte turen. Det er i dag et parti der en må krysse en myr for å kunne komme til toppen, her trengs det drenering og legge ned klopper slik at det er mulig å krysse myren uten å bli gjørmete og våt, skriver foreningen Bjerkvik aktiv som nå får en handsrekning til innkjøp av treverk, skruer og andre materialer.

Fylke: Nordland
Kommune: Narvik
Tildeling: 5 000,-

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.