Skip to main content

E-sigarettene kan komme til å redde langt flere liv enn de eventuelt vil komme til å ta, sier Karl Erik Lund i SIRUS.

Nyhet   •   mai 05, 2014 13:33 CEST

 I et intervju med Norsk helseinformatikk.no forteller Lund at han mener det bør legges til rette for salg av e-sigaretter i Norge, og han har ingen tro på at disse vil appellere til ikke-røykere.

- I Norge dør 5.000 mennesker hvert år av røykerelaterte sykdommer. Norge har tatt i bruk de fleste av de virkemidlene som Verdens helseorganisasjon anbefaler for å redusere røykingen, men vi står likevel igjen med et enormt tobakksproblem. Det er i dette perspektivet vi må betrakte behovet for e-sigaretter, sier Lund.

Forskning på e-sigarettene i forhold til kjemiske innholdsanalyser av damp og væske, dyreforsøk, oversikter over selvrapporterte bivirkninger fra brukerne og analyser av de umiddelbare fysiologiske endringene hos mennesker, tilsier at e-sigarettene er et langt mindre skadelig - om enn ikke et risikofritt - nikotinalternativ til de konvensjonelle sigarettene.

Forskeren får følgende spørsmål:

Hvilke holdepunkter har man for å si at e-sigaretter i større grad enn nikotinplaster og andre lignende legemidler hjelper røykere til å slutte? Om dette stemmer, hva tror du er grunnen?

- Studier viser at e-sigarettene reduserer trangen til å røyke, mildner abstinenssymptomer, reduserer forbruket av sigaretter og har effekt i røykeslutt, sier Lund. Disse undersøkelsene er imidlertid utført på førstegenerasjons e-sigaretter med lav brukervennlighet og som i liten grad evnet å dosere nikotin i tilstrekkelig omfang. Den enorme produktinnovasjonen som nå skjer, vil ventelig føre til enda bedre resultater. Damping på e-sigaretter simulerer atferdskomponenten i røyking, tilbyr samme sensoriske effekt og har sosiale og symbolske funksjoner som legemidlene mangler. Legemidlene mangler begge deler.
Det er imidlertid ikke som røykesluttprodukt, men som alternativprodukt for sigaretter til de som ellers hadde blitt røykere i framtidige generasjoner, at e-sigarettene på sikt kan bidra til et røykfritt samfunn.

Lund mener videre at det bør innføres aldersgrense på salg av e-sigaretter. Smakstilsetningen kan gjøre e-sigarettene attraktive for ungdom, men det også viktig å kunne trekke røykere bort fra sigarettene, så en balansegang her er viktig.

Informasjon om avhengighet også av e-sigaretter, blir en viktig å formidle til ungdommen. Det kan bli et lite helseproblem dersom ungdommers bruk av e-sigaretter, skulle øke deres lyst på å gå over til konvensjonelle sigaretter. Denne "gateway-teorien" skal tas på største alvor, men den har meget svak støtte i forskningsmiljøet. Alle brukerundersøkelser - også i Norge - viser at e-sigarettene har liten appell til ikke-røykere.

Lund sier at – e-sigaretter kommer aldri til å bli noe ‘sunt’ alternativ til sigarettrøyking, men et skadereduserende alternativ. e-sigarettene ikke bør klassifiseres som et legemiddel, men utfordringen blir å tilrettelegge for e-sigaretter uten at man samtidig bidrar til at produktet skal appellere til ikke-røykere.

Lund mener det bør gis markedstilgang for e-sigarettene for å kunne tilby brukere et bedre produkt i forhold til kontroll og kvalitet.

- Skepsis til e-sigaretter er lett å forstå. Men Lund sier videre at det for mange er vanskelig å akseptere at noe positivt kan komme fra en industri med så dårlig omdømme. - For oss forskere, som må studere fenomenet uavhengig av deres leverandører, er det en betinget entusiasme for
e-sigarettene. Ut fra det vi nå vet om risiko og brukergrupper, tegner e-sigarettene til å redde langt flere liv enn de eventuelt vil komme til å ta.