Om slag og munnhelse

Pressemeldinger   •   mar 20, 2018 13:49 CET

Hvert år rammes rundt 12 000 personer av hjerneslag i Norge. En tredjedel av de slagrammede opplever redusert munnhelse etter slaget – likevel får kun 5 prosent av de slagrammete informasjon om tannstell i rehabiliteringsperioden*, og munnhelse er så og si fraværende både i politiske pakkeforløp og i oppfølgingen etter slaget.

​Stortinget snur – tannhelsetjenesten flyttes ikke

Pressemeldinger   •   jun 09, 2017 06:14 CEST

Stortinget har snudd, det er ikke lenger flertall for å flytte den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene. President i Den norske tannlegeforening (NTF) Camilla Hansen Steinum er fornøyd med vedtaket.

​NTF ber Stortinget si nei til å flytte det offentlige tannhelseansvaret til kommunene

Pressemeldinger   •   apr 26, 2017 13:22 CEST

I sitt innspill til helse- og omsorgskomiteen uttrykker NTF alvorlig bekymring for at en slik flytting vil splitte og ødelegge de gode, robuste og svært kompetente fagmiljøene som er bygget opp gjennom årelang satsing. Dette vil medføre negative konsekvenser for tjenestetilbudet og dermed for befolkningens tannhelse.

NTF leverte tirsdag 25. april sine innspill til Stortingets Helse- og omsorgskomite ad Prop. 71L (2016-2017) "Lov om endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.)".

NTF mener at Stortinget må si nei til regjeringens forslag om å overføre ansvaret for Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) fra dagens 19 fylkeskommuner til rundt 350 kommuner. Foreningen er alvorlig bekymret for at et slikt vedtak vil svekke den norske tannhelsemodellen og medføre negative konsekvenser for befolkningens tannhelse. Flyttingen vil splitte og ødelegge de gode, robuste og svært kompetente fagmiljøene som er bygget opp gjennom årelang satsing. Endringen vil også medføre betydelige administrative konsekvenser og omfattende økonomiske kostnader, og NTF frykter at pasientene må betale prisen i form av dårligere og dyrere tjenester.

Et overveldende flertall av de høringsinstansene som har uttalt seg om forslaget, går imot overføringen. Regjeringen har ikke tatt hensyn til dette. NTF ber derfor Stortinget om å si nei til å flytte det offentlige tannhelseansvaret til kommunene.

NTFs hovedargumenter mot flytting av DOT:

 • Det foreligger ingen faglig begrunnelse for å flytte ansvaret for DOT til kommunene. Tvert imot har tidligere utredninger konkludert med at DOT må ligge på et regionalt nivå.
 • Regjeringens og Stortingets forutsetning for en flytting av DOT har hele tiden vært at kommunene vil utgjøre store og robuste enheter som vil være i stand til å utføre denne oppgaven. Denne forutsetningen er på langt nær oppfylt.
 • Interkommunalt samarbeid trekkes frem som et nødvendig alternativ for kommuner som blir for små til å drifte en tannhelsetjeneste på egen hånd. Resultatet vil bli et lappeteppe av ulike løsninger, alt annet enn robuste, som vil ramme kvaliteten og medføre ulikhet i tjenestetilbudet.
 • Samme forvaltningsnivå er verken en forutsetning eller en garanti for godt samarbeid. Tannhelsetjenesten i fylkeskommunene har allerede i dag tett og godt samarbeid med ulike enheter i kommunene gjennom bindende samarbeidsavtaler. Det avgjørende er gode systemer, avtaler, rutiner og god ledelse.
 • Regjeringen har ikke vurdert overgangskostnader knyttet til overdragelsen av de ulike virksomhetene som oppgaveoverføringen medfører. Disse kostnadene vil med all sannsynlighet bli betydelige. Fylkeskommunenes stordriftsfordeler vil gå tapt, og et stort antall kommuner vil bli for små til å kunne etablere eller videreføre en forsvarlig offentlig tannhelsetjeneste.

Det er også en del problemstillinger og utfordringer knyttet til hvordan de planlagte virksomhetsoverdragelsene skal gjennomføres i praksis som er svært overflatisk berørt. En rekke spørsmål er derfor uavklart.

Regjeringen foreslår også at lovbestemt gratis tannbehandling til prioriterte grupper fjernes og legges til forskrift. Stortinget vil ved et slikt vedtak gi fra seg sin myndighet til å beslutte hvem som skal få gratis tannbehandling til skiftende regjeringer. Dette stiller NTF seg svært kritiske til.

Overføring av ROK og tannlegespesialister

NTF stiller seg også kritiske til overføring av tannlegespesialister og regionale odontologiske kompetansesentre (ROK). Ca. 90% av tannlegespesialistene er helprivate tjenestetilbydere, i motsetning til spesialisthelsetjenesten for øvrig som hovedsakelig består av offentlig ansatt helsepersonell eller helsepersonell med driftsavtaler med det offentlige. Bare et lite antall tannlegespesialister er ansatt i ulike deler av offentlig sektor.

For at ROK skal kunne utføre oppgavene sine, er de avhengige av et utstrakt samarbeid med de odontologiske lærestedene og andre forskningsinstitusjoner samt med helseforetakene, noe som vil være svært utfordrende med kommunal forankring.

Foreløpig dato for første behandling i Stortinget er satt til 8. juni 2017 

PDF med NTFs innspill kan lastes ned i sin helhet på http://tannlegeforeningen.no/ViewFile.aspx?id=7337

Om Den norske tannlegeforening

Den norske tannlegeforening (NTF) er en yrkesorganisasjon for landets tannleger. Foreningen ivaretar tannlegenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. Omlag 90 % av de yrkesaktive tannlegene er medlemmer. Hovedoppgavene er knyttet til tannhelsepolitikk, tannlegenes arbeids- og driftsbetingelser og etterutdanning. Foreningens sekretariat ligger i Håkon VIIs gate 6 i Vika i Oslo og har 24 fast tilsatte.

NTF leverte tirsdag 25. april sine innspill til Stortingets Helse- og omsorgskomite ad Prop. 71L (2016-2017) om overføring av det offentlige tannhelsetjenesten. NTF er alvorlig bekymring for at en flytting vil splitte og ødelegge de gode fagmiljøene som er bygget opp gjennom årelang satsing og at dette vil medføre negative konsekvenser for tjenestetilbudet og dermed for befolkningens tannhelse.

Les mer »

Sammen i kampen for kreftpasienter - Munnhelsedagen 2017

Pressemeldinger   •   mar 20, 2017 13:07 CET

Over 33 000 personer i Norge får en ny kreftdiagnose hvert år, og mer enn 250 000 personer her i landet har eller har hatt kreft. 40% av alle kreftpasienter, uansett kreftform, opplever problemer med munnhelsen som en følge av kreftbehandlingen - likevel er munnen et område som ofte glemmes i kreftomsorgen. 20. mars markerer NTF, Kreftforeningen og Munn- og halskreftforeningen Munnhelsedagen.

Ny toppscore i kundetilfredshet for tannlegene!

Pressemeldinger   •   des 06, 2016 09:25 CET

Tannlegene kommer nok en gang best ut i EPSI Norges årlige måling av kundetilfredshet blant helsetjenester. Tallene for 2016 viser en ytterligere forbedring fra 2015, og tannlegene scorer nå 85,7 poeng, et resultat som anses som eksepsjonelt.

Hvem tjener på snus-krangelen?

Pressemeldinger   •   nov 20, 2016 09:37 CET

Tobakksforskerne Karl Erik Lund og Tord Finne Vedøy spør om Høie-boksen vil resultere i positiv folkehelseeffekt. Vi er ikke i tvil om at svaret er et klinkende klart ja. Debattinnlegg av Legeforeningen, Kreftforeningen, Tannlegeforeningen, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Norges Astma- og Allergiforbund, NSF's Faggruppe av Lungesykepleiere, Den norske jordmorforening, LMT og LHL.

​Den europeiske antibiotikadagen, 18. november

Pressemeldinger   •   nov 16, 2016 10:17 CET

Antibiotikaresistens er et av verdens mest presserende helseproblemer. I mange land er antibiotikaresistensen mer enn fordoblet de siste fem årene. Økende antibiotikaresistens truer effekten av antibiotika nå og i fremtiden. Dagen markeres 18. november, og er et initiativ fra ECDC i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO). Tannlegeforeningen støtter markeringen.

Rasering av tannhelsesektoren

Pressemeldinger   •   okt 18, 2016 10:00 CEST

I forbindelse med kommunereformen har regjeringen fremmet forslag om å overføre tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene. Tannhelsesekretærenes Forbund, Fagforbundet, Norsk Tannpleierforening og Den norske tannlegeforening mener forslaget mangler helsefaglig grunnlag, og vil svekke den offentlige tannhelsetjenesten.

​Tannhelse nedprioritert i statsbudsjettet

Pressemeldinger   •   okt 06, 2016 09:36 CEST

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 blir takstene i folketrygdens stønad til tannbehandling ikke prisjustert - for tredje året på rad. I tillegg reduseres enkelte takster. Totalt tas det hele 120 millioner kroner fra pasientenes trygdestønad til nødvendig tannbehandling. Den norske tannlegeforening er skuffet.

Uten effektiv antibiotika får vi store problemer

Pressemeldinger   •   aug 17, 2016 13:26 CEST

Antibiotikaresistens er i ferd med å bli verdens største helsetrussel. Legeforeningen, Tannlegeforeningen og Veterinæforeningen inviterer eksperter for å diskutere hvilke grep som er nødt til å tas for å snu utviklingen.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Rådgiver politisk kommunikasjon
 • oyknvispndsv.bfnerwvdanel@dntagfnnwjlezhgelmfociresrnickngzienwy.nugoke
 • 45850497

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • toebnjjue.kycatjmazfchguo@netahhnnfrlefmgepfforgretlnijzngdgenym.nopovy
 • 95101724

 • Pressekontakt
 • Generalsekretær
 • mocmrtqlensh.rwholhsstkuadwx@tqkankbnlelegiyefqhorntenhiinlzgelun.qnnohy
 • 22 54 74 18

Om Den norske tannlegeforening

Vår visjon: Dyktige og tilfredse medlemmer med fornøyde pasienter i en befolkning med god oral helse.

Den norske tannlegeforening (NTF) er en yrkesorganisasjon for landets tannleger. Foreningen ivaretar tannlegenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. Omlag 90 % av de yrkesaktive tannlegene er medlemmer. Hovedoppgavene er knyttet til tannhelsepolitikk, tannlegenes arbeids- og driftsbetingelser og etterutdanning. Foreningens sekretariat ligger i Håkon VIIs gate 6 i Vika i Oslo og har 24 fast tilsatte.

Adresse

 • Den norske tannlegeforening
 • Håkon VIIs gate 6
 • 0161 Oslo