Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

Press Release   •   Feb 22, 2010 08:30 GMT

Informationen är sådan som Guideline Technology AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari kl 08:15.

Fjärde kvartalet (oktober - december 2009)
· Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 19,0 (18,5) mkr
· Resultatet efter skatt för det fjärde kvartalet uppgick till -2,9 (0,1) mkr
· Resultatet per aktie för det fjärde kvartalet uppgick till -0,10 (0,00) kr

Helåret (januari - december 2009)
· Nettoomsättningen för helåret uppgick till 69,0 (59,9) mkr
· Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -4,4 (-3,2) mkr
· Resultatet per aktie för helåret uppgick till -0,15 (-0,13) kr


Väsentliga händelser under perioden
· Nettoomsättningen ökade under fjärde kvartalet med knappt 3% jämfört med motsvarande period föregående år. För helåret ökade nettoomsättningen med 15%
· Kanadensiska dotterbolaget Datawell Energy Services Ltd har etablerats och testjobb inom övervakning av hydraulisk bergspräckning har genomförts för betalande oljebolagskund
· Dotterbolaget SPC Technology har med positivt resultat slutfört teknisk och kommersiell förstudie i samarbete med Atlas Copco Secoroc
· Dotterbolaget MALÅ Geoscience har erhållit strategiskt viktig order från statlig myndighet i Irak
· Guideline har i rapportperioden slutfört en företrädesemission som tillfört bolaget 35,5 mkr, före emissionskostnader, avsedda för investeringar i teknikutveckling och marknadsbearbetning

Väsentliga händelser efter periodens utgång
· Dotterbolaget Datawell Energy Services Ltd har finansierats av ägarna Guideline och Kobold, samt tillsatt ledning och styrelse med bred erfarenhet inom oljeservice
· Dotterbolaget SPC Technology har baserat på positivt utfall i teknisk och kommersiell förstudie tillsammans med Atlas Copco Secoroc finansierats av ägarna Guideline och New Street Capital
· Dotterbolaget MALÅ Geoscience har etablerat ett försäljningskontor på den Australiensiska marknaden

Guidelinekoncernen i korthet
Guideline Technology är verksamt inom området geoteknologi. Bolaget har två verksamhetsområden; dotterbolaget Guideline, med fokus på utveckling av ny teknologi inom mikroseismik och relaterade områden, samt dotterbolaget MALÅ Geoscience, med lång historik och en ledande position inom området markradar. Guidelines aktie är noterad på NGM Equity.

Verksamhetens utveckling
Under 2009 ökade nettoomsättningen med 15% jämfört med motsvarande period föregående år. För rapportperiodens fjärde kvartal ökade nettoomsättningen med 3% jämfört med motsvarande period föregående år. En mindre del av nettointäkterna under verksamhetsåret kom från det första testjobbet inom övervakning av hydraulisk bergspräckning.

Under verksamhetsåret 2009 har Guideline, inom ramen för tidigare offentliggjort samarbete med det kanadensiska teknologibolaget Kobold Services Inc, etablerat dotterbolagskoncernen Datawell Energy Services. Koncernen består av det svenska moderbolaget Datawell Energy Services AB och det kanadensiska dotterbolaget Datawell Energy Services Ltd baserat i Calgary. Bägge dessa bolag var vid rapportperiodens slut helägda dotterbolag inom Guideline-koncernen och i bokslut per 2009-12-31 har dotterbolagskoncernen Datawell Energy Services således konsoliderats till 100%.

Under hösten 2009 har dotterbolaget Datawell Energy Services Ltd genomfört testjobb för kanadensiska oljebolag för vilket intäkter erhållits. De totala intäkterna från dessa jobb uppgår till ca 0,6 mkr. Prissättningen vid de hittills utförda testjobben har syftat till att erhålla kostnadstäckning för dessa samt verifiera intresse från olje- och gasföretag för tekniken för övervakning av hydraulisk bergspräckning och intäktsnivån då teknologin kommersialiseras förväntas vara avsevärt högre. De genomförda testjobben ingår i en serie tester som planeras med oljebolag i Nordamerika. Testerna syftar till att verifiera teknologin för tredimensionell visualisering och kartläggning av s k hydraulisk bergspräckning med hjälp av den nyutvecklade digitala och trådlösa versionen av Datawell Energy Services system. Tekniken innebär något förenklat att seismiska vågor i berget med ursprung från bergspräckning registreras med hjälp av sensorer i markplanet och att tidsskillnader beräknas från olika seismiska händelser. På basis av dessa seismiska händelser beräknas och kartläggs sprickornas totala utbredning i berget.

Dotterbolaget SPC Technology har under rapportperioden slutfört en omfattande teknisk och kommersiell förstudie i samarbete med Atlas Copco Secoroc i syfte att utvärdera utveckling och kommersialisering av en ny metod för kommunikation av borrhålsdata. Utfallet av förstudien har varit positivt både vad gäller de tekniska som de kommersiella förutsättningarna. Förstudien tyder på stort intresse från potentiella slutkunder och goda möjligheter att skapa god lönsamhet i verksamhet baserat på teknologin. SPC Technology AB ägs av Guideline till 50,1% och förvärvskostnad för det nybildade bolaget uppgår till 100 tkr. Förvärvade nettotillgångar motsvaras av anskaffningsvärdet. Utöver de 200 tkr som investerats av samägarna vid bolagsbildningen har SPC Technology initialt kapitaliseras med ytterligare 1 100 tkr genom villkorade aktieägartillskott från Guideline. Finansiering från New Street Capital har dels skett via direkt investering i SPC Technology med 100 tkr och dels via en mindre riktad nyemission av aktier i Guideline om 116.000 aktier till kursen 3,45 kronor per aktie och ett sammanlagt värde av 400.200 kronor motsvarande 0,4% ägande i Guideline.

Dotterbolaget MALÅ Geoscience har under året gjort affärer i ett 50-tal länder. En del bolagets expansion beror på etableringen av nya distributionskanaler i bl a Brasilien och Australien samt nya MALÅ Service Centers som öppnats i USA och Kina. Geografiskt har MALÅ Geoscience haft en bred och gynnsam orderingång i framförallt Stillahavsområdet, främst i Kina och Australien. I Syd- och Nordamerika har återhämtningen i finanskrisens spår börjat, medan Europa, Mellanöstern och Afrika haft en successivt svagare utveckling under årets andra hälft. Högvärdesprodukterna MIRA och borrhålsradar haft gynnsam utveckling, medan MALÅ Geosciences traditionellt starka produktområde utility locating har haft en svag utveckling under året. Den svaga utvecklingen i Mellanöstern till trots har MALÅ Geoscience under året erhållit en genombrottsorder från en statlig myndighet i Irak. Denna order utgörs av MALÅ ProEx System med tillhörande mark- och borrhålsantenner och är strategiskt viktig då den öppnat upp för ytterligare försäljningstillfällen i landet. Utrustningen från MALÅ Geoscience kommer i första hand att användas för kartläggning av landets geologi och marklagerstrukturer.

Guideline har under rapportperioden genomfört en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen tecknades till sammanlagt cirka 92 procent varav cirka 78 procentenheter tecknades med stöd av företrädesrätt och cirka 14 procentenheter tecknades utan stöd av företrädesrätt. Resterande aktier, motsvarande cirka 8 procent har tecknats genom en emissionsgaranti utställd av Erik Penser Bankaktiebolag med vidare fördelning på undergaranter. Emissionen blev därmed fulltecknad och tillförde Guideline cirka 35,5 MSEK före emissionskostnader.

Nettoomsättning och resultat
Under perioden oktober - december 2009 uppgick koncernens nettoomsättning till 19,0 (18,5) mkr och resultat efter skatt till -2,9 (0,1) mkr. Resultatförsämringen under perioden i jämförelse med motsvarande period föregående år förklaras till övervägande del av kostnadsförda investeringar i det kanadensiska dotterbolaget Datawell Energy Services Ltd i bl a system och utrustning som planeras att användas i testjobb och vid senare kommersiella inmätningar. Under räkenskapsåret uppgick koncernens nettoomsättning till 69,0 (59,9) mkr och resultatet efter skatt uppgick till -4,4 (-3,2).

Under det fjärde kvartalet 2009 har vissa omklassificeringar utan resultateffekt, skett, se not 1 till koncernens resultaträkning på sidan 8.

Finansiell ställning
Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2009 till 111,1 (80,7) mkr vilket motsvarar en soliditet på 79% (73%). Räntebärande skulder uppgick vid rapportperiodens utgång till 11,9 (14,6) mkr. Likvida medel var vid periodens slut 34,3 (9,8) mkr, därutöver finns outnyttjade checkkrediter om 7,0 (7,3) mkr.

Investeringar
Periodens investeringar uppgick till 0,8 (2,2) mkr. Under räkenskapsåret uppgick investeringarna till 5,0 (65,5) mkr och omfattas i huvudsak av om- och tillbyggnad av lokal samt investeringar i utveckling.

Finansiering
För att tillvarata Bolagets tillväxtmöjligheter krävs både investeringar i fortsatt utveckling av ny teknik och att nödvändiga marknadssatsningar genomförs. Guideline har därför under rapportperioden slutfört finansiering genom företrädesemission som sammanlagt tillfört bolaget omkring 35,5 MSEK före emissionskostnader. Likviden från denna emission planeras att investeras i fortsatt teknikutveckling och kommersialisering.

Optionsprogram
Vid periodens slut fanns inga utestående optionsprogram.

Antal utestående aktier
Antalet aktier uppgår vid periodens utgång till 59.200.148 efter registrering av genomförd nyemission. Antalet aktier per den 31 december 2008 uppgick till 26.208.066.

Personal
I koncernen finns 44 (44) anställda. Fördelningen av personalen är enligt följande: 8 personer är verksamma inom administration och förvaltning (VD för moderbolag samt dotterbolag inkluderade), 9 personer är verksamma inom försäljning och marknadsföring, 11 personer är verksamma inom utveckling och 16 personer är verksamma inom produktion. Övrig personal är anlitad på konsultbasis.

Transaktioner med närstående
I perioden har inga transaktioner skett med närstående. Under perioden har dock styrelseledamoten Peter Lindgren utfört tjänster genom bolaget Lindgren Partners AB för ett sammanlagt värde av 189 tkr.

Överenskommelse om tjänster med närstående sker på marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget
Verksamheten i Guideline Technology AB (publ) utgörs av koncernledningsfunktionen. Under räkenskapsåret redovisas intäkter om 1,9 (2,1) mkr som i sin helhet består av fakturering av koncerngemensamma kostnader till dotterbolag. Resultat efter skatt för räkenskapsåret uppgår till 0,6 (-5,6) mkr. I resultat efter skatt ingår resultat från andelar i koncernföretag med 6,1 (-3,3) mkr, bestående av erhållen utdelning om 3,7 (0,0) mkr, erhållet koncernbidrag om 4,8 (0,0) mkr samt nedskrivning av aktier i dotterbolag om -2,4 (-3,3) mkr. Antalet anställda i moderbolaget är 1 (1).

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Baserat på positiva resultat i testjobb inom övervakning av hydraulisk bergspräckning har efter rapportperiodens utgång Guideline och Kobold Services beslutat att ingå ett nytt samarbetsavtal rörande Datawell Energy Services Ltd. Avtalet innebär bl a att Datawell Energy Services Ltd erhåller startfinansiering och företagsledning. Finansiering sker med ca 4,5 mkr varav parterna tillskjutit kapital i förhållande till ägarandel. Finansiering sker genom att Kobold Services deltar i riktad nyemission i Datawell Energy Services Ltd för att erhålla 40% ägarandel och Guideline AB tillför ovillkorat aktieägartillskott från befintliga likvida medel via det helägda dotterbolaget Datawell Energy Services AB. Kobold äger 40% och Datawell Energy Services AB äger 60% av aktierna Datawell Energy Services Ltd efter genomförd finansiering. Parterna har även beslutat om struktur för styrelse och ledning av Datawell Energy Services Ltd. Till VD i bolaget har utsetts Mark Andreychuk som är delägare i Kobold Services och som tidigare innehaft ledande positioner inom bl a oljeservicekoncernen Schlumberger, samt teknologibolagen Technicoil Corporation och Frac Source som han grundade. Teknikansvarig för system och mjukvara blir Ivo Henriksson från Guideline och teknikansvarig för mekanik blir Per Angman från Kobold Services med bakgrund från ledande befattningar inom bl a teknologi- och oljeservicebolaget Tesco Corporation och borroperatören AKITA Drilling. Styrelsen kommer att bestå av Peter Lindgren, Kjell Husby och Peter Hjorth från Guideline, samt Per Angman och Lindsay Hood från Kobold Services. Lindsay Hood har lång erfarenhet från Nordamerikansk oljeindustri från ledande befattningar inom bl a Tesco Corporation och riskkapitalbolaget ARC Financial.

Datawell Energy Services Ltds roll kommer vara att genomföra testjobb tillsammans med olje- och gasbolag i syfte att slutligt verifiera tekniken för övervakning av hydraulisk bergspräckning. Vidare ska Datawell Energy Services Ltd fungera som marknadsbolag i Nordamerika och sälja samt genomföra kommersiell service baserat på systemet. Under den initiala fasen med testjobb ansvarar Guidelines dotterbolag Datawell Energy Services AB för utvecklingsarbete, medan Kobold Services ansvarar för att tillhandahålla ett visst antal testjobb till Datawell Energy Services Ltd. Dessa testjobb ska vara finansierade av betalande olje- och gasbolag. Immateriella rättigheter för teknologin för övervakning av hydraulisk bergspräckning ägs fullt ut av Datawell Energy Services AB och kompletterande teknologier för effektivisering av hydraulisk bergspräckning som utvecklats av Kobold Services ägs fullt av Kobold Services. Enligt det ingångna avtalet har dock Datawell Energy Services Ltd tidigast om två (2) år och givet att vissa omsättningsmål nås en option att förvärva teknikrättigheterna från både Datawell Energy Services AB och Kobold Services.

Dotterbolaget SPC Technology har efter rapportperiodens utgång rapporterat positiva resultat i den tekniska och kommersiella förstudie som pågått under andra halvåret 2009 och att SPC Technologys ägare Guideline och New Street Capital baserat på detta har avtalat om att i ett första steg tillskjuta ytterligare finansiering om 1,2 mkr som bl a ska användas för att etablera lämplig struktur för fortsatt utveckling och kommersialisering av tekniken. Finansiering har skett genom att Guideline och New Street Capital tillskjuter ca 50% vardera av finansiering. New Street Capital tillskjuter finansiering, enligt tidigare överenskommelse med Guideline, genom att teckna aktier i Guideline Technology via en riktad nyemission till en volymviktad genomsnittlig aktiekurs i Guideline Technology under 10 handelsdagar före beslut om emissionen. Totalt tecknar New Street Capital 397.351 aktier till kurs 1,51 skr per aktie. Guideline tillskjuter pengar i SPC Technology genom villkorat aktieägartillskott.

Guidelines dotterbolag SPC Technology, verksamt inom utveckling av teknologi för effektivisering av borrning inom olja, gas och gruvindustri, har erhållit besked från det svenska patentverket att patentansökan nr 0801104-1 har godkänts och att svenskt patent kommer att meddelas. Denna patentansökan avser en bottenhålsanordning och ett förfarande och system för överföring av data från en bottenhålsanordning. Genom uppfinningen möjliggörs kommunikation av för borroperatören viktig borrhålsdata som t ex kronlast, tryck, temperatur och vridmoment. Signalöverföringen kan ske med hjälp av en luftdriven slående borrhammare från botten av borrhålet. Syftet är att ge borroperatören information som möjliggör effektivare utnyttjande av hammarborren. SPC Technology har även en inlämnad internationell patentansökan (PCT) baserad på den svenska patentansökan.

Dotterbolaget MALÅ Geoscience har efter rapportperiodens utgång öppnat försäljningskontor i Australien för att möta den ökade efterfrågan på MALÅ Geosciences produkter på de Australiensiska och Nya Zeeländska marknaderna. Företaget kommer i och med etableringen av kontoret att vidareutveckla de goda affärsmöjligheter som regionen erbjuder genom regional närvaro och höjd serviceberedskap. MALÅ Geoscience har efter rapportperioden även rapporterat strategiskt viktiga försäljningar av MIRA system (MALÅ Imaging Radar System) till Europeiska och Amerikanska forskningsinstitut som kommer att använda systemen för att utveckla tillämpningsområden för markradar inom infrastruktur. Konkurrenter har ännu inte lyckats presentera produkter som direkt konkurrerar med MIRA och ledningen i MALÅ räknar med att efterfrågan och försäljning av dessa mera avancerade system därför kommer att öka under 2010.

Efter rapportperiodens utgång har valberedning utsetts bestående av Torsten Börjemalm (styrelsens och valberedningens ordförande), samt Jan Hjorth, Klas Carlin och Claes Julin som samliga representerar större ägare. Valberedningens uppgift är bl a att ta fram förslag på personer för omval eller nyval till styrelsen som utses på årsstämma i juni 2010.

Framtida utveckling
Marknadsförutsättningarna inom de sektorer där Guideline och MALÅ Geoscience verkar har successivt stabiliserats under 2009. MALÅ Geoscience förväntas fortsätta generera positiva resultat och kassaflöden. Operativa enheter inom dotterbolaget Guideline kräver emellertid fortsatta investeringar för att kunna slutföra utveckling och övergå i en kommersialiseringsfas. Genom dotterbolaget Datawell Energy Services har de första intäkterna inom mikroseismik erhållits, men fortsatt utvecklings- och testarbete återstår innan tekniken för övervakning av hydraulisk bergspräckning kan lanseras kommersiellt. Intresset för bolagets teknik bland nordamerikanska olje- och gasbolag är mycket stort och möjligheter för fortsatta fältester för betalande oljebolagskunder ser goda ut. Vad gäller samarbeten mellan dotterbolaget SPC Technology och Atlas Copco Secoroc har en omfattande utvärdering av teknik och kommersiella förutsättningar genomförts under 2009 med positivt resultat. Under 2010 förväntas arbetet med produktutveckling inom SPC Technology kunna inledas. Sannolikheten bedöms ha ökat för att området mikroseismik ska kunna kommersialiseras och börja generera intäkter i ökande omfattning under 2010. När så sker finns goda möjligheter till god tillväxt under lönsamhet. Totalt bedöms därför förutsättningarna framgent som positiva för koncernen.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och enligt RFR 1.1. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2.1. Redovisningsprinciper som tillämpas för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper 2009
Omarbetade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter tillämpas från den 1 januari 2009. Ändringen har påverkat Guidelines redovisning retroaktivt från den 31 december 2007. Ändringen medför bland annat att intäkter och kostnader som tidigare redovisats direkt i eget kapital numera redovisas i en separat rapport direkt efter resultatrapporten. En annan förändring är att nya benämningar på de finansiella rapporterna kan användas. Detta är dock inte tvingande. Guideline har valt att behålla de tidigare benämningarna.

IFRS 8 Rörelsesegment tillämpas från den 1 januari 2009. IFRS 8 Rörelsesegment definierar vad ett rörelsesegment är och vilken information som ska lämnas om dessa i de finansiella rapporterna. Standarden kräver att segmentinformationen presenteras utifrån ledningens perspektiv, vilket innebär att den presenteras på samma sätt som den används i den interna rapporteringen. IFRS 8 har inte haft någon effekt på koncernens rapport över totalresultatet, finansiell ställning, kassaflöde och förändringar i eget kapital.

Risker
Väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar framförallt, men inte uteslutande, resultat av teknikutveckling och fortsatt finansiering inom dotterbolaget Guideline. Ovissheten vad gäller världsekonomin bedöms ha minskat och utsikterna för marknadens utveckling vad gäller avsättning för dotterbolaget MALÅ Geosciences produkter och tjänster har stabiliserats.

Kommande rapporttillfällen
Årsredovisningen 2009 hålls tillgänglig på bolagets hemsida fr o m den 26 april 2010.
Delårsrapport för perioden januari-mars 2010 lämnas den 24 maj 2010.
Årsstämma hålls den 2 juni 2010 enligt separat kallelse.
Delårsrapport för perioden januari-juni 2010 lämnas den 23 augusti 2010.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm, den 22 februari 2010

Kjell Husby

Klas Carlin

Bengt Ljung

Olle Grinder

Peter Lindgren

Marlene Bergström
Arbetstagarrepresentant

Torsten Börjemalm
Styrelsens ordförande

Peter Hjorth
Verkställande direktör

Inge Näslund
Arbetstagarrepresentant


För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Guideline Technology AB (publ)
Telefon: 0733-25 75 03
E-post: peter.hjorth@guidelinetechnology.com
www.guidelinetechnology.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Guideline Bokslutskommuniké 2009.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Guideline Technology