Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

BREV FRÅN VD I GUIDELINE OIL DRILLING TECHNOLOGY - TREDJE KVARTALET 2008

Press Release   •   Sep 23, 2008 06:48 GMT

Guidelines mål är att bygga en stark marknadsposition inom geoteknologiområdet i utvalda nischer med stor potential. Efter förvärvet av Malå Geoscience innehåller koncernen två affärsområden. Dels Guideline med teknologi inom seismik för bland annat positionsbestämning av borr inom oljeborrning; dels Malå Geoscience som är ett ledande företag inom området markradar där objekt och strukturer under mark kan identifieras och kartläggas.

Förvärvet innebär en breddning av verksamheten och strategin utgår från fortsatt stabil utveckling inom området geoteknologi där underliggande kundbranscher som till exempel olja och gas, gruvdrift och prospektering, samt infrastrukturinvesteringar alla är tillväxtområden. Nyttjande av befintlig teknologi inom nya applikationsområden kombinerat med ytterligare förvärv är två viktiga komponenter i Guidelines strategi för fortsatt tillväxt.


Ny teknik och nytt samarbete öppnar miljardmarknad för Guideline
Grundläggande för affärsområdet Guideline är att kommersialisera vår teknologi för positionsbestämning av borr vid så kallad styrd borrning efter olja och andra fyndigheter. Den teknologiplattform och kunnande inom seismik som byggts upp kan dock även användas inom andra applikationsområden. Ett exempel är det nyss inledda samarbetet med kanadensiska Kobold Services som huvudsakligen syftar till utveckling av Guidelines teknik för visualisering och kartläggning av sprickor i berg i samband med så kallad hydraulisk bergspräckning, men där tester för positionsbestämning av borr även är förestående.

Hydraulisk bergspräckning är en lönsam och snabbt växande nisch som omsatte cirka 13 miljarder USD år 2007. Hur stor andel som utgörs av segmentet visualisering och kartläggning av sprickor i berg är svårt att fastställa, men man kan konstatera att specialiserade företag inom nischen vuxit snabbt med hög lönsamhet. Tillsammans med Kobold Services avser vi att testa och kommersialisera tekniken för tredimensionell visualisering och kartläggning av så kallad bergspräckning som används då olje- och gasfickor måste förbindas för att en fyndighet ska kunna producera på ett resurseffektivt sätt.

Tekniken utgår från Guideline-metoden och innebär något förenklat att seismiska vågor i berget med ursprung från bergspräckning registreras med hjälp av sensorer i markplanet och att tidsskillnader uppskattas från olika seismiska händelser. På basis av dessa tidsskillnader beräknas och kartläggs sprickornas totala utbredning i berget. Med denna kunskap kan oljebolagen optimera sina investeringar i hydraulisk bergspräckning som är en mycket kostsam process. Med vår teknik färdigutvecklad kan oljebolagen både spara stora belopp och få ett bättre utnyttjande av oljereserven.

Kobold Services är en kompetent samarbetspartner med stort kunnande inom området hydraulisk bergspräckning och mycket goda kontakter med oljebolagen som är slutkunder. Ledningen i Kobold utgörs av personer med tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom företag som Tesco Corporation och Schlumberger. Samarbetet har inletts genom ett första tre veckor långt fälttest i Kanada under augusti där datainsamling har skett vid borrning på 1.500 meters djup samt under själva hydrauliska spräckningsarbetet. Genomförandet som bland annat omfattade utläggning av 10 km kabel (kommer senare ske trådlöst) gick enligt planerna och nu vidtar arbete med att analysera data.

Genom samarbetet kan vi komma in på en mycket lönsam nischmarknad, där konkurrensen är mer begränsad, samtidigt som vi i stor utsträckning nyttjar vår befintliga teknikplattform. Vi bör alltså kunna färdigutveckla och kommersialisera vår teknik för positionsbestämning av borr och hydraulisk bergspräckning parallellt. Vad gäller övriga samarbeten utvärderar vi nya testmöjligheter med Tesco Corporation, samt med andra aktörer med vilka förhandlingar pågår.

Banbrytande markradar från Malå Geoscience får fotfäste på marknaden
Malå Geoscience, som är verksamt inom området markradar, utvecklas mycket positivt. Under sommaren har vi rekryterat Niclas Ingemarsson till ny VD i bolaget och han kommer att tillföra viktigt kunnande inom bl a marknad och försäljning. Niclas har under de senaste 10 åren haft ett flertal ledningsuppdrag i internationella teknikföretag baserade i USA där han lett och utvecklat verksamheterna till ökad tillväxt och lönsamhet. Som operativ chef för vattenteknik- och mjukvaruföretaget Haestad Methods ökade Niclas exempelvis omsättningen fyra gånger under en sexårsperiod.

Försäljningen i Malå Geoscience under första halvåret 2008 ligger på en högre nivå än vid motsvarande period förra året. Försäljningen inom segmentet Geofysik utvecklas starkt, medan Concrete och Utility visar lägre tillväxt. Östeuropa och andra nya framväxande marknader fortsätter öka. Västeuropa går något svagare liksom USA vilket är enligt förväntan. Viktiga referensorders avseende det nyutvecklade 3-D radarsystemet MIRA har under första halvåret erhållits både från Europa och Asien. Intresset för MIRA är fortsatt växande i flera regionala marknader och ytterligare affärer i miljonklassen bedöms som sannolika under året. MIRA systemet är unikt och utgör den nya generationen markradarsystem som möjliggör tidigare omöjliga mätningar över stora arealer på kort tid utan förlust av data.

En annan viktig affärshändelse är den testorder på markradarutrustning som erhållits från ett av världens största gruvföretag. Syftet med ordern är utvärdering av Malå Geosciences teknologi och kapacitet att bli huvudleverantör av markradarteknologi för flera olika användningsområden inom gruvdrift och prospektering, bland annat borrhålsradar och nyttjande av markradar för prospektering och kvalitetssäkring av berg inför brytning. Samma gruvföretag är intresserade av att utvärdera Guidelines teknik för positionsbestämning av borr i ett andra steg.

Finansiellt står koncernen efter förvärvet av Malå Geoscience betydligt starkare vilket är viktigt i finansiellt turbulenta marknader. Affärsomådet Guideline kräver fortsatta investeringar medan Malå Geoscience har ett positivt rörelseresultat och kassaflöde som förväntas fortsätta växa. Vi ser goda möjligheter att uppnå positivt rörelseresultat för hela koncernen på kvartalsbasis vid utgången av 2008. Under 2009 är målet att etablera positivt rörelseresultat i bägge affärsområdena. Sammanfattningsvis ser det lovande ut för Guidelinegruppen då vi går in slutskedet av 2008. Tack för ditt förtroende som aktieägare!

Stockholm, 23 september, 2008

Med vänliga hälsningar,
Peter Hjorth, VD Guideline Oil Drilling Technology AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Guideline Oil Drilling Technology
Tel: 0733 25 75 03
E-post: info@guidelinetechnology.com


Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Guideline Pressrelease 2008-09-23.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Guideline Oil Drilling Technology

Om Guideline Oil Drilling Technology
Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) är verksamt inom geoteknologi med två affärsområden. Affärsområdet Guideline har utvecklat en unik patentskyddad metod för positionsbestämning av borrspetsen under pågående borrning efter olja och andra fyndigheter. Affärsområdet Malå Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity.