Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2010 GUIDELINE TECHNOLOGY

Press Release   •   Nov 22, 2010 08:37 GMT

Tredje kvartalet (juli - september 2010)
· Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 11,6 (14,8) Mkr
· Resultatet efter skatt för det tredje kvartalet uppgick till -2,9 (-0,7) mkr
· Resultatet per aktie för det tredje kvartalet uppgick till -0,05 (-0,02) kr

Första nio månaderna (januari - september 2010)
· Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 45,4 (50,0) mkr
· Resultatet efter skatt för de första nio månaderna uppgick till -5,7 (-1,5) mkr
· Resultatet per aktie för de första nio månaderna uppgick till -0,09 (-0,05) kr


Väsentliga händelser under tredje kvartalet
· Nettoomsättningen minskade under perioden med drygt 21% jämfört med motsvarande period föregående år
· Samriskbolaget SPC Technology har från Atlas Copco Secoroc erhållit en första order värd cirka 1 mkr på ny produkt som lanseras till slutkunder vid årsskiftet
· Dotterbolaget Datawell Energy Services har inom övervakning av hydraulisk bergspräckning genomfört fyra fälttester med två oljebolag i Kanada
· Dotterbolaget MALÅ Geoscience har sålt ett flertal Easy Locator system till den franska marknaden inför den förestående "dig-safe" lagstiftningen
· Dotterbolaget MALÅ Geoscience har erhållit en strategisk order från China Railway Bureau, samt mottagit en MIRA försäljning från ytterligare ett nationellt laboratorium i USA

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång
· Samriskbolaget SPC Technology har ingått kommersiellt avtal med Atlas Copco rörande första gemensam produkt för effektivisering inom borrning
· SPC Technology har i samarbete med Atlas Copco genomfört fälttester i Sverige och USA inför kommande produktlansering
· Dotterbolaget MALÅ Geoscience har sålt system till Brunei för kartläggning av landets ledningsnät
· Dotterbolaget MALÅ Geoscience har erhållit en strategisk order från ledande europeiskt klimatforskningsinstitut
· Förlikning har uppnåtts med säljarna av MALÅ Geoscience och därmed sker slutlig reglering av detta förvärv

Guidelinekoncernen i korthet
Guideline Technology är verksamt inom området geoteknologi. Bolaget har två verksamhetsområden; dotterbolaget Guideline, med fokus på utveckling av ny teknologi inom mikroseismik och relaterade områden, samt dotterbolaget MALÅ Geoscience, med lång historik och en ledande position inom området markradar. Guidelines aktie är noterad på NGM Equity.

Verksamhetens utveckling
Under rapportperiodens tredje kvartal minskade nettoomsättningen med drygt 21% jämfört med motsvarande period föregående år. Detta är beroende av minskad försäljning inom dotterbolaget MALÅ Geoscience och hänförligt till både volymminskningar och försämrade valutakurser i förhållande till motsvarande period föregående år.

I perioden har samriskbolaget SPC Technology erhållit en första order från Atlas Copco Secoroc till ett värde av cirka 1 mkr. Ordern avser en testserie av en första gemensam produkt för effektivisering inom borrning. Produkten planeras att lanseras kring årsskiftet till slutkundmarknaden. De marknadssegment som har identifierats som mest intressanta inkluderar mångmiljardmarknaden för landbaserad olje- och gasborrning, samt den nordamerikanska och europeiska marknaden för jordvärmeborrning. I övrigt lämnas före lansering av konkurrensskäl inga ytterligare detaljer kring produkten. Vidare har SPC Technology i perioden tillsammans med Atlas Copco Secoroc genomfört fälttester med produkten i Sverige och USA med goda resultat.

Under rapportperioden har det kanadensiska dotterbolaget Datawell Energy Services Ltd i perioden augusti till början av oktober genomfört fyra fälttester med två kanadensiska oljebolag. Insamling av fältdata har skett med den nya trådlösa versionen av systemet för övervakning av mikroseismiska händelser, DDCsystemet ("Digital Data Collection System"). DDC-systemet innehåller en GPS med mycket hög noggrannhet för tidssynkronisering, en radiodel för trådlös dataöverföring, samt batteri och datalagringskapacitet för en veckas kontinuerlig drift utan batteribyte. Systemet innehåller även ett egenutvecklat installationssystem för sensorer på större djup. De genomförda testerna i perioden omfattar övervakning av sprickzoner i samband med så kallad hydraulisk bergspräckning som används för att öka produktion i olje- och gaskällor. Testerna inkluderar både horisontella och vertikala borrhål och hydraulisk bergspräckning i en eller flera zoner. Testerna har genomförts i provinsen Alberta i västra Kanada. Kostnader för samtligt fältarbete i samband med de genomförda testerna, inkluderande inspelning av så kallade ljudloggar, är finansierade av oljebolagen och Guidelines kanadensiska samarbetspartner Kobold.

Dotterbolaget MALÅ Geoscience har i rapportperioden sålt Easy Locator system till Frankrike inför det kommande miljö och "dig-safe" lagstiftningen (lagstiftning som innebär att inmätningar för lokalisering av infrastruktur måste ske före markarbeten genomomförs och att dessa inmätningar måste ske med "icke förstörande teknologi", bland annat markradar). Sådan lagstiftning finns redan i Nordamerika och Storbritannien och har varit en viktig faktor för försäljningen på dessa traditionellt starka marknader för MALÅ.

MALÅ Geoscience har i perioden mottagit en viktig order för MIRA system från ytterligare ett amerikanskt nationellt laboratorium. Köparen har valt att inte delge användningsområde av säkerhetsskäl, men amerikanska nationella institut är inflytelserika, vilket gör ordern till en strategiskt viktig försäljning för fortsatt spridning och breddning av MIRA-teknologin.

MALÅ Geoscience meddelar att företaget framgångsrikt konkurrerat och vunnit en större order till Folkrepubliken Kinas statliga järnvägsbyrå (China Railway Bureau). Försäljningen, som innehåller ett flertal kompletta ProEx system, är en pilotförsäljning och kommer efter en tid av utvärdering och utbildning att leda till ytterligare order. Försäljningen är den första delen i en standardisering som den Kinesiska järnvägsbyrån genomför. Målet med standardiseringen är att uppnå större effektivitet genom att samma teknik och undersökningsmetoder ska användas av alla järnvägsbyråns kontor oavsett landsregion. ProEx-systemen kommer främst att användas för säkerhetsundersökningar av järnvägstunnlar, banvallar och bangårdar.

En MALÅ kund i Australien som nyttjar MIRA-systemet har nyligen fått en utmärkelse för "bästa kartläggningsprojekt under mark". Motiveringen lyder att företaget använt sig av helt ny och banbrytande högteknologi för att på ett framgångsrikt och noggrant sätt kartlägga nedgrävd infrastruktur i 3D. Projektet omfattade kartläggning av ett område med komplicerad infrastruktur i centrala Sydney. Resultaten från projektet har inneburit en effektivisering och stor kostnadsbesparing.

MALÅ Geoscience har i perioden genomfört flera försäljningar till Irakiska staten som ämnar använda systemen för identifiering av nedgrävd infrastruktur samt för forskning och utbildning.

Nettoomsättning och resultat
Under perioden juli - september 2010 uppgick koncernens nettoomsättning till 11,6 (14,8) mkr och resultat efter skatt till -2,9 (-0,7) mkr. Under räkenskapsårets första nio månader januari – september 2010 uppgick koncernens nettoomsättning till 45,4 (50,0) mkr och resultatet efter skatt uppgick till -5,7 (-1,5) mkr.

Nettoomsättning under de första nio månaderna består i huvudsak av omsättning genererad i Malå Geoscience. Omsättningen i Malå Geoscience har historiskt uppvisat ett kraftigt säsongsvarierande mönster med ett starkare fjärde kvartal. Även om fortsatta säsongsvariationer förekommer, har effekterna under senare år minskat och variationer mellan kvartalen påverkas även i hög grad av det allmänna konjunkturläget liksom valutakursförändringar.

Resultatförsämringen under tredje kvartalet i jämförelse med motsvarande period föregående år förklaras till övervägande del av minskad försäljning inom dotterbolaget MALÅ Geoscience i kombination med försämrade valutakurser, varav valutakurseffekter utgör ca 1 mkr. Resultatförsämringen för hela niomånadersperioden januari - september 2010 i jämförelse med motsvarande period föregående år förklaras i huvudsak av ett svagare första och tredje kvartal 2010 i förhållande till föregående år, framförallt beroende på minskad försäljning inom MALÅ Geoscience samt försämrade valutakurser.

För tabell se bifogad rapport.

Finansiell ställning och kassaflöde
Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 2010 till 107,1 (84,1) mkr vilket motsvarar en soliditet på 83% (75%). Räntebärande skulder uppgick vid rapportperiodens utgång till 12,6 (12,9) mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje kvartalet till 0,1 (-4,2) mkr och för niomånadersperioden till -7,9 (0,2) mkr. Det totala kassaflödet för tredje kvartalet uppgick till 1,7 (-6,5) mkr och för niomånadersperioden till -12,6 (-0,3) mkr.

Såväl kassaflöde från den löpande verksamheten som totalt kassaflöde är således positivt för tredje kvartalet 2010 medan hela niomånadersperioden 2010 uppvisar ett negativt kassaflöde.

Det negativa kassaflödet under de första nio månaderna 2010 förklaras av flera olika faktorer. Vad gäller kassaflödet från den löpande verksamheten har under perioden investeringar skett såväl inom den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital (testarbeten) och investeringar i rörelsekapital i form av nedbetalning av leverantörsskulder. Sammanlagt påverkar förändringar av rörelsekapital kassaflödet negativt under niomånadersperioden 2010 med -3,9 mkr i jämförelse med en positiv påverkan om 0,4 mkr motsvarande period föregående år.

Investeringar i utveckling och i materiella anläggningstillgångar har ökat med cirka 0,7 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Enskilt största posten under niomånadersperioden 2010 omfattar investeringar inom tester och utveckling inom Datawell-koncernen och har varit budgeterade. Omfattningen av dessa investeringar är till stor del av engångskaraktär då det bland annat omfattar kostnader för framtagande av produktionssystem med vilka framtida testjobb kommer att genomföras. Periodens investeringar omfattar även om- och tillbyggnader av lokaler i Malå om 0,9 mkr.

Under niomånadersperioden 2010 har även utbetalning av tilläggsköpeskilling om 2,4 (0,0) mkr, avseende förvärvet av MALÅ Geoscience, påverkat kassaflödet från investeringsverksamheten.

Under niomånadersperioden 2010 har banklån, för vilken aktierna i MALÅ Geoscience ställts som säkerhet, tillfullo reglerats, vilket ökat periodens amorteringar med 1,4 mkr i jämförande period föregående år. Totala amorteringar uppgår för perioden till 3,3 (1,5) mkr. Vidare har under perioden kassaflödet från finansieringsverksamheten påverkats positivt med 1,9 mkr genom tillskott från innehavare utan bestämmande inflytande i Datawell Energy Services Ltd. Kassaflödet från finansieringsverksamheten har under perioden även påverkats positivt med 4,0 (1,0) mkr genom upptagande av lån avsedda för ombyggnationer av lokaler i Malå. Som jämförelse mot jämförande period föregående år påverkades kassaflödet från finansieringsverksamheten positivt med 5,7 mkr av genomförd nyemission under våren 2009.

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 21,6 mkr jämfört med 34,3 mkr vid räkenskapsårets början. Outnyttjad checkkredit per balansdagen uppgick till 7,3 (7,3) mkr.

Investeringar
Periodens investeringar uppgick till 1,8 (0,8) mkr och omfattas i huvudsak av investeringar i utveckling samt om- och tillbyggnad av lokaler.

Finansiering
I perioden har ingen ny finansiering skett i moderbolaget. I perioden har ny finansiering upptagits genom banklån om 4 mkr i dotterbolaget MALÅ Geoscience. Syftet med lånet är att genomföra tillbyggnad av fastighet som hyrs av SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) för lagerhållning av så kallade borrkärnor i det nationella arkivet.

Optionsprogram
I syfte att skapa förutsättningar för att behålla kompetent personal i koncernen samt öka motivation hos ledande befattningshavare beslutades vid årsstämma den 2 juni 2010 om ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Guidelinekoncernen genom emission av högst 1.725.000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i Bolaget med kvotvärde 0,10 kr. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 172.500 kr motsvarande en utspädning om cirka 2,9% av aktiekapital och röster. Till dess de eventuellt nyttjas av personer i ledningen är de emitterade optionerna parkerade i dotterbolaget Guideline AB.

Inom ramen för detta optionsprogram har i perioden VD för Guideline Technology tecknat 200.000 optioner med ett års löptid, VD för MALÅ Geoscience tecknat 135.000 optioner med ett års löptid, och teknikchefen i Guideline tecknat 70.000 optioner med ett års löptid.

Antal utestående aktier
Antalet aktier uppgår vid periodens utgång till 60.024.849. Antalet aktier per den 31 december 2009 uppgick till 59.200.148.

För tabell se bifogad rapport.

Personal
I koncernen finns 46 (44) anställda. Fördelningen av personalen är enligt följande: åtta personer är verksamma inom administration och förvaltning (VD för moderbolag samt dotterbolag inkluderade), 10 personer är verksamma inom försäljning och marknadsföring, 10 personer är verksamma inom utveckling och 18 personer är verksamma inom produktion. Övrig personal är anlitad på konsultbasis.

I niomånadersperioden 2010 har teknikchefen Ivo Henriksson fast anställts i dotterbolaget Guideline med ansvar för teknikutveckling inom både Datawell Energy Services och SPC Technology.

Transaktioner med närstående
Garrison Park Industries Ltd (Kanada), som ägs av Per Angman (styrelseledamot i dotterbolaget Datawell Energy Services Ltd) har under perioden utfört teknikutvecklingstjänster för Guidelinekoncernen till ett sammanlagt värde om 227 tkr.

Under perioden har styrelseledamoten Peter Lindgren utfört tjänster genom bolaget Lindgren Partners AB, som ägs av Peter Lindgrens far, för ett sammanlagt värde av 54 tkr.

Styrelseordföranden i samriskbolaget SPC Technology, Erik Wästlund, har för utförda tjänster i perioden fakturerat 360 tkr från bolaget New Street Capital i vilket han är delägare.

Överenskommelse om tjänster med närstående sker på marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget
Verksamheten i Guideline Technology AB (publ) utgörs av koncernledningsfunktionen. Under perioden januari - september redovisas intäkter om 1,8 (1,4) mkr som i sin helhet består av fakturering av koncerngemensamma kostnader till dotterbolag. Till följd av omkostnader uppgick resultat efter skatt för perioden januari - september till -3,4 (-1,4) mkr. Antalet anställda i moderbolaget är 1 (1).

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Det kanadensiska dotterbolaget Datawell Energy Services Ltd har efter rapportperiodens utgång slutfört den fjärde fälttesten under hösten inom övervakning av hydraulisk bergspräckning. Materialet från testerna är omfattande och analysarbete pågår för färdigställande av testresultat. Preliminärt kan dock konstateras att tid och kostnader för insamling av fältdata betydligt understiger tidigare nivåer och att signalkvalitet (signal-tonoise- ratio) är väsentligt förbättrad. Resultat från testerna kommer att presenteras för utvalda oljebolag under hösten som ett led i processen att verifiera och kommersialisera tekniken.

Efter rapportperiodens utgång har inom ramen för samarbetet mellan SPC Technology AB och Atlas Copco Secoroc AB tecknats ett kommersiellt avtal som rör den första gemensamma produkt som planeras marknadsintroduceras vid årsskiftet 2010-2011. I avtalet beskrivs de affärsmässiga villkoren rörande volymåtaganden, prissättning och marginalfördelning mellan parterna. Avtalet innebär även att Atlas Copco Secoroc AB erhåller exklusiva distributionsrättigheter globalt för produkten under minst tre år i perioden 2011-2013. I gengäld erhåller SPC Technology AB en garanterad och växande årlig intäkt i form av programvarulicenser. För SPC Technology innebär avtalet att intäkter säkrats som väl täcker bolagets kostnader förutsatt att Atlas Copco Secoroc genomför sin marknadsplan. Vidare har sluttester i Sverige och USA skett med gott resultat inför den kommande produktlansering.

Dotterbolaget MALÅ Geoscience har efter rapportperiodens utgång genomfört en strategisk försäljning av system till "Projektet för kartläggning av Brunei". Systemen har gått till Bruneis statliga kartläggningsverk samt ett privat konsortium, som ska kartlägga nedgrävd infrastruktur i Brunei. Projektet är indelat i flera faser och initialt kommer fem kvadratkilometer att mätas in och senare hela landet, vilket innebär ytterligare systemköp. Projektet är resultatet av den satsning i Sydostasien som MALÅ Geoscience initierade i början av året och är en referensförsäljning för planerade kartläggningsprojekt i regionen.

Efter rapportperiodens utgång har MALÅ Geoscience mottagit beställning från ytterligare ett ledande europeiskt klimatforskningsinstitut. Utrustningen ska användas i Alp-regionen för att mäta snövolym och dess vatteninnehåll. Beräkning av snövolym har under senare år blivit allt viktigare för att effektivisera vattenkraftsproduktion och för att förutse översvämningar.

I Portugal har MALÅ Geosicence genom en ny återförsäljare mottagit ett flertal försäljningar till konsulter för lokalisering av nedgrävd infrastruktur.

I Sverige har MALÅ Geosicence mottagit beställning från ett ledande konsultbolag för användning vid geofysiska mätningar bl a vid nydragning av kraftledningsnät och generella markundersökningar. Den svenska marknaden har framförallt varit en uthyrningsmarknad för markradar och bolaget ser det som positivt att aktörer börjar investera i egen utrustning.

Efter rapportperiodens utgång har Guideline ingått slutligt förlikning vad avser förvärvet av MALÅ Geoscience. Guideline förvärvade i januari 2008 MALÅ Geoscience. Köpeskillingen erlades dels genom en kontantdel och dels genom avtal om tilläggsköpeskilling baserat på rörelseresultat under vart och ett av åren 2007, 2008 och 2009. Parterna har haft olika ståndpunkter beträffande tillämpning av aktieöverlåtelseavtalet där säljarnas uppfattning har varit att vissa kostnader ej skulle belasta rörelseresultatet 2008 och 2009 på vilket tilläggsköpeskilling beräknats. Genom den uppgörelse som nu träffats, betalar Guideline ytterligare 1,5 mkr i ersättning till säljarna av MALÅ Geoscience, varav 1,26 mkr i nyemitterade Guideline-aktier och 0,24 mkr kontant avseende tilläggsköpeskilling för både 2008 och 2009. Aktierna som utges i ersättning ska tecknas till en kurs som motsvarar den volymviktade genomsnittliga aktiekursen under de fem (5) handelsdagar som infaller före den 22 november 2010 samt de tio (10) handelsdagar som infaller fr o m nämnda datum. Genom uppgörelsen är förvärvet av MALÅ Geoscience i sin helhet slutligt reglerat. Ovanstående förlikning har beaktats i koncernens bokslut per den sista september 2010 varpå 1,5 mkr har tillförts goodwill, avseende MALÅ Geoscience, och 1,5 mkr har reserverats som en kortfristig skuld.

Framtida utveckling
Förutsättningarna inom de marknadssegment där Guideline och MALÅ Geoscience verkar har successivt stabiliserats under 2010. MALÅ har under årets första nio månader sett en gradvis stabilisering av marknadsläget inom traditionella geofysikområden men en fortsatt svag efterfrågan inom infrastrukturområden. Geografiskt förväntas den europeiska efterfrågan förbli svag medan Kina fortsatt producerar positiva resultat. Det råder dock fortsatt osäkerhet på en majoritet av MALÅ Geoscience marknader. MALÅ Geoscience förväntas generera positiva resultat på årsbasis. Operativa enheter inom dotterbolaget Guideline kräver emellertid fortsatta investeringar för att kunna slutföra utveckling och övergå i en kommersialiseringsfas. Dotterbolaget Datawell Energy Services har rönt stort intresse bland de oljebolag för vilka bolagets teknik har presenterats. De tester som planerats under 2010 har dock inte kunnat utföras fullt ut pga av extrema väderförutsättningar i västra Kanada under sommaren. Ytterligare tester krävs för att möjliggöra kommersialisering av tekniken och dessa kommer med annalkande vinter inte kunna genomföras förrän under våren 2011. Detta påverkar tidpunkt för möjlig kommersialisering av Datawells teknik. Samarbeten mellan samriskbolaget SPC Technology och Atlas Copco Secoroc har utvecklats på ett mycket positivt sätt och en första gemensam produkt kommer enligt nuvarande planer att lanseras vid årsskiftet. Intresset från Atlas Copco Secoroc, distributörer och potentiella slutkunder är stort och marknadspotentialen bedöms som lovande. Sammanfattningsvis bedöms sannolikheten som god för att området mikroseismik ska kunna börja generera intäkter i ökande omfattning under 2011. När så sker finns goda möjligheter till god tillväxt under lönsamhet. Totalt bedöms därför förutsättningarna framgent som positiva för koncernen.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och enligt RFR 1.3. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2.3. Redovisningsprinciper som tillämpas för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper 2010
Införandet av omarbetade IFRS 3 har i perioden enbart inneburit att begreppet minoritetsintresse ersatts med Innehav utan bestämmande inflytande. Införandet av den omarbetade standarden i IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter har under perioden inneburit att alla transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande redovisas i eget kapital om de inte medför någon ändring i det bestämmande inflytandet.

Risker
Väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar framförallt, men inte uteslutande, resultat av teknikutveckling och fortsatt finansiering. Detta gäller i nuläget framförallt Guidelines dotterbolag Datawell Energy Services som befinner sig i ett avgörande utvecklingsskede. Så länge tekniken ej slutligt är verifierad finns betydande risker. Vidare anser Guideline att världsekonomins utvecklingen är svårbedömd och att utsikterna för marknadens utveckling vad gäller avsättning för dotterbolaget MALÅ Geosciences produkter och tjänster är oviss eftersom orderdjupet är begränsat. Nedåtgående trender för dollarn och euro har en dämpande effekt på bolagets omsättning. De olika risker som finns rörande koncernens verksamhet diskuteras mer utförligt i årsredovisningen för 2009 som finns att hämta på Bolagets hemsida.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010 lämnas den 21 februari 2011.
Årsredovisningen 2010 hålls tillgänglig på bolagets hemsida den 28 april 2011.
Delårsrapport för perioden januari - mars 2011 lämnas den 23 maj 2011.
Årsstämma hålls den 31 maj 2011 enligt separat kallelse.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm, den 22 november 2010

Kjell Husby

Olle Grinder

Peter Lindgren

Marlene Bergström
Arbetstagarrepresentant

Kjell Lidén
Arbetstagarrepresentant

Torsten Börjemalm
Styrelsens ordförande

Peter Hjorth
Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Guideline Technology AB (publ)
Telefon: 0733- 25 75 03
E-post: peter.hjorth@guidelinetechnology.com
www.guidelinetechnology.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Guideline Delårsrapport Q3 2010.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Guideline Technology

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här