Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JULI 2006 – SEPTEMBER 2006 GUIDELINE OIL DRILLING TECHNOLOGY AB (PUBL)

Press Release   •   Nov 27, 2006 08:30 GMT

Första kvartalet (juli – september 2006) · Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr · Resultatet efter skatt för det första kvartalet uppgick till -1,1 (-2,5) mkr · Resultatet per aktie för det första kvartalet uppgick till -0,08 (-0,25) kr Väsentliga händelser under perioden · Samtliga tester i perioden genomförda vid egna testanläggningen utanför Uppsala med slående borr i fast berg · Tester av systemet visar positiva resultat då regelbunden seismisk data används · Ytterligare utvecklingsarbete krävs för hantering av oregelbunden seismisk data och fokus ligger på signanalys- och behandling · Samarbete inlett med ÅF Ingemansson som är specialister inom akustik och signalhantering · Fortsatt utvecklingsarbete och förberedelser för kommande fälttester vid oljeborrning i Nordamerika · Marknaden för styrd borrning utvecklas positivt och ett flertal nya intresseanmälningar har registrerats från aktörer inom oljesektorn Guideline Oil Drilling Technology i korthet Guideline Oil Drilling Technology ("Guideline") är ett utvecklingsbolag som utvecklar system för kontinuerlig inmätning av borrhål under pågående borrning efter olja och andra fyndigheter. Genom Guidelines metod kan stora kostnadsbesparingar åstadkommas vid borrning där kontinuerlig inmätning och positionsbestämning av borrspets behövs för att kunna styra borrningen. Bolaget arbetar med tester och anpassning av metoden för användning inom applikationsområdena olja och gas, gruva och prospektering, samt tunnelborrning. Marknadsstrategin är att introducera teknologin via i första hand utlicensiering till ledande aktörer inom varje segment. Inom segmentet oljefälttjänster samarbetar Guideline med ett av världens ledande företag med vilket genomförs test- och utvecklingsarbete syftande till gemensam kommersialisering av metoden. Verksamhetens utveckling Marknaden för styrd borrning efter olja utvecklas mycket positivt. Enligt analysföretaget Spears & Associates bedömning fortsätter segmentet styrd borrning efter olja att växa kraftigt under 2006 med 29% till ca 40 miljarder SEK (5,6 miljarder $). Detta gör styrd borrning till ett av de snabbast växande segmenten inom marknaden för oljefältstjänster som i genomsnitt förväntas växa med 27% under 2006 till ca 1 400 miljarder SEK (197 miljarder $). Fokus i utvecklingsarbetet har under perioden varit färdigställande av grundläggande teknikplattform och införande av systemets delar enligt Guidelines patent för positionering genom relativ lokalisering. Samtliga tester under perioden har skett vid borrning med slående borr i fast berg i den egna testanläggningen som anlagts utanför Uppsala. Tester av systemet visar på positiva resultat då regelbunden seismisk data används. Ytterligare utvecklingsarbete krävs för att systemet skall kunna hantera oregelbunden seismisk data. Fokus i utvecklingsarbetet ligger på signalbehandling och signalanalys. Tester med externa samarbetspartners inom gruv- och prospekteringsborrning, planeras genomföras under vintern 2006/2007. Parallellt med utvecklingsarbetet i Sverige har planering skett tillsammans med samarbetspartner avseende nya tester vid oljeborrning. För att kunna slutföra arbete med implementering av vissa funktioner i systemet har parterna beslutat att senarelägga nästa omgång tester vid borrning i oljesand i Kanada till vintern 2006/2007. Parterna diskuterar även gemensamma tester vid borrning i andra formationer i USA där Guidelines inmätningsteknologi bedöms ha ett stort värde. Vid sidan av samarbetet med teknikkonsultbolaget Avantel har även samarbete inletts med ÅF Ingemansson som är specialister inom akustik och signalanalys. Under perioden har ytterligare aktörer inom både landbaserad oljeborrning och offshoresektorn visat intresse för Guidelines inmätningsmetod och önskar omgående testa metoden. Detta visar att inmätningsmetoden bör ha en stor marknadspotential inom oljeborrning generellt vid sidan av borrning i oljesand. Nettoomsättning och resultat Under perioden juli - september 2006 uppgick koncernens intäkter till 0,0 (0,0) mkr och resultat efter skatt uppgick till -1,1 (-2,5) mkr. Detta var enligt plan då fokus varit fortsatta tester och utveckling. Finansiell ställning Koncernens egna kapital uppgick den 30 september 2006 till 9,2 (3,4) mkr vilket motsvarar en soliditet på 89% (79%). Räntebärande skulder uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,0 (0,0) mkr. Likvida medel var vid periodens slut till 4,6 (1,0) mkr. Investeringar Periodens investeringar uppgick till 0,4 (0,1) mkr och omfattade primärt investeringar i utveckling. Finansiering Under perioden genomfördes inga nyemissioner. Guideline är att betecknas som ett utvecklingsbolag och saknar i nuläget intäkter, men bedömer att intäkter kan börja genereras genom kommersiella avtal under första halvåret 2007. Styrelsen arbetar dock kontinuerligt med finansieringsfrågan genom intäkter via kunder, samarbetspartners och eller förvärv likväl som andra sedvanliga finansieringsformer. Som ett led i detta arbete har styrelsen via årsstämman inhämtat ett bemyndigande som förutom det här tidigare angivna även innefattar lösen av utestående optionsprogram som tillsammans kan komma att inbringa ca 9 mkr. Optionsprogram Det finns två stycken utestående program för teckningsoptioner. Det första programmet, som omfattar 360.000 optioner, har tecknats på marknadsmässiga villkor av styrelsen och har lösenperiod i november 2006. Det andra programmet omfattar 2,1 miljoner optioner som medför rätt att förvärva samma antal aktier i maj 2007 till lösenpriset 3,80 kr. Detta optionsprogram är utgivet som ersättning till de investerare som garanterade tidigare genomförd nyemission. Antal utstående aktier Antalet aktier vid periodens utgång var 14.600.404 (10.600.404). Antalet aktier vid nyttjande av utestående optionsprogram och efter full utspädning är vid periodens utgång 17.060.404. Personal I koncernen finns en (1) anställd person (man). Övrig personal är anlitad på konsultbasis. Moderbolaget Verksamheten i Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) utgörs av koncernledningsfunktionen. I perioden redovisas inga intäkter. Till följd av omkostnader uppgick resultatet i perioden till -0,4 mkr. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Ett flertal aktörer inom både landbaserad oljeborrning och offshoresektorn har visat intresse för Guidelines inmätningsmetod och önskar testa metoden vid oljeborrningar. Guideline har i nuläget valt att gå vidare med diskussioner med några utvalda aktörer bland dessa där det finns stor affärspotential. Efter rapportperiodens utgång har nya möten hållits i Kanada med några av dessa aktörer som är ledande företag inom oljesektorn. Möten har bland annat skett med Guidelines amerikanska partner inom oljeservicesektorn och med ett Kanadensiskt borriggföretag. Diskussionerna rör planering av tester samt finansiering av anpassning av Guidelines teknik för styrd borrning generellt och för ett specialområde inom oljeborrning. Efter rapportperiodens utgång har årsstämma hållits. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Torsten Börjemalm, Jan Hjorth, Klas Carlin och Jim Cotton. Beslutades vidare att välja som nya ledamöter Tomas Björklund, med bred erfarenhet av finansiering, investeringsverksamhet och företagsutveckling inom bland annat den finansiella sektorn och mineralprospektering, samt Lars-Fredric Hansson med bred erfarenhet inom juridik och investeringsverksamhet. Gunilla Örwén och Carl-Johan Kjellander lämnar styrelsen eftersom ägarmässig relation till Push Development ej längre föreligger. Vid konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman beslöt styrelsen att välja Torsten Börjemalm som styrelsens ordförande. Beslutades på stämman även att ändra bolagsordningen innebärande bland annat en höjning av aktiekapitalgränserna, ändrat räkenskapsår till kalenderår, samt vissa ändringar föranledda av den nya aktiebolagslagen. Stämman beslutade även om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier eller andra finansiella instrument. Stämman beslutade även att minska reservfonden med ett belopp som sammanlagt innebär att en fri fond om 10.000.000 kr tillskapas för att användas enligt beslut från stämman. Fonden kan bland annat komma att nyttjas för utdelning till aktieägarna av verksamhet baserad på Guidelines grundläggande teknik och patent avsedd för nya applikationsområden. Framtida utveckling Marknaden för styrd borrning och positionsbestämning av borr utvecklas positivt och det finns ett stort intresse för Guidelines teknik. Bolagets fokus är att färdigställa arbetet med verifiering av metoden för slående borr i fast berg med målsättningen att inleda kommersiella samarbeten inom denna sektor under kommande halvår. Inom oljesektorn behövs ytterligare utvecklingsarbete och tester genomföras för att nå fram till verifiering av metoden. Fördelar med nära samarbete med leverantörer av borriggsystem och annan borrutrustning finns varför Guideline arbetar aktivt med att utveckla ytterligare samarbeten vid sidan av det befintliga samarbetet med det Nordamerikanska oljeservicebolaget. Guideline gör bedömningen att kommersiella avtal kan ingås med påbörjade intäktsflöden för bolaget under första halvåret 2007. Redovisningsprinciper I enlighet med IAS-förordningen skall börsnoterade bolag från och med 2005 tillämpa IFRS i koncernredovisningen. Guideline Oil Drilling Technology följer de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC). Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RR32. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2005/2006. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för perioden oktober – december 2006 lämnas den 26 februari 2007. Delårsrapport för perioden januari – mars 2007 lämnas den 28 maj 2007. Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2006/2007 lämnas den 27 augusti 2007. Denna rapport har ej varit föremål för granskning från bolagets revisorer. Lidingö, den 27 november 2006 Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) Organisationsnummer 556606-1155 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Peter Hjorth, VD, Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) Telefon: 0733- 25 75 03 E-post: peter.hjorth@guidelinetechnology.com www.guidelinetechnology.com Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) Båtmansvägen 10 181 41 Lidingö