AkzoNobel Pulp and Performance Chemicals

Eka Chemicals koncentrerar verksamheter till Bohus

Press Release   •   Nov 07, 2006 13:23 GMT

- Eka Chemicals har beslutat att koncentrera sin verksamhet i Ale-Kungälv till anläggningen i Bohus. Bohus tillsammans med Düren i Tyskland blir därmed centra för Eka Chemicals forskning och utveckling. För Bohus innebär det att ca 40 Mkr investeras i nya laboratorier. För att stärka Bohus som en effektiv produktionsenhet med hög miljösäkerhet investerar Eka under 2005 och 2006 mer än 100 Mkr i produktions- och miljöanläggningarna. Samtidigt stängs Ekas arbetsplats i Rollsbo, Kungälv. Investeringen i Bohus är ett led i en omstrukturering av Eka Chemicals verksamhet i Europa. För att stärka konkurrenskraften planerar Eka att minska sina årliga kostnader och genomföra en minskning med totalt ca 80 tjänster under 2007. Ca 50 av dessa tjänster finns i Bohus och Rollsbo i Kungälv. - Ekas ambition och inriktning, att vara en ledande kemileverantör till massa- och pappersindustrin globalt, ligger fast och det är ett strategiskt tillväxtområde för ägaren Akzo Nobel, säger VD Jan Svärd. Ökande kostnader för råvaror och speciellt energi, påverkar massa- och pappersindustrin negativt i Europa, vilket återverkar på industrins leverantörer, som tvingas sänka sina kostnader. Åtgärderna i Bohus avser de tidigare aviserade effektiviseringarna i produktionen, som delvis är en fortsatt anpassning av verksamheten efter nedläggningen av klortillverkningen 2005. Utöver detta skall Eka koncentrera och effektivisera sin forskning och utveckling och andra stabstjänster. Tillsammans beräknas åtgärderna leda till en besparing på ca 50 tjänster i Bohus och Kungälv. - Eka Chemicals ska vara en stark global leverantör, säger Jan Svärd. Det innebär att vi måste investera i de marknader där tillväxten är hög, som vi nu gör i t ex Kina. Totalt har vi förbättrat vårt resultat, men inom Europa måste vi fortsatt sänka våra kostnader. Med de aviserade åtgärderna har vi vårt lönsamhetsmål inom räckhåll och kan skapa ekonomisk bas för fortsatt tillväxt. För ytterligare information kontakta: Eka Chemicals AB. Tel 031 58 70 00 Jan Svärd, verkst dir Johan Landfors, chef Pulp and Paper Europe Erik Widén, informationschef Eka Chemicals med 2.900 anställda i 30 länder utgör en affärsenhet inom Akzo Nobel. Omsättningen uppgick 2005 till 8.269 MSEK. Eka Chemicals är en ledande leverantör av blekkemikalier, papperskemikalier och system till massa- och pappersindustrin i hela världen, liksom vissa specialkemikalier till läkemedelsindustri, vattenrening, elektronikindustri m fl. www.eka.com Akzo Nobel är ett internationellt Fortune 500-företag, noterat på både Euronext Amsterdam och NASDAQ. Koncernen finns också med på Dow Jones Sustainability Indexes. Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, veterinärmedicin, färg och kemi. Vårt huvudkontor finns i Nederländerna. Vi har ca 61 500 medarbetare inom fyra verksamhetsområden: läkemedel, veterinärmedicin, färg och kemi. De är organiserade i 13 affärsområden med verksamhet i över 80 länder. Omsättningen för 2005 uppgick till ca SEK 120 miljarder. Resultatet för hela året publiceras 15 februari 2007. www.akzonobel.com