Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

GUIDELINE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

Press Release   •   Feb 21, 2011 08:57 GMT

Fjärde kvartalet (oktober - december 2010):
· Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 17,1 (19,0) mkr
· Resultatet efter skatt för det fjärde kvartalet uppgick till -1,4 (-2,9) mkr
· Resultatet per aktie för det fjärde kvartalet uppgick till -0,02 (-0,10) kr

Helåret (januari - december 2010):
· Nettoomsättningen för helåret uppgick till 62,4 (69,0) mkr
· Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -7,1 (-4,4) mkr
· Resultatet per aktie för helåret uppgick till -0,12 (-0,15) kr


Väsentliga händelser under perioden:
· Nettoomsättningen minskade under fjärde kvartalet liksom för helåret med 10% jämfört med motsvarande period föregående år
· Dotterbolaget Datawell Energy Services har genomfört flera tester med två kanadensiska oljebolag inom övervakning av hydraulisk bergspräckning ner till 800 m
· Samriskbolaget SPC Technology har ingått kommersiellt avtal med Atlas Copco rörande första gemensam produkt för effektivisering inom borrning
· SPC Technology har i samarbete med Atlas Copco genomfört fälttester i Sverige och USA inför produktlansering
· Dotterbolaget MALÅ Geoscience har sålt system till Brunei för kartläggning av landets ledningsnät
· Dotterbolaget MALÅ Geoscience har erhållit en strategisk order från ledande europeiskt klimatforskningsinstitut
· Förlikning har uppnåtts med säljarna av MALÅ Geoscience och därmed har slutlig reglering av detta förvärv skett

Väsentliga händelser efter periodens utgång:
· Datawell Energy Services system färdigtställt för förbättrad noggrannhet vid svåra signal-brus-förhållanden och resultat från höstens tester är mycket goda
· Datawell Energy Services har ingått samarbetsavtal med större kanadensiskt oljebolag och genomfört första av en planerad serie testjobb mot betalning
· SPC Technology har erhållit första kommersiell order från Atlas Copco Secoroc värd 8,3 mkr
· Dotterbolaget MALÅ Geoscience har valts som leverantör till Miljödepartementet i Kina
· Ökad aktivitet för MALÅ Geoscience i Nordamerika och Europa under inledningen av 2011

Verksamhetens utveckling
Under rapportperiodens fjärde kvartal liksom för verksamhetsåret 2010 minskade nettoomsättningen med 10% jämfört med motsvarande period föregående år. Minskad nettoomsättning för helåret och perioden är beroende av minskad nettoomsättning i dotterbolaget MALÅ Geoscience, vilket i sin tur är beroende av både svagare marknad och ofördelaktiga valutakursrelationer. Övriga operativa delar, inkluderande dotterbolaget Datawell Energy Services och samriskbolaget SPC Technology, har ej kunnat kompensera minskad omsättning i MALÅ Geoscience eftersom bägge verksamheterna är i tidigt utvecklingsskede. En mindre del av den totala omsättningen under verksamhetsåret kom från samriskbolaget SPC Technology.

Dotterbolaget Datawell Energy Services har under verksamhetsåret färdigställt en trådlös version av det egenutvecklade systemet för övervakning av hydraulisk bergspräckning. Hydraulisk bergspräckning, som är en viktig process vid produktion av s.k. icke-konventionella fyndigheter av olja och gas, växer snabbt i betydelse i framförallt Nordamerika. Datawell Energy Services system bedöms ha stor marknadspotential då det erbjuder stora kostnadsfördelar i förhållande till konkurrerande system till följd av väsentligt färre sensorer, lägre krav på borrdjup för fixering av sensorer i marken, samt trådlös dataöverföring.

Datawell Energy Services har under slutet av sommaren och hösten testat det nya systemet i fält med två kanadensiska oljebolag. I slutet av rapportperioden har det sista av fyra fälttest i perioden slutförts i vilka positionsbestämning av mikroseismiska händelser ner till 800 meters djup har skett. Testerna har innefattat positionering av spräng-och perforeringsskott, samt även positionsbestämning av utbredning av sprickbildning i samband med hydraulisk spräckning av berg genom multipla portar i foderröret. Materialet från testerna är omfattande och analysarbete har i perioden pågått för att färdigställa testresultat. Preliminärt konstaterades i perioden att tid och kostnader för insamling av fältdata betydligt understiger tidigare nivåer och att signalkvalitet (signal-to-noise-ratio) var väsentligt förbättrad. Under perioden har preliminära testresultat presenterats för utvalda oljebolag som ett led i processen att verifiera och kommersialisera tekniken.

Samriskbolaget SPC Technology har under 2010 gått från att vara utvecklingsbolag till att inleda kommersiell verksamhet med en första färdig produkt för försäljning. Utvecklingen från nystartat bolag 2009 till påbörjade intäkter har gått mycket snabbt och helt enligt plan. I rapportperioden har inom ramen för samarbetet mellan SPC Technology AB och Atlas Copco Secoroc AB tecknats ett kommersiellt avtal som rör den första gemensamma produkt som marknadsintroduceras under 2011. I avtalet beskrivs de affärsmässiga villkoren rörande volymåtaganden, prissättning och marginalfördelning mellan parterna. Avtalet innebär även att Atlas Copco Secoroc AB erhåller exklusiva distributionsrättigheter globalt för produkten under minst tre år i perioden 2011-2013. I gengäld erhåller SPC Technology AB en garanterad och växande årlig intäkt i form av programvarulicenser. För SPC Technology innebär avtalet att intäkter har säkrats som väl täcker bolagets kostnader förutsatt att Atlas Copco Secoroc genomför sin marknadsplan. Vidare har i perioden sluttester inför produktlansering skett i Sverige och USA med goda resultat.

Dotterbolaget MALÅ Geoscience har under året gjort affärer i knappt 50-tal länder. Nya distributionskanaler har etablerats i Mellaneuropa, Nordamerika och Sydostasien. Ett försäljningskontor och servicecenter har etablerats i Australien. Geografiskt har MALÅ Geoscience sett stark försäljning i Stillahavsområdet, främst i Kina och Sydostasien. I Syd-och Nordamerika har återhämtningen efter finanskrisen kommit i långsammare takt än MALÅ Geoscience hade förväntat sig och marknaden är fortsatt påverkad av osäkerhet. I Europa och Afrika har försäljning varit mycket svag under årets andra hälft, medan Mellanöstern och främst Irak har varit en gynnsam marknad. Högvärdesprodukten MIRA är nu i bruk på sex olika kontinenter trots att efterfrågan har försvagats under året. MALÅ Geosciences traditionellt starka produktområde utility locating har haft en svag utveckling och det beror främst på att marknader med tvingande lagstiftning för användning av locating utrustning har haft begränsade investeringar i infrastruktur.

Dotterbolaget MALÅ Geoscience har i rapportperioden genomfört en strategisk försäljning av system till ”Projektet för kartläggning av Brunei”. Systemen har gått till Bruneis statliga kartläggningsverk samt ett privat konsortium, som ska kartlägga nedgrävd infrastruktur i Brunei. Projektet är indelat i flera faser och initialt kommer fem kvadratkilometer att mätas in och senare hela landet, vilket kan innebära ytterligare systemköp. Projektet är resultatet av den satsning i Sydostasien som MALÅ Geoscience initierade i början av året och är en referensförsäljning för planerade kartläggningsprojekt i regionen.

I rapportperioden har MALÅ Geoscience mottagit beställning från ytterligare ett ledande europeiskt klimatforskningsinstitut. Utrustningen ska användas i Alp-regionen för att mäta snövolym och dess vatteninnehåll. Beräkning av snövolym har under senare år blivit allt viktigare för att effektivisera vattenkraftsproduktion och för att förutse översvämningar.

I Portugal har MALÅ Geoscience genom en ny återförsäljare mottagit ett flertal försäljningar till konsulter för lokalisering av nedgrävd infrastruktur.

I Sverige har MALÅ Geoscience mottagit beställning från ett ledande konsultbolag för användning vid geofysiska mätningar bl a vid nydragning av kraftledningsnät och generella markundersökningar. Den svenska marknaden har framförallt varit en uthyrningsmarknad för markradar och bolaget ser det som positivt att aktörer börjar investera i egen utrustning.

I rapportperioden har Guideline ingått slutlig förlikning vad avser förvärvet av MALÅ Geoscience. Guideline förvärvade i januari 2008 MALÅ Geoscience. Köpeskillingen erlades dels genom en kontantdel och dels genom avtal om tilläggsköpeskilling baserat på rörelseresultat under vart och ett av åren 2007, 2008 och 2009. Parterna har haft olika ståndpunkter beträffande tillämpning av aktieöverlåtelseavtalet där säljarnas uppfattning har varit att vissa kostnader ej skulle belasta rörelseresultatet 2008 och 2009 på vilket tilläggsköpeskilling beräknats. Genom den uppgörelse som träffats, betalar Guideline ytterligare 1,5 mkr i ersättning till säljarna av MALÅ Geoscience, varav 1,26 mkr i nyemitterade Guideline-aktier och 0,24 mkr kontant avseende tilläggsköpeskilling för både 2008 och 2009. Enligt avtalet skulle aktierna tecknas till en kurs som motsvarande den volymviktade genomsnittliga aktiekursen under de fem (5) handelsdagar som inföll före den 22 november 2010 samt de tio (10) handelsdagar som inföll fr o m nämnda datum. Teckningskursen fastställdes i perioden till 3 kr och 11 öre per aktie och styrelsen fattade därför beslut om riktad emission av 405.004 aktier till säljarna av MALÅ Geoscience. Ovanstående förlikning har beaktats i koncernens bokslut per den sista december 2010 varpå 1,5 mkr har tillförts goodwill.

I rapportperioden har valberedning utsetts inför årsstämma 2011 bestående av Torsten Börjemalm (styrelsens och valberedningens ordförande), samt Jan Hjorth, Barbro Rydell och Claes Julin. Samtliga personer utom Torsten Börjemalm representerar större ägare. Valberedningens uppgift är bl a att ta fram förslag på personer för omval eller nyval till styrelsen som utses på årsstämma i maj 2011.

Framtida utveckling
Verksamhetsåret 2010 var ett mellanår ur finansiell synvinkel, men de olika operativa delarna inom Guideline har under året tagit viktiga steg och positionerat sig för både tillväxt och lönsamhet. Förutsättningarna för 2011 och framåt ser därför gynnsamma ut.

För dotterbolaget MALÅ Geosciences del råder en försiktig optimism i samtliga regioner där bolaget verkar och volymer förväntas öka under 2011. MALÅ Geoscience har under årets första månad sett en förnyad aktivitet inom traditionella geofysikområden, vilket är i linje med utvecklingen under slutet av 2010. MALÅ Geoscience, med sin starka marknadsposition och sitt breda produktsortiment, kommer att gynnas när medel för investeringar i infrastruktur frigörs och i samband med satsningar i utvecklingsländer. En återhämtning av efterfrågan på MALÅ Geosciences traditionellt starka marknader i väst är högst sannolik. Dock kommer den svenska kronans starka läge om den består att ha en hämmande effekt på MALÅ Geosciences exportintäkter.

Dotterbolaget Datawell Energy Services har implementerat avgörande delar i systemet för övervakning av hydraulisk bergspräckning vilket lett till väsentligt förbättrad noggrannhet i positionsbestämning av mikroseismiska händelser. Parallellt har ett samarbete kring testjobb inletts med ett större kanadensiskt oljebolag. En serie testjobb planeras under våren 2011 mot betalning. Om dessa går enligt plan kan samarbetet övergå till en renodlad kommersiell relation och full kommersialisering kan inledas. Marknadspotentialen inom övervakning av hydraulisk bergspräckning är mycket stor. Nu börjar Datawell Energy Services på allvar närma sig möjligheter att kunna växa och tjäna pengar inom denna marknad.

Slutligen vad gäller samriskbolaget SPC Technology har den kommersiella fasen redan inletts. Mindre än ett år efter det att bolaget avtalade med Atlas Copco Secoroc om att ta fram gemensamma produkter är den första produkten klar och en första kommersiell order på 8,3 mkr mottagen i början av januari. Det är en extremt snabbt hanterad process och mycket ovanligt i samarbete med ett så stort bolag som Atlas Copco Secoroc. SPC Technology förväntas under andra halvåret 2011 generera vinster och positivt kassaflöde. Styrkan i samarbetet med Atlas Copco Secoroc, teknikplattformen och intresset från potentiella slutkunder borgar för en spännande fortsättning för SPC Technology. Sammanlagt finns goda möjligheter att för hela Guideline-gruppen växa under lönsamhet. Totalt bedöms därför förutsättningarna framgent som positiva för koncernen.

Kommande rapporttillfällen:
· Årsredovisningen 2010 hålls tillgänglig på bolagets hemsida den 28 april 2011.
· Delårsrapport för perioden januari-mars 2011 lämnas den 23 maj 2011.
· Årsstämma hålls den 31 maj 2011 enligt separat kallelse.
· Delårsrapport för perioden januari-juni 2011 lämnas den 22 augusti 2011.
· Delårsrapport för perioden januari-september 2011 lämnas den 21 november 2011.

Rapporten i sin helhet bifogas

Stockholm, 21 februari 2011

Kjell Husby
Olle Grinder
Peter Lindgren
Marlene Bergström, Arbetstagarrepresentant
Kjell Lidén, Arbetstagarrepresentant
Torsten Börjemalm, Styrelsens ordförande
Peter Hjorth, Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Guideline Technology AB
Telefon 0733-25 75 03

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Guideline Technology

Om Guideline Technology
Guideline Technology är verksamt inom geoteknologi med två affärsområden. Affärsområdet Guideline utvecklar och marknadsför teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity.

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här