Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

GUIDELINE: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ANDRA HALVÅRET 2006 GUIDELINE OIL DRILLING TECHNOLOGY AB (PUBL) (FÖRKORTAT RÄKENSKAPSÅR)

Press Release   •   Feb 26, 2007 08:02 GMT

Andra kvartalet (oktober - december 2006) · Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) mkr · Resultatet efter skatt uppgick till -1,9 (-1,4) mkr · Resultat per aktie blev -0,13 (-0,12) kr Förkortade räkenskapsåret (juli - december 2006) · Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) mkr · Resultatet efter skatt uppgick till -3,0 (-3,9) mkr · Resultat per aktie blev -0,20 (-0,35) kr Väsentliga händelser under perioden · Samtliga tester i perioden genomförda vid egna testanläggningen utanför Uppsala med slående borr i fast berg · Tester av systemet visar positiva resultat och väsentligt förbättrad funktionalitet · Ytterligare utvecklingsarbete krävs för full hantering av oregelbunden seismisk data och fokus ligger på signalanalys · Förhandlingar har förts om nya affärsavtal med Nordamerikanska affärspartners inom oljesektorn · Beslut vid årsstämman om två nya ledamöter till styrelsen samt ändring av bolagsordning med kalenderår som räkenskapsår · Bolaget har genom nyemissioner i perioden tillförts 5,5 mkr från bland andra Banco Fonder Guideline Oil Drilling Technology i korthet Guideline Oil Drilling Technology ("Guideline") är ett utvecklingsbolag som utvecklar system för kontinuerlig inmätning av borrhål under pågående borrning efter olja och andra fyndigheter. Genom Guidelines metod kan stora kostnadsbesparingar åstadkommas vid borrning där kontinuerlig inmätning och positionsbestämning av borrspets behövs för att kunna styra borrningen. Bolaget arbetar med tester och anpassning av metoden för användning inom applikationsområdena olja och gas, gruva och prospektering, samt tunnelborrning. Marknadsstrategin är att introducera teknologin via i första hand utlicensiering till ledande aktörer inom varje segment. Inom segmentet oljefälttjänster samarbetar Guideline med ett av världens ledande företag med vilket genomförs test- och utvecklingsarbete syftande till gemensam kommersialisering av metoden. Verksamhetens utveckling Fokus i utvecklingsarbetet har under perioden varit färdigställande av grundläggande teknikplattform och införande av systemets delar enligt Guidelines patent för positionering genom relativ lokalisering. Samtliga tester under perioden har skett vid borrning med slående borr i fast berg i den egna testanläggningen som anlagts utanför Uppsala. Tester av systemet visar på positiva resultat då regelbunden seismisk data används. Ytterligare utvecklingsarbete krävs för att systemet skall kunna hantera oregelbunden seismisk data. Fokus i utvecklingsarbetet ligger på signalbehandling och signalanalys. Tester med externa samarbetspartners inom gruv- och prospekteringsborrning, planeras genomföras under våren 2007. Parallellt med utvecklingsarbetet i Sverige har planering skett tillsammans med samarbetspartner avseende nya tester vid oljeborrning. För att kunna slutföra arbete med implementering av vissa funktioner i systemet har parterna beslutat att senarelägga nästa omgång tester vid borrning i oljesand i Kanada. Parterna diskuterar även gemensamma tester vid borrning i andra formationer i USA där Guidelines inmätningsteknologi bedöms ha ett stort värde. Ett flertal aktörer inom både landbaserad oljeborrning och offshoresektorn har visat intresse för Guidelines inmätningsmetod och önskar testa metoden vid oljeborrningar. Guideline har i nuläget valt att gå vidare med diskussioner med några utvalda aktörer bland dessa där det finns stor affärspotential. Under rapportperioden har möten hållits i Kanada med några av dessa aktörer som är ledande företag inom oljesektorn. Möten har bland annat skett med Guidelines amerikanska partner inom oljeservicesektorn och med ett Kanadensiskt borriggföretag. Diskussionerna rör planering av tester samt finansiering av anpassning av Guidelines teknik för styrd borrning generellt och för ett specialområde inom oljeborrning. Under perioden har årsstämma hållits. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Torsten Börjemalm, Jan Hjorth, Klas Carlin och Jim Cotton. Beslutades vidare att välja som nya ledamöter Tomas Björklund, med bred erfarenhet av finansiering, investeringsverksamhet och företagsutveckling inom bland annat den finansiella sektorn och mineralprospektering, samt Lars-Fredric Hansson med bred erfarenhet inom juridik och investeringsverksamhet. Gunilla Örwén och Carl-Johan Kjellander lämnade styrelsen eftersom ägarmässig relation till Push Development ej längre föreligger. Vid konstituerande styrelsemöte beslöt styrelsen att välja Torsten Börjemalm som styrelsens ordförande. På årsstämman beslutades även att ändra bolagsordningen innebärande bland annat en höjning av aktiekapitalgränserna, ändrat räkenskapsår till kalenderår, samt vissa ändringar föranledda av den nya aktiebolagslagen. Stämman beslutade även om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier eller andra finansiella instrument. Stämman beslutade även att minska reservfonden med ett belopp som sammanlagt innebär att en fri fond om 10.000.000 kr tillskapas för att användas enligt beslut från stämman. Fonden kan bland annat komma att nyttjas för utdelning till aktieägarna av verksamhet baserad på Guidelines grundläggande teknik och patent avsedd för nya applikationsområden. Nettoomsättning och resultat Under perioden oktober - december 2006 uppgick koncernens intäkter till 0,0 (0,0) mkr och resultat efter skatt till -1,9 (-1,4) mkr. För det förkortade räkenskapsåret juli - december 2006 uppgick koncernens intäkter till 0,0 (0,0) mkr och resultat efter skatt till -3,0 (-3,9) mkr. Detta var enligt plan då fokus varit fortsatta tester och utveckling. Finansiell ställning Koncernens egna kapital uppgick den 30 december 2006 till 12,7 (12,8) mkr vilket motsvarar en soliditet på 90% (86%). Räntebärande skulder uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,0 (0,0) mkr. Likvida medel var vid periodens slut 7,5 (10,8) mkr. Investeringar Periodens investeringar uppgick till 0,6 (0,4) mkr och omfattade primärt investeringar i utveckling. Finansiering Under perioden genomfördes två nyemissioner. Dels konverterades utstående optionsprogram om 360.000 optioner till lösenpris 3,00 kr varvid bolaget tillfördes ca 1,1 mkr. Dels genomfördes en riktad nyemission om 1,46 miljoner aktier till aktiekurs 3,00 kr varvid bolaget tillfördes ca 4,4 mkr. Denna nyemission tecknades av Banco Teknik och Innovationsfond och Banco Teknik och Innovationsfond PPM. Guideline är att betecknas som ett utvecklingsbolag och saknar i nuläget intäkter, men står fast i sin bedömning om påbörjade intäkter under 2007. Styrelsen arbetar dock kontinuerligt med finansieringsfrågan genom intäkter via kunder, samarbetspartners och eller förvärv likväl som andra sedvanliga finansieringsformer. Optionsprogram Det finns ett utestående program för teckningsoptioner. Programmet omfattar 2,1 miljoner optioner som medför rätt att förvärva samma antal aktier i maj 2007 till lösenpriset 3,80 kr. Detta optionsprogram är utgivet som ersättning till de investerare som garanterade tidigare genomförd nyemission. Antal utstående aktier Antalet aktier - inklusive tecknade och betalda - uppgår vid periodens utgång till 16.420.404 (14.600.404). Antalet aktier vid nyttjande av utestående optionsprogram och efter full utspädning är vid periodens utgång 18.520.404. Personal I koncernen finns en (1) anställd person (man). Övrig personal är anlitad på konsultbasis. Moderbolaget Verksamheten i Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) utgörs av koncernledningsfunktionen. I perioden redovisas inga intäkter. Till följd av omkostnader uppgick resultatet i perioden till -0,4 mkr. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Efter rapportperiodens utgång har mycket positiva resultat uppnåtts vid tester där slående borr i fast berg positionsbestämts ner till drygt 100 meters vertikalt borrdjup. Positionsbestämning i tre koordinater med Guidelines system ligger i testerna under 1 meters avvikelse i samtliga koordinat från inmätt borrbana med traditionellt magnetometriskt instrument. Testresultaten, som kan betecknas som ett genombrott i utvecklingsarbetet, baseras bland annat på nya avancerade signalfiltreringsalgoritmer i systemets programvara. Nya möten och förhandlingar har skett i USA och Kanada med samarbetspartner. Mötena har omfattat fortsatta förhandlingar om nya affärsavtal och planering av tester vid oljeborrning i Nordamerika. Bengt Ljung har rekryterats till företagets advisory board. Ljung har lång erfarenhet från ledande befattningar inom gruv- och prospekteringsbranschen bland annat inom Nitro Nobel, Atlas Copco, ABB och ett flertal andra internationella företag. Ljung kommer att agera som strategisk rådgivare med specifikt uppdrag att utveckla Guidelines position inom denna sektor. Framtida utveckling Marknaden för styrd borrning och positionsbestämning av borr utvecklas positivt och det finns ett stort intresse för Guidelines teknik. Bolagets fokus är att färdigställa arbetet med verifiering av metoden för slående borr i fast berg med målsättningen att inleda kommersiella samarbeten inom denna sektor. Inom oljesektorn behövs ytterligare utvecklingsarbete och tester genomföras för att nå fram till verifiering av metoden. Fördelar med nära samarbete med leverantörer av borriggsystem och annan borrutrustning finns varför Guideline arbetar aktivt med att utveckla ytterligare samarbeten vid sidan av befintligt samarbete med Nordamerikanskt oljeservicebolag. Guideline gör bedömningen att kommersiella avtal kan ingås med påbörjade intäktsflöden för bolaget under 2007. Redovisningsprinciper I enlighet med IAS-förordningen skall börsnoterade bolag från och med 2005 tillämpa IFRS i koncernredovisningen. Guideline Oil Drilling Technology följer de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC). Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RR32. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2005/2006. Årsstämma och förslag till utdelning Årsstämma kommer att hållas den 7 maj 2007 kl 14 på Hotell J på Värdshusvägen 14-16 på Lidingö. Årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida www.guidelinetechnology.com den 23 april 2007. Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen utdelning lämnas. Kommande rapporttillfällen Kvartalsrapport för perioden januari - mars 2007 lämnas den 28 maj 2007. Kvartalsrapport för perioden april - juni 2007 lämnas den 27 augusti 2007. Kvartalsrapport för perioden juli - september 2007 lämnas den 26 november 2007. Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007 lämnas den 25 februari 2008. Denna rapport har ej varit föremål för granskning från bolagets revisorer. Lidingö, den 26 februari 2007 Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) Organisationsnummer 556606-1155 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Peter Hjorth, VD, Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) Telefon: 0733- 25 75 03 E-post: peter.hjorth@guidelinetechnology.com www.guidelinetechnology.com