Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

Guideline får strategisk order - Samarbete med Atlas Copco tar ett viktigt steg vidare

Press Release   •   Sep 21, 2010 08:46 GMT

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-23/bbb-2010-23.htm#Guideline

 

En milstolpe i samarbetet mellan Guidelines samriskbolag SPC Technology och Atlas Copco Secoroc passerades i och med att det senare bolaget lade en order på en testserie av en ny produkt. Den ska nu testas av utvalda slutkunder.

Order på testserie
Den 13 september fick SPC Technology en order till ett värde på cirka 1 miljon kronor ifrån Atlas Copco Secoroc. Ordern avser en testserie av en produkt tänkt att lanseras i år och är ett viktigt steg i ett samarbete mellan de två bolagen. 

I april i år tecknade Guidelines dotterbolag SPC Technology ett avtal om ett fördjupat samarbete med Atlas Copco Secoroc, ett produktbolag inom Atlas Copco inriktat på anläggnings- och gruvteknik.

Samarbetsavtalet är en avsiktsförklaring att under de nästkommande åren gemensamt utveckla och marknadsintroducera tre produktgrupper som förväntas öka effektiviteten av de sänkborrhammare som används inom bland annat olje- och gasindustrin. 

Samarbetet hade som första mål att göra en gemensam marknadsintroduktion av en första produkt för ökad effektivitet inom borrning under 2010, vilket man nu är på god väg att göra. 

Guidelines vd Peter Hjorth räknar med att man håller tidsplanen och att full lansering av produkten kan ske under 2010. 

– Givet att slutkunderna tycker om produkten kan den börja generera intäkter från och med första kvartalet 2011, säger Peter Hjorth.

Testserien är en viktig milstolpe i samarbetet mellan de två bolagen.

– En testserie är ett viktigt steg i och med att det innebär att Atlas Copco Secoroc låter ett antal slutkunder testa produkten innan vi kan marknadsintroducera den. En handfull utvalda borroperatörer i Nordamerika och Sverige kommer omgående att börja testa produkten, säger Peter Hjorth.

Slutkunderna utgörs av borroperatörer inom olje- och gasindustrin samt av företag inom jordvärmeborrning i första hand, men fler områden kan tillkomma efterhand. 

Riktar sig till mångmiljardmarknad
Vilka intäkter produkten i slutändan kan komma att generera för SPC Technology vill inte Peter Hjorth kommunicera ut i förskott. Det kommer att framgå av kommande kvartalsrapporter. 

Guideline vill inte heller, av konkurrensskäl gå in i detalj på vad det handlar om för produkt. Det kommer att offentliggöras senare under detta år.

Den specifika produkten vänder sig dock till ett marknadssegment som av Guideline har identifierats som det mest intressanta och som inkluderar mångmiljardmarknaden för landbaserad olje- och gasborrning, samt den nordamerikanska och europeiska marknaden för jordvärmeborrning. 

Samarbetet med Atlas Copco Secoroc innefattar totalt tre produktgrupper, där utveckling och marknadsintroduktion är tänkt att ske under de nästkommande åren. Den senaste tiden har allt fokus legat på den produkt som är på väg att introduceras nu, men det innebär inte att de andra produkterna är bortglömda. 

– För den andra produktgruppen har en hel del tester och utvecklingsarbete gjorts, framförallt under förra året. Om allt går bra med den nu aktuella produkten kommer arbetet med nästa produktgrupp inledas i nästa steg. När den är klar att marknadsintroduceras är dock svårt att säga. Arbetet med denna produktgrupp är lite mer omfattande och det finns olika vägar att gå, säger Peter Hjorth.

Odramatisk halvårsrapport
Guidelines rapport för det andra kvartalet 2010 bjöd inte på några överraskningar.

Nettoomsättning under andra kvartalet ökade med drygt nio procent jämfört med samma period förra året, beroende på ökad försäljning inom dotterbolaget Malå Geoscience. 

Siffrorna för första halvåret 2010 visade följande:

• Omsättning: 33,8 Mkr (34,9)
• Resultat efter finansnetto: -1,5 Mkr (-1,0)
• Vinst per aktie: -0,02 kr (-0,03)

Siffrorna för andra kvartalet 2010 isolerat:

• Omsättning: 20,9 Mkr (19,1)
• Resultat efter finansnetto: 1,4 Mkr (0,2)
• Vinst per aktie: 0,02 kr (0,01)

Första afrikanska ordern
Dotterbolaget Malå Geoscience, verksamma inom markradarsystem, genomförde i maj sin första försäljning på den afrikanska marknaden, vilket innebär att företagets produkter nu finns i på sex kontinenter. 

Malå Geoscience ser den afrikanska ordern som extra intressant eftersom den innefattar ett nytt användningsområde för företagets MIRA-system, detaljstudier av speciellt mineralrika ytligt liggande sediment. Den nya tillämpningen kan, om den visar sig vara framgångsrik, leda till fler försäljningar av systemet på sikt.

Malå Geoscience har även under andra kvartalet erhållit strategiska order på sina system från prospekterings- och gruvindustrin i Indonesien samt från den kinesiska armén.

Efter kvartalets slut har ytterligare en strategisk order ifrån Kina erhållits, denna gång ifrån China Railway Bureau. 

Intäkter förväntas öka
Malå Geoscience förväntas generera positiva resultat och kassaflöden på årsbasis. Guideline som helhet gör dock inte det för tillfället. Det kanadensiska dotterbolaget Datawell Energy Services kräver fortsatta investeringar och målsättningen är kommersiell lansering under 2011. 

SPC Technology har kommit längre, i och med samarbetet med Atlas Copco Secoroc, och ska ha en produkt ute på marknaden inom kort, som kan börja bidra till Guidelines intäkter i början av nästa år. Och det krävs inga stora intäkter för att Guideline ska börja visa positiva resultat.

MAGNUS ERIKSSON
magnus.eriksson@beQuoted.com