Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

GUIDELINE OCH KOBOLD INGÅR NYTT SAMARBETSAVTAL OCH FINANSIERAR DOTTERBOLAGET DATAWELL ENERGY SERVICES LTD

Press Release   •   Feb 17, 2010 12:07 GMT

(NGM : GODT) Calgary, Kanada, 17 februari, Guideline Technology AB (publ), noterat på NGM-Equity, har inom ramen för tidigare offentliggjort samarbete med det kanadensiska teknologibolaget Kobold Services Inc och baserat på positiva resultat i testjobb inom övervakning av hydraulisk bergspräckning under hösten 2009, ingått nytt samarbetsavtal kring det kanadensiska dotterbolaget Datawell Energy Services Ltd. Avtalet innebär bland annat en överenskommelse om start-finansiering av Datawell Energy Services Ltd med cirka 4,5 Mkr.

Finansiering sker genom att Kobold Services deltar i riktad nyemission i Datawell Energy Services Ltd för att erhålla 40% ägarandel och Guideline AB tillför ovillkorat aktieägartillskott från befintliga likvida medel via det helägda dotterbolaget Datawell Energy Services AB. Finansiering sker i förhållande till ägarfördelning i Datawell Energy Services Ltd där Kobold äger 40% och Datawell Energy Services AB äger 60% av aktierna efter genomförd finansiering. Finansieringen innebär ingen emission av aktier eller utspädning i Guideline-koncernens moderbolag Guideline Technology AB.


Under hösten 2009 har dotterbolaget Datawell Energy Services Ltd genomfört testjobb för kanadensiska oljebolag för vilket intäkter erhållits. De totala intäkterna från dessa jobb uppgår till cirka 600.000 kr. Prissättningen vid de hittills utförda testjobben har syftat till att erhålla kostnadstäckning för dessa samt verifiera intresse från olje- och gasföretag för tekniken för övervakning av hydraulisk bergspräckning och intäktsnivån då teknologin kan kommersialiseras förväntas vara avsevärt högre. De genomförda testjobben ingår i en serie tester som planeras med oljebolag i Nordamerika. Testerna syftar till att verifiera teknologin för tredimensionell visualisering och kartläggning av så kallad hydraulisk bergspräckning med hjälp av den nyutvecklade digitala och trådlösa versionen av Datawell Energy Services system. Tekniken innebär något förenklat att seismiska vågor i berget med ursprung från bergspräckning registreras med hjälp av sensorer i markplanet och att tidsskillnader beräknas från olika seismiska händelser. På basis av detta kartläggs sprickornas totala utbredning i berget.

Baserat på positiva resultat i dessa testjobb har Guideline och Kobold Services beslutat att ingå ett nytt samarbetsavtal rörande Datawell Energy Services Ltd. Avtalet innebär bland annat att Datawell Energy Services Ltd erhåller startfinansiering och företagsledning. Finansiering sker med cirka 4,5 Mkr varav parterna tillskjutit kapital i förhållande till ägarandel och där Kobold Service tecknat aktier i Datawell Energy Services Ltd i en riktad nyemission. Parterna har även beslutat om struktur för styrelse och ledning av Datawell Energy Services Ltd. VD i bolaget blir Mark Andreychuk som är delägare i Kobold Services och tidigare innehaft ledande positioner inom bland annat oljeservicekoncernen Schlumberger, samt teknologibolagen Technicoil Corporation och Frac Source som han grundade. Teknikansvarig för system och mjukvara blir Ivo Henriksson från Guideline och teknikansvarig för mekanik blir Per Angman från Kobold Services med bakgrund från ledande befattningar inom bland annat teknologi- och oljeservicebolaget Tesco Corporation och borroperatören AKITA Drilling. Styrelsen kommer att bestå av Peter Lindgren, Kjell Husby och Peter Hjorth från Guideline, samt Per Angman och Lindsay Hood från Kobold Services. Lindsay Hood har lång erfarenhet från Nordamerikansk oljeindustri från ledande befattningar inom bland annat The Crossing Company, Tesco Corporation och riskkapitalbolaget ARC Financial Venture Capital Funds.

Datawell Energy Services Ltds roll kommer vara att genomföra testjobb tillsammans med olje- och gasbolag i syfte att slutligt verifiera tekniken för övervakning av hydraulisk bergspräckning. Vidare ska Datawell Energy Services Ltd fungera som marknadsbolag i Nordamerika och sälja samt genomföra kommersiell service baserat på systemet. Under den initiala fasen med testjobb ansvarar Guidelines dotterbolag Datawell Energy Services AB för utvecklingsarbete, medan Kobold Services ansvarar för att tillhandahålla ett visst antal testjobb till Datawell Energy Services Ltd. Dessa testjobb ska vara finansierade av betalande olje- och gasbolag. Immateriella rättigheter för teknologin för övervakning av hydraulisk bergspräckning ägs fullt ut av Datawell Energy Services AB och kompletterande teknologier för effektivisering av hydraulisk bergspräckning som utvecklats av Kobold Services ägs fullt av Kobold Services. Enligt det ingångna avtalet har dock Datawell Energy Services Ltd tidigast om två (2) år och givet att vissa omsättningsmål nås en option att förvärva teknikrättigheterna från både Datawell Energy Services AB och Kobold Services till marknadsmässigt pris.

Stockholm, 17 februari 2010

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth
VD, Guideline
Tel. 0733-25 75 03

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Guideline Pressrelease 2010-02-17.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Guideline Technology

Om Guideline Technology
Guideline Technology verkar inom geoteknologi med två verksamhetsområden. Affärsområdet Guideline har utvecklar och marknadsför teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Guidelines aktie är noterad på NGM Equity.