Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

GUIDELINE SLUTFÖR FÖRETRÄDESEMISSION

Press Release   •   Dec 17, 2009 13:50 GMT

Guideline Technology AB (publ) ("Guideline" eller "Bolaget") har slutfört den nyemission med företräde för Bolagets aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 17 november 2009. Nyemissionen tillför Bolaget cirka 35,5 Mkr före emissionskostnader.

Guideline har under perioden 27 november - 11 december 2009 genomfört en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen tecknades till sammanlagt cirka 92 procent varav cirka 78 procentenheter tecknades med stöd av företrädesrätt och cirka 14 procentenheter tecknades utan stöd av företrädesrätt. Resterande aktier, motsvarande cirka 8 procent har tecknats genom en emissionsgaranti utställd av Erik Penser Bankaktiebolag med vidare fördelning på undergaranter. Emissionen är därmed fulltecknad och tillför Guideline cirka 35,5 Mkr före emissionskostnader.

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 2.960.007 kr och uppgår därefter till 5.920.015 kr. Antalet aktier ökar med 29.600.074 stycken och uppgår efter nyemissionen till 59.200.148 stycken.

Efter det att aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i de nya aktierna beräknas kunna påbörjas på NGM Equity omkring det datum då de nya aktierna registreras på tecknarens VP-konto eller depå.

Erik Penser Bankaktiebolag har agerat finansiell rådgivare till Guideline i samband med företrädesemissionen.

Stockholm, 17 december 2009

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Guideline Technology AB (publ)
Telefon: 0733-25 75 03
E-post: info@guidelinetechnology.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Guideline Pressrelease 2009-12-17.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Guideline Technology

Om Guideline Technology
Guideline Technology verkar inom geoteknologi med två verksamhetsområden. Dotterbolaget Guideline har utvecklat en unik teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Dotterbolaget MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Guidelines aktie är noterad på NGM Equity.