Zinzino

Zinzino: Kvartalsredogörelse Q3-2012 för Zinzino Group (publ.)

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 08:00 GMT

Koncernens resultat och verksamhet i sammandrag Q3 - 2012
(2011 års siffror inom parentes)

* Omsättningen uppgick under perioden till 44,8 (25,3) mSEK och rörelseresultatet blev 2,8 (1,4) mSEK. Nettoresultatet uppgår till 2,7 (1,5) mSEK vilket motsvarar ett resultat per aktie om 0,1(0,05) SEK

* Tillväxt per land under juli-september 2012 i jämförelse med motsvarande period föregående år: Finland 363%, Estland 262%, Norge 61%, Danmark 22%, Sverige 7%, % Litauen 55% samt Island -6%. Den totala omsättningsökningen uppgår till 77 % för hela koncernen under tredje kvartalet. 

* Geografisk fördelning av försäljningen under juli-september ser ut enligt följande: Norge 35 %, Finland 19 %, Danmark 14%, Sverige 12%, Estland 11%, Island 3%, samt Litauen 2% och Lettland 2 %. 

* Konceptet "Zinzino 4Free" har tillämpats under kvartalet. Det innebär en kraftfullt förändrad och förenklad ersättningsmodell till de fristående säljarna som möjliggör för både kunder och säljare att få gratis kaffe om de rekommederar produkterna vidare och på så sätt uppbringar Zinzino nya kunder enligt uppställda villkor. Modellen förenklar även företagspresentationen när nya säljare skall rektryteras in i Zinzino. Utfallet har varit mycket lyckat och medfört rekordstor tillströmning av nya kunder och säljare.

* Finansieringslösning via samarbetspartnern Klarna AB har implementerats i Sverige, Norge och Danmark där säljare och kunder har möjlighet att köpa espressomaskiner på avbetalning. Konceptet har slagit mycket väl ut i Sverige och framförallt Norge, där det varit en bidragande orsak till den mycket starka tillväxten som präglat marknaden. Klarnas betalningslösningar har tidigare implementerats i Finland och har fortsatt stor del i tillväxten där.

* Samarbetet med Bioactive Foods AS har inletts under kvartalet. För närvarande ligger stort fokus på utveckling av produkter exlusiva för Zinzinos försäljningskanaler, vilka kommer att lanseras under Q4-2012. Zinzino äger sedan Aug 2012 6.5% av Bioactive Foods. Zinzino innehar dessutom option att utöka ägandet i Bioactive Foods.

Koncernens resultat och finansiella ställning januari - september 2012
(2011 års siffror inom parentes)

Omsättning 
Ackumulerat 2012 var omsättningen 100,9 mSEK (60,7), vilket innebär en omsättningsökning med 66,2 % mot föregående år. 

Resultat
Ackumulerat rörelseresultat uppgår till 0,6 (0,9) mSEK och nettoresultatet till 0,4 (0,9) mSEK. Resultat per aktie uppgår till 0,02 (0,04) SEK. 

Likviditet och soliditet
Såväl likviditet som soliditet är på stabila nivåer. Per 2012-09-30 var kassan ca 9 mSEK. Koncernens soliditet uppgick till 24,82%.

Kommentar från styrelse och VD:
"Vi ser tillbaka på ett stark tredje kvartal med stark omsättningstillväxt och god lönsamhet som resulterat i att bolagets första halvårs förlust är vänd till vinst.

Espressotrenden i de länder vi verkar i är generellt mycket stark f.n och särskilt inom espressopods och maskiner för detta ändamål. Detta i kombination med god utveckling av vår försäljningsorganisation och slagkraftiga produkterbjudanden driver en stark försäljningstillväxt.

De åtgärder som vidtagits med att förbättra marginaler, implementering av den nya ersättningsmodellen "Zinzino4Free" för säljkåren, det utökade möjligheterna till finansiering via samarbetspartnern Klarna AB för bolagets kunder och säljare samt ökade skalfördelar ger nu positiva effekter på lönsamheten vilket är mycket glädjande.

Vi kommer att fortsätta att investera för tillväxt kommande kvartal och för 2013. Detta gör vi genom att effektivisera interna system och processer så att vi kan tillvarata den starka kundtillströmningen. Dessutom fortsätter vi att jobba med effektivitet och förenklingar i alla aspekter av driften för att kunna ta ut marginalförbättringar.

Normalt sett är Q4 vår starkaste period varför vi förutskickar fortsatt god tillväxt under lönsamhet innevarande kvartal." 

Antalet utestående aktier
Aktiekapitalet är fördelat på 27 082 770 aktier, varav 6 113 392 är A-aktier (1 röst) och 20 969 378 B-aktier (0,1 röst). Aktiens kvotvärde är 0,10 kr. Bolagets B-aktie handlas på Aktietorget, www.aktietorget.se. 

Revisorsgranskning
Denna kvartalsredogörelse har ej genomgått granskning av bolagets revisorer.

Nästa rapport
Bokslutskommuniké för 2012 publiceras 2013-02-28. 

För mer information, vänligen ring Verkställande Direktör Zinzino AB, 
Dag Bergheim Pettersen, på telefonnummer +46 (0)31-771 71 50.

Göteborg, 25 oktober 2012 
Zinzino AB (publ.)
Styrelsen

Se rapporten från Zinzino

Zinzino is one of the fastest growing direct sales companies in Northern Europe, with sales in Sweden, Norway, Denmark, Iceland, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania and USA. We market and sell espresso machines, coffee, tea and accessories, as well as a product line of functional foods, Zinzino Food.