Zinzino

Zinzino: Bokslutskommuniké 2012

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 08:00 GMT

Finansiell information
Siffor inom parantes avser motsvarande period föregående år.
- Nettomsättning för helåret uppgick till 163,0 (91,7) mSEK
- Rörelseresultatet för helåret uppgick till 5,4 (0,9) mSEK
- Resultat efter minoritetsandel och skatt uppgick till 4,6 (0,8) mSEK
- Vinst per aktie efter minoritetsandel och skatt uppgick till 0,17 (0,03) SEK
- Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret.
- Soliditeten uppgick till 31% (35%) vid årets utgång.

-Nettomsättning för sista kvartalet uppgick till 62,1 (31,1) mSEK vilket motsvarar en tillväxt om 100%. Resultat före skatt uppgick till 4,9 mSEK

Fjärde kvartalet 2012

Under fjärde kvartalet uppgick försäljningen till 62,1 (31,1) mSEK vilket motsvarar en tillväxt på 100 %. Resultat före skatt det sista kvartalet uppgick till 4,9 (0,0) mSEK. Kvartalet är det starkaste i koncernens historia. 

Den geografiska fördelning av försäljningen under fjärde kvartalet: 
Norge 34 %, Danmark 12 %, Finland 18 %, Sverige 13 %, Estland 11 %, Island 3 %. Litauen 4 % och Lettland 5 %. Detta innebär att den geografiska försäljningstillväxten under sista kvartalet 2012 i jämförelse med motsvarande period föregående år är följande: Finland 283 %, Estland 275 %, Litauen 173 %, Norge 74 %, Danmark 39 %, Sverige 37 %, Island 10 %.

Den nya produktlinjen Zinzino Food, som lanserades i Novemeber 2012, nådde under årets två sista månader en försäljning om 4,2 mSEK. Initialt har två produkter lanserats, Balance Test och Balance Oil. Sammarbetet med Bioactive Foods AS fortsätter att utvecklas med stort fokus på produktutveckling.


Sammanfattning för 2012 (2011 års siffror inom parantes)

Det gångna året har likt 2011 varit mycket positivt för Zinzino. Försäljningstillväxten har varit stark och nettoomsättningen för koncernen 2012 uppgår till 163,0 (91,7)mSEK vilket motsvarar en årlig tillväxt om 78%. Resultat före skatt uppgår till 5,4 (1,0) mSEK.

Den geografiska fördelning av försäljningen under 2012 ser ut som följer: Norge 35 %, Danmark 15 %, Finland 18 %, Sverige 14 %, Estland 10 %, Island 3 %. Litauen 3% och Lettland 2 %. Detta innebär att den geografiska försäljningstillväxten under 2012 i jämförelse med motsvarande period föregående år är följande: Finland 362 %, Estland 302 % Norge 59 %, Danmark 39 %, Sverige 11 %, Island 10 %.

Tillväxten märks även i antalet nya kunder och återförsäljare. Under 2012 tillkom totalt 26 193 (10 968) nya kunder. Bland återförsäljarna tillkom det 4 689 (3 203) under året. 

En ny ersättningsmodell till Zinzinos säljare togs i bruk med start Q3, "Zinzino 4Free". Det innebär en förändrad och förenklad ersättningsmodell till de fristående säljarna som möjliggör för både kunder och säljare att få gratis kaffe om de rekommenderar produkterna vidare och på så sätt uppbringar Zinzino nya kunder enligt uppställda villkor. Utfallet har varit mycket lyckat och medfört stor tillströmning av nya kunder och säljare.

Avbetalningslösningar för Zinzinos kunder har implementeras på samtliga marknader med stor framgång under året. Detta gör det lättare för Zinzinos kunder och återförsäljare att finansiera sina varuköp, vilket uppenbart adderar tillväxt för bolaget.

Två nya dotterbolag startades under året i Lettland och på Island. Totalt har bolagen omsatt 4,4 mSEK i Litauen och 4,1 mSEK på Island.

En investering om 3,5 mSEK i det Norska bolaget BioActive Foods AS under sommaren gav en ägarandel om 6 % i bolaget och en exklusiv rättighet till distribution av deras produkter och koncept. Zinzino innehar dessutom option att utöka ägandet i Bioactive Foods till 50 % av bolaget.

Under året har samarbetet fördjupats med stor fokus på produktutveckling. Detta har resulterat i Zinzinos nya produktlinje: Zinzino Food. I den nya produktlinjen har ”Zinzino BalanceTest” samt ”Zinzino BalanceOil” lanserats med framgång. Konsumenten erbjuds att testa balansen mellan fettsyror i kroppen med ”BalanceTest” som analyseras på St. Olavs Hospital i Trondheim. och sedan, om nödvändigt, kunna korrigera kroppens balans med hjälp av ”BalanceOil”.Under 2013 kommer ytterligare produkter inom Zinzino Food att lanseras. 

Trots stora investeringar under 2012 kan koncernen uppvisa ett positivt kassaflöde, vilket stärkt koncernen ytterligare och utgör en stark bas för den fortsatta expansionen. För 2012 var kassaflödet + 3,5 mSEK. Likvida medel uppgår på bokslutsdagen till 16,3 mSEK.

Zinzino har fortsatt arbetet med att effektivisera affärssystemen och rutiner för att kunna hantera den ökade omsättningen. Även organisationen har förstärkts. Under året har organisationen förstärks med en marknadschef, en redovisningscontroller och med 15 ytterligare personer inom främst kund/säljsupport. Supporten har delats upp i två avdelningar, 1st Line med fokus på kunder och 2nd Line med fokus mot säljkåren.


Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Stark tillväxt under årets två första månader. Zinzino Food fortsätter att öka med >50% per månad.

För att hantera de ökade volymerna på längre sikt har även bolaget beslutat att avveckla den egna lagerhanteringen för att under 2013 inleda samarbete med en extern leverantör som tar över lager och logistik. Denna flytt kommer även att förbättra Zinzinos rörelsemarginal, vilket på sikt innebär årliga inbesparingar om 1-2 mSEK. Lösningen tillför nya möjligheter i Zinzinos vidare expansion med lagrings- och packmöjligheter runt om i Europa och övriga världen. Med en extern leverantör kan även Zinino fortsätta att växa med mindre friktion kring lager och logistik. 


Kommentar från Styrelsen

”Vi ser tillbaka på ett framgångsrikt år med stark omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet. Mycket glädjande är att vi lyckats öka vår säljkår med 4 687 personer, vilket är en ökning med 46%. Det är med vår säljkår som vi bygger plattform för framtida expansion.
Espressotrenden i de länder vi verkar i är generellt mycket stark f.n och särskilt inom pods Espresso och maskiner för detta ändamål. Detta i kombination med god utveckling av vår försäljningsorganisation och slagkraftiga produkterbjudanden driver en stark försäljningstillväxt.

Vår nya produklinje Zinzino Food verkar inom ett område med mycket goda marginaler, vilket tillsammans med övriga kostnadsförbättrande åtgärder skapar möjlighet att öka lönsamheten i företaget över tiden. Produktlinjen ger oss också möjlighet att bryta in på nya marknader för vilka Espresso konceptet inte fungerar av olika skäl.

Styrelsen och ledningen har som målsättning att öppna upp en 1-3 nya marknader årligen de kommande åren. Vid lansering på en ny marknad är det viktigt att hitta bra säljledare som är villiga att satsa på produkterna och dessutom skall behov finnas för affärsmodellen. För närvarande prövas några intressanta marknader att lansera produktlinjerna på. Under kommande månader hoppas vi kunna presentera några av de ny lansringar som kommer att genomföras under 2013 och 2014.

2013 har börjat bra och vi har som målsättning att Zinzino skall fortsätta växa mycket starkt även i år”.

Se hela rapporten från Zinzino

Zinzino is one of the fastest growing direct sales companies in Northern Europe, with sales in Sweden, Norway, Denmark, Iceland, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania and USA. We market and sell espresso machines, coffee, tea and accessories, as well as a product line of functional foods, Zinzino Food.