Skip to main content

Planerna på en utbyggnad av 1909 Sigtuna Stads Hotell avbryts

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 11:29 CET

När Sigtuna kommun köpte in fastigheterna Urmakaren 1 och Urmakaren 2 var det huvudsakliga syftet med markförvärvet att göra det möjligt för stadshotellet att kunna expandera i framtiden.

För tio år sedan påbörjades ett genomgripande upprustnings- och utvecklingsarbete av stadshotell. Förvandlingen genomfördes med största omsorg och omfattande resurser, både ekonomiska och kompetensmässiga, satsades för att göra det gamla stadshotellet till just det Sigtuna Stads Hotell som det är idag. Satsningarna ledde till att vi i staden har etablerat ett av mycket få femstjärniga hotell i vårt land. Hotellet är idag en stor tillgång för staden, besöksnäringen och näringslivet i övrigt.

Ett femstjärnigt hotell som Sigtuna Stads Hotell behöver mer än de 26 rum som finns idag för att på lång sikt bli lönsamt och kunna fortsätta utvecklas. Därför sökte hotellet och kommunledningen 2006 i gemensamma diskussioner en lösning för att göra det möjligt för hotellet att växa. För att ha en så öppen process som möjligt bjöd kommunledningen och Sigtuna Stads Hotell in samtliga gruppledare i kommunfullmäktige till överläggningar. Tankarna om att ta de båda tomterna Urmakaren 1 och Urmakaren 2 i anspråk presenterades. Samtliga partier accepterade den lösningen förutom Miljöpartiet som direkt anmälde en skeptisk inställning. Först betydligt senare anmälde även Samling för Sigtuna en avvikande uppfattning. Sammantaget fanns dock en mycket bred politisk majoritet för att ta tankarna vidare till en detaljplaneläggning.

Nu har detaljplanen varit i process. Först genomfördes ett programsamråd där även fortsättningsvis stor politisk enighet kunde konstateras. Även när planen så sent som i december 2009 sändes ut på samråd fanns det en bred politisk enighet.

Synpunkterna från samrådet har nu inkommit och sammanställts. Vi har där funnit ett starkt motstånd från allmänheten mot att bygga ut Sigtuna Stad Hotell österut. Vi har som representanter för kommunledningen och hotellet gått igenom de inkomna synpunkterna noggrant och lyssnat till kritiken. Därefter har vi gemensamt beslutat oss för att avsluta detaljplaneläggningen av en utbyggnad av Sigtuna Stads Hotell på Urmakaren 1 och 2 med omedelbar verkan. Vi har även beslutat oss för avbryta den markaffär som varit aktuell i samband med utbyggnadsplanerna.

I sammanhanget måste det noteras att Moderaterna i Sigtuna kommun, som från början har varit tillskyndare av en utbyggnad av hotellet, och som vi har haft en överenskommelse med, utan att vare sig meddela kommunledningen eller Sigtuna Stads Hotell, offentlig meddelat att de bytt uppfattning. Utan att ha synpunkter på deras nya ställningstagande i sak, konstateras att tillvägagångssättet säkert väcker en del frågetecken hos såväl det lokala näringslivet, andra politiska partier som hos allmänheten.

Vi är för vår del nu helt inriktade på att tillsammans med andra framåtsyftande krafter i kommunen fortsätta arbetet med en utveckling av besöksnäringen och övriga näringslivet i kommunen.

Anders Johansson (S)                                   Magnus Sundström

Kommunstyrelsens ordförande                        Sigtuna Stads Hotell

Sigtuna kommun

 

Kommentar från Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande:

-  Vi har precis som i andra samråd med invånarna lyssnat noga på de synpunkter som kommit in. Därefter har jag haft en bra dialog med företrädare för Sigtuna Stads Hotell. Vid en samlad bedömning har det varit enkelt för oss att tillsammans besluta att med omedelbar verkan avbryta planarbetet och dra tillbaka markaffären. Vi har helt enkelt lyssnat till kritiken och agerat därefter.

- För mig känns det mycket viktigt i detta sammanhang lyfta fram det otroligt fina arbete som personalen på hotellet har genomfört under flera år. De har lyft hotellet till fantastiska höjder som är något att vara stolt över. Det är min förhoppning att den inriktningen fortsätter även om planarbetet nu avbryts.

Kommentar från Magnus Sundström, Sigtuna Stads Hotell:

- Vi har satsat mycket kraft och energi på att få en utbyggnad till stånd. Det är mycket viktigt för Sigtuna Stads Hotell på lång sikt. Samtidigt lyssnar vi naturligtvis på den kritik som framkommit och har därför tillsammans med kommunledningen kommit till slutsatsen att det enda rätta nu är att avbryta utbyggnadsplanerna.

- Vi har under hela processen haft en rak och bra dialog med kommunledningen. Det har byggt på respekt för varandras roller vilket jag uppskattat.

- Nu arbetar vi på Sigtuna Stads Hotell vidare med att utveckla verksamheten och hoppas att kunna få välkomna ännu fler till ett av Sveriges bästa hotell.