Skip to main content

Bokslutskommuniké 1 september 2002 - 31 augusti 2003

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 08:19 CEST

* Nettoomsättningen uppgick till 860,4 Mkr (633,3).
* Rörelseresultatet uppgick till -38,1 Mkr (26,4). Resultat efter
finansnetto uppgick till -50,1 Mkr (20,1). Rörelseresultatet har
belastats med 20,1 Mkr i engångskostnader i samband med
omstrukturering.
* Resultat efter skatt uppgick till -45,1 Mkr (12,3), vilket
motsvarar -6,01 kronor (1,64) per aktie.
* Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 22,9
Mkr (5,8).
* Omfattande omstruktureringsarbete slutfört vilket bedöms medföra
resultatförbättring och sänkt kapitalbindning för kommande
räkenskapsår.

RnB-koncernen
RnB är sedan första augusti indelat i två verksamhetsområden - Polarn O.
Pyret och Portwear Retail. Polarn O. Pyret är ett varumärkesbolag med
egen distribution i Sverige. Portwear Retail är en
distributionsplattform för egna och externa varumärken genom butiker på
NK samt butikskoncepten Solo, Champagne och Saks. Totala antalet butiker
i RnB uppgick per den 31 augusti 2003 till 113, varav 16 drivs av
franchisetagare.

Förvärv av Champagne
I september 2002 förvärvade RnB Champagnegruppen med 24 modebutiker i
Stockholm, Göteborg och Linköping. RnB stärkte därigenom sin ställning
som Sveriges ledande modeföretag för kvalitetskläder.

Omstruktureringsprogram slutfört
För att möta en svag utveckling inom RnB:s segment har under året ett
omfattande omstruktureringsprogram genomförts. Butiksbeståndet har
förändrats genom att 19 butiker har avyttrats, fyra butiker har lagts
ned och fyra butiker har gjorts om genom samarbeten med utvalda
leverantörer.

Kostnaderna för huvudkontoret har kraftigt reducerats främst genom att
personalstyrkan har minskats med ca 30 personer under det senaste
räkenskapsåret.

Sammantaget bedöms resultateffekten av genomförda åtgärder uppgå till
minst 40 Mkr och få fullt genomslag under verksamhetsåret 2003/2004.
Genomförda åtgärder bedöms samtidigt innebära att kapitalbindningen
successivt kommer att minska med ca 80 Mkr och få full effekt från våren
2004. Engångskostnader i samband med omstruktureringen har belastat
årets resultat med 20,1 Mkr. Verksamheterna i de butiker som avyttrats
eller åtgärdats har därutöver belastat resultatet med 30,5 Mkr.

Polarn O. Pyret har påbörjat utlandsexpansion
Polarn O. Pyret AB har tecknat sitt första utländska Master Franchise-
avtal. Avtalet avser den norska marknaden. RnB kommer i huvudsak att
genomföra sin utlandsexpansion genom Master Franchise upplägg och inte
genom egna butiker. RnB:s målsättning är att inom de närmaste åren kunna
teckna ett flertal liknande avtal gällande nya marknader.
Intäkter och resultat
Tillväxten för konfektionshandeln i Sverige ökade under fjärde kvartalet
med 5,0 procent. Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till
197,2 Mkr (139,8). RnB:s försäljning i jämförbara butiker ökade under
fjärde kvartalet med 5,1%. Rörelseresultatet exklusive
omstruktureringskostnader uppgick under fjärde kvartalet till -24,6 Mkr
(-20,5). Omstruktureringskostnader har dessutom belastat resultatet med
20,1 Mkr. Resultat efter finansnetto uppgick till -47,7 Mkr (-22,4).

RnB:s nettoomsättning uppgick under verksamhetsåret till 860,4 Mkr
(633,3). Av omsättningsökningen på 227 Mkr är 190 Mkr hänförlig till
förvärvet av Champagne.
Rörelseresultatet uppgick under året till -38,1 Mkr (26,4).
Rörelseresultatet har under året belastats med omstruktureringskostnader
om 20,1 Mkr. Avvecklade enheter har därutöver påverkat rörelseresultatet
med -30,5 Mkr. Rörelseresultatet för föregående år innehåller en
reavinst på fastighet om 19,2 Mkr. Resultat efter finansnetto uppgick
till -50,1 Mkr (20,1) och resultat efter skatt blev -45,1 Mkr (12,3).

Bruttovinstmarginalen för perioden, exklusive nedskrivningar i samband
med omstruktureringar, uppgick till 48,9 procent (50,5).

Finansiell ställning och likviditet
Koncernens balansomslutning uppgick till 415,9 Mkr jämfört med 393,6 Mkr
vid föregående räkenskapsårs utgång. Ökningen av balansomslutningen är i
sin helhet relaterad till förvärvet av Champagnegruppen. Det egna
kapitalet uppgick till 107,9 Mkr (153,0), vilket ger en soliditet om
25,9 procent (38,9).

Varulagret uppgick till 158,1 Mkr jämfört med 170,7 Mkr vid föregående
räkenskapsårs utgång. Förvärvet av Champagne har medfört en ökning av
lagret med 12 Mkr, vilket innebär att lagren i de övriga verksamheterna
har minskat med 24,6 Mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 22,9 Mkr
(5,8). Trots ett svagare resultat har kassaflödet förbättrats som en
följd av genomförda omstruktureringsåtgärder.

Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgick vid
periodens slut till 41,2 Mkr jämfört med 43,9 Mkr vid föregående
räkenskapsårs utgång.

Bolaget har haft ett konvertibelt förlagslån om 8,9 Mkr med en löptid
till och med 2002-12-31. Konverteringskursen var 20 kronor per aktie.
Lånet har i sin helhet återbetalats på förfallodagen.

Investeringar och avskrivningar
Periodens investeringar uppgick till 61,1 Mkr (36,6), varav huvuddelen
avser förvärvet av Champagnegruppen. Avskrivningarna uppgick under
perioden till 29,3 Mkr (25,3), varav goodwillavskrivningar utgjorde 4,0
Mkr (3,2).

Personal
Medelantalet anställda uppgick under perioden till 535 (357) personer.
Ökningen är i huvudsak hänförlig till förvärvet av Champagnegruppen.
Moderbolaget
Moderbolagets intäkter uppgick till 245,3 Mkr (207,7). Resultatet efter
finansnetto uppgick till -61,8 Mkr (21,5). Moderbolagets resultat har
belastats med nedskrivning av aktier i dotterbolag om 55,0 Mkr.
Periodens investeringar uppgick till 52,7 Mkr (11,6), varav huvuddelen
avser förvärvet av Champagnegruppen.

Framtidsutsikter
Resultatet efter finansnetto för verksamhetsåret 2002/2003 uppgick till
-50,1 Mkr, inklusive engångskostnader om 20,1 Mkr i samband med
omstrukturering av RnB-koncernen. Resultateffekten av den genomförda
omstruktureringen bedöms för verksamhetsåret 2003/2004 uppgå till minst
40 Mkr. Marknaden är för tillfället mycket svårbedömd. Sammantaget görs
bedömningen att RnB-koncernens resultat för verksamhetsåret 2003/2004
kommer att förbättras väsentligt.

Utdelning
Styrelsen har beslutat att föreslå bolagsstämman att inte lämna någon
utdelning för räkenskapsåret 2002/2003.

Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma äger rum den 27 januari 2004 i Stockholm.

Kommande informationstillfällen
Delårsrapport för perioden september-november 2003 kommer att
offentliggöras den 27 januari 2004.

Nomineringskommitté
Vid ordinarie bolagsstämma 2003 utsågs en nomineringskommitté vars
uppgift är att föreslå styrelseledamöter inför 2004 års ordinarie
bolagsstämma. Nomineringskommittén består av Mikael Solberg, Jan Carlzon
och JanCarl Adelswärd.

Årsredovisning
RnB:s årsredovisning beräknas vara klar i slutet av december 2003 och
kommer att finnas tillgänglig på företagets kontor. Årsredovisningen
kommer samtidigt att skickas ut till aktieägarna.

Stockholm den 24 oktober 2003
rnb Retail and Brands AB (publ)

Styrelsen

Frågor angående denna rapport besvaras av:
VD Mikael Solberg 08-670 95 52, 0708-18 44 40
CFO Göran Blomberg 08-670 95 99, 0733-97 95 99.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera