Skip to main content

Kommuniké från årsstämma i RNB RETAIL AND BRANDS AB

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 08:57 CET

RNB RETAIL AND BRANDS höll på torsdagen den 28 januari 2010 årsstämma i bolagets lokaler på Regeringsgatan 29 i Stockholm under ordförandeskap av styrelsens ordförande Claes Hansson.

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 september 2008 - 31 augusti 2009. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008/2009.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att ingen utdelning skulle utgå för verksamhetsåret 2008/2009.

Val av styrelseledamöter

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Jan Carlzon, Torsten Jansson, Lilian Fossum, Laszlo Kriss, Nils Vinberg, John Wallmark och Mikael Solberg. Claes Hansson, styrelsens ordförande, har avböjt omval. Magnus Håkansson valdes in som ny styrelseordförande.

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att det totala styrelsearvodet skall uppgå till 1.050.000 kr. Arvode till envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget ska utgå med 125.000 kr. Arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 300.000 kr. Inget arvode skall utgå för utskottsarbete. Arvode till revisorer sker enligt löpande räkning.

Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag till principer för valberedningens sammankallande, innefattande bl.a. att styrelsens ordförande senast vid tredje kvartalets utgång, dvs. i slutet av maj månad, skall sammankalla de vid denna tidpunkt fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätten att utse en ledamot var i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till bolagsledning

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till bolagsledning.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2010 klockan 19:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, IR RNB RETAIL AND BRANDS Tfn: 08-410 520 45, 0768-87 20 45, e-post: cecilia.lannebo@rnb.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera