Skip to main content

RnB slutför tidigare aviserad omstrukturering

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 09:45 CEST

RnB har avyttrat ytterligare nio butiker till Dressman samt en till Redgreen. Huvuddelen av avyttringarna avser Saks- och Blombergsbutiker. Därmed slutförs det tidigare aviserade omstruktureringsarbetet som bland annat har omfattat avyttring/förändring av vissa utvalda butiker och personalneddragningar med syftet att väsentligt öka intjäningsförmågan inom koncernen.

RnB är sedan första augusti indelat i två verksamhetsområden - Polarn O. Pyret och Portwear Retail. Polarn O. Pyret är ett varumärkesbolag med egen distribution i Sverige. Portwear Retail är en distributionsplattform för egna och externa varumärken genom butiker på NK samt butikskoncepten Solo, Champagne och Saks.

Omstruktureringen av RnB har bland annat omfattat utvärdering och justering av befintligt butiksbestånd samt genomgång och justering av hela koncernens kostnadsstruktur.

Butiksbestånd
Sedan omstruktureringen av RnB inleddes under hösten 2002 har 19 butiker avyttrats, fyra butiker lagts ner och fyra butiker gjorts om i samarbete med utvalda leverantörer.

Resultatförbättring I samband med genomförda avyttringar och förändringar har RnB:s kostnadsmassa minskats och tidigare förlustbutiker avyttrats eller ändrats till nytt innehåll med lägre risknivå och kapitalbindning. Sammantaget bedöms resultateffekten av de vidtagna åtgärderna uppgå till minst 40 Mkr och få fullt genomslag under verksamhetsåret 2003/2004.

Kapitalbindning
Genomförda åtgärder beräknas sänka kapitalbindningen i RnB-koncernen med ca 80 Mkr, vilket kommer att ske successivt och få full effekt från våren 2004.

Engångskostnader i samband med omstruktureringen av RnB bedöms belasta resultatet för verksamhetsåret 2002/2003 med ca 20 Mkr. Verksamheterna i de butiker som har avyttrats eller åtgärdats under året har dessutom belastat resultatet med ca 30 Mkr. Sammantaget medför detta att RnB beräknas redovisa en förlust om ca 50 Mkr för räkenskapsåret 2002/2003.

- Det känns mycket bra att vi har kunnat genomföra styrelsens beslutade omstrukturering och att vi nu kan fokusera helt på våra två verksamhetsområden, Polarn O. Pyret och Portwear Retail, säger Mikael Solberg som tillträdde som VD i RnB den 1 juli 2003.

För ytterligare information kontakta VD RnB Mikael Solberg 0708-18 44 40 eller CFO RnB Göran Blomberg 0733-97 95 99.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera