Skip to main content

Ny undersökning visar: Fallande lönsamhet och avtagande tillväxttakt för den privata vård- och omsorgsmarknaden

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 13:32 CET

·  Den privata vård- och omsorgsmarknaden växte med 7,7 procent 2012/2013*, en väsentlig nedgång jämfört med föregående år.

·  Lönsamheten i branschen minskade med 0,7 procentenheter till 6,9 procent

·  Primärvården visade på ökad lönsamhet, övriga delbranscher tappade lönsamhet.

Revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons studie som beskriver den privata vård- och omsorgsmarknaden ur ett finansiellt perspektiv, visar också att de politiska riskerna har ökat, vilket skapar en osäkerhet för branschens utveckling.

Grant Thorntons undersökning visar att den privata vård och omsorgsmarknaden i Sverige växte med 7,7 procent under 2012/2013, vilket är en betydande nedgång jämfört med 2011, då tillväxttakten var 13,8 procent. Grant Thorntons konsulter förklarar detta med en stor politisk osäkerhet vad som kommer att hända med branschen efter valet. Ett antal politiker från olika partier har intervjuats för studien, men deras agenda är svårtolkad.

- Det har varit mycket svårt att få reda på vad de faktiskt vill och därmed är det svårt att navigera i det politiska landskapet, säger Mats Fagerlund, chef för corporate finance på Grant Thornton och en av författarna till vårdrapporten.

Grant Thornton drar slutsatsen att privatiseringstakten avtagit av på grund av den politiska osäkerheten, men konstaterar också att även de tio största aktörerna i branschen har haft en lägre tillväxt än tidigare år.

Även lönsamheten föll i branschen det senaste året med 0,7 procentenheter och uppgick i snitt till 6,9 procent. Grant Thorntons bedömning är att såväl tillväxt som lönsamhet kommer att fortsätta att pressas framöver.

Ju mindre desto mer lönsam

Vårdstudien analyserar också rörelsemarginalutvecklingen för branschen mellan 2007 och 2012. Här framgår att mindre företag är mer lönsamma än de större vård- och omsorgsbolagen. En förklaring är att de s.k. 3:12-reglerna gör att de mindre företagen sannolikt inte blir belastade med marknadsmässiga löneuttag på samma sätt som de större bolagen. Istället ersätts en del av lönen via utdelningar och vinstansamlande i bolagen.

-  De större bolagen verkar på en mer mogen marknad med ökade kostnader för t.ex. kvalitetsarbete och en hårdare prispress. Sammantaget pressar detta ner lönsamheten, kommenterar Mats Fagerlund.

Aktuella branschutmaningar

Studiens syfte är också att lyfta aktuella utmaningar som påverkar branschens tillväxt. Utöver den politiska utmaningen anger rapporten följande:

·  En ökad andel äldre i befolkningen

·  Ökade sjukvårdskostnader och en fallande produktivitet

·  Ojämn resursoptimering mellan specialist- och primärvård

·  Bristande konkurrensneutralitet

·  Ökad andel sjukskrivna

·  Kombinerade upphandlingar samt personalförsörjning

Enligt rapporten växer sjukvårdskostnaderna en procent snabbare än BNP, samtidigt som produktivitetsutvecklingen är negativ, vilket oroar konsulterna på Grant Thornton som anser att det är viktigt att komma tillrätta med kombinationen kostnadsökningar och fallande produktivitet. Ett problem i svensk sjukvård är att primärvården är så pass liten jämfört med andra europeiska länder och att belastningen på akutsjukvården därmed också blir betungande. Detta påverkar de totala kostnaderna för sjukvården i Sverige.

-  De privata bolag som kan uppvisa innovationskraft och produktivitetsförbättringar har på sikt en bra position och kan medverka till att vi som land klarar de utmaningar som vårdsektorn står inför, avslutar Mats Fagerlund.

Den privatiserade andelen skattefinansierad produktion av välfärdstjänster är idag endast ca 15 procent.

* Undersökningen baseras på uppgifter från senast tillgängliga årsredovisningar.

För mer information kontakta:

Mats Fagerlund, head of Corporate Finance

T +46 8 563 07071

E mats.fagerlund@se.gt.com

Lisbeth Larsson, informationschef

T +46 708-21 71 56, +46 8563 071 56

E lisbeth.larsson@se.gt.com

www.grantthornton.se/press

Rapporten i sin helhet finnas att ladda ner på www.grantthornton.se/rapporter

Den privata vård och omsorgsmarknaden ur ett finansiellt perspektiv

Studien som genomförts av Grant Thorntons branschgrupp för vård- och omsorg, presenterar vård- och omsorgsmarknaden ur ett finansiellt perspektiv 2012/2013. Studien baseras på senast tillgänglig finansiell årsredovisningsinformation, publicerade studier inom området, analys, aktuell bransch-erfarenhet från förvärvs- och strategirådgivning samt genom samtal med personer som verkar inom den privata vård- och omsorgsmarknaden Undersökningen omfattar en rad olika källor och syftet är att mäta och redovisa de svenska privata aktörernas utveckling på marknaden. För källförteckning hänvisas till rapporten.

Grant Thornton Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har över 1000 medarbetare på 23 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 35 000 medarbetare i fler än 100 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera