Skip to main content

AbbVie presenterar nya resultat från tre fas 3-studier av upadacitinib vid reumatoid artrit vid den årliga europeiska reumatologikongressen (EULAR 2018)

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2018 08:44 CEST

– Upadacitinib visade förbättringar av fysisk funktion, ett mått som beskriver patienters förmåga att utföra dagliga aktiviteter, och grad av funktionsnedsättning. 1,2,3

– En minskning av ledvärk rapporterades vid vecka 12 av merparten patienter som behandlades med upadacitinib jämfört med placebo1,2,3

– Upadacitinib sänkte svårighetsgraden och varaktigheten av morgonstelhet, en indikator på inflammatorisk aktivitet hos patienter med reumatoid artrit1,2,3

– Upadacitinib är ett oralt prövningsläkemedel som utvecklats av AbbVie för att selektivt hämma JAK1. Substansen utvärderas som en behandling som ges en gång dagligen vid reumatoid artrit i SELECT-programmet och omfattar ett flertal immunmedierade sjukdomar4-11

AbbVie presenterar nya patientrapporterade utfall vid europeiska reumatologikongressen (EULAR 2018) i Amsterdam från tre fas 3-studier som utvärderar upadacitinib, en oral JAK1-hämmare under utveckling som tas en gång om dagen, hos vuxna patienter med måttlig till svår reumatoid artrit. 1,2,3 Förbättring av smärta, fysisk funktion och morgonstelhet rapporterades efter 12 veckors behandling med upadacitinib (15 mg och 30 mg, en gång dagligen) i SELECT-NEXT och SELECT-BEYOND och efter 14 veckors behandling i SELECT-MONOTHERAPY.1,2,3 Förbättringar rapporterades även vad gällde trötthet och arbetsinstabilitet i SELECT-NEXT och patienters fysiska komponent av hälsorelaterad livskvalitet i SELECT-NEXT och SELECT-BEYOND vid 12 veckor1,2 Upadacitinib är inte godkänt av regulatoriska myndigheter och dess säkerhet och effektivitet har inte fastställts.

AbbVie har tidigare presenterat positiva resultat från SELECT-NEXT, SELECT-BEYOND och SELECT-MONOTHERAPY.12,13,14

”I samtliga tre fas 3-studier bestående av olika patientpopulationer, rapporterade patienter behandlade med upadacitinib förbättringar av fysisk funktion, ledvärk och morgonstelhet”, sa Marek Honczarenko, M.D., Ph.D., vice VD för immunologiutveckling hos AbbVie. ”Dessa resultat visar upadacitinibs potential att hantera de utmaningar som patienter med reumatoid artrit står inför i sina dagliga aktiviteter.”

Patientrapporterade utfallsmått är en viktig del för att förstå hur patienter med reumatoid artrit upplever de fysiska, psykologiska och sociala effekterna av sin sjukdom.15 Att använda patientrapporterade resultat för att bedöma sjukdomsaktivitet gör det möjligt för patienterna att ta en aktiv roll i sin behandlingsresa och ta beslut tillsammans med sina reumatologer och sin vårdpersonal.

”Försämringen och nedsättningen av den fysiska funktionen i samband med reumatoid artrit kan påverka patienters livskvalitet dramatiskt. Patienter som deltog i SELECT-NEXT och SELECT-BEYOND hade svårbehandlad reumatid artrit och hade inte svarat på tidigare behandlingar”, säger Dr. Vibeke Strand, adjungerad klinisk professor vid avdelningen för immunologi/reumatologi vid Stanford University School of Medicine. ”Det är särskilt anmärkningsvärt att se att förbättringar av klinisk effekt som tidigare rapporterats från dessa studier också återspeglades i patientrapporterade utfallsmått, såsom fysisk funktion, morgonstelhet och smärta.”

Fysisk funktion1,2

 • I SELECT-NEXT observerades förbättringar av fysisk funktion mätt enligt frågeformuläret Health Assessment Questionnaire-Disability Index (HAQ-DI)* i ett så tidigt skede som en vecka efter den inledande behandlingen med upadacitinib för båda doserna. Vid vecka 12 uppvisade 72/68 % av patienterna som fick 15/30 mg förbättringar av fysisk funktion (HAQ-DI) jämfört med 49 % av patienterna som fick placebo (p<0,05).
 • I SELECT-BEYOND observerades förbättringar av fysisk funktion (HAQ-DI) i ett så tidigt skede som två veckor efter den inledande behandlingen med upadacitinib för båda doserna. Vid vecka 12 uppvisade 63/55 % av patienterna som fick 15/30 mg förbättringar av fysisk funktion (HAQ-DI) jämfört med 37 % av patienterna som fick placebo (p<0,05).

Ledsmärta1,2

 • I SELECT-NEXT rapporterade patienter minskad smärta mätt utifrån patientens bedömning av smärta enligt visuell analog skala (VAS)** så tidigt som en vecka efter den inledande behandlingen med båda doserna upadacitinib. Vid vecka 12 rapporterade 73 % av patienterna som fick endera dosen upadacitinib en minskning av smärta jämfört med 44 % av patienterna som fick placebo (p<0,05).
 • I SELECT-BEYOND rapporterade patienterna även minskning av smärta så tidigt som två veckor efter den inledande behandlingen med båda doserna upadacitinib. Vid vecka 12 rapporterade 74/64 % av patienterna som fick 15/30 mg upadacitinib en minskning av smärta jämfört med 46 % av patienterna som fick placebo (p<0,05).

Morgonstelhet***1,2

 • I SELECT-NEXT rapporterade patienterna som fick upadacitinib en lägre svårighetsgrad av morgonstelhet så tidigt som en vecka efter den inledande behandlingen med båda doserna upadacitinib. Vid vecka 12 uppvisade 76/80 % av patienterna som fick 15/30 mg en lägre svårighetsgrad av morgonstelhet jämfört med 60 % av patienterna som fick placebo (p<0,05). Dessutom uppvisade patienter som behandlades med båda doserna upadacitinib en genomsnittlig minskning om 85 minuter av morgonstelhet jämfört med 34 minuter med placebo (p<0,05) vid vecka 12.
 • I SELECT-BEYOND rapporterade patienterna som fick upadacitinib en lägre svårighetsgrad av morgonstelhet så tidigt som en vecka efter den inledande behandlingen med båda doserna upadacitinib. Vid vecka 12 uppvisade 80/72 % av patienterna som fick 15/30 mg upadacitinib en lägre svårighetsgrad av morgonstelhet jämfört med 56 % av patienterna som fick placebo (p<0,05). Dessutom rapporterade patienterna en genomsnittlig minskning om 81/80 minuter av morgonstelhet bland dem som fick 15/30 mg upadacitinib jämfört med 15 minuter för placebo (p<0,05) vid vecka 12.

I en tredje fas 3-studie, SELECT-MONOTHERAPY, visade upadacitinib i monoterapi såväl förbättringar av patienternas fysiska funktion (HAQ-DI) och hälsorelaterad livskvalitet (Short Form 36 Health Survey (SF-36)) som en minskning av ledstelhetens varaktighet jämfört med patienter som fick metotrexat.3 Dessutom rapporterade patienter som behandlades med upadacitinib kliniskt meningsfulla förbättringar så tidigt som vid vecka 2 för fysisk funktion, smärta och morgonstelhet jämfört med vecka 8 (fysisk funktion) och vecka 4 (smärta och morgonstelhet) för dem som behandlades med metotrexat. Ytterligare patientrapporterade utfall från SELECT-MONOTHERAPY-studien kommer att presenteras på ett kommande medicinskt möte och publiceras i en expertgranskad publikation.3

Säkerhetsresultat från samtliga tre SELECT-studier har rapporterats tidigare.12-14

Om SELECT-NEXT-studien1

SELECT-NEXT är en fas 3-, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie avsedd att utvärdera säkerheten och effekten av två olika doser (15 mg och 30 mg) upadacitinib en gång om dagen, hos vuxna patienter med måttlig till svår reumatoid artrit på en stabil dos sjukdomsmodifierande läkemedel (csDMARDs) och som svarat otillräckligt på behandling med csDMARDs. De primära effektmåtten innefattade procentandelen patienter som uppnådde ACR20 och låg sjukdomsaktivitet (LDA) efter 12 veckors behandling. Viktiga sekundära effektmått innefattade andelen patienter som uppnådde ACR50 och ACR70 och klinisk remission vid vecka 12. Patientrapporterade utfallssvar utvärderades hos patienter som fortsatte i SELCET NEXTS fem år långa förlängningsperiod som jämförde upadacitinib (15 mg och 30 mg) och placebo. Patientrapporterade utfall som mättes innefattade fysisk funktion (frågeformuläret Health Assessment Questionnaire Disability Index [HAQ-DI]), patientens övergripande bedömning av sjukdomsaktivitet (PtGA) på den visuella analoga skalan (VAS), smärta enligt VAS, trötthet enligt Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue (FACIT-F), varaktighet och svårighetsgrad för morgonstelhet, hälsorelaterad livskvalitet (QoL) enligt Short Form 36 Health Survey (SF-36) och Work Instability Scale för RA /RA-WIS). Mer information om denna studie finns på www.clinicaltrials.gov(NCT02675426).

Om SELECT-BEYOND-studien2

SELECT-BEYOND är en fas 3-, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie avsedd att utvärdera säkerheten och effekten av två olika doser (15 mg och 30 mg) upadacitinib en gång om dagen, hos vuxna patienter med måttlig till svår reumatoid artrit på en stabil dos konventionella sjukdomsmodifierande läkemedel (csDMARDs) som har svarat otillräckligt på behandling med eller uppvisar intolerans mot bDMARDs. De primära effektmåtten innefattade procentandelen deltagare som uppnådde ACR20 och låg sjukdomsaktivitet (LDA) efter 12 veckors behandling. Sekundära effektmått innefattade andelen patienter som uppnådde ACR50 och ACR70 vid vecka 12. I denna post hoc-analys användes data från SELECT-BEYOND för att jämföra patientrapporterade utfall mellan upadacitinib (15 mg och 30 mg) och placebo. Patientrapporterade utfall innefattade fysisk funktion enligt Health Assessment Questionnaire Disability Index [HAQ-DI]), patientens övergripande bedömning av sjukdomsaktivitet (PtGA) på den visuella analoga skalan (VAS), smärta enligt VAS, varaktighet och svårighetsgrad för morgonstelhet, hälsorelaterad livskvalitet (QoL) enligt Short Form 36 Health Survey (SF-36) och svårighetsgrad för trötthet enligt Insomnia Severity Index (ISI). Mer information om denna studie finns på www.clinicaltrials.gov(NCT02706847).

Om SELECT-MONOTHERAPY-studien3

SELECT-MONOTHERAPY är en fas 3-, multicenter-/randomiserad, dubbelblind/parallellgruppsstudie avsedd att utvärdera säkerheten och effekten av upadacitinib som monoterapi hos vuxna patienter med måttlig till svår reumatoid artrit som haft otillräckligt svar på en stabil dos metotrexat. Patienterna randomiserades för att byta från metotrexat till upadacitinib i monoterapi (15 mg eller 30 mg en gång dagligen) eller fortsätta på sin tidigare stabila dos metotrexat enligt ett blint förfarande. De primära effektmåtten för den första fasen innefattade procentandelen deltagare som uppnådde ACR20 och låg sjukdomsaktivitet (LDA) efter 14 veckor behandling. Sekundära effektmått innefattade andelen patienter som uppnådde ACR50, ACR70 och klinisk remission vid vecka 14, Health Assessment Questionnaire Disability Index (HAQ-DI), morgonstelhetens varaktighet och hälsorelaterad livskvalitet (QoL) enligt Short Form 36 Health Survey (SF-36). Studien är pågående och den andra fasen är en långsiktig, blindad förlängningsstudie för att utvärdera den långsiktiga säkerheten, tolerabiliteten och effektiviteten av de två doserna (15 mg och 30 mg) en gång om dagen upadacitinib i monoterapi hos patienter som genomfört den första fasen. Mer information om denna studie finns på www.clinicaltrials.gov(NCT02706951).

Om studieprogrammet SELECT

I fas 3-programmet SELECT för reumatoid artrit utvärderas fler än 4 000 patienter med måttlig till svår reumatoid artrit i sex olika studier. I studierna ingår utvärdering av effekt, säkerhet och tolerabilitet över ett flertal patientpopulationer med reumatoid artrit. Viktiga mätvärden för effekt innefattar ACR-svar, sjukdomsaktivitet (DAS28-CRP) och hämning av radiografisk progression. Mer information om dessa studier finns på www.clinicaltrials.gov(NCT02706847, NCT03086343, NCT02629159, NCT02706873, NCT02706951, NCT02675426).

Om Upadacitinib

Upadacitinib är ett oralt läkemedel under utvärdering i kliniska studier. Molekylen är framtagen för att selektivt hämma JAK1, som spelar en viktig roll i patofysiologin vid immunmedierade sjukdomar.7,8 Fas 3-studier av upadacitinib vid Reumatoid artrit, Psoriasisartrit och Crohns sjukdom pågår och det är även under utvärdering för behandling av Ulcerös kolit, Ankyloserande spondylit, Atopisk dermatit och Temporalisarterit/Jättecellsarterit).9-14,23

Upadacitinib är ett oralt läkemedel under utvärdering och är inte godkänt av regulatoriska myndigheter. Säkerhet och effekt har inte fastställts.

Nyckeltermer

*HAQ-DI: Health Assessment Questionnaire Disability Index (HAQ-DI) är en patientenkät med frågor om patientens sjukdom och hur den påverkar hans/hennes vardagsaktiviteter.

**Smärta: Patientens bedömning av smärta enligt den visuella analoga skalan (VAS) fastställer smärtintensiteten.

***Svårighetsgrad och varaktighet för morgonstelhet: Morgonstelhetens svårighetsgrad och varaktighet fastställs av frågeformuläret Patient's Assessment of Severity and Duration of Morning Stiffness.

Referenser

 • 1.Strand, V et al. Upadacitinib Improves Patient-Reported Outcomes In Patients With Rheumatoid Arthritis And Inadequate Response To Conventional Synthetic Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs: Resultat från SELECT-NEXT. Den årliga europeiska reumatologikongressen (EULAR 2018). Juni 2018.
 • 2.Strand, V et al. Upadacitinib In Patients With Active Rheumatoid Arthritis And Inadequate Response Or Intolerance To Biological DMARDs: A Phase 3 Randomized, Placebo-Controlled, Doubleblind Study Of A Selective JAK1 Inhibitor. Den årliga europeiska reumatologikongressen (EULAR 2018). Juni 2018.
 • 3.Smolen, J et al. Upadacitinib As Monotherapy: A Phase 3 Randomized Controlled Double-Blind Study In Patients With Active Rheumatoid Arthritis And Inadequate Response To Methotrexate. Den årliga europeiska reumatologikongressen (EULAR 2018). Juni 2018.
 • 4.Voss, J, et al; Pharmacodynamics Of a Novel Jak1 Selective Inhibitor In Rat Arthritis and Anemia Models and In Healthy Human Subjects. [abstract]. Arthritis Rheum 2013;65 Suppl 10 :2374. DOI: 10.1002/art.2013.65.issue-s10.
 • 5.Pipeline – Our Science | AbbVie. AbbVie. 2017. Tillgänglig på: https://www.abbvie.com/our-science/pipeline.html. Använd den 29 mars 2018.
 • 6.A Study Comparing ABT494 to Placebo in Subjects With Rheumatoid Arthritis on a Stable Dose of Conventional Synthetic Disease Modifying Antirheumatic Drugs (csDMARDs) Who Have an Inadequate Response to csDMARDs Alone (SELECT-NEXT). ClinicalTrials.gov. 2018. Tillgänglig på: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02675426. Accessed on March 29, 2018.
 • 7.A Study Comparing Upadacitinib (ABT-494) to Placebo and to Adalimumab in Participants With Psoriatic Arthritis Who Have an Inadequate Response to at Least One Non-Biologic Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug (SELECT - PsA 1). ClinicalTrials.gov. 2018. Tillgänglig på: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03104400. Accessed on March 29, 2018.
 • 8.A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of ABT-494 for the Induction of Symptomatic and Endoscopic Remission in Subjects With Moderately to Severely Active Crohn's Disease Who Have Inadequately Responded to or Are Intolerant to Immunomodulators or Anti-TNF Therapy. ClinicalTrials.gov. 2018. Tillgänglig på: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02365649. Använd den 29 mars 2018.
 • 9.A Study Evaluating the Safety and Efficacy of Upadacitinib in Subjects With Active Ankylosing Spondylitis (SELECT Axis 1). ClinicalTrials.gov. 2018. Tillgänglig på: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03178487. Använd den 29 mars 2018.
 • 10.A Study to Evaluate the Safety and Efficacy of ABT-494 for Induction and Maintenance Therapy in Subjects With Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis. ClinicalTrials.gov. 2018. Tillgänglig på: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02819635. Använd den 29 mars 2018.
 • 11.Phase 2b AD Dose Ranging Study (40wk) N=160. ClinicalTrials.gov. 2018. Tillgänglig på: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02925117. Använd den 29 mars 2018.
 • 12.AbbVie. Tillgängliga data, ABVRRTI64466.
 • 13.AbbVie. Tillgängliga data, ABVRRTI64730.
 • 14.AbbVie. Tillgängliga data, ABVRRTI65458.
 • 15.Deshpande, P.R. et al. Patient-reported outcomes: A new era in clinical research. Perspect Clin Res. 2011 Oct-Dec; 2(4): 137–144. Använd den 8 mars 2018.

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2018 utsågs vi, för fjärde året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Facebook och Twitter @abbvie_se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.