Skip to main content

AbbVies upadacitinib som monoterapi visar signifikanta förbättringar vad gäller fysisk funktion, smärta och livskvalitet enligt patientrapporterade utfallsmått i fas 3-studie hos patienter med reumatoid artrit

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2018 09:42 CET

 • Upadacitinib som monoterapi visade förbättringar av fysisk funktion, ett mått som bedömer patienters förmåga att utföra dagliga aktiviteter, och grad av funktionsnedsättning jämfört med metotrexat vid vecka 14.1
 • Patienter som behandlats med upadacitinib rapporterade betydligt större förbättringar när det gäller hälsorelaterad livskvalitet, minskad smärta samt varaktighet och svårighetsgrad av morgonstelhet jämfört med de som fick metotrexat vid vecka 14.1
 • SELECT-MONOTHERAPY är en pivotal studie i fas 3-programmet SELECT, och AbbVie kommer att lämna in ansökan om godkännande för upadacitinib vid reumatoid artrit under 2018.
 • Upadacitinib är ett läkemedel som utvecklats av AbbVie för att selektivt hämma JAK1. Substansen är en tablettbehandling som studeras att ges en gång dagligen vid reumatoid artrit och ett flertal immunmedierade sjukdomar.

  2-9

   

AbbVie presenterar nya patientrapporterade utfallsmått från den pågående fas 3-prövningen SELECT-MONOTHERAPY för utvärdering av upadacitinib (15 mg och 30 mg en gång om dagen), en selektiv hämmare av JAK1 under utveckling som använts som monoterapi hos patienter med måttlig till svår reumatoid artrit och som inte svarat tillräckligt bra på behandling med metotrexat.1 Förbättringar vad gäller fysisk funktion, hälsorelaterad livskvalitet, smärta och morgonstelhet rapporterades efter 14 veckors behandling med upadacitinib som monoterapi, jämfört med patienter som fortsatte att använda metotrexat.1 Dessa resultat presenterades vid årsmötet 2018 som hölls av American College of Rheumatology (ACR)/ Association for Rheumatology Health Professionals (ARHP) i Chicago.

AbbVie har tidigare presenterat positiva resultat från SELECT-MONOTHERAPY.

“Upadacitinib som monoterapi visade signifikanta förbättringar hos patienter med reumatoid artrit med avseende på deras allmänna hälsorelaterade livskvalitet och deras förmåga att utföra dagliga aktiviteter,” säger Marek Honczarenko, vice vd för forskning och utveckling inom immunologi på AbbVie. ”Dessa resultat visar att förbättringarna av kliniska symtom åtföljs av en förbättring av utfall som är viktiga för patienter. Dessa resultat stärker upadacitinibs terapeutiska potential hos olika patientpopulationer med reumatoid artrit och dess användning som monoterapi som behandlingsalternativ.”

Nedan anges patientrapporterade utfallsmått från SELECT-MONOTHERAPY:

Fysisk funktion1

 • Förbättringar av fysisk funktion mätt enligt frågeformuläret Health Assessment Questionnaire-Disability Index (HAQ-DI) observerades i ett så tidigt skede som två veckor efter den inledande behandlingen med upadacitinib för båda doserna, jämfört med åtta veckor för patienter som fick metotrexat. Vid vecka 14 rapporterade 65/69 % av patienterna som fick 15/30 mg upadacitinib förbättringar av fysisk funktion (HAQ-DI) jämfört med 45 % av patienterna som fick metotrexat (p < 0,001).

Hälsorelaterad livskvalitet1

 • Vid vecka 14 rapporterade 65/73 % av patienterna som fick 15/30 mg upadacitinib förbättringar av hälsorelaterad livskvalitet (resultat från den fysiska komponenten av Short Form 36 Health Survey) jämfört med 48 % av patienterna som fick metotrexat (p < 0,001).

Ledsmärta1

 • Patienterna rapporterade minskad smärta mätt utifrån patientens bedömning av smärta (baserat på den visuella analoga skalan [VAS]) så tidigt som två veckor efter den inledande behandlingen med båda doser av upadacitinib jämfört med fyra veckor för patienter som fick metotrexat. Vid vecka 14 rapporterade 64/75 % av patienterna som fick 15/30 mg upadacitinib en minskning av smärta jämfört med 46 % av patienterna som fick metotrexat (p < 0,001).

Morgonstelhet1

 • Patienterna som fick upadacitinib rapporterade en sänkning av svårighetsgraden av morgonstelhet så tidigt som två veckor efter den inledande behandlingen med båda doser av upadacitinib jämfört med fyra veckor för patienter som fick metotrexat. Vid vecka 14 rapporterade 27/28 % av patienterna som fick 15/30 mg upadacitinib en sänkning av svårighetsgraden av morgonstelhet jämfört med 18 % av patienterna som fick metotrexat (p < 0,001). Dessutom uppvisade patienter som behandlades med 15/30 mg upadacitinib en genomsnittlig minskning av morgonstelhetens varaktighet med 95/102 minuter jämfört med 53 minuter med metotrexat (p < 0,05) vid vecka 14.

“Upadacitinib som oral monoterapi ledde till en betydligt förbättrad fysisk funktion, minskad ledsmärta och morgonstelhet samt en ökad hälsorelaterad livskvalitet,” säger Vibeke Strand, M.D., adjungerad klinisk professor vid avdelningen för immunologi/reumatologi vid Stanford University och forskningsledare i undersökningarna. ”Dessa resultat är särskilt viktiga eftersom många patienter inte tål eller svarar på behandling med metotrexat, och ytterligare effektiva alternativ med monoterapi behövs för dessa patienter.”

Resultaten från en separat forskningsanalys för utvärdering av sambandet mellan patientrapporterade utfall och kliniska utfall presenterades vid ACR och visade att uppnåendet av betydande förbättringar vad gäller smärta, fysisk funktion och trötthet var knutna till både individuella åtgärder från läkarens sida och sammansatta sjukdomsutfall som till exempel ACR20/50/70, klinisk remission och låg sjukdomsaktivitet.10 Analysen visar hur användningen av patientrapporterade utfallsmått i kliniska prövningar ger en avgörande insikt i vilken påverkan reumatoid artrit har på patienter.10 Analysen omfattade en blandad patientpopulation med svårbehandlad sjukdom, refraktär mot biologiska läkemedel och konventionella sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel, som till exempel metotrexat, som inkluderades i de kliniska fas 3-prövningarna SELECT-NEXT, SELECT-BEYOND (båda studierna med konventionella syntetiska sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel som bakgrundsbehandling) och SELECT-MONOTHERAPY.10

Reumatoid artrit, som drabbar uppskattningsvis 23,7 miljoner människor runt om i världen, är en kronisk och funktionsnedsättande sjukdom.11 Många patienter svarar inte på eller tål inte metotrexat, som i allmänhet används som första linjens läkemedel.12-14 Patientrapporterade utfall tas alltmer med i randomiserade kliniska prövningar för att förstå hur patienter med reumatoid artrit upplever de fysiska, psykologiska och sociala påverkan av sin sjukdom.15 Användningen av patientrapporterade utfallsmått för att bedöma sjukdomens effekt ger vårdgivare värdefulla insikter.15

Säkerhetsresultat från SELECT-MONOTHERAPY har tidigare rapporterats här.

Om SELECT-MONOTHERAPY-studien4

SELECT-MONOTHERAPY är en fas 3-, multicenter, randomiserad, dubbelblind, parallellgrupp studie avsedd att utvärdera säkerheten och effekten av upadacitinib som monoterapi hos vuxna patienter med måttlig till svår reumatoid artrit som haft otillräckligt svar på en stabil dos metotrexat. Patienterna randomiserades för att byta från metotrexat till upadacitinib i monoterapi (15 mg eller 30 mg en gång dagligen) eller fortsätta på sin tidigare stabila dos metotrexat enligt ett blint förfarande. De primära effektmåtten för den första fasen innefattade procentandelen deltagare som uppnådde ACR20 och låg sjukdomsaktivitet (LDA) efter 14 veckors behandling. Sekundära effektmått innefattade andelen patienter som uppnådde ACR50, ACR70 och klinisk remission vid vecka 14, HAQ-DI, morgonstelhetens varaktighet och hälsorelaterad livskvalitet (QoL) enligt SF-36.

Studien är pågående och den andra fasen är en långsiktig, blindad förlängningsstudie för att utvärdera den långsiktiga säkerheten, tolerabiliteten och effektiviteten av de två doserna (15 mg och 30 mg) upadacitinib en gång om dagen hos patienter som genomfört den första fasen.

Mer information om denna studie finns på www.clinicaltrials.gov (NCT02706951).

Om studieprogrammet SELECT

I fas 3-programmet SELECT för reumatoid artrit utvärderas fler än 4 000 patienter med måttlig till svår reumatoid artrit i sex olika studier. I studierna ingår utvärdering av effekt, säkerhet och tolerabilitet över ett flertal patientpopulationer med reumatoid artrit. Viktiga mätvärden för effektivitet innefattar ACR-respons, sjukdomsaktivitetspoäng (DAS28-CRP) och hämning av radiografisk progression. Mer information om dessa studier finns på www.clinicaltrials.gov (NCT02706847, NCT03086343, NCT02629159, NCT02706873, NCT02706951, NCT02675426).

Om upadacitinib

Upadacitinib är framforskad och utvecklad av AbbVie, en liten molekyl för att selektivt hämma JAK1, som spelar en viktig roll i patofysiologin vid immunmedierade sjukdomar och som tas oralt en gång om dagen. 2,3 Läkemedlet utvecklas för måttlig till svår reumatoid artrit och andra immunmedierade sjukdomar.2,3 Fas 3-prövningar av upadacitinib vid psoriasisartrit, Crohns sjukdom och atopisk dermatit pågår, och det undersöks för närvarande också som behandling av ulcerös kolit och ankyloserande spondylit.4-9

Upadacitinib är ett oralt läkemedel under utvärdering och är inte godkänt av regulatoriska myndigheter. Säkerhet och effektivitet har inte fastställts.

Referenser:

1.Strand, V. et al. Sammandrag #2547. Årsmöte 2018 ACR/ARHP. Oktober 2018.

2.Voss, J, et al; Pharmacodynamics Of a Novel Jak1 Selective Inhibitor In Rat Arthritis and Anemia Models and In Healthy Human Subjects. [abstract]. Arthritis Rheum 2013;65 Suppl 10 :2374. DOI: 10.1002/art.2013.65.issue-s10.

3.Pipeline – Our Science | AbbVie. AbbVie. 2018. Tillgänglig på: https://www.abbvie.com/our-science/pipeline.html. Använd den 27 september 2018.

4.Smolen, J. et al. Sammandrag #889. Årsmöte 2018 ACR/ARHP. Oktober 2018.

5.A Study Comparing Upadacitinib (ABT-494) to Placebo and to Adalimumab in Participants With Psoriatic Arthritis Who Have an Inadequate Response to at Least One Non-Biologic Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug (SELECT - PsA 1). ClinicalTrials.gov. 2018. Tillgänglig på: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03104400. Använd den 27 september 2018.

6.A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of ABT-494 for the Induction of Symptomatic and Endoscopic Remission in Subjects With Moderately to Severely Active Crohn's Disease Who Have Inadequately Responded to or Are Intolerant to Immunomodulators or Anti-TNF Therapy. ClinicalTrials.gov. 2018. Tillgänglig på: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02365649. Använd den 27 september 2018.

7.A Study Evaluating the Safety and Efficacy of Upadacitinib in Subjects With Active Ankylosing Spondylitis (SELECT Axis 1). ClinicalTrials.gov. 2018. Tillgänglig på: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03178487. Använd den 27 september 2018.

8.A Study to Evaluate the Safety and Efficacy of ABT-494 for Induction and Maintenance Therapy in Subjects With Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis. ClinicalTrials.gov. 2018. Tillgänglig på: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02819635. Använd den 27 september 2018.

9.Utvärdering av Upadacitinib hos tonåriga och vuxna patienter med måttlig till svår atopisk dermatit (eksem) – åtgärd Up 1. ClinicalTrials.gov. 2018. Tillgänglig på: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03569293. Använd den 27 september 2018.

10.Strand, V. et al. Sammandrag #2546. Årsmöte 2018 ACR/ARHP. Oktober 2018.

11.Världshälsoorganisationen The Global Burden of Disease, 2004 Update. Tillgänglig på: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_full.pdf. Använd den 27 september 2018.

12.Shinde, CG, Venkatesh, MP, Pramod Kumar, TM, Shivakumar, HG. J Pain Palliat Care Pharmacother. 2014 Dec;28(4):351-8. doi: 10.3109/15360288.2014.959238. Epub 2014 Oct 16.

13.Swierkot J and Szechinski J. Methotrexate in rheumatoid arthritis. Pharmacol Rep. 20116 Jul-Aug;58(4)473-92.

14.Fautrel B, Nab HW, et al. Identifying patients with rheumatoid arthritis with moderate disease activity at risk of significant radiographic progression despite methotrexate treatment. RMD Open. 2015; 1(1). DOI: 10.1136/rmdopen-2014-000018.

15.Deshpande, P.R. et al. Patient-reported outcomes: A new era in clinical research. Perspect Clin Res. 2011 Oct-Dec; 2(4): 137–144.

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att utveckla innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar mot svåra sjukdomar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi vill flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling, med människan som berörs i centrum. De bästa lösningarna skapar vi tillsammans, och därför samarbetar vi med andra för att lösa framtidens hälsoutmaningar. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2018 utsågs vi, för fjärde året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Facebook och Twitter @abbvie_se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.