Skip to main content

Upadacitinib i monoterapi når alla primära och rankade sekundära effektmått jämfört med metotrexat i en fas 3-studie på reumatoid artrit

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 09:00 CEST

  • I SELECT-EARLY-studien uppnådde upadacitinib i monoterapi (15/30 mg, en gång dagligen) de primära effektmåtten, där 52/56 % av metotrexatnaiva patienter uppnådde ACR50 vid vecka 12 och 48/50 % uppnådde klinisk remission vid vecka 241
  • Båda doserna av upadacitinib i monoterapi hämmade även radiografisk progression signifikant vid vecka 24 jämfört med metotrexat.1
  • Säkerhetsprofilen för upadacitinib överensstämde med tidigare rapporterade fas 3-studier och inga nya säkerhetssignaler upptäcktes1-8
  • SELECT-EARLY är den femte studien inom SELECT-programmet, vilket kommer att stödja regulatoriska ansökningar för upadacitinib vid reumatoid artrit under andra halvåret av 2018
  • Upadacitinib är ett oralt läkemedel som utvecklats av AbbVie för att selektivt hämma JAK1. Substansen utvärderas som en behandling som ges en gång dagligen vid reumatoid artrit i SELECT-programmet och omfattar ett flertal immunmedierade sjukdomar9-16

AbbVie presenterar nya positiva resultat från SELECT-EARLY som visade att båda doserna upadacitinib vid monoterapi (15 mg och 30 mg) mötte de primära effektmåtten på ACR50a vid vecka 12 och klinisk remissionb vid vecka 24 jämfört med metotrexat (MTX).1 Även alla sekundära effektmått uppnåddes.1 Den pågående studien utvärderar upadacitinib, en selektiv oral JAK1-hämmare, som monoterapibehandling jämfört med monoterapi med metotrexat hos vuxna patienter med måttlig till svår reumatoid artrit som var metotrexatnaiva.1 Upadacitinib är inte godkänt av regulatoriska myndigheter och dess säkerhet och effektivitet har inte fastställts.

”SELECT-EARLY” är den femte huvudstudien som kommer att stödja regulatoriska ansökningar för upadacitinib vid reumatoid artrit senare under året”, sa Michael Severino, M.D, vice VD för forskning och utveckling samt Chief scientific officer vid AbbVie. ”Resultaten från SELECT-EARLY stärker vår övertygelse att upadacitinib har kapaciteten att bli ett nytt och viktigt behandlingsalternativ för patienter med reumatoid artrit.”

Reumatoid artrit, som drabbar uppskattningsvis 23,7 miljoner människor runt om i världen, är en kronisk och funktionsnedsättande sjukdom.17 Metotrexat används ofta som ett första linjens läkemedel vid reumatoid artrit, men många patienter svarar inte på eller tolererar inte metotrexat.18-20 Tidig intervention med effektiv behandling är avgörande för att kontrollera sjukdomen och förhindra permanenta ledskador och funktionsnedsättning .21

”Det är glädjande att cirka hälften av patienterna uppnådde det önskade kliniska målet remission på sex månader med upadacitinib i monoterapi vid båda doseringarna. Resultatet från denna studie uppmärksammar behovet av ytterligare monoterapialternativ i ett tidigt skede av sjukdomen”, sa Ronald van Vollenhoven, M.D., Ph.D, direktör vid Amsterdam Rheumatology and Immunology Center ARC och professor i reumatologi vid Amsterdams universitet och Free University. ”Resultaten visar att upadacitinib som monoterapi har potentialen att kontrollera reumatoid artrit och minska risken för permanenta skelett- och ledskador hos metotrexatnaiva patienter.”

En signifikant större andel upadacitinibpatienterna vid båda doserna uppnådde signifikant bättre svar jämfört med patienter på metotrexat vid vecka 12 och 24.1 Resultat vid vecka 12 visade att 52/56 % av de patienter som fick en oral dos upadacitinib 15/30 mg en gång dagligen uppnådde ACR50 jämfört med 28 % av patienter som fick metotrexat.1 Vid vecka 24 uppnåddes klinisk remission (baserat på sjukdomsaktivitet 28 [DAS28] C-reaktivt protein [CRP]) hos 48/50 % av patienterna som fick upadacitinib 15/30 mg, jämfört med 18 % av patienterna som fick metotrexat.1

Vid vecka 12 uppnådde 76/77 % av patienterna som fick 15/30 mg upadacitinib ACR20, jämfört med 54 % i metotrexatgruppen.1 Dessutom uppnåddes ACR70 hos 32/37 % av patienterna som fick 15/30 mg upadacitinib, jämfört med 14 % som fick metotrexat vid vecka 12.1 Klinisk remission uppnåddes hos 36 % respektive 41 % av patienterna i grupperna som fick 15 mg respektive 30 mg, jämfört med 14 % av patienterna som fick metotrexat vid vecka 12.1 Låg sjukdomsaktivitet (LDA)c baserat på DAS28 (CRP) uppnåddes hos 53 % respektive 55 % av patienterna i grupperna som fick 15 mg respektive 30 mg, jämfört med 28 % av patienterna som fick metotrexat vid vecka 12.1

Vid vecka 24 uppnådde 79/60/44 % av patienterna som fick 15 mg upadacitinib och 78/66/50 % av patienterna som fick 30 mg upadacitinib ACR20/50/70, jämfört med 59/33/18 % av patienterna som fick metotrexat.1 Låg sjukdomsaktivitet uppnåddes av 60 % respektive 65 % av patienterna i grupperna som fick 15 mg respektive 30 mg, jämfört med 32 % av patienterna som fick metotrexat vid vecka 24.1

Efter 24 veckors behandling hämmade båda doserna av monoterapi med upadacitinib signifikant radiografisk progression som uppmätts utifrån förändringen i modifierad total Sharp-score (mTSS) från baslinjen jämfört med metotrexat.1 Hämning av ledskador är viktigt för patienter med reumatoid artrit då det kan leda till permanent funktionsnedsättning och efterföljande funktionshinder.22

I denna studie överensstämde säkerhetsprofilen för upadacitinib med tidigare rapporterade resultat från de andra SELECT-studierna för reumatoid artrit.1-8 Inga nya säkerhetssignaler upptäcktes.1 Till och med vecka 24 inträffade allvarliga biverkningar hos 5/6 % av patienterna som fick 15 mg/30 mg upadacitinib, jämfört med 4 % i metotrexatgruppen.1 Allvarliga infektioner uppstod hos 2/3 % av patienterna som fick 15 mg/30 mg upadacitinib, jämfört med 1 % i metotrexatgruppen.1 Sex dödsfall inträffade till och med vecka 24, varav tre var större kardiovaskulära händelser (MACE), en i varje behandlingsgrupp (metotrexat, 15 mg upadacitinib respektive 30 mg upadacitinib).1 Ett dödsfall inträffade i gruppen 15 mg upadacitinib på grund av metastaserande malignt melanom hos en patient med en anamnes av melanom, och två dödsfall i gruppen 30 mg upadacitinib, ett på grund av lunginflammation och sepsis och ett annat på grund av peritonit.1 Fyra MACE inträffade, inklusive de tre dödsfallen som nämnts ovan.1 Ytterligare en icke-dödlig MACE i gruppen 30 mg upadacitinib rapporterades.1 Två fall av fastställda venösa tromboemboliska händelser (VTE) inträffade under studien, ett fall av lungemboli i metotrexatgruppen, ett fall av djup ventrombos i gruppen 30 mg upadacitinib och inget fall i gruppen 15 mg upadacitinib.1

I SELECT-programmet för reumatoid artrit som helhet (med mer än 3 300 patientår av exponering för upadacitinib), inklusive både den placebokontrollerade perioden och förlängningsperioden, förblir VTE-frekvensen förenlig med normalfrekvensen för patientpopulationen med reumatoid artrit.1-5,23-25


Om SELECT-EARLY-studien1
Ytterligare resultat från SELECT EARLY-studien kommer att presenteras på ett kommande medicinskt möte och publiceras i en expertgranskad publikation. AbbVie planerar globala regulatoriska ansökningar för upadacitinib vid reumatoid artrit under andra halvåret 2018.

SELECT-EARLY är en fas 3-, randomiserad, dubbelblind, aktiv jämförelse-/multicenter-/parallellgruppsstudie avsedd att utvärdera säkerheten och effekten av upadacitinib som monoterapi jämfört med monoterapi med metotrexat hos vuxna patienter med måttlig till svår reumatoid artrit som är metotrexatnaiva. I studiens första fas randomiserades patienter 1:1:1 för att få upadacitinib (15 mg eller 30 mg en gång dagligen) eller metotrexat. Den innefattar en japansk substudie i vilken deltagare randomiserades 2:1:1:1 för att få upadacitinib 7,5 mg, 15 mg, 30 mg en gång dagligen eller metotrexat. Primära effektmått för studien omfattade den procentandel patienter som uppnått ACR50 efter 12 veckors behandling och klinisk remission (baserat på DAS28 [CRP]) efter 24 veckors behandling jämfört med metotrexat. Viktiga sekundära effektmått innefattade andelen patienter som uppnådde ACR20, ACR70 och låg sjukdomsaktivitet, liksom förändringar av modifierad total Sharp-score (mTSS) och frågeformuläret Health Assessment Questionnaire-Disability Index (HAQ-DI). Studien är pågående och innefattar en 48 veckor lång randomiserad, dubbelblind behandlingsperiod följt av en långsiktig förlängningsperiod på upp till ytterligare fyra år. Mer information om denna studie finns på www.clinicaltrials.gov(NCT02706873).

Om studieprogrammet SELECT1-5
I fas 3-programmet SELECT för reumatoid artrit utvärderas fler än 4 000 patienter med måttligt till svår reumatoid artrit i sex olika studier. I studierna ingår utvärdering av effekt, säkerhet och tolerabilitet över ett flertal patientpopulationer med reumatoid artrit. Viktiga mätvärden för effekt innefattar ACR-svar, sjukdomsaktivitet (DAS28-CRP) och hämning av radiografisk progression. Mer information om dessa studier finns på www.clinicaltrials.gov (NCT02706847, NCT03086343, NCT02629159, NCT02706873, NCT02706951, NCT02675426).

Om Upadacitinib
Upadacitinib är ett oralt läkemedel under utvärdering i kliniska studier. Molekylen är framtagen för att selektivt hämma JAK1, som spelar en viktig roll i patofysiologin vid immunmedierade sjukdomar.7,8 Fas 3-studier av upadacitinib vid Reumatoid artrit, Psoriasisartrit och Crohns sjukdom pågår och det är även under utvärdering för behandling av Ulcerös kolit, Ankyloserande spondylit, Atopisk dermatit och Temporalisarterit Jättecellsarterit).9-14,23

Upadacitinib är ett oralt läkemedel under utvärdering och är inte godkänt av regulatoriska myndigheter. Säkerhet och effekt har inte fastställts.

______________________

Referenser:

1 AbbVie. Tillgängliga data. ABVRRTI66401.

2 AbbVie. Tillgängliga data, ABVRRTI66053.

3 AbbVie. Tillgängliga data, ABVRRTI65458.

4 AbbVie. Tillgängliga data, ABVRRTI64730.

5 AbbVie. Tillgängliga data, ABVRRTI64466.

6 Kremer JM, et al. A Phase 2b study of ABT-494, a selective JAK1 inhibitor, in patients with rheumatoid arthritis and an inadequate response to anti-TNF therapy. Arthritis Rheumatol 2016; (doi:10.1002/art.39801): 7 juli [Epub före tryck].

7 Genovese MC, et al. Efficacy and Safety of ABT‐494, a Selective JAK‐1 Inhibitor, in a Phase IIb Study in Patients With Rheumatoid Arthritis and an Inadequate Response to Methotrexate. Arthritis Rheumatol 2016;(doi: 10.1002/art.39808): 7 juli [Epub före tryck].

8 AbbVie. Tillgängliga data, ABVRRTI66173.

9 Voss, J, et al; Pharmacodynamics Of a Novel Jak1 Selective Inhibitor In Rat Arthritis and Anemia Models and In Healthy Human Subjects. [abstract]. Arthritis Rheum 2013;65 Suppl 10 :2374. DOI: 10.1002/art.2013.65.issue-s10

10 Pipeline – Our Science | AbbVie. AbbVie. 2018. Tillgänglig på: https://www.abbvie.com/our-science/pipeline.html. Använd den 8 maj 2018.

11 A Study Comparing ABT494 to Placebo in Subjects With Rheumatoid Arthritis on a Stable Dose of Conventional Synthetic Disease Modifying Antirheumatic Drugs (csDMARDs) Who Have an Inadequate Response to csDMARDs Alone (SELECT-NEXT). ClinicalTrials.gov. 2018. Tillgänglig på: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02675426. Använd den 8 maj 2018.

12 A Study Comparing Upadacitinib (ABT-494) to Placebo and to Adalimumab in Participants With Psoriatic Arthritis Who Have an Inadequate Response to at Least One Non-Biologic Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug (SELECT - PsA 1). ClinicalTrials.gov. 2018. Tillgänglig på: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03104400. Använd den 8 maj 2018.

13 A Study of the Efficacy and Safety of Upadacitinib (ABT-494) in Subjects With Moderately to Severely Active Crohn's Disease Who Have Inadequately Responded to or Are Intolerant to Biologic Therapy. Clinicaltrialsgov. 2018. Tillgänglig på: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03345836. Använd den 8 maj 2018.

14 A Study Evaluating the Safety and Efficacy of Upadacitinib in Subjects With Active Ankylosing Spondylitis (SELECT Axis 1). 2018. Tillgänglig på: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03178487. Använd den 8 maj 2018.

15 A Study to Evaluate the Safety and Efficacy of ABT-494 for Induction and Maintenance Therapy in Subjects With Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis. ClinicalTrials.gov. 2018. Tillgänglig på: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02819635. Använd den 8 maj 2018.

16 A Study to Evaluate ABT-494 in Adult Subjects With Moderate to Severe Atopic Dermatitis. ClinicalTrials.gov. 2018. Tillgänglig på: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02925117. Använd den 8 maj 2018.

17 Världshälsoorganisationen The Global Burden of Disease, 2004 Update. Tillgänglig på: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_full.pdf. Använd den 8 maj 2018.

18 Shinde, CG, Venkatesh, MP, Pramod Kumar, TM, Shivakumar, HG. J Pain Palliat Care Pharmacother. 2014 Dec;28(4):351-8. doi: 10.3109/15360288.2014.959238. Epub 2014 Oct 16.

19 Swierkot J and Szechinski J. Methotrexate in rheumatoid arthritis. Pharmacol Rep. 20116 Jul-Aug;58(4)473-92.

20 Fautrel B, Nab HW, et al. Identifying patients with rheumatoid arthritis with moderate disease activity at risk of significant radiographic progression despite methotrexate treatment. RMD Open. 2015; 1(1). DOI: 10.1136/rmdopen-2014-000018.

21 Smolen JS, Landewé R, Breedveld FC, et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2013 uppdatering. Ann Rheum Dis 2014;73:492–509. doi:10.1136/annrheumdis-2013-204573

22 Favalli EG., et al. Structural integrity versus radiographic progression in rheumatoid arthritis. Rheumatoid & Musculosketal Diseases. Tillgänglig på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4632139/.

23 Kim SC. Risk of Venous Thromboembolism in Patients with Rheumatoid Arthritis. Arthritis Care & Research. Vol. 65, Nr. 10, Oktober 2013, sid. 1600–1607.24 AbbVie. Tillgängliga data, ABVRRTI64959.
25 AbbVie. Tillgängliga data, ABVRRTI66056.

26 AbbVie. Tillgängliga data. ABVRRTI66402.

_________________

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2018 utsågs vi, för fjärde året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Facebook och Twitter @abbvie_se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.