Allmänna villkor

Version: 15 april 2013

 1. TILLÄMPLIGHET

  Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) anger de regler som gäller för (i) de tjänster (”Tjänsterna”) som tillhandahålls av Mynewsdesk AB (“Mynewsdesk”) enligt tillämpligt orderformulär (”Orderformuläret”) och (ii) all information (oavsett form eller typ) som skickas, publiceras, sprids eller annars överförs till eller via Tjänsterna av eller på uppdrag av dig (”Pressinformation”).

  Dessa Villkor och Orderformuläret (tillsammans ”Avtalet) gäller för alla överenskommelser mellan dig och Mynewsdesk avseende Tjänsterna. Om någon av bestämmelserna i Villkoren står i konflikt med någon av bestämmelserna i Orderformuläret ska bestämmelserna i Orderformuläret äga företräde.

  Du godkänner att dina rättigheter och skyldigheter beträffande Tjänsterna regleras av dessa Villkor och förbinder dig att följa dem.

 2. TJÄNSTERNAS OMFATTNING

  Tjänsternas huvudsakliga omfattning anges i Orderformuläret. Mynewsdesk förbehåller sig dock rätten att från tid till annan ändra Tjänsternas utformning och innehåll utan förvarning.

 3. TILLTRÄDE TILL TJÄNSTERNA

  Tjänsterna får endast användas av dig och dina behöriga företrädare. Du ska skydda dina lösenord så att ingen annan får tillgång till ditt onlinekonto hos Mynewsdesk. Du ska bl.a. (i) skydda datorer och andra mediebärare där ett lösenord förvaras eller används, (ii) välja lösenord som inte är lätta att lista ut, och (iii) hålla lösenorden hemliga och inte anteckna lösenorden på ett sätt eller på en plats som gör att de kan kopplas till kontot. Du ska omedelbart meddela Mynewsdesk om du misstänker att någon obehörig har fått tillgång till dina lösenord eller ditt konto.

  Mynewsdesk förbehåller sig rätten att när som helst stänga av din tillgång till Tjänsterna om Mynewsdesk anser att du har du brutit mot dessa Villkor eller att säkerhetsrisk föreligger.

 4. ANVÄNDING AV TJÄNSTERNA

  Du får endast använda Tjänsterna i enlighet med dessa Villkor och tillämplig lagstiftning. Du ska även följa Mynewsdesk vid var tid lämnade instruktioner för användning av Tjänsterna. Dessa instruktioner lämnas via Tjänsten eller genom att skickas till dig.

  Du är ensamt ansvarig för Pressinformationen och åtar dig att analysera och kritiskt bedöma dess innehåll innan du skickar, publicerar, sprider eller annars överför Pressinformationen till eller via Tjänsterna.

  Det noteras särskilt att du måste ha tillräckliga rättigheter till Pressinformationen (inklusive, men inte begränsat till, bilder och filmer). Dina rättigheter måste omfatta rätten att sprida, mångfaldiga, ändra och annars använda Pressinformation i samband med Tjänsterna. Observera att du bl.a. måste ha samtycke från alla personer som är synliga på bilder eller i filmer.

  Vidare gäller att Pressinformationen inte under några omständigheter får innehålla något som:

  1. främjar eller medverkar till brottslig handling;
  2. diskriminerar med avseende på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, funktionshinder eller sjukdom, eller annars innefattar förtal, kränkning, trakasseri eller hot eller är olämpligt, vulgärt, anstötligt, ohederligt, opassande, rasistiskt, pornografiskt eller sexistiskt;
  3. du inte har rätt att överföra enligt lag eller på grund av avtal eller lojalitetsplikt (såsom exempelvis företagshemligheter, insiderinformation eller konfidentiell information, given eller avslöjad som en del av ett anställningsförhållande eller enligt sekretessavtal); eller
  4. gör intrång i, bidrar till intrång i, eller förmår andra att göra intrång i, patent, varumärke, företagshemlighet, upphovsrätt, närstående rättigheter, registrerat eller oregistrerat mönsterskydd eller annan immateriell rättighet.

  Du får inte heller i anslutning till Tjänsterna:

  1. begå brottslig handling;
  2. förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota annan eller på annat sätt kränka annan person eller dennes rättigheter;
  3. skicka, eller låta skicka, obeställd reklam såsom ”spam”.
  4. kopiera eller ändra programvara som ingår i Tjänsten eller försöka få tillgång till källkoden till sådan programvara, t.ex. genom “omvänd ingenjörskonst”, dekryptering eller dekompilering (annat än i sådan utsträckning som Mynewsdesk inte lagligen kan hindra).
  5. kopiera, sälja, sprida, publicera eller använda Mynewsdesks eller någon användares material för kommersiellt ändamål (såvida inte uttryckligt tillstånd givits);
  6. utsätta Tjänsterna för skadlig programkod eller annars försöka hindra eller störa Tjänsterna eller annars försöka få obehörig tillgång till Tjänsterna;
  7. låta en “bot” eller annan automatiserad process interagera med Tjänsterna;
  8. falskeligen utge sig för att vara en person eller organisation eller falskeligen uppge eller på annat sätt ge en falsk beskrivning av sin anknytning till en person eller organisation.
 5. UTGIVARPRIVILEGIER

  Du upplåter till Mynewsdesk en icke exklusiv, icke överlåtbar, vidareupplåtbar, avgiftsfri, global och i övrigt oinskränkt rätt att kopiera, ändra, bearbeta, överföra, visa, framföra, sprida och på annat sätt använda Pressinformationen. Dessa rättigheter upphör vid det först förekommande av att: (i) du tar bort Pressinformationen eller (ii) Avtalet upphör.

  Mynewsdesk förbehåller sig rätten att systematisera, sammanfatta, ordna och sätta layout för hela eller delar av Pressinformationen samt att publicera Pressinformationen i ursprunglig eller sådan ändrad form.

  Mynewsdesk förbehåller sig också rätten att, när som helst, utan angivande av skäl, ta bort hela eller delar av Pressinformationen. Pressinformation tas bort för att förbättra Tjänsternas kvalité och skapa ökat värde för Tjänsternas användare.

  Pressinformationen kan bli allmänt tillgänglig och åtkomlig för både journalister och andra. Mynewsdesk ansvarar inte för eventuell skada pga. att Pressinformation publiceras för tidigt eller för sent, eller att den raderas, flyttas, blockeras eller förändras.

 6. AVBROTT, FEL, M.M.

  Du är införstådd med att underhåll, uppgraderingar, "buggar" och andra planerade eller oplanerade orsaker eller omständigheter kan leda till avbrott eller fel i Tjänsterna och accepterar att din användning av Tjänsterna kan vara föremål för sådana avbrott och fel (även om Mynewsdesk kommer att göra rimliga ansträngningar för att hålla Tjänsterna tillgängliga och felfria).

  Du bekräftar vidare att Tjänsternas innehåll skapas av dess användare och att Tjänsterna, liksom de flesta internetbaserade tjänster, är utsatta för olika säkerhetsrisker. Du accepterar därför att du kan utsättas för kränkande eller felaktigt material (inklusive skadliga filer), spam, lösenordsstöld, trakasserier och förfalskning, samt dataintrång och annan obehörig åtkomst till eller för tidig utlämnande av din information.

 7. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

  Tjänsterna startas på det i Orderformuläret angivna datumet för abonnemangsstart och ska fortsätta tills det i Orderformuläret angivna datumet för abonnemangsslut (eller, om sådant datum inte anges, en månad efter startdatumet). Om inte endera parten lämnat en skriftlig uppsägning till den andra parten senast 90 kalenderdagar före utgången av denna inledande period (eller utgången av någon efterföljande period om förlängning skett enligt denna punkt) ska avtalstiden (om inte annat avtalats) omedelbart och automatiskt (utan förvarning) förlängas med en period som är lika lång som den inledande perioden. Om den inledande perioden var en kostnadsfri provperiod kommer Tjänsterna automatiskt att nedgraderas till abonnemangstypen ”Free” vid provperiodens slut.

  I tillägg till ovan får Mynewsdesk säga upp Avtalet om du: (i) i väsentlig mån eller vid upprepade tillfällen brister i förpliktelse enligt Avtalet och (om sådant avtalsbrott går att avhjälpa) inte vidtar rättelse inom 30 kalenderdagar efter skriftlig anmodan därom; eller (ii) försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer dina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion eller annars kan anses riskera att komma på obestånd.

  Vid Avtalets upphörande kommer Mynewsdesk (oavsett orsak till upphörandet) att radera hela eller delar av Pressinformationen.

 8. SKADESLÖSHET

  Du ska hålla Mynewsdesk skadeslös för allt ansvar och alla anspråk, förluster, skador, kostnader och utgifter (inklusive rimliga advokatkostnader) som Mynewsdesk ådrar sig eller lider till följd av (i) din överträdelse av dessa Villkor eller (ii) tredje parts anspråk med anledning av Pressinformation.

 9. ANSVAR FÖR TJÄNSTERNA

  Om Tjänsterna inte uppfyller vad Mynewsdesk har lovat dig, får du genom att skicka en reklamation till Mynewsdesk (med uppgifter om relevanta brister i Tjänsterna), kräva en rimlig sänkning av avgifterna för Tjänsterna under den period under vilken bristerna kvarstår.

 10. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

  Mynewsdesk ska inte ha något ansvar för utebliven intäkt, utebliven vinst, utebliven besparing, utebliven användning, produktionsbortfall, uteblivna kontrakt, goodwillförlust, förlust av data eller annan information, anspråk från tredje part eller indirekt förlust eller följdförlust.

  Mynewsdesks sammanlagda ansvar under ett kalenderår ska inte överstiga den summa som har betalats av dig till Mynewsdesk under samma kalenderår.

  Oaktat vad som anges ovan eller i övrigt i dessa Villkor begränsas inte Mynewsdesk ansvar för skada som Mynewsdesk orsakat uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.

 11. AVGIFTER OCH BETALNING

  Genom att beställa en Tjänst åtar du dig att betala de avgifter som gäller för Tjänsterna (vilka anges exklusive mervärdesskatt) såsom de kan komma att ändras från tid till annan i enlighet med punkt 18.

  Du kommer att faktureras enligt den faktureringsfrekvens och betalningsvillkor som anges i Orderformuläret.

  Betalning ska ske mot Mynewsdesks faktura och din betalning ska, såvida inte annat anges i aktuellt Kontrakt, vara Mynewsdesk tillhanda senast 20 kalenderdagar efter fakturadatumet. Vid försenad eller utebliven betalning får Mynewsdesk debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt påminnelseavgift och ersättning för eventuella inkasso- och indrivningskostnader.

 12. FORCE MAJEURE

  Part ansvarar inte för fel i eller försening av fullgörande av sina åtaganden i den utsträckning sådant fel eller sådan försening beror på orsak eller omständighet som parten inte kunnat råda över (inklusive, men inte begränsat till, avbrott eller fel i Internet eller nätverk, telekommunikation, eltillförsel eller annan infrastruktur).

 13. TREDJEPARTSINNEHÅLL OCH TREDJEPARTSTJÄNSTER

  Din tillgång till Tjänsterna kan vara beroende av tjänster som tredje part tillhandahåller (såsom internetuppkoppling och mobiltelefonitjänster). Mynewsdesk ansvarar inte för sådana tjänster eller konsekvenserna av fel eller förseningar i sådana tjänster.

  Tjänsterna kan vidare innehålla material som tredje part skapat samt länkar till webbplatser eller tjänster som tillhandahålls av tredje part. Mynewsdesk ansvarar inte för sådant material eller för innehållet på sådana webbplatser eller tjänster eller för de varor eller tjänster som erbjuds på eller genom eller i anslutning till sådant material eller sådana webbplatser eller tjänster.

 14. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

  Samtliga varumärken, firmanamn, patent, upphovsrätter, närstående rättigheter, registrerade och registrerbara mönster, mönsterrätter och affärshemligheter, samtlig know-how och all övrig immateriell egendom och övriga immateriella rättigheter (vare sig dessa är registrerade eller inte och inklusive ansökningar om registrering av någon av dem) rörande Tjänsten eller Mynewsdesk tillkommer Mynewsdesk (eller Mynewsdesk licensgivare).

  Mynewsdesk upplåter till dig en icke exklusiv, icke överlåtbar och icke vidareupplåtbar licens att, endast för avsedda ändamål, använda de Tjänster som du har erlagt full betalning för i enlighet med punkt 11. Licensen upphör omedelbart om Avtalet upphör eller om du bryter mot dessa Villkor.

  Dessa Villkor ska dock inte tolkas som någon överlåtelse eller överföring av ovan nämnda rättigheter från Mynewsdesk.

 15. SEKRETESS

  Du får inte, utan Mynewsdesks föregående skriftliga medgivande, till tredje part avslöja någon information (oavsett om den är muntlig eller i skriftlig, elektronisk eller annan form) rörande Mynewsdesk som kan anses vara affärs- eller yrkeshemlighet eller använda sådan information för annat ändamål än fullgörandet eller genomdrivandet av Avtalet, och du ska säkerställa att medarbetare uppdragstagare och andra till vilka du avslöjar sådan information, följer denna punkt 15. Denna sekretesskyldighet ska fortsätta att gälla tills två år efter Avtalets upphörande.

 16. PERSONUPPGIFTER

  Genom att lämna information till Mynewsdesk genom eller i anslutning till Tjänsterna (eller registrering för ett konto hos Mynewsdesk) accepterar du att Mynewsdesk använder sådan information för att administrera och tillhandahålla Tjänsterna och för att analysera användningen av Tjänsterna (och du ska säkerställa att de företrädare som uppgifterna gäller har accepterat sådan användning). Användingen av informationen kan omfatta samordning med annan information och överföring av data till Mynewsdesks samarbetspartners samt till länder utanför EES.

  Du får en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Mynewsdesk. Om du vill få sådan information ska du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till Mynewsdesk. Om dina personuppgifter är felaktiga, kan du, i enlighet med punkt 17, begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

 17. MEDDELANDEN OCH REKLAMATION

  Meddelanden rörande Avtalet ska vara skriftliga. Meddelanden till Mynewsdesk ska skickas per post till Mynewsdesk AB Rosenlundsgatan 40, 118 53 Stockholm, eller per e-post till support@mynewsdesk.com. Meddelanden till dig kommer att skickas till din registrerade postadress eller e-postadress eller till en sådan post eller e-postadress som du har angivit eller använt i kommunikation med Mynewsdesk.

  För att inte förlora din rätt att göra gällande anspråk enligt Avtalet, måste du göra sådana anspråk gällande senast 6 månader efter att du har (eller borde ha) upptäckt grunden för anspråket.

 18. ÄNDRINGAR

  Mynewsdesk förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor och avgifterna för Tjänsterna, helt eller delvis, när som helst. Sådana ändringar träder i kraft en månad efter det att meddelande om detta skickas till dig.

 19. ÖVERLÅTELSE AV TJÄNSTERNA

  Mynewsdesk får helt eller delvis föra över Tjänsterna till annat bolag. Alla rättigheter och skyldigheter som gäller mellan dig och Mynewsdesk kommer då istället att gälla mellan dig och det bolag som tar över Tjänsterna.

 20. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AVTAL

  Tjänsterna är endast avsedda för företag och organisationer. En förutsättning för Avtal är också att du bedöms vara kreditvärdig. Mynewsdesk förbehåller sig därför rätten att begära en kreditprövning avseende dig.

 21. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

  Avtalet och relationen mellan dig och Mynewsdesk ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt (dock med undantag för sådana internationellt privaträttsliga bestämmelser som medför tillämpning av rätten i någon annan jurisdiktion). Tvist i anledning av Avtalet eller relationen mellan dig och Mynewsdesk ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.