Skip to main content

AcadeMedia med på konferens om nyanländas lärande

Nyhet   •   Maj 20, 2016 12:51 CEST

Petter Brobacke, AcadeMedia, var en av paneldeltagarna på konferensen Learning for the Newly Arrived

Mer än 60 miljoner människor är på flykt i världen och migrationen blir mer och mer en del av allas vardag - även i skolan. Vad kan vi i Sverige lära från andra delar av världen när det gäller att skapa bra förutsättningar för nyanlända i våra skolor? Den frågan, och många andra, har diskuterats på konferensen Learning for the Newly Arrived som arrangeras av Kungliga Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor.

– Syftet med konferensen är att belysa internationella exempel på forskning och goda förebilder inom lärande för nyanlända. Det har varit många intressanta föreläsningar och diskussioner kring hur vi kan höja kvaliteten på nyanländas undervisning, berättar Petter Brobacke, ansvarig för utvecklings- och forskningsfrågor på AcadeMedia.

Investering snarare än kostnad
Petter Brobacke deltog själv i ett av konferensens panelsamtal som handlade om hur samhället kan förändras för att underlätta integrationen av nyanlända elever. Även Lena Adamson, generaldirektör på Skolforskningsinstitutet, Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik vid Göteborgs Universitet och Marie-Hélène Ahrnborg, VD för Ifous, deltog i panelen.

I panelsamtalet lyfte Petter Brobacke fram att det har stor betydelse hur vi pratar om nyanlända och migration. Han menar att större fokus borde ligga på att de nyanlända berikar samhället.

– Vi kan idag se att man i diskussionen om nyanlända tenderar att främst prata om de kostnader migrationen innebär, men vi borde kanske ha mer fokus på människorna och den kunskap de för med sig. Vidare borde vi i den offentliga debatten i större utsträckning prata om hur de kostnader vi har för invandringen är en investering för framtiden ur ett längre perspektiv, säger han.

– En av forskarna som deltog på konferensen, Hariz Halilovich från RMIT University i Melbourne, ville ändra konferensens namn från Learning for the newly arriwed till Learning from the newly arriwed. Han pratade om att lärande och migration på många sätt hänger ihop, och att vi kan bli bättre på att se sambanden dem emellan, berättar Petter Brobacke.

Internationell inspiration
Under konferensens tre dagar har forskare och professorer från bland annat Kanada, Australien, Frankrike och Irland bidragit med inspiration och berättat om goda exempel på lyckad inkludering av nyanlända elever i skolan.

– En fråga som lyftes är att vi borde undersöka möjligheten att låta nyanlända lärare undervisa nyanlända elever på deras modersmål. Tanken är att denna undervisning ska kunna ske parallellt med att både elever och lärare läser SFI, säger Petter Brobacke.

– Jag hoppas att vi på AcadeMedia kommer att kunna bidra till sådan undervisning. Dels bidrar den till att nyanlända lärare snabbare kan börja arbeta som lärare igen, dels bidrar den till att eleverna snabbt kan komma igång med sin ordinarie skolgång samtidigt som de lär sig svenska, säger han.

Undervisning av nyanlända elever är dock inget isolerat fenomen utan ingår i det kvalitetsarbete som omfattar hela Skolsverige.

– Förutom diskussioner om nyanlända elevers undervisning har det även varit diskussioner på konferensen kring hur man bäst jobbar för att höja kvaliteten i den svenska skolan generellt. Att stärka lärandet för nyanlända är nära kopplat till skolans kvalitetsarbete i stort. Vi måste fokusera på undervisningen i hela styrkedjan, och stärka lärares och skolledares professionella utveckling. Samtidigt behöver vi jobba för ökad likvärdighet och en undervisning av hög kvalitet till alla, säger Petter Brobacke.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy