Skip to main content

Framgångsrikt arbete med nyanlända elever på Vittras skolor

Nyhet   •   Apr 05, 2017 07:08 CEST

När Skolinspektionen nyligen granskade Vittras arbete med att ta emot nyanlända elever identifierade man flera väl fungerande områden. Skolinspektionen bedömer att Vittras skolor är bra på att göra inledande bedömningar av nyanlända elevers kunskaper samt strukturerade överlämningar av dessa bedömningar till undervisande lärare och andra huvudmän.

Skolinspektionen lyfter också fram att Vittra som huvudman har en långsiktig och väl fungerande planering för mottagandet, och att det finns en bra resursmodell som ser till skolornas behov.

– Vi har formulerat riktlinjer för ett kvalitativt mottagande av nyanlända elever på våra skolor. Riktlinjerna beskriver bland annat hur kartläggningsprocessen ska organiseras på bästa sätt, som att ha rätt kompetens på rätt plats och fungerande samarbeten med tolk när det behövs, säger Mathias Hillin, kvalitetsutvecklare på AcadeMedias grundskolor.

Snabbheten är en styrka

En central del i mottagandet, som Skolinspektionen lyfter fram som en av Vittras styrkor, är snabbheten. Vittra arbetar utifrån Skolverkets kartläggningsmaterial för nyanlända elever, och de två första stegen i kartläggningen ska genomföras inom två veckor från det att eleven kommit till skolan. Det är viktigt för att eleven så snabbt som möjligt ska kunna få rätt undervisning utifrån sina behov.

Steg 1 i kartläggningen handlar om elevens språk och erfarenheter, steg 2 handlar om elevens användning av skriftspråk i olika sammanhang samt förmåga att använda matematiskt tänkande för att lösa problem, föra resonemang och argumentera för och motivera lösningar.

– Efter den inledande kartläggningen kan rektor ta ett välgrundat beslut om vilken undervisningsgrupp eleven ska tillhöra. I våra riktlinjer lyfter vi även fram det tredje steget i Skolverkets material som är kartläggning av elevens kunskaper i alla grundskolans ämnen. Detta är inte obligatoriskt enligt Skolverket, men vi tycker att det är avgörande för att förstå vad eleven har för styrkor och utvecklingsområden, säger Mathias Hillin.

– Om vi tidigt kan hitta elevernas styrkor i lärandet, och bygga undervisningen på vad de behärskar och är intresserade av, är mycket vunnet i början. Det riskerar att bli väldigt svårarbetat för alla inblandade om vi bara fokuserar på det eleverna inte kan. Sen kan vi bredda elevernas kunskaper på längre sikt, säger han.

Inom Vittra finns en väl fungerande organisation när det gäller arbetslag och samarbete med elevhälsan. De nyanlända eleverna diskuteras på elevhälsoteamets möten som leds av rektorer, och relevant information om kartläggningen överlämnas till aktuellt arbetslag.

– Alla pedagoger som undervisar en elev måste få informationen. Specialpedagoger har en specialkompetens om en elev skulle ha särskilda behov och blir då en nyckelspelare både när det gäller att stödja eleven i skolarbetet, och när det gäller att handleda de andra pedagogerna, säger Mathias Hillin.

Kurs vid Stockholms universitet

För att stärka undervisningen för nyanlända elever på skolorna har representanter för huvudman, tillsammans med pedagoger och rektorer från flera av Vittras skolor, gått kursen ”Nyanländas lärande” vid Stockholms universitet. Kursens utgångspunkt har varit att skapa en helhet och en förståelse för arbetet inom hela organisationen. Fokus har bland annat legat på skolornas sätt att organisera sig för att på bästa sätt möta de nyanlända eleverna.

– Den första tiden är extremt viktig. Kartläggningen av de nyanlända elevernas kunskaper behöver genomföras, bearbetas och spridas på skolan, för att alla lärare ska kunna planera undervisningen utifrån elevens förutsättningar. Hela tiden med ett språkutvecklande arbetssätt i centrum, säger Mathias Hillin.

Utöver Skolinspektionens återkoppling kring Vittras väl fungerande inslag lyfter de även fram ett utvecklingsområde. Det gäller huvudmannens arbete med att systematiskt följa upp och analysera mottagandet av nyanlända elever inom ramen för det ordinarie kvalitetsarbetet.

– Vi ska utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete genom att införa interna granskningar på de enheter vi har nyanlända elever. Det ska vi göra för att förbättra och kvalitetssäkra undervisningen för just den här elevgruppen. Vi kommer också att jobba ännu mer med att analysera elevgruppens måluppfyllelse, både på aggregerad nivå och på enhetsnivå. Det finns även planer på specifika kvalitetsforum där vi kommer att analysera och följa upp mottagandet, kartläggningsprocessen samt undervisningen av nyanlända elever, berättar Mathias Hillin.

Här kan du läsa Skolinspektionens beslut i dess helhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.