Skip to main content

Elever och föräldrar mer nöjda med utbildningen

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 12:00 CEST

Det går att förbättra den svenska skolan utan stora politiska reformer eller resurstillskott, det är några av slutsatserna i den årliga kvalitetsrapport som AcadeMedia idag presenterade på samhällsmarknadsdagen.

AcadeMedia är landets näst största skolanordnare efter Stockholm och har idag cirka 400 enheter utspridda i hela landet, vilket gör kvalitetsrapporten till något av en lägesrapport av standarden på den generella skolundervisningen i landet.

De faktorer som undersöks och mäts i kvalitetsrapporten är:

1. Funktionell kvalitet – i vilken mån nås de nationella målen för utbildningen/verksamheten?
2. Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra kunder med verksamheten? 3. Ändamålsenlig kvalitet – hur går det för våra barn, elever och vuxendeltagare sedan de lämnat verksamheten

En generell slutsats är att skolan med befintliga resurser och befintliga arbetssätt går att förändra till det bättre. Trots en stundtals mycket hård skoldebatt ökar också elevernas och föräldrarnas nöjdhet med den utbildning AcadeMedia erbjuder.

– Vi ser att barn och deras föräldrars nöjdhet över våra förskolor ökar, att betygsresultatet i grundskolan ligger över rikssnittet vad gäller meritvärde, att fler gymnasielever når behörighet för universitet och högskolor och att vuxenutbildningen levererar resultat i nivå med uppdraget den verksamheten utgår ifrån, säger Marcus Strömberg, VD för AcadeMedia

– Om man följer den politiska och mediala debatten får man intrycket av att den svenska skolan är i kris och att det krävs radikala reformer för att få rätsida på den. Men det finns väldigt många exempel på skolor som redan nu är mycket bra, vi bör lära av dem och lyfta fram dem, säger Marcus Strömberg.

Ett bra exempel på att det också går att åstadkomma förbättringar av undervisningen är Vittra i Östertälje. 2009 nådde bara 71 procent av niondeklassarna där målen i alla ämnen. Fyra år senare var den siffran 96 procent.

– Detta skedde inte genom mer betyg eller fler lärare utan genom metodiska förbättringar och att hela tiden ha koll på elevernas kunskaper och bedöma deras utveckling, kommenterar Marcus Strömberg

För att nå 100-procentig måluppfyllelse, med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten, måste vi dock göra än mer. Under 2014 intensifierar vi därför vårt kvalitetsarbete ytterligare. De viktigaste utvecklingsområdena är:

1. Öka likvärdigheten – att minska variationerna mellan verksamheterna och bli mer aktiva i resursfördelningen
2. Utveckla våra lägst presterande/problematiska enheter, i nuläget ca 15-20 av våra cirka 400 enheter.

Resultat i korthet

Förskolan
+ Goda resultat i alla uppmätta kvalitetsaspekter. Lärandeindex stiger och föräldrarnas nöjdhet är mycket hög och ökande (87%). Även högt utfall avseende lärmiljö och personal.
- Lägre resultat vad gäller lugn och ro och information om barnets utveckling.

Grundskolan
+ Fortsatt goda betygsresultat över rikssnittet vad gäller meritvärde, behörighet till gymnasiet och andel som når målen i alla ämnen. Överensstämmelse mellan resultat på nationella prov och satta betyg i nivå med övriga riket.
- Stora variationer avseende nöjdhet men något stigande på totalen. Låga resultat vad gäller arbetsro och respekt mellan elever

Gymnasiet
+ Betygsresultat i nivå med riksgenomsnittet. Stigande resultat vad gäller behörighet till vidare studier. Stigande nöjdhet men stora variationer mellan verksamheterna. Bättre resultat än grundskolan avseende värdegrundsresultat som exempelvis arbetsro, respekt och trygghet.
- Uppföljning av elevernas syn på sin gymnasieutbildning 2,5 år efter examen visar på behov av att bättre förbereda eleverna för arbetslivet

Vuxenverksamheten
+ i nivå med eller något över rikssnittet där jämförelsetal finns. Arbetsmarknad och gymnasial vuxenutbildning i nivå med riket. Inom SFI når fler elever målen på kortare tid än i övriga riket och inom yrkeshögskolan är både examensgraden och andelen som är i arbete inom ett år högre.

Här kan du läsa och ladda ner kvalitetsrapporten

Kontakt: Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör AcadeMedia, 0733 34 87 50, paula.hammerskog@academedia.se


AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag. Vi har omkring 52 000 förskolebarn och elever samt cirka 30 000 vuxenstuderande i våra verksamheter. Vi har cirka 330 enheter och 9 800 medarbetare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera