Skip to main content

KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2003 ACADEMEDIA AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2003 20:49 CEST

• Lönsamhet är högsta fokus i alla delar i koncernen

• Inflyttning till nya, effektivare och billigare lokaler i Stockholm

• Nettoomsättning för kvartal 1 uppgår till 23,0 Mkr (23,2 Mkr)

• Rörelseresultat -8,0 Mkr (-2,8 Mkr) -7,7 Mkr (-1,9 Mkr)

• Från och med kvartal 2 kommer kostnaderna att minska med 5 Mkr per kvartal

• Förvärv av rörelsen i Computer Research AB, i februari 2003, och ARENA AB, i april 2003, vilket beräknas tillföra en sammanlagd årsomsättning under innevarande år på ca 11 Mkr

• Orderstocken för AcadeMedia per 22 april 2003 uppgår till 81,4 Mkr (65,0 Mkr)

• Förhandsbesked och optioner vid kvartalets utgång på 50,2 Mkr (54,5 Mkr) inom AcadeMedia Education och AcadeMedia Works


Organisation
AcadeMedia är ett konsult- och utbildningsföretag som använder modern teknik, interaktiv pedagogik, samt media för att skapa enastående inlärningsresultat för individer och mätbar nytta för organisationer.

Verksamheten bedrivs i fyra operativa enheter, Gravity, AcadeMedia Education, AcadeMedia Works och Rekall.

De organisationsförändringar och besparings-åtgärder som påbörjades under fjärde kvartalet föregående år är nu genomförda och kommer att börja få effekt under nästa kvartal.

Marknad
Trenden för stora delar av verksamheten är fortfarande svag.

Situationen på marknaden har gjort det möjligt att förvärva verksamheter och effektivisera dem. De genomförda förvärven av rörelserna i Computer Research samt ARENA har gjorts utifrån den föreliggande strategin att utvidga verksamheten till nya kunskapsområden.

De båda bolagen har bedrivit utbildning inom Microsoft-området, Computer Research i Stockholm och ARENA i Malmö. Verksamheterna har tillförts den operativa enheten AcadeMedia Education.

Uppbyggnaden i Danmark pågår, men sker något långsammare än enligt plan.

Omsättning och resultat första kvartalet
Nettoomsättningen första kvartalet var 23,0 Mkr, vilket innebär en minskning med 0,1 % jämfört med föregående års första kvartal. Rörelseresultatet uppgick till -8,0 Mkr (-2,8 Mkr). Kostnaderna har ökat 3,8 Mkr jämfört med föregående års första kvartal.

Förvärvade och nystartade verksamheter svarar för 2,6 Mkr och 0,8 Mkr hänför sig till flytt av stockholmskontoret. Under andra kvartalet 2003 kommer full kostnadseffekt av de 45 uppsagda anställda att nås. Detta kommer att innebära cirka 5 Mkr lägre kostnader jämfört med kvartal 1 2003.

Lönsamhet
AcadeMedia har under alltför lång tid varit olönsamt. Under andra halvåret föregående år vidtogs genomgripande åtgärder för att alla enheter skall bli lönsamma. Det vidtagna åtgärderna kommer att följas av fortsatt kostnadsöversyn.

Finansiell ställning och likviditet
AcadeMedias finansiella ställning är fortsatt stark. Det egna kapitalet uppgår till 57,6 Mkr, vilket jämfört med 2002-03-30 innebär en minskning med 30,7 Mkr. Eget kapital per aktie uppgår till 18,04 kr (27,7 kr). Likvida medel uppgår per 31/12-2003 till 35,2 Mkr och har jämfört med 31/12-2002 minskat med 13,0 Mkr vilket till största delen är hänförligt till ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten -11,1 Mkr (-9,3 Mkr), där en stor delen av flyttkostnader för Stockholmkontoret belastat detta kvartal, och nyanskaffande av datorer till utbildningsverksamheten -1,2 Mkr (-0,4 Mkr).

Personal
AcadeMediakoncernen kommer efter de genomförda reduktionerna ha 85 anställda i slutet av kvartal 2.

Moderbolaget
Koncernens moderbolag, AcadeMedia AB, har under perioden inte haft någon omsättning. Resultatet före skatt och bokslutdispositioner för de första tre månaderna uppgår till -3,0 Mkr (-0,4 Mkr). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 29,9 Mkr (75,3 Mkr).

Redovisningsprinciper
Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20.

Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med närmast föregående rapportperiod avslutad per den 31 december 2002.

Övriga upplysningar
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.


Stockholm 2003-04-22

Lars G Mattsson
Verkställande Direktör

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera