Adopterade om adoption - bilden behöver nyanseras

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2018 15:44 CET

Den senaste veckan har adoption i medier beskrivits som barnhandel. Kritiken från adopterade har varit kraftig. Vi har dock andra erfarenheter av såväl adoption som Adoptionscentrum. Det känns viktigt att även detta kommer fram så att bilden nyanseras.

Adoptionscentrums adoptionsverksamhet i Chile

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 15:15 CET

Adoptionscentrum arbetade med adoptioner från Chile till Sverige mellan 1971 och 1991. Innan adoptionsverksamheten i Chile startade gjordes en noggrann genomgång av hur adoptionsproceduren skulle gå till och vilka lagar och regler som fanns för att säkerställa att det gick att genomföra juridiskt och etiskt korrekta adoptioner. Adoptionscentrum arbetar enbart i länder där det finns en lagstiftning som tillåter och reglerar adoptionsverksamhet till utlandet och där det finns behov av internationella adoptioner.

I Chile var det vid den här tiden barnavårdsdomstolarna som hade juridisk behörighet att fatta beslut rörande övergivna eller, av de biologiska föräldrarna, överlämnade barn. Barnavårdsdomstolarna anlitade socialarbetare som hade till uppgift att utföra det utredningsarbete som krävdes för att klarlägga barnens bakgrund och behov samt den biologiska familjens situation.

Adoptionscentrums medarbetare i Chile hade kontakt med barnavårdsdomstolar i flera städer som meddelade henne när ett barn behövde ett nytt hem. Medarbetaren vidarebefordrade då adoptionsansökan från en familj i Sverige som var intresserad av att adoptera barnet.

Det var också barnavårdsdomstolarna som utsåg de blivande adoptivföräldrarna i Sverige till vårdnadshavare, och utfärdade tillstånd att föra barnet till Sverige för att slutföra adoptionen. Adoptionerna fullföljdes i svensk tingsrätt, och det svenska adoptionsbeslutet skickades till Chile för arkivering i akten på barnavårdsdomstolen.

Det finns flera skäl till att Adoptionscentrum avslutade adoptionsverksamheten i Chile i början av 90-talet, men främst berodde det på att allt färre barn placerades hos svenska adoptionssökande. Delvis berodde detta på ett minskat behov av internationell adoption, eftersom allt fler barn kunde placeras i chilenska adoptivfamiljer och att den sociala välfärden ökade. Antalet adoptioner till Sverige minskade också på grund av att adoptionsorganisationer från andra länder startade upp sin verksamhet i Chile, och att privatpraktiserande advokater tilläts genomföra enskilda adoptioner till utlandet.

Adoptionscentrum har under alla år fortsatt att hålla kontakten med Chile. Både med olika personer som tidigare varit involverade i vår verksamhet och med den chilenska centralmyndigheten för adoptionsfrågor, SENAME.

Många adopterade har genom åren sökt sina rötter och fått kontakt med sina biologiska familjer i Chile, med Adoptionscentrums och SENAME’s hjälp. Adoptionscentrum har arrangerat fem gruppåterresor för adopterade, och många adopterade har även rest tillbaka till Chile på egen hand.

Adoptionscentrum är en ideell organisation utan partipolitiska och religiösa bindningar. Barns rätt till familj präglar verksamheten som utgår från barnets bästa i ett livslångt perspektiv. FN:s konvention om barnets rättigheter och 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner är grundläggande för Adoptionscentrums arbete.

Sedan 1969 då Adoptionscentrum bildades har mer än 23 500 barn från drygt 50 länder fått ny familj i Sverige. Vi förmedlar internationella adoptioner med statlig auktorisation, men är också en intresseorganisation för adopterade och deras familjer.  Vi har också i över 20 år arbetat aktivt med biståndsprojekt världen över.

Adoptionscentrum arbetade med adoptioner från Chile till Sverige mellan 1971 och 1991. Innan adoptionsverksamheten i Chile startade gjordes en noggrann genomgång av hur adoptionsproceduren skulle gå till och vilka lagar och regler som fanns för att säkerställa att det gick att genomföra juridiskt och etiskt korrekta adoptioner.

Läs vidare »

​Modernare adoptionsregler stärker barnets rätt och ökar möjligheten för blivande adoptivföräldrar

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 09:54 CET

I går, den 7 december, presenterade regeringen förslag till ny adoptionslag. - Det är glädjande att regeringen i lagen markerar adopterades rätt till kunskap om sitt ursprung och befriande att sökandes ålder inte ska vara en enskild faktor vid bedömning av sökandes lämplighet, säger Margret Josefsson, förbundsordförande.

Adoptionernas dag 2017: Utveckla stödet till adopterade och deras familjer

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2017 14:47 CET

Den 18 november är det Adoptionernas Dag. Adoptionscentrum uppmärksammar detta genom att lyfta fram behovet av att utveckla stödet till adopterade och deras familjer.

Adoptionscentrums första adoptionsförmedling till ett samkönat par

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2017 10:07 CEST

Adoptionscentrum har förmedlat den första internationella adoptionen till ett svenskt samkönat par.

År 2003 ändrades partnerskapslagen i Sverige och förbudet mot adoption till samkönade par togs bort, vilket gjorde det möjligt att ansöka om medgivande att få ta emot ett adoptivbarn.

Ett medgivande från kommunen där man är skriven är en förutsättning för att kunna genomföra en nationell eller internationell adoption.

Varje land bestämmer dock vilka krav som ställs på dem som vill adoptera och tidigare har inget av Adoptionscentrums samarbetsländer tagit emot ansökan om adoption från samkönade par. Nyligen fattade dock Colombia beslutet att inte definiera par utifrån kön och adoption för samkönade par blev därmed möjligt.

Adoptionscentrum är en ideell medlemsorganisation i Sverige som förmedlat internationella adoptioner sedan 1969. Adoptionscentrums arbete utgår ifrån att alla barn har rätt till en familj och där barnets bästa ska vara i fokus.

Sedan 1969 då Adoptionscentrum bildades har mer än 23 500 barn från drygt 50 länder fått ny familj i Sverige. Vi förmedlar internationella adoptioner med statlig auktorisation, men är också en intresseorganisation för adopterade och deras familjer.  Vi har också i över 20 år arbetat aktivt med biståndsprojekt världen över.

Adoptionscentrum har förmedlat den första internationella adoptionen till ett svenskt samkönat par.

Läs vidare »

Rätten till rötter

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2017 11:51 CEST

På Adoptionscentrums förbundsmöte i Malmö, 13-14 maj 2017, betonades adopterades rätt till rötter och ursprung.

Sedan mitten av 1990-talet har Adoptionscentrum hjälpt adopterade som vill veta mer om sin bakgrund. Vi vet av erfarenhet hur viktigt detta är. Det är viktigt för de adopterade som vill få så mycket kunskap som möjligt om sin bakgrund och stöd i processen. Det är också viktigt att sökandet efter mer information i ursprungslandet sköts på ett etiskt och juridiskt korrekt sätt. Denna verksamhet bekostas idag dels via avgifter som adopterade betalar, dels av Adoptionscentrums egna medel. Ingen annan svensk adoptionsorganisation erbjuder adopterade motsvarande hjälp och stöd.

Ansvaret för adopterades rätt till sina rötter är dock inte bara Adoptionscentrums. Ungefär hälften av alla internationellt adopterade i Sverige har kommit via Adoptionscentrum. Många har kommit via andra organisationer eller via enskilda kontakter.
Det finns dessutom även andra i Sverige som också saknar hjälp och stöd för att få tillgång till och kunskap om sin egen historia. Familjehemsplacerade barn och ensamkommande flyktingbarn är två stora grupper.

Adoptionscentrum vill att det svenska samhället tar rätten till rötter och ursprung på allvar. En statlig utredning bör därför tillsättas för att kartlägga behov och föreslå arbetssätt för denna verksamhet.
Kostnaden för sökandet ska heller inte vara ett hinder för enskilda som vill veta mer om sitt ursprung. Någon form av ekonomiskt bidrag behöver därför införas. Hur detta ska se ut behöver också omfattas av utredningen.

Till dess att en fungerande verksamhet finns för adopterade som vill veta mer om sitt ursprung anser Adoptionscentrum att statligt stöd bör utgå för att täcka kostnaden för den pågående verksamhet som bedrivs för att hjälpa adopterade.

Sedan 1969 då Adoptionscentrum bildades har mer än 23 500 barn från drygt 50 länder fått ny familj i Sverige. Vi förmedlar internationella adoptioner med statlig auktorisation, men är också en intresseorganisation för adopterade och deras familjer.  Vi har också i över 20 år arbetat aktivt med biståndsprojekt världen över.

På Adoptionscentrums förbundsmöte i Malmö, 13-14 maj 2017, betonades adopterades rätt till rötter och ursprung. Adoptionscentrum vill att det svenska samhället tar rätten till rötter och ursprung på allvar. En statlig utredning bör därför tillsättas för att kartlägga behov och föreslå arbetssätt för denna verksamhet.

Läs vidare »

Adoptionsbidraget höjs till 75 000 kr

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2016 18:14 CEST

Många års påtryckningsarbete från Adoptionscentrums sida har äntligen gett resultat – i regeringens höstbudget föreslås en höjning av adoptionsbidraget från 40.000 till 75.000 SEK per adoption.

IVO kritiserar kommun för dåliga medgivandeutredningar

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 15:14 CEST

Dåligt bemötande, ovidkommande detaljer i utredningen och begrepp och förklaringar som är svåra att förstå.

Det är några av de brister som IVO (Inspektionen för vård och omsorg) nämner i sitt utlåtande när de kritiserar en liten kommun i norra Sverige för att ha brustit i kvalitet när det gäller två genomförda medgivandeutredningar av samma familj. IVO lyfter också fram det faktum att små kommuner har svårt att hålla den höga kompetens inom området som krävs och att det därför kan vara en bra lösning att anlita externa utredare för att uppnå en bra kvalitet på arbetet.

Adoptionscentrum har påtalat under en längre tid att kvaliteten skiftar för mycket mellan olika kommuner och att det ibland saknas nödvändig kompetens.

– Vi tycker att det är viktigt att kvaliteten säkerställs så att utredningarna håller samma kvalitet oberoende på var man bor någonstans, säger Margret Josefsson, förbundsordförande i Adoptionscentrum. Man ska kunna få en bra medgivandeutredning även om man bor i en liten kommun!

Dåligt genomförda utredningar kan minska familjernas chans att adoptera. Det kan bero på att utredningen använder sig av begrepp som är svåra att förstå eller uppehåller sig vid ovidkommande detaljer som ger en felaktig och sämre bild av familjerna än vad den borde göra.

Den aktuella familjen har nu lämnat in sina ansökningar för tredje gången och hoppas på en bättre utredning den här gången.

Sedan 1969 då Adoptionscentrum bildades har mer än 23 500 barn från drygt 50 länder fått ny familj i Sverige. Vi förmedlar internationella adoptioner med statlig auktorisation, men är också en intresseorganisation för adopterade och deras familjer.  Vi har också i över 20 år arbetat aktivt med biståndsprojekt världen över.

VO (Inspektionen för vård och omsorg) kritiserar en liten kommun i norra Sverige för att ha brustit i kvalitet när det gäller två genomförda medgivandeutredningar. De lyfter också fram det faktum att små kommuner har svårt att hålla den höga kompetens inom området som krävs , något som Adoptionscentrum har påtalat under en längre tid. Kompetensen måste bli mer likvärdig över landet!

Läs vidare »

Även barn på flykt har rätt till familj

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 16:00 CEST

Tisdagen den 21 juni 2016 fattade den svenska riksdagen beslut om ny asyllagstiftning som bland annat innebär sämre möjligheter för barn på flykt att kunna återförenas med sina föräldrar. Under en treårsperiod kommer detta endast att kunna vara möjligt i undantagsfall.

Detta är något som Adoptionscentrum ser som förödande och helt oförenligt med Barnkonventionen. Barn har rätt till familj. Denna rätt är förstås inte mindre angelägen för barn och ungdomar som befinner sig på flykt och som riskerar att leva ensamma och utsatta i ett nytt land.

De flesta av de tonåringar som flytt till Sverige placeras på institution. Yngre barn placeras ofta i familjehem. Även om det är en bättre lösning än institutionalisering är även familjehemmen en otrygg uppväxt då det alltför sällan blir en stabil lösning av praktiska, juridiska och ekonomiska skäl.

Svensk forskning (Vinnerljung, B. 2006) och Socialstyrelsens rapport ”Individ och familjeomsorg – en lägesrapport 2016” visar att barn som växer upp på institution och i familjehem är en utsatt och sårbar grupp. Det är en betydande riskfaktor och påverkar barns grundläggande rättigheter till god hälsa och utbildning. Grundtrygghet, stabilitet och förutsägbarhet är viktiga parametrar för barn under uppväxten och i de flesta fall avgörande för hur de klarar livet som vuxna.

Den nya lagen ska gälla under tre år. Tre år är en lång tid för ett barn att leva i ovisshet och det finns inget som garanterar att det efter dessa tre år kommer att bli lättare för barn att få växa upp med sina föräldrar.

De flesta av barnen på flykt som kommer till Sverige har föräldrar – antingen i sina ursprungsländer eller i andra länder, då även de är på flykt. Inte sällan har familjerna kommit ifrån varandra i samband med någon transport. Att Sverige, i dessa fall, ska hindra barn från att växa upp med sina föräldrar måste anses strida mot barns grundläggande rättigheter och därför bör ett nytt beslut snarast fattas av Sveriges Riksdag som sätter barnens bästa i främsta rummet. Detta borde vara självklart för ett land som säger sig värna om barns rättigheter och visa att det gäller inte bara i ord, utan också i handling.

Sedan 1969 då Adoptionscentrum bildades har mer än 23 500 barn från drygt 50 länder fått ny familj i Sverige. Vi förmedlar internationella adoptioner med statlig auktorisation, men är också en intresseorganisation för adopterade och deras familjer.  Vi har också i över 20 år arbetat aktivt med biståndsprojekt världen över.

Riksdagens beslut igår att förändra Sveriges asyllagstiftning innebär att flyende barns rätt till familj kraftigt inskränkts. Adoptionscentrum arbetar för alla barns rätt till familj. Det gäller också barn i Sverige - och barn på flykt.

Läs vidare »

Även barn i Sydkorea har rätt till familj

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2015 16:00 CET

I en debattartikel i ​Aftonbladet 27/11 2015 kritiserar Svenska Koreaadopterades Nätverk (SKAN) adoptioner från Sydkorea. Adoptionscentrum ser mycket allvarligt på anklagelserna då förmedlingsarbetet sker enligt gällande lagar och konventioner. Och även barn i Sydkorea ska ha rätt att växa upp i en familj!

Bilder & Videor 8 bilder

Om Adoptionscentrum

För barns rätt till familj

Sedan 1969 då Adoptionscentrum bildades har snart 25.000 barn från drygt 50 länder fått ny familj i Sverige. Vi förmedlar internationella adoptioner med statlig auktorisation, men är också en intresseorganisation för adopterade och deras familjer.
Vi har också i över 20 år arbetat aktivt med biståndsprojekt världen över.

Adress

  • Adoptionscentrum
  • Ekbacksvägen 22, 4 tr, Box 11139
  • 161 11 Bromma
  • Vår hemsida