Skip to main content

Stöd efter adoption – styrs av utlandets krav?

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 16:54 CEST

Kommunerna har vid en adoption ansvaret för utredningen av familjens lämplighet och beviljar medgivande för adoption. De har också i enlighet med socialtjänstlagen ett särskilt ansvar för uppföljning av hur adoptivbarnen har det i sina nya familjer efter adoptionen.
Resultatet av den enkät som Adoptionscentrum genomfört under våren 2010 visar att kommunerna ser mycket olika på sitt ansvar för hur uppföljningen skall se ut, och att den idag i första hand styrs av ursprungsländernas krav på uppföljningsrapporter. Några familjer anger att de inte haft någon kontakt alls med kommunen efter adoptionen. Tack vare att så många ursprungsländer kräver mer omfattande återrapporter, sätts press på kommunerna att hålla kontakt med adoptivfamiljerna för stöd och uppföljning.
Enkätresultatet visar tydligt att kommunerna borde ta sitt ansvar för uppföljning efter adoptionen på större allvar och bättre se de behov som adoptivbarn och deras familjer har. Det handlar både om bättre och mer djupgående kontakter med familjerna, men också bättre stöd till personal inom skola, vård och omsorg som har kontakt med adoptivbarn. Bättre uppföljning och förebyggande arbete behövs!

Genomförande
Våren 2010 skickades ett antal frågor om adoptionshandläggningen till socialcheferna i samtliga kommuner/stadsdelsförvaltningar i Sverige. 142 socialchefer besvarade frågorna. Samtidigt ställdes motsvarande frågor till c:a 700 adoptionssökande familjer, som kom hem till Sverige med barn under 2008 och 2009. 404 familjer svarade på frågorna. I den nu publicerade delen av enkätsvaren, fokuserar vi på uppföljningen efter adoptionen.

Resultat
90 procent av kommunerna anger att de tar kontakt med nyhemkomna adoptivfamiljer en månad efter hemkomsten, eller tidigare. Fem procent anger att det tar längre tid, några så länge som efter mer än sju månader. Hur många gånger man sedan tar kontakt efter detta, beror ofta på ursprungslandets önskemål och föräldrarnas behov, men de flesta anger att de åtminstone har kontakt ytterligare en gång. Några kommuner erbjuder också andra former av särskilt stöd efter adoptionen. På frågan om man ordnar träffar för adoptivföräldrar svarar 83 procent nej. Mindre än hälften av de svarande kommunerna informerar föräldrarna om att adoptionsorganisationerna har aktiviteter som de kan delta i.
Familjerna som besvarat enkäten beskriver delvis en annan bild. Av dessa har 80 procent kontaktats senast efter en månad, medan så många som över sex procent inte kontaktats alls.
Efter detta anger de flesta att uppföljningen styrs av ursprungslandets krav på återrapporter, liksom även kommunerna svarat.  Många familjer anger att de inte fått något stöd från kommunen efter hemkomst, och önskar att de hade fått det.

Jan Göransson, ordförande i Adoptionscentrum kommenterar:

"Kommunerna har ett särskilt ansvar för de adopterade enligt Socialtjänstlagen. Det är viktigt att kommunerna lever upp till lagens krav om stöd efter adoptionen" - säger Jan Göransson, ordförande i Adoptionscentrum, med anledning av enkäten.

Bilaga: PDF-version av den första delrapporten om den enkät som Adoptionscentrum genomfört våren 2010 med frågor till kommuner och adoptivfamiljer.

Mer information:

Jan Göransson 070-533 96 30

Inga Näslund tel 070-625 77 94

Margret Josefsson 070-587 61 27

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy