Advania och Caperio har Sveriges nöjdaste IT-kunder

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 12:00 CEST

Advania placerar sig återigen i topp i Radars stora leverantörsgranskning, med en andraplats inom kategorin Verksamhetsnära IT. Samtidigt rankas, det nyligen förvärvade bolaget, Caperio som Sveriges bästa bolag inom Användarnära IT.

Advaniapodden - När två bolag blir ett

Nyheter   •   Jun 21, 2017 11:05 CEST

För ett par veckor sedan stod det klart att erbjudandet som Advania Holding AB ("Advania") lämnade till aktieägarna i Caperio Holding AB (publ) ("Caperio") accepterades, och att Advania fullföljer förvärvet enligt plan. Detta innebär att de nu står inför den omfattande uppgiften att integrera de två bolagen. 

Trots att det fortfarande är tidigt har Advanias VD, Mikael Noaksson, och Caperios VD, Tomas Wanselus, kommit en bit på vägen för att schemaläggande det kommande arbetet. 

I nedanstående poddavsnitt av Advaniapodden hör vi de båda diskutera vad detta nu innebär för framtiden för organisationen, deras kunder och så klart även deras medarbetare. 

Klicka för att lyssna...

Lyssna direkt på Soundcloud´s hemsida: 
https://soundcloud.com/user-496019045/advaniapodden-nr-25-nar-tva-bolag-blir-ett

För ett par veckor sedan stod det klart att erbjudandet som Advania lämnade till aktieägarna i Caperio accepterades, och att Advania fullföljer förvärvet enligt plan. I detta poddavsnitt hör vi företagens båda VD:ar diskutera vad detta nu innebär för framtiden för organisationen, deras kunder och deras medarbetare.

Läs vidare »

Advania fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Caperio Holding och förlänger acceptfristen

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 07:38 CEST

Advania Holding AB (”Advania”), ett bolag indirekt ägt av Advania Invest AB (”Advania Invest”), lämnade den 27 april 2017 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Caperio Holding AB (publ) (”Caperio”) (”Erbjudandet”). Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 29 maj 2017. Advania meddelar idag att:

  • Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Advania efter fullföljandet kommer att inneha cirka 94,2 procent av utestående aktier och röster i Caperio.
  • Advania har beslutat att fullfölja Erbjudandet och samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande är således uppfyllda, inklusive förbehållet om 90 procents anslutningsgrad.
  • Advania förlänger acceptfristen för Erbjudandet till och med den 12 juni 2017, för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Varken Advania eller Advania Invest ägde eller kontrollerade vid Erbjudandets offentliggörande några aktier i Caperio. Fram till och med den 29 maj 2017 har 4 503 100 aktier lämnats in i Erbjudandet. Efter att Erbjudandet har fullföljts kommer Advania därmed att inneha 4 503 100 aktier i Caperio, motsvarande cirka 94,2 procent av aktierna och rösterna i Caperio*.

Gestur G. Gestsson, Koncernchef i Advania:

– Vi är mycket glada över det breda stödet från Caperios aktieägare och att vi kan fullfölja förvärvet enligt plan. Sammanslagningen av de två bolagen är i linje med vår tillväxtstrategi, att växa såväl organiskt som genom förvärv, och medför att vi kan förbättra vårt erbjudande mot både befintliga och nya kunder. Förvärvet är en viktig milstolpe i Advanias utveckling och stärker både vårt varumärke och vår position på marknaden.

Mikael Noaksson, VD Advania Sverige:

– Vi breddar nu ytterligare Advanias erbjudande och befäster vår position som ett av de ledande IT-företagen i Norden. Att budet har accepterats av aktieägarna är en viktig milstolpe, men det återstår ett både spännande och omsorgsfullt arbete med att operativt integrera och bli ännu vassare tillsammans. Vi blir fler medarbetare med bredare kompetens och en utökad kundbas, så det finns många synergieffekter att ta tillvara på. Jag är övertygad om att sammanslagningen kommer att skapa mervärde för både medarbetare, kunder och samarbetspartners.

För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet att överlåta sina aktier till Advania förlängs acceptfristen för Erbjudandet till och med klockan 17.00 den 12 juni 2017. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet förväntas påbörjas omkring den 2 juni 2017. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 16 juni 2017. Advania kan komma att förvärva aktier i Caperio på marknaden under den förlängda acceptfristen.

Advania avser att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnats in i Erbjudandet. I samband härmed avser Advania verka för att Caperios aktier avnoteras från Nasdaq First North.

Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som har accepterat Erbjudandet, eller kommer att acceptera Erbjudandet, inte rätt att återkalla sina accepter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gestur G. Gestsson, Koncernchef Advania-koncernen
Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm
Mobil: +46 761 400155
Epost: gestur@advania.com
www.advania.com

Mikael Noaksson, VD Advania Sverige
Mobil: +46 761 400080
Epost: mikael.noaksson@advania.se

För information och dokument avseende Erbjudandet: www.advania.com/offer

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 07:30.

Viktigt meddelande

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Advania avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag och Advania kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till någon sådan jurisdiktion.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Advanias och Caperios kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Advania har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

1. Baserat på 4 808 639 utestående aktier, vilket är det totala antalet aktier i Caperio.

Om Advania

Advania är med sina över 1000 medarbetare i Sverige, Island, Norge och Danmark en av de större och mest heltäckande systemintegratörerna i Norden. Med en uttalad målsättning att vara den mest flexibla och värdeadderande leverantören hjälper vi våra kunder inom områdena IT-outsourcing, affärssystem, processautomatisering, contact center, IT-infrastruktur och integrationslösningar samt datacenter.

Advania Holding AB (”Advania”), ett bolag indirekt ägt av Advania Invest AB (”Advania Invest”), lämnade den 27 april 2017 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Caperio Holding AB (publ) (”Caperio”) (”Erbjudandet”). Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 29 maj 2017.

Läs vidare »

Advania lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Caperio Holding

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 08:25 CEST

Advania lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Caperio Holding med målsättning att komplettera och stärka sitt erbjudande som en ledande nordisk IT-koncern.

Caperio är ett svenskt IT-bolag som har som mål att stötta dess kunders mål och affärsidéer genom att optimera deras IT-miljö. Caperio har kunder i alla branscher och är stora i både publik och privat sektor där man erbjuder paketerade lösningar för produktförsörjning, konsult och managerade IT-tjänster.

Advania har noggrant följt Caperios utveckling och bedömer att en sammanslagning av bolagen kompletterar och stärker Advanias position på marknaden och förbättrar bolagets framtida tillväxtmöjligheter. Förvärvet är i linje med Advanias tillväxtstrategi och tillför koncernen en breddad kundbas samt cirka 120 kompetenta medarbetare. Caperio har några av branschens mest nöjda kunder, till vilka Advanias erbjudande kan breddas genom förvärvet. Advania ser en stor potential med att integrera Caperios affär med Advanias erbjudande, och därmed kunna addera betydande värde för bolagets kunder.

Gestur G. Gestsson, Koncernchef i Advania:

– Affären ligger i linje med vår målsättning och strategi att ytterligare stärka vår position som ett av Nordens ledande IT-bolag. Tillsammans kommer vi vara ännu starkare i vår målsättning att vara den mest flexibla och värdeadderande partnern till våra kunder. Jag välkomnar även Caperios medarbetare att vara med på vår gemensamma resa där vi kan fortsätta stödja våra gemensamma kunder på ett ännu bättre sätt genom ett bredare och mer komplett erbjudande.

Mikael Noaksson, VD Advania Sverige:

– Den föreslagna sammanslagningen har en övertygande strategisk logik och genom vår kombinerade storlek samt erbjudanden så kommer vi ta ytterligare ett offensivt steg som en ledande nordisk IT-koncern. Advanias lösningar, kompetens och erfarenhet kombinerat med Caperios styrkor och intressanta kundbas skapas en god potential till vår fortsatta tillväxt i Sverige.

Ytterligare information


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gestur G. Gestsson, Koncernchef Advania-koncernen
Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm
Mobil: +46 761 400155
Epost: gestur@advania.com
www.advania.com

Mikael Noaksson, VD Advania Sverige
Mobil:0761 400080
Epost: mikael.noaksson@advania.se

För information och dokument avseende Erbjudandet: www.advania.com/offer 

Om Advania

Advania är med sina över 1000 medarbetare i Sverige, Island, Norge och Danmark en av de större och mest heltäckande systemintegratörerna i Norden. Med en uttalad målsättning att vara den mest flexibla och värdeadderande leverantören hjälper vi våra kunder inom områdena IT-outsourcing, affärssystem, processautomatisering, contact center, IT-infrastruktur och integrationslösningar samt datacenter.

Advania lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Caperio Holding med målsättning att komplettera och stärka sitt erbjudande som en ledande nordisk IT-koncern.

Läs vidare »

Microsoftarkitekt/Projektkonsult

Blogginlägg   •   Mar 27, 2017 11:12 CEST

Är du eller någon du känner skicklig på Microsofts IT-infrastruktur, förstår vad konsultmässighet och affärsmannaskap innebär? Just nu söker vi flera Microsoftarkitekter/projektkonsulter till våra kontor i Linköping och Norrköping.

Så hanterar Kemikalieinspektionen de höga it-kraven

Nyheter   •   Mar 24, 2017 09:50 CET

Genom att hyra in it-specialister vid behov kan Kemikalieinspektionen driva sin it effektivt och med maximal servicenivå.

It som tjänst på ett smartare sätt

Nyheter   •   Mar 24, 2017 09:50 CET

It som tjänst vinner allt mer mark. Högre flexibilitet, lägre kostnader och bättre It som tjänst vinner allt mer mark. Högre flexibilitet, lägre kostnader och bättre kvalitet är faktorer som driver utvecklingen. Advania Marketplace for Enterprise samlar fler än 1 000 molntjänster och ger dig möjlighet att bygga ett flexibelt, smart it-stöd.

​Här är insikterna som ger dig säkrare it i molnet

Nyheter   •   Mar 24, 2017 09:50 CET

Nätattackerna blir allt fler och allt mer sofistikerade. Samtidigt gör en växande andel molntjänster våra it-miljöer mer komplexa och svårare att skydda. Vi träffade Advanias Michael Andersson och McAfees Christoffer Callender för att få ett grepp om säkerhet i molnet.

Advania och Storegate tecknar avtal om nytt koncept för molnlagring

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 11:39 CET

Advania och Storegate har ingått ett avtal om ett nytt unikt koncept för molnlagring – Storegate Enterprise. Storegate Enterprise innebär att Advania installerar Storegates plattform för molnlagring (SOSA Storegate Online Storage Application) i ett av deras svenska datacenter. Detta ger Advania möjlighet att ta ett helhetsansvar gentemot sina kunder för Storegates tjänster.

Advania lanserar Marketplace

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 10:52 CET

Med lanseringen av molntjänstportalen Marketplace erbjuder Advania nu mer än 1000 molntjänster från ledande leverantörer i ett och samma gränssnitt. Den nya lösningen ger kunder den flexibilitet och skalbarhet som krävs för att alltid ha tillgång till IT-lösningar som möter deras behov och affärsutveckling.

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • CEO
  • CEO Advania Sverige
  • mikael.noaksson@advania.se
  • +46761400080
  • +46854670143

Om Advania

En systemintegratör som är ledande på att skapa kundvärde

Advania är med sina över 1000 medarbetare i Sverige, Island, Norge och Danmark en av de större och mest heltäckande systemintegratörerna i Norden. Med en uttalad målsättning att vara den mest flexibla och värdeadderande leverantören hjälper vi våra kunder inom områdena IT-outsourcing, affärssystem, processautomatisering, contact center, IT-infrastruktur och integrationslösningar samt datacenter..