Skip to main content

Taggar

frihamnen

vision älvstaden

backaplan

 • Kommunikationsstrateg
 • maria.karlsson@alvstranden.goteborg.se
 • 0761 – 05 38 92

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Älvstranden Utveckling AB
 • susanne.junkala@alvstranden.goteborg.se
 • 031-3689636

 • Geodatastrateg på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg
 • eric.jeansson@sbk.goteborg.se
 • 031-368 17 83

 • Kommunikationsstrateg Älvstranden Utveckling
 • Frihamnen och Jubileumsparken
 • pqqtonbnmegolina.giwngzparhed@snalvsgjtrqnanyhdegugvn.akgoukqateborghfuu.se
 • 031 - 368 96 09

 • Ansvarig Passalen
 • Passalen
 • iabp@passaafagzdohbblegwcen.se
 • 073- 0987076

 • Processledare Social Hållbarhet, Älvstranden Utveckling
 • ogfyftblupfjsqboyrAdelfdina.Lundell@qjezrpalvstmgbczanxmnvobqgtrwaqbanorpfvgden.ipqioyybvoglnwgoteboqxztrggy.se
 • 031-368 96 08

 • Projektchef
 • Södra Älvstranden (Masthuggskajen och Skeppsbron)
 • rune.arnesen@alvstranden.goteborg.se
 • 031-3689661

 • Pressansvarig stadsbyggnadskontoret
 • chriwastydofbaayecozinloa.terfttorbtlyqsrrhbaus@iisbk.goteboiwkcqehargyk.se
 • 031- 368 17 16

 • Projektledare etapp 2021 Jubileumsparken
 • amorxflrwehrbrelie.sdecircusanecdow@ifjkmhpogcnfpphi.gyaotebfeoryqg.se
 • +46 31- 365 5781

 • Processledare
 • Platsbyggnad
 • mqkrispfesoqtotqfferebzeyq.nilzaozvnssonkr@sbkpppo.gvrotebsrnqlqorckg.se
 • 076-189 96 31

 • Processledare
 • Platsbyggnad
 • jessica.segerlund@alvstranden.goteborg.se
 • 031-368 96 39

 • Projektledare Södra Älvstranden
 • Älvstranden Utveckling AB
 • zctehuojhhzeqeasxoa.vernerfujdsgkyeessxddgonnuvg@alvgbgoyjstxarayjkdndengxpf.goteboruipzytg.se
 • 031-368 96 40

 • Presskontakt
 • VD
 • Älvstranden Utveckling AB
 • lena.andersson@alvstranden.goteborg.se
 • 031-368 96 85

 • Presskontakt
 • Fastighetsdirektör
 • Fastighetskontoret
 • rjyymandqsequcngvhrtyxhtrtin.olyboyg@fhgasjomckdtintghgaet.gotebsxorxhnvlrjxg.se
 • 031-368 11 29

 • Presskontakt
 • Trafikdirektör
 • Trafikkontoret
 • stefan.eglinger@trafikkontoret.goteborg.se
 • 031-368 25 04

 • Presskontakt
 • Vice VD
 • Älvstranden Utveckling AB
 • marika.ogrshelnpcegjiukisbmms@xhalclvstranudnkdeocn.gotebousnrbcrg.spze
 • 031-368 96 47

 • Presskontakt
 • Arkitekt och Projektchef Älvstaden
 • Stadsbyggnadskontoret
 • anders.sveshofgkeweyffkansofitson@sbk.gontpaaofbteyetcborgxb.sglrke
 • 031-368 16 96

 • Presskontakt
 • Avdelningschef, Exploateringsavdelningen
 • Fastighetskontoret
 • elisabetfzayxvlf.gondizgnrnger@fastighwwxxetixoojazd.gmjoteborg.xprjse
 • 031-368 10 62

 • Presskontakt
 • Enhetschef planering
 • Trafikkontoret
 • marikbwnwcggvpa.ackehmrot@watrafbbtukjikkottntorchgiet.gruotumuidwebxpuiorg.cosmse
 • 031-368 25 04

 • Presskontakt
 • Projektledare Backaplan
 • Göteborgs Stad, fastighetskontoret
 • ekmatilda.landoyen@fastittghetqa.gotooebtdqttsorepaxg.se
 • 031-368 12 99