Media-no-image

14,6 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Pressmeddelanden   •   2014-04-11 09:00 CEST

Förebygga kemiska olyckor i arbetslivet, ny behandling för leukemi och MS, ekonomiska drivkrafter inom vården och svensk version av internationell arbetsmiljöenkät. AFAFörsäkring beviljar drygt 14,6 miljoner kronor till fem nya FoU-projekt inom arbetsmiljö och hälsa.

Anslagen går till forskare verksamma vid Malmö Högskola, Högskolan i Jönköping, Karolinska Institutet och Linköpings universitet.

COPSOQ Sverige – En brygga mellan forskning och praktik
Många samlar på olika sätt in information om arbetslivet, men detta kommer inte alltid till nytta i det
praktiska arbetsmiljöarbetet. Hanne Berthelsen, forskare vid Malmö Högskola,får 2 387 000 kronor av AFA Försäkring för att främja användningen av en internationellt använd arbetsmiljöenkät, COPSOQ ( The Copenhagen Psychosocial Questionnaire) i Sverige.

I projektet ska de skapa en lättanvänd webbplattform, som man på arbetsplatserna kan använda för att kartlägga sin arbetsmiljö, och planera konkreta åtgärder med utgångspunkt i COPSOQ.  Man ska kunna jämföra den egna arbetsplatsens resultat direkt med vetenskapligt baserad kunskap. Även förslag på evidensbaserade åtgärder kommer finnas på webbplattformen.

Kontaktuppgifter:  Hanne Berthelsen, Odont Dr MPH, Malmö Högskola,
Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Tel: 0406658570, E-post: hanne.berthelsen@mah.se

De komplexa drivkrafterna inom vård och omsorg. Hur inverkar ekonomiska morötter på arbetsmiljö och resultat för patienter?
Finansiella incitament används idag inom vård och omsorg för att stimulera personalens motivation och öka prestationerna. Forskning och debatter har emellertid visat att de professionellas motivation ofta står i konflikt med ekonomiska incitament.

Boel Andersson Gäre, professor vid Jönköping Academy, Högskolan i Jönköping, tilldelas 3 144 000 kronor av AFA Försäkring för att undersöka vad finansiella incitament inom vård och omsorg får för effekter utifrån ett patient– och arbetsmiljöperspektiv. Exempel kommer att tas fram
genom intervjuer med både ledning och vårdpersonal.

Kontaktuppgifter: Boel Andersson Gäre, professor, Högskolan i Jönköping, Jönköping Academy, Hälsohögskolan. Mobil: 0706454147. E-post: boel.andersson.gare@lj.se

Nya behandlingsstrategier vid Multipel skleros
Multipel skleros (MS) är en inflammatorisk sjukdom som angriper centrala nervsystemet. Sjukdomen debuterar tidigt och orsakar handikapp, som på sikt ger ett stort omvårdnadsbehov och
utslagning från arbetslivet.

Tomas Olsson, professor vid Karolinska Institutet, beviljas 4 miljoner kronor av AFA Försäkring för att fortsätta studien kring riskgener och vilka yttre riskfaktorer som påverkar risken att drabbas av MS. En sådan yttre riskfaktor som redan identifierats är rökning, som påverkar de egna immunsystemet så att det angriper centrala nervsystemet. Målet är att utveckla mer precisa behandlingsformer mot MS.

Kontaktuppgifter: Tomas Olsson, professor, Karolinska Institutet, Inst för klinisk neurovetenskap. Tel: 0851776242. Mobil: 0707213598, Epost: Tomas.Olsson@ki.se

Skräddarsydd behandling för leukemipatienter
Läkemedel som används för behandling av leukemipatienter, ger inte alltid samma effekt hos patienterna, trots att läkemedlet ges i samma dosering. Det beror på att vissa leukemiceller blir motståndskraftiga mot läkemedlet och därför inte svarar på behandlingen.

Professor Jan Ingvar Jönsson vid Linköpings universitet får 1 854 000 kronor av AFA Försäkring för att kartlägga varför vissa patienter blir bättre av cellgiftsbehandlingen medan andra förblir sjuka. Detta ger nya möjligheter att utveckla individuella terapier efter patienternas behov.

Kontaktuppgifter: Jan-Ingvar Jönsson, professor, Linköpings universitet, Inst för klinisk och experimentell medicin (IKE). Tel: 013-282300, mobil: 073-2750100,
E-post: jan-ingvar.jonsson@liu.se

Förebygga kemiska olyckor i arbetslivet
Ett systematiskt säkerhetsarbete bygger på att alla incidenter rapporteras och följs upp. När
det gäller kemiska arbetsplatsolyckor, rapporteras inte alltid alla tillbud. Det innebär att den tillgängliga statistiken inte kan ligga till grund för det förebyggande arbetsmiljöarbetet, det saknas helt enkelt tillräcklig kunskap om kemiska arbetsplatsolyckor.

Mattias Öberg vid Karolinska Institutet beviljas 3 242 000 kronor av AFA Försäkring för att förbättra
statistik–  och kunskapsunderlaget för det förebyggande arbetsmiljöarbetet, genom att analysera och systematisera data från Giftinformationscentralens samtalsdatabas med information om kemiska arbetsplatsolyckor.

I samarbete med Arbetsmiljöverket ska ett systematiskt arbetssätt tas fram, så att man bättre
än hittills kan ta tillvara tillgänglig information och använda den för att förebygga kemiska olyckor i arbetslivet.

Kontaktuppgifter: Mattias Öberg, med dr, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin. Tel: 08-52487517, mobil: 073-712 14 54, E-post: mattias.oberg@ki.se

Mer information: Hans Augustson, FoU-avdelnningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd 
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Förebygga kemiska olyckor i arbetslivet, ny behandling för leukemi och MS, ekonomiska drivkrafter inom vården och svensk version av internationell arbetsmiljöenkät. AFA Försäkring beviljar drygt 14,6 miljoner kronor till fem nya FoU-projekt inom arbetsmiljö och hälsa.

Läs vidare »
Media-no-image

AFA Försäkring – Bokslutskommuniké

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 16:10 CEST

2013: Stabil finansiell utveckling, god konsolidering och stigande ärendevolym

AFA Försäkrings finansiella utveckling är fortsatt stark. Avkastningen på placeringstillgångarna uppgick under 2013 till 8,9 procent (9,0), motsvarande 16,5 miljarder kronor (17,6). 1,5 miljarder kronor är resultatet av aktiv förvaltning. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 3,6 miljarder kronor (6,1).

– Det är glädjande att konstatera att 1, 5 miljarder kronor av årets resultat beror på aktiv förvaltning och att kapitalförvaltningen åter har överträffat sitt benchmark, vilket de har gjort i tolv år av de sexton som AFA Försäkring funnits, säger Anders Moberg, vd för AFA Försäkring.

AFA Sjukförsäkring har en mycket god konsolidering, trots premieåterbetalning under 2013 om 10,2 miljarder kronor avseende 2005 och 2006 års premier till kommuner och landsting. Den goda
konsolideringen är ett resultat av historiska avvecklingsvinster, en god avkastning och en gynnsam ränteutveckling. Premien för sjukförsäkringen har under 2013 varit noll och förblir så även under 2014.

Under 2013 har övergången till Solvens II-regelverket inletts. Under året beslutades det att Solvens II-direktivet ska börja gälla den 1 januari 2016, och de förberedande riktlinjerna trädde i kraft redan 1 januari 2014.

Ärendevolymen ökar. Under 2013 hanterades 312 000 nya försäkringsärenden, en ökning med nästan 12 procent jämfört med föregående år. En ökad kännedom om försäkringarna är en viktig förklaringsfaktor. Ökade sjuktal, förändrade villkor i arbetsskadeförsäkringen och möjlighet till digital skadeanmälan har också bidragit till att öka antalet ärenden.

Satsningen på en e-tjänst för skadeanmälan har fallit väl ut. Ungefär hälften av kunderna använder e-tjänsten, som förenklar och snabbar upp handläggningen av skadeanmälningar.

Förebyggande arbete för att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro är en viktig del av AFA Försäkrings verksamhet. AFA Försäkring tillhandahåller webbaserade system för systematiskt arbetsmiljö- och förbättringsarbete. Som ett led i den förebyggande verksamheten 2013 anslogs
drygt 138 miljoner kronor till 52 nya forskningsprojekt.

AFA Försäkring är namnet på den gemensamma organisationen för de tre försäkringsföretagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag och AFA Livförsäkringsaktiebolag.


Nyckeltal (MSEK)
Jan-dec 2013 
 
Jan-dec 2012
Premieintäkter
-10 263* 
-16 605
Kapitalavkastning
16 355
17 621
Försäkringsersättningar
-1 808**
5 841
Rörelseresultat
3 557
6 129
Årets resultat
2 941
6 818
Placeringstillgångar
186 220
200 602
Försäkringstekniska avsättningar 
100 015
108 195
Totalavkastning
8,90%
9,00%
Fonderingskvot
192,4%
191,7%
*De negativa premieintäkterna kommer av den retroaktiva premiesänkning som gjorts under november 2013.

**Skillnaden i försäkringsersättningar beror på högre avvecklingsvinster 2012 jämfört med 2013. Dessutom påverkas kostnaden för försäkringsersättningar mellan åren av förändringar i diskonteringsräntor.

Mer information:
Johan Dahlgren, ekonomichef, AFA Försäkring, 0708-149 531, johan.dahlgren@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, rolf.eriksson@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

AFA Försäkrings finansiella utveckling är fortsatt stark. Avkastningen på placeringstillgångarna uppgick under 2013 till 8,9 procent (9,0), motsvarande 16,5 miljarder kronor (17,6). 1,5 miljarder kronor är resultatet av aktiv förvaltning. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 3,6 miljarder kronor (6,1).

Läs vidare »
Uuvevcocmjhmil7cajka

Ny rapport om sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män

Pressmeddelanden   •   2014-03-28 08:30 CET

Kvinnor löper större risk att bli sjukskrivna än män. Kvinnor har både fler och längre sjukperioder än män. Kvinnor löper större risk att sjukskriva sig några år efter att de har fått barn jämfört med män i samma situation. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring. Rapporten visar även att det finns regionala skillnader i sjukskrivningsmönster.

Media-no-image

Återbetalning av premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS

Pressmeddelanden   •   2014-03-26 10:49 CET

AFA Försäkring betalar tillbaka 7 miljarder kronor i premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS till arbetsgivare inom privat sektor (avtalsområde Svenskt Näringsliv-LO) och kooperativa arbetsgivare (avtalsområde KFO-LO). Återbetalningen gäller premier för åren 2005 och 2006.

AFA Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse har idag beslutat att återbetala premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS för åren 2005 och 2006 till arbetsgivare inom privat sektor (avtalsområde Svenskt Näringsliv-LO, totalt 6,8 miljarder kronor) och kooperativa arbetsgivare (avtalsområde KFO-LO – cirka 200 miljoner kronor).

Bakgrund till premieåterbetalningen:
Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS ger kompletterande ersättning om man har rätt till sjukpenning eller sjukersättning/aktivitetsersättning från Försäkringskassan och om man omfattas av kollektivavtal inom avtalsområde Svenskt Näringsliv–LO och avtalsområde KFO-LO.

Den 1 juli 2008 förändrades sjukförsäkringssystemet. Antalet personer som har beviljats sjukersättning har därefter minskat avsevärt. Detta och en god kapitalavkastning har medfört att AFA Sjukförsäkring har kunnat minska reserverna för framtida utbetalningar vilket lett till avvecklingsvinster och en förbättrad konsolidering i bolaget.

Återbetalningen till arbetsgivare inom avtalsområde Svenskt Näringsliv-LO kommer att ske i slutet av år 2014 genom Fora som administrerar premiehanteringen.
Frågor från arbetsgivare om återbetalningen besvaras av Foras kundcenter 08-787 46 23, www.fora.se

Kooperativa arbetsgivare som omfattades av AGS under 2005 och 2006 kommer att få återbetalningen via Folksam, tidigare KP Pension & Försäkring. Återbetalning av premierna
beräknas kunna ske i slutet av 2014. Mer information finns på http://arbetsgivare.folksam.se/

AFA Sjukförsäkrings styrelse har tidigare beslutat om återbetalning till kommuner, landsting och regioner av premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL för åren 2005 och 2006 med totalt ca 11 miljarder kronor. Återbetalningen skedde under 2013.  Se pressmeddelande

AFA Försäkring är namnet på den gemensamma organisationen för de tre försäkringsföretagen AFA
Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag och AFA Livförsäkringsaktiebolag.

Mer information:
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, tel 08-6964816, 0708-939577
Johan Ljungqvist, kommunikationschef, AFA Försäkring, tel 08-696 4804

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

AFA Försäkring betalar tillbaka 7 miljarder kronor i premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS till arbetsgivare inom privat sektor (avtalsområde Svenskt Näringsliv – LO) och kooperativa arbetsgivare (avtalsområde KFO-LO). Återbetalningen gäller premier för åren 2005 och 2006.

Läs vidare »
Media-no-image

Seminarium - Kvinnors och mäns sjukskrivningsmönster

Pressmeddelanden   •   2014-03-20 10:30 CET

Vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 28 mars presenteras en helt ny rapport om sjukskrivningsmönster bland kvinnor och män under perioden 2005-2013.

Sjukskrivningsmönster skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Försäkringskassan har uppmärk-sammat att kvinnor har en högre risk för sjukskrivning efter att det har fått sitt andra barn jämfört med män i samma situation.

AFA Försäkring presenterar en helt ny rapport om sjukskrivningsmönster bland kvinnor och män under perioden 2005-2013. I rapporten redovisas sjukskrivningsmönster föredelat på försäk-ringskollektiv, yrkesgrupp, kön, ålder och län.

Medverkande: Michel Normark, chef Analys och försäkringsvillkor och Anna Weigelt, analytiker, AFA Försäkring.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet.
Anmälan görs till Per Winberg, senast 27 mars.

Tid: fredagen den 28 mars kl. 08.30-10.00
Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.00

Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Kontakt:
Per Winberg, AFA Försäkring, 08-696 49 20, per.winberg@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, Presschef AFA Försäkring, 08-696 48 16, 070 893 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

 

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 28 mars presenteras en helt ny rapport om sjukskrivningsmönster bland kvinnor och män under perioden 2005-2013.

Läs vidare »
Fxkz8svmleicrw6td653

Få koll på ditt försäkringsskydd vid sjukskrivning

Pressmeddelanden   •   2014-03-18 08:30 CET

Att bli sjuk eller skadad på jobbet är inget man planerar för. Det är många som är osäkra på hur ens totala försäkringsskydd ser ut. Därför lanserar nu Försäkringskassan, AFA Försäkring och branschorganisationen Svensk Försäkring tjänsten Ersättningskollen.

Wckt6nf0xlpq92fwfsgp

Ny årsrapport: 138 miljoner till forskning och utveckling

Pressmeddelanden   •   2014-03-18 08:30 CET

AFA Försäkring satsar varje år på stöd till forskning, utveckling och kunskapsspridning inom arbetsmiljö och hälsa. Under 2013 delades drygt 138 miljoner ut till 52 nya projekt som nu presenteras i en färsk rapport.

Nedpjoctpw1bamgypbtf

Seminarium - Forskning till nytta i arbetslivet

Pressmeddelanden   •   2014-03-04 14:00 CET

Vid ett seminarium hos AFA Försäkring 18 mars presenteras två aktuella forskningsprojekt - om hälsosäker arbetsmiljö inom svensk keramisk industri och om säkerhetsklimat i vården. Dessutom presenteras årsrapporten ”Stöd till forskning och utveckling 2013”.

Fovbkavqopux5karuol8

Anders Moberg tillträder idag som ny VD i AFA Försäkring

Pressmeddelanden   •   2014-03-03 08:15 CET

Anders Moberg kommer närmast från Collectum AB där han varit VD. Han efterträder Maj-Charlotte Wallin.

Media-no-image

Arbetets betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom

Nyheter   •   2014-02-28 10:15 CET

En helt ny kunskapssammanställning från SBU presenterades av professor Töres Theorell och projektledare Charlotte Hall vid ett fullsatt seminarium hos AFA Försäkring igår.

Åtta experter inom medicin och arbetsvetenskap har medverkat i den grupp som utarbetat kunskapssammanställningen. Experterna har gjort en systematisk och kritisk granskning av de senaste 20 årens vetenskapliga studier som undersöker samband mellan faktorer i arbetsmiljön och symtom på depression, respektive utmattningssyndrom.

Medverkande vid seminariet var Töres Theorell, professor emeritus vid Karolinska institutet och även verksam vid Stressforskningsinstitutet Stockholms universitet, samt Charlotte Hall, projektledare SBU.

 

En helt ny kunskapssammanställning från SBU presenterades av professor Töres Theorell och projektledare Charlotte Hall vid ett fullsatt seminarium hos AFA Försäkring igår. Seminariet spelades in och går nu att se här.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • Pressinformation
  • rolf.eriksson@afaforsakring.se
  • 08-6964816
  • 0708-939577
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring

Om AFA Försäkring

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.