Media no image

Kallelse till årsstämma

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 09:55 CEST

Aktieägarna i Affibody Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 juni 2017 klockan 13.00 i bolagets lokaler, Gunnar Asplunds allé 24, Solna.

Rätt att delta
För att få delta på bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 23 juni 2017. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 23 juni 2017. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på bolagsstämman anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 26 juni 2017. Anmälan sker skriftligen med brev till Affibody Medical AB (publ), Gunnar Asplunds allé 24, 171 69 Solna eller per telefon 08-59 88 38 00, per telefax 08-59 88 38 01 eller per e-post johan.stuart@affibody.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Anförande av verkställande direktören David Bejker
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) om dispositioner beträffande bolagets resultat, och
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 10. Val av styrelse
 11. Val av revisor
 12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 9, 10 och 11 (Arvoden samt Val av styrelse och revisor)
Aktieägare representerande mer än hälften av samtliga aktier och röster föreslår att arvode skall utgå till styrelsens ordförande med 375.000 kronor och till övriga ledamöter med 75.000 kronor vardera. Om styrelseledamot i överensstämmelse med gällande regler fakturerar via bolag skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter. Dessa aktieägare föreslår även omval av styrelseledamöterna Håkan Åström (ordförande), Mathias Uhlén, Jakob Lindberg och Jonathan Knowles.

Till revisorn föreslås utgå arvode enligt räkning. Till revisor föreslås, för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls 2018, revisionsbolaget Ernst & Young AB. Auktoriserade revisorn Erik Sandström är tänkt att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 13.536.991 aktier.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 samt fullmaktsformulär kommer senast den 8 juni 2017 att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.affibody.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2017
Affibody Medical AB (publ)
Styrelsen

Affibody is a Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™.

Further information can be found at: www.affibody.com

Aktieägarna i Affibody Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 juni 2017 klockan 13.00 i bolagets lokaler, Gunnar Asplunds allé 24, Solna.

Läs vidare »
Ee9lixq3x1syu2ohvdn9

Interim Report – January to March 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 08:00 CEST

Affibody Medical AB (publ) (“Affibody” or “the Company”), a Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™, today issued its Interim Report for the first quarter 2017.

Lxic9qmbypi3hxztdowgga

Affibody To Initiate Phase II Psoriasis Trials For Lead Candidate ABY-035

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 08:07 CEST

Solna, Sweden, May 10, 2017. Affibody AB (“Affibody”) today announced that it has decided to initiate Phase II development with ABY-035, which is the company’s proprietary psoriasis program.

Hc7tzr7nfwmhylk1jzhm

Year End Report 2016

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 09:55 CET

Affibody Medical AB (publ) (“Affibody” or “the Company”), a Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™, today issued its Interim Report for the fourth quarter 2016.

Fbttuyfeld5snwqafndc

Interim Report – January to September 2016

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2016 08:00 CET

Affibody Medical AB (publ) (“Affibody” or “the Company”), a Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™, today issued its Interim Report for the third quarter 2016.

Wjhmedzpsk65a0hs5sb1

Affibody's Collaborator Dartmouth Wins FDA Approval for Aid to Guide Cancer Surgery

Nyheter   •   Okt 13, 2016 09:44 CEST

In a major milestone for Dartmouth and for the future of molecularly guided cancer surgery, Dartmouth has gained FDA approval for a study that may give surgeons a new “guiding light” during cancer surgeries.

K6jtlciwmpcxifywg4wf

Interim Report – January to June 2016

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2016 14:30 CEST

Affibody Medical AB (publ) (“Affibody” or “the Company”), a Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™, today issued its Interim Report for the second quarter 2016.

Ze2qav1d9zclhibhvl0o

Interim Report – January to March 2016

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2016 10:30 CEST

Affibody Medical AB (publ) (“Affibody” or “the Company”), a Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™, today issued its Interim Report for the first quarter 2016.

Fbttuyfeld5snwqafndc

Affibody Announces Initial Results from a Phase I Study of ABY-035

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2016 08:00 CEST

Solna, Sweden, May 4, 2016. Affibody AB (“Affibody”) today announced that it has completed the dose-escalation part of a Phase I study of ABY-035, which is the company’s proprietary psoriasis program. Initial results confirm compound to be safe and well-tolerated across all doses in healthy volunteers.

K6jtlciwmpcxifywg4wf

Sobi™ Signs Licensing Agreement with Affibody for IL-1

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2016 08:00 CEST

Solna, Sweden, April 22, 2016 – Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) today announced that it has exercised its option to sign a licensing agreement with Swedish biotech company Affibody AB (“Affibody”) for the development of novel treatments for inflammatory diseases where interleukin-1 (IL-1) is involved.

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • CEO
Mr. Bejker has experience from the biotech industry both as an investor and as a business developer. Most recently he worked at... Visa mer

 • Presskontakt
 • Chief Financial Officer
Mr. Stuart has a M.Sc. in Finance and Business Administration from the Stockholm School of Economics. He... Visa mer

Om Affibody

Developing Next Generation Biopharmaceuticals

Affibody is a Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™.
Affibody is developing a portfolio of innovative drug projects and, in addition, offers the half-life extension technology, Albumod™, for outlicensing.

The company is currently developing four proprietary programs. The first three are therapeutic programs that targets prevention of Alzheimer’s disease, autoimmune diseases, and psoriasis respectively. The fourth program is a diagnostic imaging program that is directed primarily towards metastatic breast cancer.

Affibody also has ongoing commercial relationships with several companies such as AbClon, Biotest, Daewoong, Daiichi Sankyo, GE Healthcare, MedImmune, Nordic Nanovector, and Swedish Orphan Biovitrum.

Further information can be found at: www.affibody.com

Adress

 • Affibody
 • Gunnar Asplunds Allé 24
 • SE-171 69 SOLNA