Qva1u2swdwmjn0c20z5g

Affibody Announces First Psoriasis Patients Dosed in a Phase II Clinical Trial of ABY-035

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 08:00 CET

Solna, Sweden, March 21, 2018. Affibody AB (“Affibody”), a clinical stage biopharmaceutical company developing a portfolio of innovative drug projects, today announced dosing of the first patients in a Phase II proof-of-concept study of ABY-035 in patients with moderate-to-severe psoriasis.

Eamat7ncdlonjspopjyg

Affibody Announces First Dosing in a Phase I Trial of ABY-039 for Autoimmune Diseases

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 08:00 CET

Solna, Sweden, March 13, 2018. Affibody AB (“Affibody”), a clinical stage biopharmaceutical company developing a portfolio of innovative drug projects, today announced first dosing in a Phase I proof-of-principle study of ABY-039, a potential best-in-class therapy for the treatment of B-cell driven autoimmune diseases.

Idpv7urfej4ntxkhid84

Affibody Raises SEK 200m in Rights Issue

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 08:00 CET

Solna, Sweden, March 8, 2018. Affibody AB (“Affibody”), a clinical stage biopharmaceutical company developing a portfolio of innovative drug projects, today announced the outcome of the rights issue that was decided at the EGM on November 23, 2017.

Xtaed25ztwljdqv4wjsm

Affibody Announces Participation in the CellNova Center

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 08:30 CET

Solna, Sweden, February 26, 2018. Affibody AB (“Affibody”), a clinical stage biopharmaceutical company developing a portfolio of innovative drug projects, today announced its participation in the CellNova Center.

Wooricof7urrubq6yc1b

Year End Report 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2018 08:01 CET

Affibody Medical AB (publ) (“Affibody” or “the Company”), a Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™, today issued its Interim Report for the fourth quarter 2017.

Lxic9qmbypi3hxztdowgga

Bästa aktieägare i Affibody Medical AB

Nyheter   •   Dec 01, 2017 08:15 CET

Vid extra bolagsstämma i bolaget den 23 november i år beslöts att genomföra en nyemission av aktier i bolaget.

Txxysx17n9r79ayrov9e

Interim Report – January to September 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 13:00 CET

Affibody Medical AB (publ) (“Affibody” or “the Company”), a Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™, today issued its Interim Report for the third quarter 2017

Media no image

Kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 08:15 CET

Aktieägarna i Affibody Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl 16.00 i bolagets lokaler, Gunnar Asplunds allé 24, Solna.

Rätt att delta

För att få delta på bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 november 2017. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 17 november 2017. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på bolagsstämman anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 20 november 2017. Anmälan sker skriftligen med brev till Affibody Medical AB (publ), Gunnar Asplunds allé 24, 171 63 Solna eller per telefon 08-59 88 38 00, per telefax 08-59 88 38 01 eller per e-post johan.stuart@affibody.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1.Öppnande av stämman och val av ordförande

2.Upprättande och godkännande av röstlängd

3.Godkännande av dagordning

4.Val av en eller två justeringsmän

5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.Beslut om nyemission

7.Beslut om nytt arvode till styrelsens ordförande

8.Beslut om val av nya styrelseledamöter

9.Information om planerat syntetiskt incitamentsprogram

10.Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 6 (Nyemission)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 18 459 525 kronor genom nyemission av högst 3 691 525 aktier. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid skall gälla att varje sådan aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna tre (3) nya aktier för elva (11) befintliga aktier. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall dock endast ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen och då i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara torsdagen den 30 november 2017. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 4 december 2017 till och med den 18 december 2017. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 4 december 2017 till och med den 18 december 2017. Betalning skall erläggas kontant senast fem (5) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. De nya aktierna emitteras till en kurs av 54 kronor per aktie. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Punkt 7-8 (Nytt arvode till styrelsens ordförande samt val av nya styrelseledamöter)

Aktieägare representerande mer än hälften av samtliga aktier och röster föreslår att bolagsstämman beslutar att till nya styrelseledamöter utse Robert Burns och Hanna Eiderbrant. Robert Burns föreslås också till styrelsens ordförande. Aktieägarna föreslår vidare att det till styrelsens ordförande skall utgå ett arvode, på helårsbasis, om 500 000 kronor.

Robert Burns är PhD och är styrelseledamot i Targovax ASA. Han har varit VD för antikroppsutvecklingsföretagen Celldex, Affitech A/S och 4-Antibody AG och var även ordförande i Haemostatix Ltd, företag som han har lett till framgångsrika avyttringar. Tidigare har han arbetat i ledande kommersiella befattningar vid Ludwig Cancer Research, Oxford Glycosciences plc, British Biotechnology plc, Applied Biotechnology Inc. och Corning Glassworks.

Hanna Eiderbrant är anställd av Patricia Industries och arbetar med flera av portföljbolagen samt med att hitta nya investeringsmöjligheter. Hon har bred erfarenhet av affärsutveckling och bolagstransaktioner inom många olika branscher. Hon var tidigare Investment Manager på Ratos AB och innan dess arbetade hon som managementkonsult på A.T. Kearney. Hanna är civilingenjör inom Industriell Ekonomi från KTH och har en ekonomexamen från Stockholms Universitet.

Håkan Åström har meddelat att han inte längre står till förfogande som styrelseledamot.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till

13 536 991.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar inför stämman kommer senast den torsdagen den 9 november 2017 att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.affibody.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i november 2017

Affibody Medical AB (publ)

Styrelsen

Affibody is a clinical stage Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™.

Affibody is developing a portfolio of innovative drug projects and, in addition, offers the half-life extension technology, Albumod™, for outlicensing.

The company is currently developing four proprietary programs. The first three are therapeutic programs that targets liver diseases, autoimmune diseases, and psoriasis respectively. The fourth program is a diagnostic imaging program that is directed primarily towards metastatic breast cancer. 

Affibody also has ongoing commercial relationships with several companies such as AbClon, Biotest, Daewoong, Daiichi Sankyo, GE Healthcare, Nordic Nanovector, and Swedish Orphan Biovitrum.

Further information can be found at: www.affibody.com

Aktieägarna i Affibody Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl 16.00 i bolagets lokaler, Gunnar Asplunds allé 24, Solna.

Läs vidare »
Xiwjwixxndpxwi1u42nk

Affibody Announces Presentation of Interim Data from Phase I/II Clinical Trial of ABY-035 at European Academy of Dermatology and Venereology

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 08:00 CEST

Solna, Sweden, September 6, 2017. Affibody AB (“Affibody”), a clinical stage next generation biopharmaceutical company developing a portfolio of innovative drug projects, today announced that interim data from the ongoing Phase I/II study of ABY-035 will be presented at the 26th European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Congress to be held in Geneva September 13-17, 2017.

Wooricof7urrubq6yc1b

Interim Report – January to June 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2017 08:00 CEST

Affibody Medical AB (publ) (“Affibody” or “the Company”), a Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™, today issued its Interim Report for the second quarter 2017.

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

Om Affibody

Developing Next Generation Biopharmaceuticals

Affibody is a clinical stage Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™.

The company operates a focused experimental medicine model and currently has four clinical or late stage preclinical proprietary programs. The first three are therapeutic programs that targets psoriasis, B-cell driven autoimmune diseases, and liver diseases respectively. The fourth program is a diagnostic imaging program that is directed primarily towards metastatic breast cancer.

In addition, to its portfolio of innovative drug projects the company offers the half-life extension technology, Albumod™, for outlicensing.

Affibody has ongoing commercial relationships with several companies such as AbClon, Biotest, Daewoong, Daiichi Sankyo, GE Healthcare, and Swedish Orphan Biovitrum.

Adress

  • Affibody
  • Gunnar Asplunds Allé 24
  • SE-171 69 SOLNA