Wooricof7urrubq6yc1b

Year End Report 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2018 08:01 CET

Affibody Medical AB (publ) (“Affibody” or “the Company”), a Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™, today issued its Interim Report for the fourth quarter 2017.

Lxic9qmbypi3hxztdowgga

Bästa aktieägare i Affibody Medical AB

Nyheter   •   Dec 01, 2017 08:15 CET

Vid extra bolagsstämma i bolaget den 23 november i år beslöts att genomföra en nyemission av aktier i bolaget.

Txxysx17n9r79ayrov9e

Interim Report – January to September 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 13:00 CET

Affibody Medical AB (publ) (“Affibody” or “the Company”), a Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™, today issued its Interim Report for the third quarter 2017

Media no image

Kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 08:15 CET

Aktieägarna i Affibody Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl 16.00 i bolagets lokaler, Gunnar Asplunds allé 24, Solna.

Rätt att delta

För att få delta på bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 november 2017. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 17 november 2017. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på bolagsstämman anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 20 november 2017. Anmälan sker skriftligen med brev till Affibody Medical AB (publ), Gunnar Asplunds allé 24, 171 63 Solna eller per telefon 08-59 88 38 00, per telefax 08-59 88 38 01 eller per e-post johan.stuart@affibody.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1.Öppnande av stämman och val av ordförande

2.Upprättande och godkännande av röstlängd

3.Godkännande av dagordning

4.Val av en eller två justeringsmän

5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.Beslut om nyemission

7.Beslut om nytt arvode till styrelsens ordförande

8.Beslut om val av nya styrelseledamöter

9.Information om planerat syntetiskt incitamentsprogram

10.Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 6 (Nyemission)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 18 459 525 kronor genom nyemission av högst 3 691 525 aktier. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid skall gälla att varje sådan aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna tre (3) nya aktier för elva (11) befintliga aktier. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall dock endast ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen och då i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara torsdagen den 30 november 2017. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 4 december 2017 till och med den 18 december 2017. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 4 december 2017 till och med den 18 december 2017. Betalning skall erläggas kontant senast fem (5) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. De nya aktierna emitteras till en kurs av 54 kronor per aktie. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Punkt 7-8 (Nytt arvode till styrelsens ordförande samt val av nya styrelseledamöter)

Aktieägare representerande mer än hälften av samtliga aktier och röster föreslår att bolagsstämman beslutar att till nya styrelseledamöter utse Robert Burns och Hanna Eiderbrant. Robert Burns föreslås också till styrelsens ordförande. Aktieägarna föreslår vidare att det till styrelsens ordförande skall utgå ett arvode, på helårsbasis, om 500 000 kronor.

Robert Burns är PhD och är styrelseledamot i Targovax ASA. Han har varit VD för antikroppsutvecklingsföretagen Celldex, Affitech A/S och 4-Antibody AG och var även ordförande i Haemostatix Ltd, företag som han har lett till framgångsrika avyttringar. Tidigare har han arbetat i ledande kommersiella befattningar vid Ludwig Cancer Research, Oxford Glycosciences plc, British Biotechnology plc, Applied Biotechnology Inc. och Corning Glassworks.

Hanna Eiderbrant är anställd av Patricia Industries och arbetar med flera av portföljbolagen samt med att hitta nya investeringsmöjligheter. Hon har bred erfarenhet av affärsutveckling och bolagstransaktioner inom många olika branscher. Hon var tidigare Investment Manager på Ratos AB och innan dess arbetade hon som managementkonsult på A.T. Kearney. Hanna är civilingenjör inom Industriell Ekonomi från KTH och har en ekonomexamen från Stockholms Universitet.

Håkan Åström har meddelat att han inte längre står till förfogande som styrelseledamot.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till

13 536 991.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar inför stämman kommer senast den torsdagen den 9 november 2017 att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.affibody.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i november 2017

Affibody Medical AB (publ)

Styrelsen

Affibody is a clinical stage Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™.

Affibody is developing a portfolio of innovative drug projects and, in addition, offers the half-life extension technology, Albumod™, for outlicensing.

The company is currently developing four proprietary programs. The first three are therapeutic programs that targets liver diseases, autoimmune diseases, and psoriasis respectively. The fourth program is a diagnostic imaging program that is directed primarily towards metastatic breast cancer. 

Affibody also has ongoing commercial relationships with several companies such as AbClon, Biotest, Daewoong, Daiichi Sankyo, GE Healthcare, Nordic Nanovector, and Swedish Orphan Biovitrum.

Further information can be found at: www.affibody.com

Aktieägarna i Affibody Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl 16.00 i bolagets lokaler, Gunnar Asplunds allé 24, Solna.

Läs vidare »
Xiwjwixxndpxwi1u42nk

Affibody Announces Presentation of Interim Data from Phase I/II Clinical Trial of ABY-035 at European Academy of Dermatology and Venereology

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 08:00 CEST

Solna, Sweden, September 6, 2017. Affibody AB (“Affibody”), a clinical stage next generation biopharmaceutical company developing a portfolio of innovative drug projects, today announced that interim data from the ongoing Phase I/II study of ABY-035 will be presented at the 26th European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Congress to be held in Geneva September 13-17, 2017.

Wooricof7urrubq6yc1b

Interim Report – January to June 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2017 08:00 CEST

Affibody Medical AB (publ) (“Affibody” or “the Company”), a Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™, today issued its Interim Report for the second quarter 2017.

Media no image

Kallelse till årsstämma

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 09:55 CEST

Aktieägarna i Affibody Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 juni 2017 klockan 13.00 i bolagets lokaler, Gunnar Asplunds allé 24, Solna.

Rätt att delta
För att få delta på bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 23 juni 2017. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 23 juni 2017. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på bolagsstämman anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 26 juni 2017. Anmälan sker skriftligen med brev till Affibody Medical AB (publ), Gunnar Asplunds allé 24, 171 69 Solna eller per telefon 08-59 88 38 00, per telefax 08-59 88 38 01 eller per e-post johan.stuart@affibody.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Anförande av verkställande direktören David Bejker
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) om dispositioner beträffande bolagets resultat, och
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 10. Val av styrelse
 11. Val av revisor
 12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 9, 10 och 11 (Arvoden samt Val av styrelse och revisor)
Aktieägare representerande mer än hälften av samtliga aktier och röster föreslår att arvode skall utgå till styrelsens ordförande med 375.000 kronor och till övriga ledamöter med 75.000 kronor vardera. Om styrelseledamot i överensstämmelse med gällande regler fakturerar via bolag skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter. Dessa aktieägare föreslår även omval av styrelseledamöterna Håkan Åström (ordförande), Mathias Uhlén, Jakob Lindberg och Jonathan Knowles.

Till revisorn föreslås utgå arvode enligt räkning. Till revisor föreslås, för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls 2018, revisionsbolaget Ernst & Young AB. Auktoriserade revisorn Erik Sandström är tänkt att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 13.536.991 aktier.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 samt fullmaktsformulär kommer senast den 8 juni 2017 att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.affibody.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2017
Affibody Medical AB (publ)
Styrelsen

Affibody is a Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™.

Further information can be found at: www.affibody.com

Aktieägarna i Affibody Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 juni 2017 klockan 13.00 i bolagets lokaler, Gunnar Asplunds allé 24, Solna.

Läs vidare »
Ee9lixq3x1syu2ohvdn9

Interim Report – January to March 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 08:00 CEST

Affibody Medical AB (publ) (“Affibody” or “the Company”), a Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™, today issued its Interim Report for the first quarter 2017.

Lxic9qmbypi3hxztdowgga

Affibody To Initiate Phase II Psoriasis Trials For Lead Candidate ABY-035

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 08:07 CEST

Solna, Sweden, May 10, 2017. Affibody AB (“Affibody”) today announced that it has decided to initiate Phase II development with ABY-035, which is the company’s proprietary psoriasis program.

Hc7tzr7nfwmhylk1jzhm

Year End Report 2016

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 09:55 CET

Affibody Medical AB (publ) (“Affibody” or “the Company”), a Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™, today issued its Interim Report for the fourth quarter 2016.

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

Mr. Bejker has experience from the biotech industry both as an investor and as a business developer. Most recently he worked at... Visa mer

Mr. Stuart has a M.Sc. in Finance and Business Administration from the Stockholm School of Economics. He... Visa mer

Om Affibody

Developing Next Generation Biopharmaceuticals

Affibody is a clinical stage Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™.

Affibody is developing a portfolio of innovative drug projects and, in addition, offers the half-life extension technology, Albumod™, for outlicensing.

The company is currently developing four proprietary programs. The first three are therapeutic programs that targets liver diseases, autoimmune diseases, and psoriasis respectively. The fourth program is a diagnostic imaging program that is directed primarily towards metastatic breast cancer.

Affibody also has ongoing commercial relationships with several companies such as AbClon, Biotest, Daewoong, Daiichi Sankyo, GE Healthcare, Nordic Nanovector, and Swedish Orphan Biovitrum.

Further information can be found at: www.affibody.com

Adress

 • Affibody
 • Gunnar Asplunds Allé 24
 • SE-171 69 SOLNA