Skip to main content

Kommentar till uppgifter om flytande naturgas (LNG) i Svenska Dagbladet den 10 och 11 februari 2013

Nyhet   •   Feb 13, 2013 16:01 CET

Naturgas är en brännbar blandning av gasformiga kolväten. Naturgasen är färglös, gift- och luktfri – och är lättare än luft. Huvudbeståndsdelen, cirka 90 procent, i den kemiska sammansättningen är metan. Naturgas svarar för en fjärdedel av världens energiförsörjning och är det mest miljövänliga fossila bränslet. När man använder naturgas minskar utsläppen av klimatpåverkande, försurande och andra hälsopåverkande gaser och partiklar med mellan 25-90 procent jämfört med den olja som traditionellt används som fartygsbränsle.

LNG (Liquefied Natural Gas) är benämningen på flytande naturgas. När naturgas kyls ner till -162° C övergår den från gas till vätska och volymen minskar ca 600 gånger. Detta gör att man kan frakta mer energi per volymenhet jämfört med om man hade fraktat naturgasen i gasform. Vätskan kan sedan förångas och användas som naturgas. LNG är egentligen inte en produkt i sig utan en lösning för att distribuera naturgas på ett energieffektivt sätt till användare i regioner där det saknas distributionssystem i form av gasledningar. I flytande form kan naturgasen även användas inom nya områden såsom fartygsbränsle eller som fordonsbränsle för tunga lastbilar.

LNG har hanterats säkert i årtionden. Det råder strikta regler både för hur LNG ska hanteras samt för hur tankarna ska vara utformade. En LNG-tank kan inte sprängas och LNG eller naturgas i en tank kan inte ta eld. Transporttanken, som är ett tryckkärl bestående av dubbla stålkärl, motstår kollision och annan åverkan på ett bättre sätt jämfört med andra transporttankar för brandfarlig vara. Vätskan i sig kan inte antändas på grund av den låga temperaturen. Naturgas är mer svårantändligt än diesel, bensin, etanol, vätgas och gasol och brinner bara i en koncentration av 5 -15 procent i luft.

För mer information, kontakta:

Carl-Lennart Axelsson, ansvarig för LNG på AGA Gas AB

Tfn: 08-706 95 19 eller 070-644 67 72