V42drubbxui4wx8k1sd2

Pressmeddelande: Uppsalaforskare bakom upptäckt av mutation som orsak till Cushings syndrom

Pressmeddelanden   •   2014-04-24 08:23 CEST

Forskare vid bland annat Akademiska sjukhuset i Uppsala har identifierat en mutation i binjuren som orsakar Cushings syndrom, en ovanlig sjukdom som kännetecknas av för höga halter av det kroppsegna hormonet kortisol. Upptäckten kan bana väg för behandling med läkemedel som hämmar hormonproduktionen och celltillväxten.

Wmkonbwffrkgq4hqa4kw

Pressmeddelande: Projekt på Akademiska ska gynna distansvård för unga diabetiker

Pressmeddelanden   •   2014-04-17 09:30 CEST

Ökad användning av distansvård, som appar och andra smarta IT-lösningar, gör det lättare för unga med diabetes att ha koll på sina blodsockervärden, men underlättar också tätare kontakt med sjukvården. Med stöd av Vinnova ska Innovation Akademiska under ett år testa en ny ersättningsmodell, Health Impact Bonds, som stimulerar användningen av ny teknik och förebyggande insatser.

Media-no-image

Pressmeddelande: Infektionskänsliga barn flyttas temporärt från barnsjukhuset

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 15:38 CEST

Barn som vårdas för cancer och andra barn med kraftigt nedsatt immunförsvar kommer tillfälligt att flyttas från barnsjukhuset till annan vårdavdelning på Akademiska. Orsaken är att mögelsvamp kan följa med byggdamm vid sista delen av rivningen av BuP:s gamla hus och  orsaka infektioner hos dessa patienter.

– Den fördjupade medicinska riskanalys som gjorts av företrädare för vårdhygien tillsammans med Landstingsservice, chefsläkare och representanter för barnsjukhuset har visat att vissa barn behöver skyddas från mögelsporer som kan finnas i byggdammet. Det är främst cancersjuka barn och andra barn med kraftigt nedsatt immunförsvar. Dessa barn kommer under den riskfyllda delen av
byggtiden att flyttas till annan vårdavdelning där rummen är specifikt anpassade för infektionskänsliga patienter, säger hygienöverläkare Birgitta Lytsy.

Härom veckan konstaterade vårdpersonalen på barnonkologen att det dammade mer än förväntat från bygget av det nya vårdhuset. Därför beslutade man att tillfälligt stoppa grävarbetet.

Flera förebyggande insatser har vidtagits. I början av veckan tätades fönstren på onkologavdelningen, där cancersjuka barn och andra barn med nedsatt immunförsvar vårdas. Man har även satt in ett mer finmaskigt filter i ventilationen och ökat vattenspolningen på rivningsarbetsplatsen för att dämpa spridningen av damm.

Mer information:
Birgitta Lytsy, hygienöverläkare, 070-695 89 41
Margareta Öhrvall, chefsläkare, 070-611 17 41
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Barn som vårdas för cancer och andra barn med kraftigt nedsatt immunförsvar kommer tillfälligt att flyttas från barnsjukhuset till annan vårdavdelning på Akademiska. Orsaken är att mögelsvamp kan följa med byggdamm vid sista delen av rivningen av BuP:s gamla hus och orsaka infektioner hos dessa patienter.

Läs vidare »
K7x0tayhbtgdnjjvfjv6

Pressmeddelande: Äggbank ger fler ofrivilligt barnlösa hopp om barn

Pressmeddelanden   •   2014-04-14 09:29 CEST

För första gången har ett barn fötts efter IVF-behandling på Akademiska sjukhuset med ett donerat ägg som varit nedfryst. Den nya tekniken gör det möjligt för fler ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar. Även kvinnor med olika cancersjukdomar som riskerar att bli sterila av cytostatikabehandling kan dra nytta av framstegen.

W1eb4uu4ubvvsabgjq4x

Pressmeddelande: Antidepressiva till äldre kartläggs på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2014-04-11 10:02 CEST

Mer än var tionde person över 65 år lider av depression. De senaste åren har förskrivningen av antidepressiva ökat kraftigt. Tidigare studier har visat att äldre inte är tillräckligt utredda och att uppföljningen brister. En kartläggning på Akademiska sjukhuset syftar till att öka kunskapen.

Media-no-image

Pressmeddelande: Förberedelserna inför nybygge på Akademiska stoppas tillfälligt på grund av byggdamm

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 15:47 CEST

De sista delen i rivningen av barn- och ungdomspsykiatrins gamla hus på Akademiska sjukhusets kärnområde, där den nya vårdbyggnaden ska byggas, stoppas tillfälligt. Orsaken
är att spridningen av damm är mer omfattande än man tidigare trott. Mögelsvamp som kan följa med dammet anses utgöra en hälsorisk för barn med nedsatt immunförsvar som vårdas på barnsjukhuset alldeles intill.

– Vårdpersonalen på barnonkologen har konstaterat att det dammar mer än förväntat från bygget av det nya vårdhuset. Därför har vi beslutat att tillfälligt stoppa grävningen och vidtagit flera förebyggande åtgärder. På måndag tätas fönstren på onkologavdelningen, där cancersjuka barn och andra barn med nedsatt immunförsvar vårdas. Vi har även satt in ett mer finmaskigt filter i ventilationen och ökat vattenspolningen på rivningsarbetsplatsen för att dämpa spridningen av damm, säger Birgitta Lytsy, överläkare på vårdhygien.

Nu görs en fördjupad medicinsk riskanalys av företrädare för vårdhygien tillsammans med Landstingsservice, chefsläkare och representanter för barnsjukhuset.

– Vi har ett möte inbokat på tisdag då vi ska ta ställning till om vidtagna åtgärder räcker eller om vårdavdelningen ska evakueras. En tänkbar lösning är att man gör en rockad och flyttar barnonkologen till en gynavdelning längre från bygget under den tid rivnings- och grävarbete pågår, säger Birgitta Lytsy.

Mer information:
Birgitta Lytsy, chef vårdhygien, 070-695 89 41
Thord Hägg, förvaltningschef Landstingsservice, 070-611 02 13
Britt-Marie Frost, chef för barnonkologen, 070-516 98 93
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Pressmeddelande 2014-04-10 De sista delen i rivningen av BuP:s gamla hus på Akademiska sjukhusets kärnområde, där den nya vårdbyggnaden ska byggas, stoppas tillfälligt. Orsaken är att spridningen av damm är mer omfattande än man tidigare trott. Mögelsvamp som kan följa med dammet anses utgöra en hälsorisk för barn med nedsatt immunförsvar som vårdas på barnsjukhuset alldeles intill.

Läs vidare »
Hxe54tw8asjxob9xu217

Utskrivningshjälp på Akademiska minskar felmedicinering hos äldre

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 10:26 CEST

Systematiska genomgångar av äldres läkemedelslistor i samband med utskrivning från sjukhus till korttidsboenden minskar felmedicinering och återinläggningar. Nu permanentar Akademiska sjukhuset Utskrivningshjälpen, en satsning som pågått som pilotprojekt sedan förra sommaren, och innebär att klinikapotekare gör extra avstämningar i samarbete med läkare och ibland annan vårdpersonal.

Media-no-image

Tredje gången gillt för kulturdygn på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 12:52 CEST

För tredje året i rad arrangeras ett kulturdygn på Akademiska sjukhuset. Onsdagen den 2 april kan patienter, närstående, besökare och personal under 24 timmar kostnadsfritt ta del av olika aktiviteter, exempelvis konstvandringar, föreläsning om kultur och hälsa, latinamerikansk dans, allsång och filmvisningar.

– Kultur är en mänsklig rättighet och en friskfaktor. Kulturdygnet arrangeras
för att uppmärksamma kopplingen mellan kultur och hälsa och lyfta fram olika
satsningar inom landstinget och Akademiska sjukhuset. Att satsningen görs under
ett dygn hänger samman med att sjukhuset är öppet dygnet runt, säger Catarina
Grimberg, hälsopedagog på Friskhuset.

Bakom satsningen står SKA (Samverkan för kultur på Akademiska sjukhuset), där
Friskhuset, Kultur i länet, Sjukhusbiblioteket och Hälsofrämjande sjukhus (HFS)
ingår.

Landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) invigningstalar kl. 12.30 vid
huvudentrén (ingång 70). Senare under eftermiddagen, kl. 14.30-15.30, håller
Gunnar Bjursell, professor emeritus vid Karolinska sjukhuset, en
populärvetenskaplig föreläsning om kultur och hälsa i Grönwallsalen/ingång 70.

Gunnar Bjursell är redaktör för projektet ”Den kulturella hjärnan”.Allt mer
forskning visar att musik och andra kulturella aktiviteter kan påskynda läkande och göra
patienter mer motiverade i sin behandling, men kunskapen används sällan i
vården. Med MR och PET-scanning går det numera att se hur olika
delar av hjärnan reagerar på stimulans från exempelvis musik och bilder, vilket
på sikt kan utmynna i helt nya behandlingar som komplement till läkemedel och
annan traditionell behandling.

Bifogat komplett program för Kulturdygnet 2014!

Mer information:
Catarina Grimberg, hälsopedagog på Friskhuset, 018-611 31 29
Erik Klang, chef Sjukhusbiblioteket, 018-611 30 29
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

För tredje året i rad arrangeras ett kulturdygn på Akademiska sjukhuset. Onsdagen den 2 april kan patienter, närstående, besökare och personal under 24 timmar kostnadsfritt ta del av olika aktiviteter, exempelvis konstvandringar, föreläsning om kultur och hälsa, latinamerikansk dans, allsång och filmvisningar.

Läs vidare »
Media-no-image

Mobilt behandlingsteam stöttar unga med autism

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 10:00 CEST

Unga personer med autism har ofta svårigheter med det sociala samspelet, att tolka och ta in information. Kommunikationssvårigheter leder inte sällan till social isolering och ryckig/avbruten skolgång vilket påverkar hela familjen. Sedan ett halvår finns ett nytt stöd - intensiv familjebehandling (IFB) - i hemmet. Bakom satsningen står barn- och
ungdomspsykiatrin i landstinget och Uppsala kommun, något som uppmärksammas med
anledning av världsautismdagen 2 april.

 – Främsta syftet är att minska familjestressen och bryta utanförskapet, att hitta flexibla upplägg så att unga i 13-20 årsåldern inte isolerar sig och kan gå i skolan så mycket som möjligt. Långsiktigt är målet att undvika ett livslångt lidande och att ungdomarna senare hamnar på institution eller inom den
psykiatriska slutenvården. Vi utgår alltid från familjens förutsättningar och den enskildes resurser för att hitta lösningar på deras villkor, säger Lars-Gunnar Eriksson, teamledare för intensiv familjebehandling (IFB).

IFB-teamet ingår i barn- och ungdomspsykiatrin på Akademiska sjukhuset och är ett  samverkansprojekt under tre år tillsammans med Uppsala kommun. Teamet följer unga med autismspektrumstörning och neuropsykiatriska funktionshinder och deras familjer. Ett mål är att utveckla effektivare vård och stödinsatser på hemmaplan samt minska akutinsatser och
institutionsplaceringar. Teamet har dessutom ansvar för samverkan gentemot mot
andra aktörer inom kommunen och landstinget.

– I den nya satsningen arbetar vi med hemmet som bas. Det nya är att vi arbetar intensivt med hela familjerna. En behandlare fokuserar på ungdomen, den andra på föräldrar och syskon. Inte sällan är en eller båda föräldrarna sjukskrivna och kommunikationen mellan barn och föräldrar låst. Vi ger stöd att bryta destruktiva mönster och hjälp med samordning av olika insatser från socialtjänsten, skolan och LSS. Teamet har möjlighet att ha daglig kontakt med familjen och kan anpassa insatserna utifrån
familjens och den enskildes behov, berättar Lars-Gunnar Eriksson.

Hittills har tio familjer i Uppsala kommun fått intensiv familjebehandling. Förhoppningen är att fler kommuner i länet ska omfattas på sikt.

– Resultaten är positiva. Vi har exempel på ungdomar med mycket hög skolfrånvaro, som efter ett par månaders behandling ökat sin närvaro och delaktighet i skolan betydligt. För vissa kan lösningen vara att göra ett avbrott i skolgången, för andra att anpassa skolgången och fokusera på basämnena, konstaterar Lars-Gunnar Eriksson.  

.

FAKTA: Autismspektrumstörning
* Samlingsnamn för fyra medfödda neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: autism, desintegrativ störning i barndomen, Aspergers syndrom och atypisk autism.
* Samtliga kännetecknas av begränsningar inom tre områden: social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga.
* Vid autism påverkas förutom socialt samspel/kommunikation även planering/organisationsförmåga, fantasi/föreställningsförmåga, minne/begåvning och beteende/känslor.
* Närmare tre procent av barnen i Sverige har autistiska drag. Två-tre barn på tusen har autistiskt syndrom, tre-fyra på tusen Aspergers syndrom.


Mer information:
Lars-Gunnar Eriksson,  teamledare IFB – intensiv familjebehandling, 018-611 22 07 eller 0731-502610
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

 

 

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Unga personer med autism har ofta svårigheter med det sociala samspelet. Kommunikationssvårigheter leder inte sällan till social isolering och ryckig/avbruten skolgång vilket påverkar hela familjen. Sedan ett halvår finns ett nytt stöd - intensiv familjebehandling (IFB) - i hemmet. Bakom satsningen står barn- och ungdomspsykiatrin i landstinget och Uppsala kommun.

Läs vidare »
Media-no-image

Akademiska och Lasarettet i Enköping utökar operationssamarbetet

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 09:00 CEST

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping utökar operationssamarbetet. Från och med 7 april kommer en grupp ortopeder från Akademiska att operera olika ryggbesvär som diskbråck, spinal stenos och vissa steloperationer i Enköping. Främsta syftet är att korta väntetider till operation och minska behovet att remittera ryggpatienter till kliniker i Stockholm.

– Till en början räknar vi med att operera fyra till sex patienter i veckan. I rådande läge med begränsad tillgång till operationssalar och brist på operations- och narkossköterskor är det viktigt att utnyttja Landstingets samlade resurser på ett effektivt sätt, säger Martin Andersson, chef för ryggsektionen på Akademiska sjukhuset, som tillsammans med verksamhetschef Karin Bernhoff är initiativtagare till den nya satsningen.

Han framhåller att Akademiska har ortopedkirurger men saknar operationskapacitet, medan situationen i Enköping är den motsatta. Främsta vinnaren av ett utökat samarbete, menar han är patienter med olika ryggbesvär som kan få vård snabbare, slipper resa lika långt och kan följas upp av samma läkare som opererat.

Operationssamarbetet mellan Akademiska och Enköping inleddes i november 2013 i syfte att korta köer till planerade operationer, till exempel höft- och knäledsproteser. Nu omfattas även ryggoperationer, främst diskbråck, spinal stenos och vissa steloperationer, operationer där Landstinget har svårt att klara vårdgarantin och många patienter remitteras. I fjol köpte Landstinget ryggkirurgi för drygt 11 miljoner kronor på olika kliniker i Stockholm.

Det nya samarbetet innebär till en början att ortopedkirurger från Akademiska opererar i Enköping två dagar i veckan. Lasarettet i Enköping står för operationssal bemannade med operations- och narkossjuksköterskor övrig personal samt vårdplatser. Efter tio veckor ska satsningen utvärderas.

– En fördel är att Akademiska kan fokusera mer på akuta operationer och stora, komplicerade ryggoperationer, som ofta kräver närhet till intensivvård. På sikt finns möjligheter för sjukhuset att profilera den högspecialiserade vården mer och ta emot fler patienter från sjukvårdsregionen och andra delar av landet, säger Martin Andersson.

– Det är positivt att den kompetens och kapacitet som finns i Enköping kommer patienter som väntat länge på operation till godo. Samtidigt är det inspirerande för personalen att vidga sitt kunnande genom att verksamheten breddas med en lösning där vi slipper ta in hyrläkare,
säger Christina Fahlman Braw, chef för Kirurgiskt centrum, Lasarettet i Enköping.

Björn Lövgren Ekmehag, chef för kirurg- och onkologdivisionen på Akademiska, gläds åt att man nu bygger vidare på det goda samarbetet:

– Nu kan vi utnyttja Landstingets resurser ännu bättre för att ge patienterna bästa möjliga vård med god tillgänglighet. Jag hoppas att samarbetet kan utvecklas ytterligare och bli en naturlig del av verksamheten vid våra två sjukhus.

FAKTA: Operationssamarbetet med Lasarettet i Enköping

* Under november-december 2013 utfördes totalt 72 operationer i Enköping av
kirurger från Akademiska.

* 62 var patienter inom kirurg- och onkologdivisionen, varav 44 hade behov av
ortopediska operationer (främst axlar, fötter, knän och proteser). Tio
patienter genomgick plastikkirurgiska operationer.

* Sedan samarbetet återupptogs den 24 februari i år har 31 operationer utförts,
varav åtta inom plastikkirurgi.

Mer information:
Martin Andersson, ortoped och chef för ryggsektionen på Akademiska, 070-542 75 33
Christina Fahlman Braw, chef för Kirurgiskt centrum, Lasarettet i Enköping, 0171-418503
Björn Lövgren Ekmehag, chef kirurg- och onkologdivisionen, 018-611 55 74
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping utökar operationssamarbetet. Från och med 7 april kommer en grupp ortopeder från Akademiska att operera olika ryggbesvär som diskbråck, spinal stenos och vissa steloperationer i Enköping. Främsta syftet är att korta väntetider till operation och minska behovet att remittera ryggpatienter till kliniker i Stockholm.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Sjukhusets kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet. Sjukhusledningen verkar för att att Akademiska ska vara konkurrenskraftigt - som vårdgivare, samarbetspartner och arbetsgivare, att sjukhuset alltid ska ge det bästa bemötandet och den mest intressanta samarbetsformen, samt vara det universitetssjukhus som finns närmast till hands, oavsett avståndet.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 247 läkare och 2 697 sjuksköterskor och barnmorskor.

2012 var omsättningen 7,2 miljarder kronor, varav 1,8 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket, vilket motsvarar drygt 25 procent av alla vårdtillfällen.

På sjukhuset finns cirka 1 050 vårdplatser. Här registreras årligen cirka 60 000 vårdtillfällen. Drygt 600 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och 30 000 operationer genomförs varje år.

Adress

  • Akademiska sjukhuset
  • Kommunikationsavdelningen, ing 61
  • 751 85 Uppsala
  • Vår hemsida