Media-no-image

Lex Maria-anmälan: Sårinfektion på ett hjärtopererat spädbarn upptäcktes för sent

Pressmeddelanden   •   2014-07-23 11:30 CEST

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en djupare sårinfektion på ett hjärtopererat spädbarn upptäcktes för sent. Upptäckten gjordes först tre dagar efter återinläggning och en förnyad operation genomfördes.

Ett spädbarn hade opererats på grund av ett medfött hjärtfel. Föräldrarna sökte vård tre veckor senare då barnet hade feber och en liten rodnad i ärret. Barnet lades in och behandlades med antibiotika. Med tre dagars fördröjning upptäcktes att det fanns tecken på en djupare sårinfektion, och en förnyad operation utfördes.

- Att den fördjupade infektionen i såret inte upptäcktes förrän efter flera dagar på sjukhuset innebar en risk för att infektionen skulle spridas och bli allvarlig. Behovet av en förnyad operation skulle ha konstaterats i ett tidigare skede. Det här är en beklaglig händelse. Dessbättre orsakade den inte några bestående men för patienten, säger chefsläkare Bengt Sandén.

Arbetssätten vid avdelningen har efter detta setts över och nya rutiner har utarbetats för bland annat kontroll av provsvar och rutiner vid rondning.


Mer information:

Mikael Köhler, tf chefsläkare, 018-611 43 74
Hannes Ljunghall, kommunikationsavdelningen, 018-611 32 27

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en djupare sårinfektion på ett hjärtopererat spädbarn upptäcktes för sent. Upptäckten gjordes först tre dagar efter återinläggning och en förnyad operation genomfördes.

Läs vidare »
Media-no-image

Lex Maria-anmälan: Man hemskickad med oupptäckt stroke

Pressmeddelanden   •   2014-07-18 11:07 CEST

Akademiska sjukhuset anmäler ett ärende enligt lex Maria där en man sänts hem från akutmottagningen med oupptäckt stroke. Vid en undersökning dagen efter ställdes diagnosen och mannen lades in för vård. Den försenade behandlingen ledde inte till några bestående men för patienten, men kunde ha medfört allvarliga konsekvenser.Patienten sökte akutmottagningen kvällstid för synförändringar som börjat föregående dag.

Istället för en akut undersökning ordnades en tid på ögonmottagningen dagen
efter och mannen skickades därefter hem. Det var först på ögonmottagningen påföljande
dag som stroken upptäcktes och mannen lades in på strokeavdelning där han
vårdades i fem dagar.  

- Händelsen är beklaglig, även om patienten i detta fall inte fick några
bestående men. Att mannen inte undersöktes ordentligt innan han skickades hem
kunde ha fått allvarliga konsekvenser, säger chefsläkare Bengt Sandén.

För att undvika att liknande händelser inträffar har flera åtgärder vidtagits,
bland annat i form av utbildning av berörd personal.

Mer information:

Bengt Sandén, chefsläkare, 070-650 15 22
Karin Edenholm Forsell, kommunikationsstrateg, 070-611 65 31


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Akademiska sjukhuset anmäler ett ärende enligt lex Maria där en man sänts hem från akutmottagningen med oupptäckt stroke. Vid en undersökning dagen efter ställdes diagnosen och mannen lades in för vård. Den försenade behandlingen ledde inte till några bestående men för patienten, men kunde ha medfört allvarliga konsekvenser.

Läs vidare »
Amr8o13qfar1lc4rn63c

Pressmeddelande: Akademiska och Elekta inleder samarbete om teknik som kombinerar magnetkamera och strålterapi

Pressmeddelanden   •   2014-07-10 08:00 CEST

Akademiska sjukhuset har tecknat ett flerårigt forsknings- och utvecklingsavtal med Elekta. Inriktningen är att utveckla teknik som möjliggör magnetkameraavbildning i realtid inom strålterapi. På sikt kan tekniken bidra till mer exakt och individuellt anpassad strålbehandling. Akademiska har för avsikt att bli det första sjukhuset i Sverige som inför tekniken kliniskt.

Media-no-image

Lex Maria-anmälan: Missad uppföljning av gulsot

Pressmeddelanden   •   2014-07-07 10:31 CEST

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där uppföljningen av ett nyfött barn med gulsot inte gjordes enligt rutinerna. Barnet utsattes för ökad risk men fick inga komplikationer.

Händelsen gäller ett nyfött barn som utvecklat gulsot och fått ljusbehandling. Efter hemkomsten skulle barnet följas upp. En läkare bedömde barnet men prover togs inte enligt rutinerna. Vid nästa uppföljning upptäcktes mycket höga värden vilket ledde till att barnet direkt fick genomgå en ny ljusbehandling.

Gulsot hos spädbarn orsakas av förhöjda halter av bilirubin, ett ämne som normalt finns i kroppen och bildas i levern och mjälten. Vid höga nivåer blir ofta ögonvitorna och huden gulfärgade.

– Många barn har en mild och helt harmlös gulsot. Men om värdena är mycket höga kan gulsoten behöva medicineras eftersom det kan finnas risk för hjärnskador. I detta fall mår barnet bra och det finns inga tecken på komplikationer av gulsoten. Vi anmäler händelsen eftersom barnet utsattes för en risk och fick genomgå extra undersökningar, säger chefsläkare Margareta Öhrvall.

Efter händelsen har rutinerna skärpts. I dag görs alltid blodprovskontroller tills man tydligt ser att värdena sjunker.


Mer information:
Margareta Öhrvall, chefsläkare, 070-611 17 41
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där uppföljningen av ett nyfött barn med gulsot inte gjordes enligt rutinerna. Barnet utsattes för ökad risk men fick inga komplikationer.

Läs vidare »
Ixeu7dfr6ogqvaqojpek

Pressmeddelande: Norrlänningar får fortsatt vård på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2014-07-04 14:39 CEST

Norrlänningar i behov av högspecialiserad vård kommer även fortsättningsvis kunna remitteras till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vårdavtalet med landstingen i Norrbotten, Jämtland och Västerbotten har förlängts till årsskiftet 2015/2016.

Media-no-image

Lex Maria-anmälan: Skadlig läkemedelsbehandling och förlängd vårdtid

Pressmeddelanden   •   2014-07-03 09:57 CEST

Akademiska sjukhuset lex Mariaanmäler en händelse där ett provsvar fördröjdes, vilket ledde till skadlig läkemedelsbehandling och förlängd sjukhusvistelse för patienten.

Händelsen gäller en patient med en inflammatorisk sjukdom som behandlades med cellgiftsliknande läkemedel. Beslut togs om att byta läkemedel. Efter ett sådant byte tas blodprover för att kontrollera mängden vita blodkroppar. I sällsynta fall kan värdet påverkas kraftigt av läkemedlet och då ska laboratoriet, enligt rutinen, meddela detta per telefon direkt till den aktuella mottagningen. I detta fall togs dock provet på ett laboratorium utanför Uppsala län, och svaret uppmärksammades först fyra dagar senare.

– Att provsvaret blev fördröjt ledde till att patienten behandlades fyra dagar längre än vad som annars hade blivit fallet. Då hade patienten utvecklat brist på vita blodkroppar vilket medförde behov av antibiotikabehandling och flera veckors sjukhusvård. I övrigt har händelsen dessbättre inte lett till några bestående men, säger chefsläkare Bengt Sandén

Efter händelsen har flera förändringar genomförts, bland annat ändrade rutiner för provtagning, information till laboratorier på andra orter och skriftlig information till patienter.

Mer information:
Bengt Sandén, chefsläkare, 070-611 30 01
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Akademiska sjukhuset lex Mariaanmäler en händelse där ett provsvar fördröjdes, vilket ledde till skadlig läkemedelsbehandling och förlängd sjukhusvistelse för patienten.

Läs vidare »
Media-no-image

Lex Maria-anmälan: Missat provsvar vid hjärtinfarkt lex Maria-anmäls

Pressmeddelanden   •   2014-06-30 13:22 CEST


Akademiska sjukhuset lex Mariaanmäler en händelse där en man gått hem
från akutmottagningen med en pågående hjärtinfarkt. En orsak var att personalen
förbisåg ett provsvar.

Händelsen gäller en man som sökte vård nattetid för bröstsmärtor. Flera olika
undersökningar gjordes. Patienten blev därefter kvar på akuten eftersom det
inte fanns plats på vårdavdelning. När mannen efter åtta timmar ville gå hem,
förbisågs ett blodprov som visade att patienten hade en hjärtinfarkt. Detta
upptäcktes senare samma dag och patienten kallades då tillbaka och fick
behandling. Detta skedde 12 timmar senare än om provet hade uppmärksammats
direkt.

– Att behandlingen fördröjdes flera timmar innebar en tydlig risk för patienten,
men lyckligtvis har händelsen inte lett till några bestående men, säger
chefsläkare Bengt Sandén.

Med anledning av händelsen har flera förändringar gjorts både på
akutmottagningen och hjärtavdelningen. Bland annat har arbetssätt förändrats
och medarbetare utbildats.

Mer information:

Bengt Sandén, chefsläkare, 070-650 15 22

Elisabeth Tysk, presschef,
070-622 24 21


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Akademiska sjukhuset lex Mariaanmäler en händelse där en man gått hem från akutmottagningen med en pågående hjärtinfarkt. En orsak var att personalen förbisåg ett provsvar.

Läs vidare »
Sqctbszbgnwvogtuvzsu

Akademiska först med ny internetbehandling för unga med svår psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   2014-06-27 08:20 CEST

Barn- och ungdomspsykiatrin vid Akademiska sjukhuset är först i landet med att introducera en ny internetbehandling för unga med komplicerad psykiatrisk problematik. Syftet med eBUP är att komplettera traditionell vård på mottagning och ge patienterna nya möjligheter att kommunicera med behandlare och utbyta erfarenheter med andra i samma situation.

Y3k9hzpaxi61c1jz4rk7

Hundar nytt inslag i vården inom rättspsykiatrin

Nyheter   •   2014-06-26 10:48 CEST

Under våren har en grupp patienter inom rättspsykiatrin i Uppsala fått möjlighet att medverka i studiecirkeln ”Hund för alla”. Satsningen ses som ett komplement till andra omvårdnadssatsningar, ett avbrott från en annars styrd livssituation. Till hösten kommer ännu en avdelning att omfattas.

Media-no-image

Lex Maria-anmälan: Dödsfall efter stroke

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 12:50 CEST

Akademiska sjukhuset anmäler ett ärende enligt lex Maria där en äldre man, som fått sväljningssvårigheter efter stroke, satte mat i halsen och avled. Trots snabba insatser gick hans liv inte att rädda.

Händelsen gäller en äldre man som vårdades efter en stroke på en rehabiliteringsavdelning. Patienten hade halvsidig svaghet, synnedsättning, svårigheter att svälja och vissa talsvårigheter. På grund av sväljproblemen behövde patientens mat vara välskuren. Han behövde dessutom hjälp och tillsyn vid måltiderna.

– Vid ett tillfälle delades maten utan att vara finhackad. Följden blev att patienten, som inte hade tillsyn, satte i halsen och fick ett andningsstopp. Återupplivningsförsök startades men patientens liv gick beklagligt nog inte att rädda, säger chefsläkare Margareta Öhrvall.

Efter den tragiska händelsen har avdelningens rutiner förändrats så att all kostinformation tydligare rapporteras. Kostinformationen ska finnas nära patienten och vara väl synlig för all omvårdnadspersonal.

Mer information:
Margareta Öhrvall, chefsläkare, 070-611 17 41
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

.


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Akademiska sjukhuset anmäler ett ärende enligt lex Maria där en äldre man, som fått sväljningssvårigheter efter stroke, satte mat i halsen och avled. Trots snabba insatser gick hans liv inte att rädda.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Sjukhusets kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet. Sjukhusledningen verkar för att att Akademiska ska vara konkurrenskraftigt - som vårdgivare, samarbetspartner och arbetsgivare, att sjukhuset alltid ska ge det bästa bemötandet och den mest intressanta samarbetsformen, samt vara det universitetssjukhus som finns närmast till hands, oavsett avståndet.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 247 läkare och 2 697 sjuksköterskor och barnmorskor.

2013 var omsättningen 7,4 miljarder kronor, varav 1,85 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket, vilket motsvarar drygt 25 procent av alla vårdtillfällen.

Sjukhuset har cirka 950 vårdplatser. Här registreras årligen cirka 60 000 vårdtillfällen. Drygt 600 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och drygt 30 000 operationer genomförs varje år.