Hignuxeoe1jzgscvmp5w

Alkoholdrickande vid psykisk sjukdom fokus för forskningsstudie

Nyheter   •   2016-01-27 16:19 CET

Ptl1q47mqfa8kzwbispc

​Fusionsteknik ger mer träffsäker diagnos vid prostatacancer

Pressmeddelanden   •   2016-01-19 11:20 CET

Tack vare ny, mer träffsäker bilddiagnostik som kombinerar ultraljud och magnetkamera kan svåråtkomliga former av prostatacancer diagnostiseras effektivt. Som första sjukhus i Skandinavien använder Akademiska sedan ett år den nya fusionsmetoden i bred skala. Drygt 80 män har undersökts hittills och under 2016 kommer fler att omfattas.

Media-no-image

Multiresistenta bakterier ska bekämpas med kombinationsbehandling

Nyheter   •   2016-01-19 11:13 CET

Forskare vid bland annat Akademiska sjukhuset medverkar i ett europeiskt forskningsprojekt som syftar till att finna nya kombinationsbehandlingar mot infektioner orsakade av multiresistenta bakterier när inget enskilt antibiotikum räcker.

– Antibiotikaresistens är ett växande problem inte minst globalt. Kombinationsbehandling kan vara ett sätt att få ut mer av befintliga preparat i väntan på nya antibiotika, säger Thomas Tängdén, infektionsläkare och forskare vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.


Forskarna kommer först att göra en screening av ett stort antal antibiotikakombinationer i laboratorium och därefter djurförsök för att testa de mest lovande kombinationerna. Projektet har beviljats drygt 20 miljoner kronor i anslag från Vetenskapsrådet och motsvarande institutioner i andra länder. Totalt är sex centra i Belgien, Frankrike, Holland och Sverige involverade.

– Vi kommer att studera effekten av olika kombinationer mot multiresistenta så kallade gramnegativa bakterier, till exempel Klebsiella och Pseudomonas, säger Thomas Tängdén.

Han betonar samtidigt att dessa multiresistenta bakterier är ofarliga för flertalet människor, men att de kan orsaka svåra och ibland dödliga infektioner hos vissa patientgrupper, till exempel för tidigt födda barn eller personer med nedsatt immunförsvar.

– Bortsett från tuberkulos är det ovanligt att behandla bakteriella infektioner med flera antibiotika; det är en nödåtgärd när man saknar andra alternativ. Inför beslut om kombinationsbehandling behövs bättre vetenskapligt underlag än vad som finns idag, fortsätter Thomas Tängdén. Om projektet utvecklas som tänkt kommer vi om tre år ha identifierat två-tre lovande kombinationer som kan tas vidare till kliniska prövningar på patienter.

Mer information:

Thomas Tängdén, infektionsläkare på Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet, tel: 018-611 56 48 eller 0708-370323

Forskare vid bland annat Akademiska sjukhuset medverkar i ett europeiskt forskningsprojekt som syftar till att finna nya kombinationsbehandlingar mot infektioner orsakade av multiresistenta bakterier när inget enskilt antibiotikum räcker. För vissa grupper, till exempel för tidigt födda barn eller personer med nedsatt immunförsvar, kan sådana bakterier orsaka svåra och ibland dödliga infektioner.

Läs vidare »
Bamamtrb1qjxppgysvnq

Akademiska startar veteranmottagning för soldater med krigstrauman

Pressmeddelanden   •   2016-01-14 13:24 CET

​Soldater som deltagit i konflikter och krig kan drabbas av posttraumatisk stress och depression. I takt med Sveriges ökade engagemang i krigsområden har alltfler personer behov av vård och stöd för sina trauman. Den 15 januari öppnar Akademiska sjukhuset en veteranmottagning, den första i sitt slag i Sverige.

Qrze78xhzwhedquwq5it

Ny PET-metod påskyndar diagnostik vid spridd bröstcancer

Nyheter   •   2016-01-04 13:41 CET

Tack vare en ny metod utvecklad av forskare vid Uppsala universitet, PET-centrum och onkologkliniken vid Akademiska sjukhuset kan kvinnor med spridd bröstcancer få snabbare diagnos och rätt behandling. Istället för vävnadsprover undersöks ett visst protein med hjälp av PET-kamera.

Sz1vhrdtaptowqdkmkgm

Avföringstransplantation prövas på brännskadade i världsunik studie på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-12-17 08:30 CET

Svårt brännskadade som vårdas på sjukhus behöver ofta starka, breda antibiotika som förändrar tarmfloran och ökar risken att drabbas av infektioner orsakade av resistenta bakterier. I en ny studie på Akademiska sjukhuset ska sambandet mellan antibiotika, resistenta bakterier och tarmflora undersökas. Dessutom ska man för första gången utvärdera effekten av avföringstransplantation.

Media-no-image

Akademiska får fortsatt rikssjukvårdsansvar för svåra brännskador

Pressmeddelanden   •   2015-12-16 13:54 CET

Akademiska får fortsatt rikssjukvårdsansvar för behandling av svåra brännskador.
Socialstyrelsen har beslutat att förnya tillståndet att bedriva rikssjukvård för svåra brännskador i Uppsala och Linköping.  Det nya avtalet gäller för perioden 1 juli 2016 – 31 december 2021.

Rikssjukvård infördes 2007 och innebär att viss högspecialiserad vård koncentreras till ett eller två sjukhus för att ge högre vårdkvalitet och bättre resursutnyttjande. Rikssjukvårdsnämnden på Socialstyrelsen beslutar vilka områden som ska omfattas. Formellt är det sedan landstingen som söker och de sjukhus som tilldelas uppdraget har nationellt upptag av patienter. Tre kriterier är avgörande: sjukdomen/tillståndet ska vara ovanligt, diagnos/behandling vara komplicerad och vården ska vara resurskrävande med krav på specialkompetens.

Sedan 2010 är brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset tillsammans med Universitetssjukhuset i Linköping nationella brännskadeenheter. Båda universitetssjukhusen får nu fortsätta med verksamheten.
 
– Vi är väldigt glada över det förnyade förtroendet. Att högspecialiserad vård som denna samlats på färre platser i landet är positivt för patienterna. Nu kan vi fortsätta utveckla vården tillsammans med Linköpings brännskadeenhet. Under den första tillståndsperioden har vi skapat en högkvalitativ, sammanhängande vårdkedja för patienterna. Den kommande perioden möjliggör stärkt fokus på gedigna forsknings- och utvecklingsprogram, säger Fredrik Huss, överläkare och ämnesområdesansvarig på brännskadecentrum.

Gunilla Nygård, verksamhetschef för plastikkirurgi och käkkirurgi, framhåller att centraliseringen av vården gynnar vårdkvalitet, utveckling och forskning.

– Även patienter med snarliknande tillstånd och behov av snarlika behandlingar vinner på att vården koncentrerats till färre platser. Också inom forskningen finns klara fördelar med större patientunderlag och bättre möjligheter till uppföljning, säger Gunilla Nygård.

– Det är mycket glädjande att Akademiska sjukhuset behåller rikssjukvårdsuppdraget för brännskador. Det är ett bevis på att verksamheten håller en mycket hög klass och att vi kan mäta oss både nationellt och internationellt inom det här området, säger Börje Wennberg (S), ordförande i landstingsstyrelsen.


FAKTA: Rikssjukvård svåra brännskador
* I Sverige söker närmare 38 000 personer sjukvård på grund av brännskada per år. Av dessa vårdas cirka 1 300 i sluten vård.
* Inom rikssjukvården vårdas cirka 300 svårt brännskadade varje år. Till Akademiska sjukhuset remitteras patienter från hela Sverige, majoriteten dock från Stockholm och norra Sverige.
* Hos äldre barn, ungdomar och vuxna är skållning och skador av öppen eld, direkt eller genom att kläder tagit eld, den vanligaste orsaken till skadorna. Hos förskolebarn är skållning på varmt/hett vatten den vanligaste orsaken.

Mer information:
Fredrik Huss, överläkare och ämnesområdesansvarig på brännskadecentrum, 0738-670 483
Gunilla Nygård, verksamhetschef plastikkirurgi och käkkirurgi, 0738-680108
Börje Wennberg (S), ordförande landstingsstyrelsen, 070-634 82 14

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Akademiska sjukhuset får fortsatt rikssjukvårdsansvar för behandling av svåra brännskador. Socialstyrelsen har beslutat att förnya tillståndet. Det nya avtalet gäller för perioden 1 juli 2016 – 31 december 2021.

Läs vidare »
X1qd5ttw0cepnyxp9cep

Mer flexibel blodgivning när trailer ersätter buss

Pressmeddelanden   •   2015-12-16 08:40 CET

​40 procent av blodgivningen vid Akademiska sjukhuset sker mobilt via Blodbussen. Med start i februari ersätts bussen med en trailer på större tappningsställen i Uppland, Dalarna, Gävleborg och Västmanland. Förutom att trailern kan placeras på fler platser får blodgivare och personal en trevligare miljö.

Yneuvhfq9cr32yckauaj

Akademiska storsatsar på patientsäkerhetsutbildning

Pressmeddelanden   •   2015-12-14 09:00 CET

Med start i januari lanserar Akademiska sjukhuset en bred patientsäkerhetsutbildning för alla medarbetare och chefer. Ambitionen är att ökad kunskap och medvetenhet ska minska vårdskadorna och göra vården ännu säkrare.

Ssibcy7aipw9owdwdkmc

Akademiska inför snabbspår för äldre multisjuka

Pressmeddelanden   •   2015-12-11 09:00 CET

Från och med 28 december kan äldre multisjuka läggas in direkt på en geriatrisk vårdavdelning på Akademiska utan att gå via akuten. Främsta syftet är att patienterna ska få rätt specialistvård snabbare. Dessutom räknar man med att snabbspåret ska korta vårdtiden och minska risken för återinläggning samtidigt som trycket minskar på akutmottagningen.

Kontaktpersoner 14 kontaktpersoner

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Visionen är att vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna. Våra kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet.

Tillsammans med våra samverkanspartners följer vi patienten längs hela vårdkedjan även utanför vårt sjukhus. Vi har fokus på bästa kliniska utfall för patienten. Sjukvårdens kvalitet, vårt nära samarbete med Uppsala universitet och vårt starka life science kluster är basen för vår internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskning och utbildning.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 247 läkare och 2 697 sjuksköterskor och barnmorskor.

2013 var omsättningen 7,4 miljarder kronor, varav 1,85 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket, vilket motsvarar drygt 25 procent av alla vårdtillfällen.

Sjukhuset har cirka 940 vårdplatser. Här registreras årligen cirka 55 000 vårdtillfällen. Drygt 600 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och drygt 30 000 operationer genomförs varje år.