Skip to main content

Akzo Nobel rapporterar kraftigt ökade intäkter och rörelseresultat, drivet av Färgverksamheten

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 09:16 CEST

I korthet
• Intäkterna steg 12 %, rörelseintäkterna exklusive extraordinära poster steg med 21 %
• Organon – fortsatt stark tillväxt, ökade investeringar i pipeline och FoU
• Intervet – rekordhög försäljning under kvartalet, stabil lönsam tillväxt
• Färg – mycket god tillväxt, tydligt förbättrad rörelsemarginal
• Kemi – bra början på året, avyttring av verksamheter fortskrider planenligt
• Stark finansiell ställning

Arnhem, Nederländerna, 20 april, 2006 – Akzo Nobel (Euronext Amsterdam: AKZ; Nasdaq: AKZOY) rapporterade idag kraftigt ökade intäkter och rörelseresultat för första kvartalet 2006, som ett resultat av en mycket bra början på året för alla affärsområden, framförallt inom Färgverksamheten.
Nettointäkterna var SEK 2,34 miljarder, 13 % lägre jämfört med samma period föregående år på grund av extraordinära poster. Exklusive extraordinära poster steg nettointäkterna med 39 % från SEK 1,46 miljarder till SEK 2,02 miljarder.

CFO Rob Frohn kommenterade koncernens resultat: ”Vi gjorde ett mycket bra resultat första kvartalet och fortsätter att visa stark tillväxt. Alla affärsområden bidrog till att intäkterna steg med 12 %, med fortsatt stigande omsättning hos Organon, rekordhög försäljning hos Intervet, mycket bra volymökning hos Färgverksamheten och en bra början på året för Kemiverksamheten.

Han tillade att rörelseresultatet steg med 21 %, tack vare en god återhämtning av Färgverksamhetens vinstmarginaler och en bra lönsamhet för Intervet respektive Kemiverksamheten. Organons rörelseintäkt, exklusive sidointäkter, sjönk något som en följd av växande kostnader för pipeline och marknadsföring för att stödja framtida tillväxt.

”Färgverksamheten gjorde särskilt bra ifrån sig det här kvartalet. Framförallt industrifärg åstadkom en betydande ökning av intäkterna och klart förbättrade marginaler,” fortsatte Frohn. ”I april lade vi ett bud på det ledande färgföretaget i Canada, Sico Inc, för att ytterligare stärka vår ledande roll på den globala färgmarknaden.”

”Kemiverksamheten förbättrade sitt resultat trots högre energipriser. Tillsammans med Intervets rekordresultat och Organons fortsatt utmärkta tillväxt har det varit en mycket bra början på året. Under förutsättning att det rådande ekonomiska klimatet håller i sig förväntar jag mig att den positiva utvecklingen fortsätter.”

Intäkterna för första kvartalet 2006 steg med 12 % till SEK 32 miljarder, med egen tillväxt på 8 % och 4 % positiva valutaeffekter. Rörelseintäkten exklusive extraordinära poster steg med 21 % till SEK 3,12 miljarder, motsvarande en vinstmarginal på 9,8 % jämfört med 9,0 % föregående år. Både rörelseintäkten (SEK 3,52 miljarder, ned 11 %) och nettointäkten (SEK 2,34 miljarder, ned 13 %) inklusive extraordinära poster var lägre än föregående år, då nettot av de extraordinära intäkterna var lägre. Dessa extraordinära poster – kostnader för omstruktureringar och nedskrivningar (SEK 390 miljoner), för miljö- och kartellmål (SEK 400 miljoner), samt intäkter från försäljning av verksamheter (SEK 1,2 miljarder) – gav ett positivt nettobidrag på SEK 400 miljoner under kvartalet. Siffran ska jämföras med en nettointäkt under kvartal 1 2005 på SEK 1,36 miljarder, som framförallt berodde på en extraordinär intäkt när samarbetsavtalet för Risperdal® avslutades. Vinst per aktie var SEK 8,18 jämfört med SEK 9,40 föregående period.

Organon – fortsatt god tillväxt
Organons goda tillväxt gav ökade intäkter med 12 % jämfört med föregående år, totalt SEK 6,05 miljarder. Intäkterna från försäljningen av preventivmedlet NuvaRing® steg med 66 % till SEK 400 miljoner, framförallt på grund av ökad försäljning i USA. Under kvartalet steg också antalet NuvaRing®-användare till över en miljon, ett klart bevis på den stadigt växande gruppen nöjda kunder. Läkemedel mot ofrivillig barnlöshet bidrog också positivt till resultatet - Puregon®/Follistim® steg med 14 % till nära SEK 940 miljoner per kvartal. Anestesipreparaten fortsatte sin positiva utveckling, framförallt Esmeron®/Zemuron® och Anzemet®. Organons rörelsemarginal låg på 13,2 % jämfört med 15,5 % föregående år.

Rörelseintäkten exklusive extraordinära poster sjönk 4 % till SEK 800 miljoner, vilket speglar Organons ökade investeringar i framtida tillväxt. Som väntat steg FoU kostnaderna med 32 %, i takt med ett ökat antal projekt i pipelinens senare faser, medan kostnader för marknadsföring och distribution steg med 12 %.

Intervet – rekordkvartal med stabil och lönsam tillväxt
Intervets omsättning ökade med 8 % till SEK 2,65 miljarder, den högsta nivån någonsin. Rörelseintäkten steg med 9 % till SEK 550 miljoner, motsvarande en rörelsemarginal på hela 20.6%. Bakomliggande faktorer var framförallt en ökad tillväxt utanför Europa. Intäkterna i Nordamerika steg med 23 % tack vare lyckade marknadsföringsinsatser. I Latinamerika ökade intäkterna med 18 % i samband med stark ekonomisk tillväxt. Valutaeffekter påverkade också resultatet från dessa regioner positivt. Intäkterna från resten av världen steg med 31 % hjälpta av Asiens återhämtning efter effekten av fågelinfluensan. I Europa ökade intäkterna något tack vare lyckade produktlanseringar. Dock påverkades försäljningen av vaccin för fjäderfä på grund av fågelinfluensan. Europeiska myndigheters efterfrågan av Intervets vaccin mot fågelinfluensan har hittills varit begränsad.

Färg – bra tillväxt, klart förbättrad rörelsemarginal
Färgverksamheten redovisade ökade intäkter med 16 % till SEK 13,48 miljarder. Volymmässigt ökade försäljningen med 7 % tack vare stark tillväxt i Asien. Prishöjningar på 2 % uppnåddes. Förra årets förvärv, framförallt Swiss Lack och Zweihorn, bidrog till intäkterna med 2 %. Rörelseintäkterna, exklusive extraordinära poster, steg 68 % till SEK 977 millioner och rörelsemarginalen steg kraftigt till 7,3 % jämfört med 5,0 % under första kvartalet förra året. Marine & Protective Coatings gick fortsatt bra på i stort sett alla marknader och inom alla marknadssektorer. Även andra områden såsom Coil och Wood Coatings visade väsentligt ökade inkomster i praktiskt taget alla regioner. Car Refinishes nya strategi har nu börjat ge tydliga resultat och har tillsammans med de kostnadsbesparingar som genomförts positivt påverkat rörelsemarginalen. Marknaden för målarfärg i Västeuropa är fortfarande utsatt för hård konkurrens och omstruktureringar för att komma till rätta med kostnadsnivån i regionen pågår. Under kvartalet tillkännagavs att en ny färgfabrik skall byggas i nära anslutning till Barcelona.

Kemi – bra början på året, ny tillväxtstrategi ger resultat
Även Kemiverksamheten hade en bra start på året. Intäkterna steg med 8 % till SEK 9,745 miljarder, varav volymerna ökade med 3 % och priserna med 4 %. Kemiverksamhetens strategi med fem starka plattformar har gett bra resultat och flertalet affärsområden ser en stark egen tillväxt och god kostnadskontroll. Rörelseintäkten steg med 15 %, exklusive extraordinära poster, och rörelsemarginalen ökade till 11 % jämfört med 10,3 % under samma period förra året. Pulp & Paper Chemicals och Surfactants utvecklades positivt och Polymer Chemicals förbättrade sitt resultat kraftig tack vare ökade försäljningsvolymer och försäljningspriser. Functional Chemicals ökade sina försäljningsvolymer, där särskilt kelater och etylenaminer utvecklades mycket positivt jämfört med 2005. Marknadsförutsättningarna för Base Chemicals kloralkaliverksamhet var inte lika bra i år som 2005 och därför nådde man inte upp till de mycket höga siffrorna från förra årets första kvartal. Försäljningen av utvalda verksamheter inom kemi går enligt plan och besked gällande kvarvarande verksamheter beräknas komma till halvårsskiftet 2006.

Stark finansiell ställning
Den 31 mars 2006 var det investerade kapitalet SEK 77 miljarder, SEK 1,9 miljarder mer än vid årsskiftet. Detta beror främst på en säsongsbetonad ökning av rörelsekapitalet samt valutaeffekter. Det egna kapitalet steg med SEK 1,9 miljarder, främst till följd av första kvartalets intäkter. Nettot av de räntebärande skulderna minskade med SEK 940 millioner till SEK 14 miljarder tack vare det positiva kassaflödet. Som ett resultat av detta förbättrades skuldsättningsgraden till 0,39 (0,44 den 31 december 2005).

Under första kvartalet 2006 var företagets betyg hos kreditvärderingsinstituten oförändrade.

Marknadsutsikter 2006
Under rådande förutsättningar anser sig koncernen vara väl positionerat för betydande framtida tillväxt inom alla verksamheter. Avseende vinster förväntar sig koncernen ökningar inom nuvarande kemiverksamhet, en stabil uppåtgående trend inom färgverksamheten och en fortsatt positiv utveckling för Intervet. Organon arbetar med att hitta den rätta balansen mellan nödvändiga kostnader för forskning och utveckling och marknadsföring av nya produkter, med ambitionen att bibehålla marginalerna.

Rapporten för första kvartalet finns att läsa på www.akzonobel.se.

---

Ovanstående är en översättning av pressmeddelandet ”Akzo Nobel reports substantially higher Q1 revenues and operational earnings, led by Coatings” från Akzo Nobel nv. Växelkurs för omvandling av Euro till kronor är 9,3975.

För mer information kontakta:
Akzo Nobel nv
Corporate Media Relations, tel. +31 26 366 43 43
Contact: Tim van der Zanden

Om Akzo Nobel
Akzo Nobel är ett internationellt Fortune 500-företag, noterat på både Euronext Amsterdam och NASDAQ. Koncernen finns också med på Dow Jones Sustainability Indexes. Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, veterinärmedicin, färg och kemi. Vårt huvudkontor finns i Nederländerna. Vi har 61 500 medarbetare inom fyra verksamhetsområden: läkemedel, veterinärmedicin, färg och kemi. De är organiserade i 13 affärsområden med verksamhet i över 80 länder. Omsättningen för 2005 uppgick till ca SEK 120 miljarder. Resultatet för det andra kvartalet publiceras 20 juli, 2006.

Internet: www.akzonobel.se, www.akzonobel.comSafe Harbor Statement*
This press release may contain statements which address such key issues as Akzo Nobel’s growth strategy, future financial results, market positions, product development, pharmaceutical products in the pipeline, and product approvals. Such statements should be carefully considered, and it should be understood that many factors could cause forecasted and actual results to differ from these statements. These factors include, but are not limited to, price fluctuations, currency fluctuations, progress of drug development, clinical testing and regulatory approval, developments in raw material and personnel costs, pensions, physical and environmental risks, legal issues, and legislative, fiscal, and other regulatory measures. Stated competitive positions are based on management estimates supported by information provided by specialized external agencies. For a more comprehensive discussion of the risk factors affecting our business please see our Annual Report on Form 20-F filed with the United States Securities and Exchange Commission, a copy of which can be found on the company’s corporate website www.akzonobel.com. The 2005 Annual Report on Form 20-F will be available at the end of the second quarter of 2006.

* Pursuant to the U.S. Private Securities Litigation Reform Act 1995.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera