Skip to main content

Akzo Nobels resultat 2006 – ett rekordår

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:15 CET

Sammanfattning

• Intäkterna ökade med 6 % – tillväxt inom alla verksamheter
• Rekordhögt nettoresultat på SEK 10,7 miljarder – en ökning med 20 %
• Rörelseresultatet steg med 14 %
• Engångsposter bidrog positivt med SEK 1,4 miljarder
• Organon – intäkterna steg med 8 %, EBIT exklusive engångsposter ökade med 34 %
• Intervet – egen tillväxt på 6 %, alla regioner och produktgrupper bidrog
• Färg – betydande intäktsökning med 12 %, EBIT exklusive engångsposter ökade med 22 %
• Kemi – egen tillväxt på 5 %, EBIT stabilt på hög nivå
• Starkt kassaflöde – medel tillförda från årets rörelse SEK 4,6 miljarder
• Utdelning – en utdelning om EUR 1,20 per aktie kommer att föreslås aktieägarna

Arnhem, Nederländerna, 15 februari 2007 – Akzo Nobel (Euronext Amsterdam: AKZ; Nasdaq: AKZOY) har tillkännagett sitt resultat för helåret 2006, ett resultat som bekräftar att koncernen står stark inför framtiden. Intäkterna ökade med 6 % till SEK 127 miljarder och nettoresultatet steg 20 % till rekordhöga SEK 10,7 miljarder.

Tillväxt inom alla verksamheter bidrog till resultatet. Organons intäkter växte med 8 %, främst tack vare bra försäljning av NuvaRing® och fertilitetsläkemedel. Intervet gjorde också ett bra resultat med egen tillväxt på 6 %. Färgverksamhetens intäkter steg med 12 % (varav 4 % från förvärv) och kemiverksamheten ökade sina intäkter med 5 %.

EBIT (rörelseintäkt) exklusive engångsposter var SEK 12,1 miljarder, SEK 1,4 miljarder högre än år 2005. Rörelsemarginalen var 9,5 % (8,9 % år 2005).

Akzo Nobels koncernchef, Hans Wijers, kommenterade siffrorna: ”Koncernens resultat visar att vår strategi ger utdelning. De senaste åren har vi skapat en väldigt stark koncern, något som tydligt kan ses i vårt rekordhöga nettoresultat på SEK 10,7 miljarder. Vi har nått våra uppsatta mål för året, med ökade intäkter, intensifiering av vår expansionsstrategi och ett ökat aktieägarvärde. Akzo Nobel står väl rustat inför framtiden”.

Organon – höjda intäkter med volymtillväxt om 8 %
Mycket bra försäljningssiffror för NuvaRing®, Puregon®, Implanon® och Esmeron® bidrog starkt till Organons ökade intäkter – upp 8 % till SEK 24,1 miljarder. EBIT exklusive engångsposter steg med 34 % till SEK 3,35 miljarder. Försäljningen av NuvaRing® växte med 25 % eller mer på alla större marknader (i USA med mer än 80 %), medan fertilitetsläkemedlet Puregon®/Follistim®, Organons bäst säljande produkt, hade ytterligare ett rekordår med en försäljningsökning på 8 %. Försäljningen på den amerikanska marknaden av Anzemet® (på licens från sanofi-aventis) bidrog också till omsättningen, precis som den sista licensinbetalningen från Ligand för Avinza®. Intäkterna från aktiva läkemedelssubstanser steg något jämfört med 2005.

Intervet – stark egen tillväxt på 6 % över alla regioner
Intäkterna för Intervet ökade med 3 % till SEK 10,4 miljarder, stärkta av en kraftig egen tillväxt på 6 %. Alla regioner och produktgrupper bidrog. Intervet växer snabbare än marknaden och EBIT exklusive engångsposter ökade 2 % till SEK 1,97 miljarder, med en rörelsemarginal på 18,9 %. Avyttringar och förvärv påverkade intäkterna negativt med 3 %. I Europa var den egna tillväxten 5 %, medan intäkterna från rörelsen i Nordamerika ökade med 12 %. I slutet av året fick Intervet två viktiga produkter godkända, Zilmax® och PreveNile®.

Färg – intäkterna steg med 12 %, varav 4 % från förvärv
Färgverksamhetens intäkter steg 12 % till rekordhöga SEK 57,4 miljarder och EBIT exklusive engångsposter steg med 22 % till SEK 4,79 miljarder. Car Refinishes fortsatte att förbättra sitt resultat och intäkterna steg med 4 %. Industrial Activities höjde sina intäkter med mer än 10 % medan Marine & Protective Coatings intäkter för första gången låg över SEK 9,24 miljarder (EUR 1 miljard). Intäkterna för Decorative Coatings steg med 12 % under 2006, en tillväxtnivå som på grund av prispress på mogna marknader inte reflekterades i en motsvarande marginalökning. Råvarupriserna påverkade de flesta av våra verksamheter, men detta kompenserades mer än väl av fortsatta omstruktureringar.

Kemi – egen tillväxt på 5 %, EBIT stabilt på hög nivå
Av de planerade avyttringarna är nu nästan alla genomförda. Intäkterna från nuvarande kemiverksamhet steg med 5 % till SEK 32,4 miljarder. Total EBIT exklusive engångsposter uppgick till SEK 3,25 miljarder. Pulp & Paper Chemicals resultat steg betydligt och Base Chemicals rapporterade ett rekordhögt resultat. Surfactants intäkter steg med 2 % och Polymer Chemicals intäkter förbättrades med nära 10 %. Functional Chemicals goda resultat under årets första nio månader påverkades negativt av problem vid uppstarten av två nya produktionsanläggningar.

Starkt kassaflöde – medel tillförda från årets rörelse SEK 4,6 miljarder
Bundet kapital var 31 december 2006 SEK 75 miljarder, 0,92 miljarder högre än 1 januari 2006. Räntebärande låneskulder sjönk med SEK 4,62 miljarder till SEK 10 miljarder. Eget kapital steg med SEK 6,5 miljarder som en effekt av kvarhållna vinstmedel. Som ett resultat av detta förbättrades koncernens gearing vid årets slut till 0,26 (1 januari 2006: 0,44) och räntetäckningsgraden steg från 9,5 till 13,2.

Oförändrad utdelning – EUR 1,20
Akzo Nobel kommer att fastställa en utdelning på EUR 1,20, samma som föregående år. Utdelningen ligger i linje med vår policy och uppgår till 39 % av nettoresultatet exklusive engångsposter.

Fjärde kvartalet 2006
Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till totalt SEK 30,5 miljarder. Rörelseintäkten exklusive engångsposter steg 11 % till SEK 2,3 miljarder, med en rörelsemarginal på 7,5 %. Egen tillväxt för fjärde kvartalet var 4 % (3 % i volymer och 1 % priser) med en negativ valutaeffekt på 3 %. Engångsposter påverkade positivt (med SEK 230 miljoner) vilket dock var ca SEK 1,85 miljarder lägre än föregående år. Nettoresultatet sjönk med 27 %.

Utsikter för 2007
Akzo Nobel har ett bra utgångsläge för fortsatt lönsam tillväxt, med stöd i positiva tecken vad gäller den globala konjunkturen. Med reservation för oväntade trendbrott menar Akzo Nobel att koncernen har ett gott utgångsläge för att kunna växa snabbare än marknadsgenomsnittet och ytterligare förbättra de ekonomiska resultaten inom färg och kemi. Avslutningsvis är Akzo Nobel övertygat om att den föreslagna separationen av läkemedelsverksamheten kommer att skapa ytterligare värde för aktieägarna.

---

För mer information kontakta:
Akzo Nobel nv
Corporate Media Relations, tel. +31 26 366 43 43
Tim van der Zanden

Akzo Nobel AB
Oskar Bosson, Pressansvarig, tel. 0708-58 35 57

Om Akzo Nobel
Akzo Nobel är ett internationellt Fortune 500-företag, noterat på både Euronext Amsterdam och NASDAQ. Koncernen finns också med på Dow Jones Sustainability Indexes och FTSE4Good Index. Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, veterinärmedicin, färg och kemi. Vi har ca 61 880 medarbetare inom våra fyra verksamhetsområden med verksamhet i över 80 länder. Omsättningen för 2006 uppgick till ca SEK 127 miljarder. Vårt huvudkontor finns i Nederländerna. Resultatet för första kvartalet 2007 publiceras 24 april, 2007.

I Sverige har Akzo Nobel ca 4000 anställda på ett 20-tal platser.

Internet: www.akzonobel.se, www.akzonobel.com

Ovanstående är en översättning av pressmeddelandet ”Akzo Nobel Annual Results 2006: Record year” från Akzo Nobel nv. Växelkurs för omvandling av Euro till kronor är 9,24736.Safe Harbor Statement*
This press release contains statements which address such key issues as Akzo Nobel’s growth strategy, future financial results, market positions, product development, pharmaceutical products in the pipeline, and product approvals. Such statements should be carefully considered, and it should be understood that many factors could cause forecasted and actual results to differ from these statements. These factors include, but are not limited to, price fluctuations, currency fluctuations, progress of drug development, clinical testing and regulatory approval, developments in raw material and personnel costs, pensions, physical and environmental risks, legal issues, and legislative, fiscal, and other regulatory measures. Stated competitive positions are based on management estimates supported by information provided by specialized external agencies. For a more comprehensive discussion of the risk factors affecting our business please see our Annual Report on Form 20-F filed with the United States Securities and Exchange Commission, a copy of which can be found on the company’s corporate website www.akzonobel.com.

* Pursuant to the U.S. Private Securities Litigation Reform Act 1995.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy